T.C.
NEVġEHĠR VALĠLĠĞĠ
Ġl Sağlık Müdürlüğü
SAYI : 46093177KONU:2015 Yılı Döner Sermaye
Komisyon Seçimi
08/01/2015
………………………………….
2015 Mali yılı için İl Sağlık Müdürlüğü İl Döner Sermaye Komisyonunda görev almak üzere
yürürlükte olan “22 Kasım 2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 14.
Maddesi, (d),(e) ve (f) bentlerinde belirtilen unvan gruplarının kendi aralarında “her unvan grubu sadece
kendi grubundaki aday olana personele oy verebilecektir.” Denilmektedir. Buna göre; döner sermaye
komisyon üye seçimleri yapılması gerekmektedir.
1-Pratisyen Tabip Temsilcisi
2-Hemşire, Ebe, Acil Tıp Teknisyeni ve Sağlık Mem. Temsilcisi
3-Teknik Hiz, Yard.Hizmt.ve Genel İdari Hizmt. Temsilcisi
(1 Asil -1 Yedek Üye)
(1 Asil -1 Yedek Üye)
(1 Asil -1 Yedek Üye)
1-Yukarıda belirtilen meslek gruplarına göre aday olmak isteyen personeller dilekçelerini 12/01/2015
tarihi mesai bitimine kadar resmi yazışma kuralları çerçevesinde (aday olan personel öncelikle bağlı olduğu,
grup başkanlığı, şube müdürlüğü ve il komuta kontrol merkezi başhekimliği) dilekçe ile başvurusunu
yapacaklardır. İlgili birimler dilekçeleri Müdürlüğümüz Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne belirtilen
tarihe kadar ulaştıracaktır.
2-Müdürlüğümüzde oluşturulan komisyon tarafından, aday olan personel listesi Müdürlüğümüz
internet adresinde yayımlanacaktır.
3-Seçimlere katılımın artması ve daha adil bir seçim olması için, Müdürlüğümüz ve,112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonları ile Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinde seçim işlemleri için komisyon
oluşturularak seçim sandığı kurulması, tüm personellerin seçimlere katılımının sağlanması için, gerekli
tedbirlerin alınması ve aday olan personeller arasından seçimlerin imza karşılığı aşağıda belirtilen tarih ve
saate kadar yapılması, ayrıca Müdürlüğümüz şubelerinde görevli personeller ile bağlı kuruluşlarda görevli
personeller oylarını Müdürlüğümüzde kurulan sandıkta da 15/01/2015 ve 16/01/2015 tarihi saat 09:00 12:00’ ye kadar şahsen imza karşılığı oylarını kullanabileceklerdir.
4-Seçim sandıkları oluşturulan komisyon tarafından sayılıp, oy kullanan personellerin imza listeleri
ve seçim sonuç çizelgelerinin aslını Müdürlüğümüz Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 16/01/2015
tarihi saat 14 :00 a kadar teslim edeceklerdir.
Müdürlüğümüzde oluşturulan komisyon tarafından tüm oyların tasnifi yapılarak seçim sonuçları
19/01/2015 tarihinde Müdürlüğümüz internet adresinden ve ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulacaktır.
5-Aday olacak personellerimizin seçilmeleri halinde, her ay yapılacak olan döner sermaye komisyon
toplantısına katılmalarında herhangi bir sorun (Ulaşım, Şua izni, Nöbet izni…vb.) yaşamayacak
personellerin aday olmasına özen gösterilmesi; yazımızın ilgili Şube Müdürlükleri ve Grup Başkanlıkları
bünyelerinde görevli tüm personele tebliğ etmeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Rahim ÜNLÜBAY
İl Sağlık Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
NEVŞEHİR
Tel:0384 213 11 10 (Dahili 168)
Faks:0384 212 32 43-212 34 26
Download

Döner Sermaye Komisyon Seçimi Yazısı