T.C
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI
GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (YENĠ MÜFREDAT)
GÜN
SAAT
I
P
08.15-09.00
Matematik -1
A
09.15-10.00
MKM-2
10.15-11.00
Fizik LAB
Diferansiyel Denklemler
MKM-4
11.15-12.00
“
MKM-2
“
13.15-14.00
Kimya-1
Sayısal Elektronik
E
14.15-15.00
MKM2
MKM-4
S
15.15-16.00
Mekatronik Müh. GiriĢ
Ġ
16.15-17.00
Z
A
II
III
IV
Mesleki Uygulama-2
Elektro Mekanik Sistemler
R
T
S
A
Mesleki Uygu1ama-2
08.15-09.00
Kimya LAB
Mukavemet
09.15-10.00
“
MKM-4
Makine Elemanları
10.15-11.00
Türk Dili-1
MKM-3
11.15-12.00
MKM-1
“
L
I
13.15-14.00
Matematik -1
Mesleki Uygu1ama-1
14.15-15.00
MKM-2
“
15.15-16.00
Diferansiyel Denklemler
AkıĢkanlar Mekaniği
16.15-17.00
MKM-2
MKM-3
Ç
08.15-09.00
Fizik -1
A
09.15-10.00
MKM-2
R
ġ
A
13.15-14.00
Ġngilizce -1
M
14.15-15.00
MKM-2
B
A
Mekatronik Tasarım
Mühendislik Mekaniği
Makine Teorisi
Otomatik Kontrol
10.15-11.00
MKM-4
MKM-1
MKM-3
11.15-12.00
“
“
“
Ata.Ġlk.veĠnkl.Tarihi-1
Mikro Elek.Mek.Sist.GiriĢ.
MKM-1
MKM-4
15.15-16.00
Endüstri Sosyolojisi
16.15-17.00
MKM-2
ĠĢ Hukuku
MKM-3
17.15-18.00
P
08.15-09.00
Kimya -1
Elektronik Devreler-1
E
09.15-10.00
MKM-2
MKM-4
R
10.15-11.00
AlgoritmaveProgramlama-1
Sayısal Elektronik
Sistemler
ġ
11.15-12.00
MKM-2
MKM-4
MKM-3
E
13.15-14.00
Fizik -1
Malzeme Bilimi
M
14.15-15.00
MKM-2
MKM-4
B
E
Robotik
TaĢıt Dinamiği
MKM-3
15.15-16.00
“
Makine Elemanları
16.15-17.00
“
MKM-3
Mekatronik Tasarım
17.15-18.00
C
U
M
A
08.15-09.00
AlgoritmaveProgramlama-1
09.15-10.00
Bilg. LAB.
Robot Görmesi
10.15-11.00
Elektronik Devreler-1
11.15-12.00
MKM-4
MKM-3
13.15-14.00
Bilg.Dest.Tasarım ve Ġmalat
14.15-15.00
Bilg. LAB.
15.15-16.00
“
16.15-17.00
Doç.Dr. Oğuz YAKUT
Mekatronik Mühendisliği
Bölüm Başkanı
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı Ders Programı(Yeni Müfredat)