İLİ
: KARAMAN
TARİH : 20/02/2015
Kardeşlerim!
ُ۟‫ّل هوُ۟ الرَّحْ مٰ نُ۟ الر َّ۪حيم‬
ُ۟ َّ ِ‫ّل اِ ٰلهُ۟ ا‬
ُ۟ ٓ ُ۟‫واِ ٰلهك ُْ۟م اِ ٰلهُ۟ وا ِحد‬
İSLAM TEVHİD DİNİDİR
Muhterem Kardeşlerim!
Okumuş olduğum ayet-i kerime de Yüce Allah
şöyle buyuruyor: ”Sizin ilahınız bir tek ilahtır.
Ondan başka İlah yoktur. O Rahman’dır,
Rahim’dir.” 1
Yüce dinimiz İslam tevhit dinidir. Tevhit,
Allah’dan başka ilah olmadığına ve Allah’ dan başka
ibadet edilecek hiçbir varlığın bulunmadığına
gönülden inanmaktır. Yüce dinimizin özü; her şeyi
yoktan var eden, her şeye gücü yeten Allah’ın
varlığına ve birliğine inanmaktır. Tevhit; Allah’ın
otoritesinden başka herhangi bir otorite kabul
etmemektir. Hz. Âdem’ den (as) Hz. Muhammed’e
(as) kadar Allah’ın gönderdiği dinin temel esasını
tevhit oluşturur. İnsanlığın yaratıldığı andan itibaren,
peygamberler
tevhit
inancını
yerleştirmeye
çalışmışlardır. Peygamberler, insanları Allah’ın
varlığına ve birliğine, ahiret inancına, gönderilen ilahi
mesajlara inanmaya davet etmişlerdir.
Kardeşlerim!
Âlemleri yoktan var eden Yüce Allah,
insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etmeleri
için yaratmıştır.3Allah’tan başka varlıklara ibadet
etmek ve yapılan ibadeti Allah’ dan başkasının rızası
için yapmak tevhit inancına aykırı bir durumdur. Yine
Allah’dan başkasından yardım dilemek, şifa ve rızık
beklemek de tevhit inancının mantığına aykırı tutum
ve davranışlardır.Çünkü yardım istenilecek tek merci
Yüce Allah’ dır, rızık veren Rezzak ismi ile sadece
Allah’ dır, hastalıklara şifa veren Şafii ismi ile sadece
Allah’ dır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Tevhit inancına sarılma noktasında Yüce
kitabımız Kuran-ı Kerim de şöyle buyrulmaktadır.”Ey
Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak
indirdik. Öyleyse sen de dini Allah’a has kılarak
O’na kulluk et. 4“De ki: Bende ancak sizin gibi bir
insanım ne var ki bana, sizin ilahınız tek bir ilahdır
diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı
umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette
kimseyi ortak koşmasın.”5
Kardeşlerim!
Hutbemi Peygamber Efendimiz’in (a.s.)
şirkten korunmak ve tevhit inancını yinelemek için
sabah akşam yapmış olduğu şu dua ile bitirmek
istiyorum:
Tevhit; Allah’ dan başka hiçbir varlığa beşer
üstü bir vasıf ve özellik yüklenmemesi ve Allah’ dan
başkasına ibadet edilmemesidir.Çünkü en üstün
vasıflara sahip olan sadece Allah’ dır. “De ki: O Allah
bir ve tekdir. Bütün varlıklar O’na muhtaç ama O
hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamıştır,
doğrulmamıştır. Hiçbir şey de O’na denk
değildir.”2
“Allah’ım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi
şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana
sığınırım. Bilmeyerek işlemiş olduğum (şirk ve
hatalarım)ın senden bağışlanmasını dilerim.
Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen
bilirsin.”6
Aziz Kardeşlerim!
Allah‘a iman fitri bir ihtiyaçtır. İnsan, var
oluşundan itibaren daima mutlak bir gücün arayışı
içerisinde olmuştur. Aklını, mantığını ve muhâkeme
gücünü kullanan, gökleri, yıldızları, yeri, bitkileri,
hayvanları, ormanları, meyveleri ve daha nice
varlıkları düşünen insan, bütün bunları yaratan, onları
yöneten bir yüce varlığın olduğunu anlar. Bazı
insanlar, kendileri gibi sonradan var olan ve varlığı
başkalarına muhtaç olan varlıkları putlaştırıp ilah kabul
ederken, bazı insanlar da nefsinin heva ve heveslerine
kul-köle olarak nefsini ilahlaştırmışlardır. Ama asıl
olması gereken ise akl-ı selim sahibi olarak insanların
Allah’ı Rabb kabul etmeleri ve bütün bu mahlukatı
Allah’ın yarattığını bilip O’na imanda kusur
etmemeleridir.
2
1
Bakara Suresi 2/163
İhlas sures
3
Zariyat 51/56
4
Zümer 39/2
5
Kehf 18/110
6
Et-Terğıb ve et-terhib:1/76
Hazırlayan: H.İbrahim COŞKUN – Vaiz
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

islam tevhi - Karaman İl Müftülüğü