DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DKB309
5
3+0
3
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede
geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme
sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar, ölçmede geçerlik ve güvenirlik,
ölçme teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili istatistiksel işlemler, Duyuşsal Alan
Davranışlarının ölçülmesi, psiko-motor davranışların ölçülmesi ve performans
değerlendirme, soru hazırlama teknikleri
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1) Ölçme kavramını ve çeşitlerini açıklar ve örnekler verir.
1,2
1,2
2) Değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir.
1,2
1
3) Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır.
1,2
1
4) Ölçmede hata türlerini yorumlar.
1,2
1
5) Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik,
güvenirlik ve kullanışlılık) tartışır.
1,2
1
6) Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar.
1,2
1
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler
2
Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt,
ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı
ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme
3
Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve
kullanışlılık
4
Geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl
hesaplanır?
5
Test analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması
6
Sözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli
testler ve çoktan seçmeli testler
7
Merkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama)
8
Vize Sınavı
9
Merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal
dağılım)
10
test puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının
hesaplanması
11
Duyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri
12
Psiko motor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve
portfolyo değerlendirme
13
Test geliştirme ve soru hazırlama teknikleri
14
Ölçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi
15
Türkiye’de ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar
16
Final Sınavı
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
TEKİN HALİL (2003) EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YARGI MATBAACILIK,ANKARA
Diğer
Kaynaklar
Turgut M. Fuat (1984) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık 3. Baskı Ankara
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim
problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış
bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri
çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik
perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama
araçlarını kullanır.
Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması
yapar.
Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve
yaratıcı davranış sergiler.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
X
X
X
X
X
X
X
X
9
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
X
Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı
duyarlı davranış gösterir.
Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda
12
kullanır.
11
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
3
42
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
15
15
Ödev
1
15
15
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
20
20
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
120
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

DERS BİLGİLERİ