6. SINIF
Deneme Sınavları / İçer kler*
∗Deneme s navlar n n çer kler n gösteren tablolar Türkçe ve Sosyal B lg ler dersler nde 2013-2014 y ll k planlar na göre; Matemat k, Fen B l mler ve ng l zce dersler nde se yen
müfredatta öner len ders saatler ne göre haz rlanm t r. 2014-2015 e t m y l ba lad nda çer k ve da l mlarda y ll k planlara göre de kl k olab l r. çer kler n güncel hal ç n
www.testokul.com adres n t klay n z.
6. S n f / Türkçe
Ö renme
Alan
6. S n f / D n Kültürü ve Ahlak B lg s
Deneme S nav No
Alt Ö renme Alan
3. OKUMA
2. Okudu u Metn Anlama ve Çözümleme
3. Okudu u Metn De erlend rme
4. Söz Varl n Zeng nle t rme
4. YAZMA
6. Yaz m ve Noktalama Kurallar n Uygulama
1. Kel men n yap özell kler yle lg l b lg ve kurallar kavrama ve uygulama
2. Kel me türler yle lg l b lg ve kurallar kavrama ve uygulama
Toplam
∗ : 2. kazan ma kadar
∗∗: 4. kazan ma kadar
∗∗∗: 6. kazan ma kadar
5. D L
B LG S
01
02
03
04
05
01
∗
∗∗
∗
15
15
15
∗∗∗
15
15
6. S n f / Matemat k
S ra
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Deneme S nav Konular
Do al Say larla lemler
Çarpanlar ve Katlar
Aç lar
Oran
Kes rlerle lemler
Ondal k Göster m
Ara t rma Sorular Üretme, Ver Toplama ve Düzenleme
Ver Anal z
Tam Say lar
Ceb rsel fadeler
Alan Ölçme
Geometr k C s mler ve Hac m Ölçme
S v larda Ölçme
Çember
Toplam
S ra
No
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
Deneme S nav Konular
15
15
15
02
03
04
05
15
15
15
15
15
Peygamber ve Peygamberlere man
02
lah K tap ve lah K taplara man
03
Asr sures ve Anlam
04
Namaz Ned r ve N ç n K l n r?
05
Namaz n artlar
06
Namaza Ça r : Ezan ve Kamet
07
Günlük Namazlar (Be Vak t Namaz )
08
D er Namazlar
12
Cenaze Namaz
13
Namaz Bozan Durumlar
14
Namaz n nsana Kazand rd klar
15
Kunut Dualar ve Anlam
16
Hz. Muhammed n Ça r s
17
Hudeyb ye Antla mas ve Mekke n n Feth
18
Veda Hutbes
19
Hz. Muhammed n Vefat
20
Nasr Sures ve Anlam
21
Kur'an- Ker m' n Bell Ba l Konular
22
Kurey Sures ve Anlam
23
slam n Sak n lmas n sted Davran lar
24
Felak Sures Ve Anlam
25
slam yet Ve Türkler
Toplam
15
Deneme S nav No
01
15
6. S n f / Sosyal B lg ler
6. S n f / Fen B l mler
S ra
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Deneme S nav Konular
Hücre
Destek ve Hareket S stem
Solunum S stem
Dola m S stem
B le ke Kuvvvet
Sab t Süratl Hareket
Madden n Tanec kl Yap s
F z ksel ve K myasal De meler
Yo unluk
I n Yans mas
Ses n Maddeyle Etk le mes
B tk lerde Üreme, Büyüme ve Gel me
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gel me
Madde ve Is
Yak tlar
letken ve Yal tkan Maddeler
Elektr ksel D renç
D renc n Ba l Oldu u Faktörler
Dünya, Güne ve Ay n ek l ve Büyüklükler n n Kar la t r lmas
Dünyam z n Katman Model
Dünyam z n Uydusu Ay
Toplam
S ra
No
Deneme S nav No
01
15
02
15
03
15
04
15
05
15
6. S n f / ng l zce
S ra
No
Deneme S nav Konular
01
After School
02
Yummy Breakfast
03
A Day In My C ty
04
Weather and Emot ons
05
At The Fa r
06
Vacat on
07
Occupat ons
08
Detect ves at Work
09
Sav ng The Planet
10
Democracy
Toplam
Deneme S nav No
01
15
02
15
03
15
04
15
05
15
Deneme S nav Konular
01
Olaylar K mler Nas l Etk l yor?
02
Olgu ve Görü ü Ay rt Ed yorum
03
Çözüm Buluyoruz
04
Ben Etk n B r Vatanda m
05
Atatürk ve Sosyal B l mler
06
Dünya B r Ka da Nas l S ar?
07
Farkl Ya am ek ller ve kl m
08
Türk ye'n n kl m
09
Geçm ten Günümüze Yerle me
10
Uygarl klar n Be
11
Anayurttan Anadolu'ya
12
Atl Askerlerden Modern Türk Ordusuna
13
Do u le Bat y Bulu turan Yol: pek Yolu
14
slam yet' n Do u u ve Yay l
15
lk Türk slam Devletler
16
Kültürümüzün Ya ayan De erler : Kutlamalar
17
Bozk r n Sanatkarlar
18
Do al Kaynaklar ve Ekonom
19
Projeler Yar yor
20
Verg Verel m
21
Dünya Alarm Ver yor!
22
N tel kl nsan ve Meslekler n Özell kler
23
Dünya'da Nüfus ve Ekonom k Faal yetler
24
Kaynaklar ve ht yaçlar
25
Uluslararas l k ler m z
26
Yard mla ma ve b rl
27
Toplumlar Aras Etk le m
28
Devletler ve Yönet m B ç mler
29
Demokras Tar h ne Yolculuk
30
Temel Hak ve Özgürlükler m z
31
Belgeler n D l
32
Dünden Bugüne Türk Kad n
33
Hayat n ç nden / Gelecektek Ya am
34
Sa l k ç n Dayan ma / Eme e Sayg
Toplam
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
17
Download

6. sınıf deneme konuları