HARRAN ÜNIVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-15 YILI BAHAR DÖNEMİ
EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME DERSİ İZLENCESİ
Dersin Adı: Egitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN
Ofis: E 215
Tel: 0414 318 3652
e-posta: [email protected]
web: sedatsen.com
Dersin İçeriği:
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili
temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik,
kullanışlılık), davranışların ölçülmesi, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri,
madde ve test istatistikleri, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler,
öğrenme çıktılarını değerlendirme ve not verme.
Hedeflenen Temel Kazanımlar:
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğretmen adayları ders bitiminde aşağıdaki hedeflenen
kazanımları edinmiş olur:
 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları ve olguları bilir.
 Ölçme ve değerlendirme dersi ile ilgili kavramları kendi derlerinde kullanır.
 Eğitimde ölçme ve değerlendirme yapmanın önemini açıklar.
 Hazırlanan bir ölçme aracında olması gereken temel özellikleri sıralar.
 Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve
hazırlar.
 Test istatistiklerini kullanarak test sonucunda oluşan dağılımları yorumlar.
 Uygulanan ölçme araçlarından alınan öğrenci çıktısını değerlendirir ve öğrenciye not
verir.
Dersin Kaynağı:
Güler, Neşe. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Tarihler
1.HAFTA
Konu
GİRİŞ
2.HAFTA
ÖLÇMENİN TEMEL KAVRAMLARI:
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
3.HAFTA
ÖLÇMEDE HATA ve KORELASYON
4.HAFTA
5.HAFTA
6.HAFTA
7.HAFTA
8.HAFTA
ÖLÇME ARAÇLARININ NİTELİKLERİ
ÖLÇME ARAÇLARININ NİTELİKLERİ
DAVRANIŞLARIN ÖLÇÜLMESİ
ARA SINAV
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME
ARAÇLARI
9.HAFTA
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME
ARAÇLARI
10.HAFTA
12.HAFTA
TEST PUANLARI ÜZERİNDE
İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER
TEST PUANLARI ÜZERİNDE
İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER
MADDE ve TEST İSTATİSTİKLERİ
13.HAFTA
14.HAFTA
TEKRAR/KAPANIŞ
FİNAL
11.HAFTA
Açıklama
Tanışma, dersin amacı, içeriği
ve kaynaklarının tanıtılması.
Ölçmenin tanımı ve önemi,
değişken türleri, ölçmenin
türleri, ölçmede birim, ölçmede
sıfır, ölçek ve türleri.
Değerlendirme öğeleri ve
turleri, mutlak değerlendirme
ve bağıl değerlendirme,
alternatif değerlendirme
yöntemleri.
Ölçmede hata ve hata türleri,
korelasyon.
Güvenirlik
Geçerlik, yanlılık, kullanışlılık.
Bilişsel ve duyuşsal alan
Yazılı yoklamalar
Sözlü sınavlar
Kısa yanıtlı sınavlar
Doğru-Yanlış testleri
Çoktan seçmeli dersler
Eşleştirme-maddeli testler
Ödev ve projeler.
Verilerin düzenlenmesi,
merkezi eğilim ölçüleri ve
degişim ölçüleri, mod, medyan,
ortalama, ranj, standard sapma.
Madde güçlük ve ayırtedicilik
indeksleri, madde ve teste ait
varyans ve standard sapma,
guvenirlik katsayıları, test
ortalaması.
Değerlendirme:
Vize
%40
Final*
%60
*Final sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.
Başarı Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
FZ
Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Puan
90-100
85-89
75-84
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
00-49
Durum
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Şartlı Başarılı
Şartlı Başarılı
Başarısız
Başarısız
Devamsız
UYARILAR:
-Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin %30’unu aşan öğrenciler, o derse
devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmazlar.
-Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek YÖK kanununa göre kınama cezasını gerektiren bir
suçtur.
-Sınavlarda kopya çekmek YÖK kanununa göre üniversiteden bir yarıyıl için uzaklaştırma
cezasını gerektiren bir suçtur.
Download

Ötmg izlence - WordPress.com