KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
İSTATİSTİK
Dersin Adı
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
G212
2
1
0
4
Dersin
Koordinatörü
Prof.Dr. Abdullah KOÇAK
Öğretim
Elemanları
Prof.Dr. Abdullah KOÇAK
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel istatistik metodu ile birlikte istatistiğin araştırmalarda kullanımı ve
istatistikî analizlerin değerlendirilmesini öğretmektir
Dersin İçeriği
İstatistiğin tanımı, amacı ve önemi; verilerin düzenlenmesi; sıklık tabloları ve grafikler;
merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri; nokta tahmini ve güven aralıkları; temel örnekleme
yöntemleri; hipotez sınamaları; ki-kare analizi, tek yönlü varyans analizi regresyon ve
korelasyon analizi incelenmektedir. Dersler SPSS paket programı kullanılarak
yürütülmektedir.
Dersin Dili
Türkçe
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
G
Alanına özgü bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanma ve mesleki
literatürü yorumlama.
İ
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme.
J
Her düzeyde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve bakış açılarını,
kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanma.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
KATKI DÜZEYİ
Düşük
Orta
Yüksek
G
Alanına özgü bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırma
sonuçlarından yararlanma ve mesleki literatürü yorumlama.
X
İ
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanabilme.
X
J
Her düzeyde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal
çerçeve ve bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri
kullanma.
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Kazanımlar
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi
1
Ölçme ve ölçme yöntemlerine hakim olur.
G,İ,J
1
2
Veri toplama yöntemlerini kullanmayı bilir.
G,J
1
3
Veri sunumu yapabilir.
G,İ
1
4
Veri analizi yapabilir.
5
6
7
G,İ
İstatistiki bulguları yorumlayabilir.
G,J
Örneklem yapabilir.
G,J
İstatistiksel tahmin yapabilir.
8
Hipotez kurup test edebilir.
9
Değişkenler arasında ilişki kurabilir
G,İ,J
G,İ,J
G,İ,J
1
1
1
1
1
1
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
İstatistiğe Giriş: Temel kavramlar (istatistik, bilim ve gözlem, veri yapıları, araştırma yöntemi ve istatistik)
2
Değişkenler ve Ölçme
3
Veriler ve verilerin düzenlenmesi
4
Frekans Dağılımları (Tablolar, Grafikler, yüzdelikler)
5
Değişim ölçüleri (Ranj, varyans, standart sapma)
6
Nokta tahmini ve güven aralıkları
7
Temel örnekleme yöntemleri
8
Ara Sınav (Vize)
9
Çıkarımcı istatistiğin temelleri (z-skor)
10
Hipotez ve ana kütle varyansının bilindiği durum için normal dağılım ortalamasının hipotez testi, P değer
kavramı
11
ki-kare analizi, tek yönlü varyans analizi
12
Örneklemlerin bağımlı olduğu iki ana kütle ortalama farkının hipotez testi
13
Ana kütle varyansının bilindiği ve bilinmediği durumlar için örneklemlerin bağımsız olduğu iki ana kütle
ortalama farkının hipotez testi.İki normal dağılımlı ana kütle için varyans eşitliği testi
14
Eşleştirilmiş ikililer için parametrik olmayan testler: İşaret testi, işaret testi için normal dağılım, Wilcoxon
işaret kademe testi ve Wilcoxon işaret kademe testi için normal dağılım
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Gravetter, F.J. & Wallnau L.B. (2004). Statistics for the Behavioral Sciences.
2
Köklü, N. & Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için İstatistik, Pegema Yayınevi.
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam (Çalışma
Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
3
0
42.00
Ara Sınav
1
10
0
10.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
14
1
0
14
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10.00
Toplam Yük
104
Toplam Yük / 30
3.60
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

İndir - Sosyal Hizmet Bölümü