T.C.
NĠĞDE VALĠLĠĞĠ
Ġl Müftülüğü
Sayı
Konu
…/12/2014
:53853228/903.02:Sınav İlanı.
ĠLAN
İhtiyaç duyulan ilimiz ve ilçe merkez, kasaba ve köy Kur’an kursları ile ihtiyaç halinde açılabilecek D
grubu Kur’an kurslarında görev yapmak üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Yönergesi” ve
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları” çerçevesinde ek ders ücreti
karşılığında geçici Kur’an kursu öğreticisi görevlendirilecektir.
A- ARANAN ġARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan
personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
5. Adayın en son mezun olduğu öğrenim durumuna göre KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123
(ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) 60 ve üzeri puan almıĢ olmak
6. Halen geçici öğretici olarak görev yapıyor olmamak.
B- BAġVURU ĠġLEMLERĠ
1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, bu şartları taşıdıklarına dair belgelerle birlikte 01/12/2014 tarihinden
15/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne şahsen, posta veya faks yoluyla (sınava gelirken aslını
getirmek kaydıyla) müracaat edebileceklerdir.
2. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımayan veya 15/12/2014 tarihinden sonra yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Müracaatta bulunan adaylar, 17.12.2014 ÇarĢamba günü saat 09.00’da Torbalı Kız Kur’an Kursunda yapılacak
mülakat sınavına katılacaklardır.
4. İstenen belgeler: a) Dilekçe ( İl Müftülüğünden) b) Diploma fotokopisi c) Nüfus cüzdan fotokopisi ç) KPSS (
DHBT) sonuç belgesi d) Hafızlık belgesi ( varsa)
C- DEĞERLENDĠRME ĠġLEMLERĠ
1. Yapılacak olan sınav ikinci bir ilana kadar geçerli olup; adayların ataması yarışma sınav sonucuna göre
yapılacaktır. Sırası gelen aday, teklif edilen boş kadroya atanmak istemediği takdirde hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
2. Değerlendirme sonuçları, Müftülüğümüz web sayfası (www.nigdemuftulugu.gov.tr) ve ilan panosunda
duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.
Alaaddin GÜRPINAR
Vali a.
İl Müftüsü
S.NO
1
2
3
ĠL
Niğde
Niğde
Niğde
ĠLÇE
Altunhisar
Çamardı
Çiftlik
ĠHTĠYAÇ SAYISI
1
2
1
Download

ilan metnini görmek için tıklayınız...!