T.C.
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyon Başkanlığı
2014 YILI STAJ EVRAKLARI TESLĠM DUYURUSU
Staj defterlerinin Bölüm Staj Komisyonu’na teslimi 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında aşağıda
belirtilen gün ve saatlerde ilgili Staj Komisyon üyesine yapılacaktır.
Örgün Öğretim öğrencilerine ait Atelye Staj Dosyasını (Staj Raporu, Pratik Çalışma ve Gizli Sicil
Fişi-Ek 3 ve Puantaj Formu-Ek 4 ün içinde bulunduğu kapalı, mühürlü zarf, Ek-7 ve Staj CD’si )
kapalı zarf içinde 20 Ekim 2014 tarihinde saat 13:30-14:30 Öğr. Gör. Fatih ÖCAL’a teslim
edilecektir. Ek-8 formu öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak tüm staj evraklarının konulduğu
zarfın üzerine zımbalanacaktır.
Ġkinci Öğretim öğrencilerine ait Atelye Staj Dosyasını (Staj Raporu, Pratik Çalışma ve Gizli Sicil
Fişi-Ek 3 ve Puantaj Formu-Ek 4 ün içinde bulunduğu kapalı, mühürlü zarf, Ek-7 ve Staj CD’si )
kapalı zarf içinde 23 Ekim 2014 tarihinde saat 13:30-14:30 Yrd. Doç. Dr. Mustafa NĠL’e teslim
edilecektir. Ek-8 formu öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak tüm staj evraklarının konulduğu
zarfın üzerine zımbalanacaktır.
Örgün Öğretim öğrencilerine ait Fabrika Organizasyon Staj Dosyasını (Staj Raporu, Pratik
Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3 ve Puantaj Formu-Ek 4 ün içinde bulunduğu kapalı, mühürlü zarf, Ek7 ve Staj CD’si ) kapalı zarf içinde 22 Ekim 2014 tarihinde saat 13:30-14:30 Arş. Gör. Hasan
SÖZEN’e teslim edilecektir. Ek-8 formu öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak tüm staj
evraklarının konulduğu zarfın üzerine zımbalanacaktır.
Ġkinci Öğretim öğrencilerine ait Fabrika Organizasyon Staj Dosyasını (Staj Raporu, Pratik
Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3 ve Puantaj Formu-Ek 4 ün içinde bulunduğu kapalı, mühürlü zarf, Ek7 ve Staj CD’si ) kapalı zarf içinde 21 Ekim 2014 tarihinde saat 16:00-17:00 Arş. Gör. Ali
BAKBAK’a teslim edilecektir. Ek-8 formu öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak tüm staj
evraklarının konulduğu zarfın üzerine zımbalanacaktır.
Celal Bayar Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyonu Başkanlığı
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Muradiye Kampüsü MANİSA
Download

2014 yılı staj evrakları teslġm duyurusu - Elektrik