KURANIN TEMEL KONULARI
KUR’AN-I KERİM’DE NELER BULABİLİRİZ?
“…Bu kitabı da sana her şey için bir
açıklama, bir hidayet ve rahmet
kaynağı ve Müslümanlar için bir
müjde olarak indirdik.”
Nahl - 89
Kuranıkerim’in
amacı,
temel
insanları
doğruya yönlendirmek,
onları dünya ve ahiret
mutluluğuna
ulaştırmaktır. Bu amaçla
birtakım
ilkeler
belirlemiştir.
İnançlar, ibadetler ve güzel ahlak şeklinde üç grupta inceleyeceğimiz bu
ilkeler, İslam’ın da temellerini oluşturur.
İNANÇ
Kur’an-ı Kerim’de en çok üzerinde durulan konulardan biri
inançtır. Çünkü Kur’an’ın hemen hemen her sayfasında, her
suresinde inançla ilgili bir vurgu, öğüt veya uyarı yer alır.
İman, Peygamberimizin Allah tarafından getirdiği ilkeleri tasdik
etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir.
İslam inancının temelini tevhit inancı oluşturur. Tevhit, Allah’ın
tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.
“De ki: O, Allah birdir. Allah samettir O doğurmamıştır, doğmamıştır.
hiçbir dengi (benzeri) yoktur.” ( İhlas Suresi )
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök,
(bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabb’i olan
Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” Enbiyâ suresi, 22. ayet.
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de
(iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine
iman ettiler...” Bakara - 285
İBADET
Kur’an-ı Kerim’de inanç esaslarından sonra yer alan ikinci önemli
konu ibadettir. İbadet, insanın Allah’a sevgi, saygı ve itaatini
göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya
koyduğu tutum ve davranışlardır.
İnsanın yaratılış gayesinin de ibadet olduğu bir ayette şöyle ifade
edilmiştir: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.” ( Zariyat -56 )
“(O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabb’idir. Şu hâlde ona
kulluk (ibadet) et; ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol...”
( Meryem – 65 )
“Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle birlikte rükû
edin.” ( Bakara – 43 )
“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz
kılındı. Umulur ki korunursunuz.” ( Bakara -183 )
AHLAK
Kur’an-ı Kerim’de inanç ve ibadetin yanı sıra üzerinde önemle durulan
konulardan biri de ahlaktır. Ahlak, inanç ve ibadetlerin gereği olarak
ortaya çıkan, ihlas ve samimiyetle yerine getirilen davranışlardır.
Kur’an, Allah’a karşı sorumluluğumuzu, ona inanmak ve ibadet etmek
olarak belirlerken insanlara karşı sorumluluğumuzun da güzel ahlaklı
davranmak olduğunu bildirir. Dinin temelini oluşturan iman bir bakıma
dinin Allah’ı tanıma ve bilme boyutunu, ibadetler Allah’a itaat
boyutunu, ahlak ise Allah’ı sevme boyutunu teşkil eder.
“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, Ana-babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın
arkadaşa, yolcuya , ellerinizin altında bulunanlara (... Hizmetçi ve
benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip
duran kimseyi sevmez.” ( Nisa – 36 )
“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha
iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.” ( İsra – 35 )
“Rahman’ın (has) kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez
kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) ‘Selam!’ derler (geçerler).”
( Furkan – 63 )
LİSTELEYELİM_______________
“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o
kimsenin
yaptığıdır
ki
Allah’a,
ahiret
gününe,
meleklere,
kitaplara,
peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere,
yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar,
namaz kılar, zekât verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir.
Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu
vasıfları taşıyanlardır. Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlardır.”
Bakara suresi, 177. ayet.
Yukarıdaki ayette hangi ibadetlerden söz edilmektedir? Listeleyiniz.
• Yardım etmek
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................
1.KUR’AN, İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİ
KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.
2.KUR’AN, İNSANIN İNSANLA İLİŞKİSİ
KONUSUNDA YOL GÖSTERİR
“(Resulüm!) De ki: Sizi yaratan, size

"Küçümseyerek insanlardan
işitme duyusu, gözler ve kalpler
yüz çevirme.Yeryüzünde
veren odur. Ne az
böbürlenerek yürüme. Çünkü
şükrediyorsunuz!” Mülk, 23.
Allah, kendini beğenip,
övünen hiç kimseyi
“Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer
sevmez.“
Allah'ın nimetini saymaya
Lokman, 18
kalkışırsanız, onu
sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz.

işlerinde yarışın.” Bakara, 148
Gerçek şu ki, insan pek zalimdir,
pek nankördür.”
(İbrahim Suresi, 34)
“(Ey Müminler) Siz hayır

"İnananlar, birbirleriyle
kardeştir...“ Hucurat, 10
4. KUR’AN, ALLAH-EVREN İLİŞKİSİ
KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.

"Allah, her şeyi yaratıp
3.KUR’AN, İNSANIN EVRENLE İLİŞKİSİ
KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.

yerde olanları da buyruğunuz
düzenlemiş, tabiatını
altına verdiğini,
belirleyip yol
nimetlerini açık ve gizli
göstermiştir.“ A’la, 2-3

olarak size bolca ihsan ettiğini
görmez misiniz?" Lokman,
"...Her şeyi yaratan ve
bir ölçüye göre
Allah'ın göklerde olanları da
20.

"...Sizi yeryüzüne yerleştirdik
düzenleyen Allah'tır."
ve orada size geçim vasıtaları
Furkân, 2
verdik...“ A'raf, 10 .
Download

Furkân, 2