YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE DOĞA
BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ STAJ ĠġLERĠ ADIMLARI
STAJ ÖNCESĠ
STAJ SONRASI
Staj yeri öğrenci tarafından
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Staj Uygulama Yönergesine’ne uygun
olarak bulunur. 2 adet zorunlu staj
formu staj komisyonuna imzalatılır.
Her öğrenci kendi bölümündeki staj
yönergesinde bulunan ilkeler
doğrultusunda stajını yapar ve staj
defterini doldurur.Doldurulan staj
defterinin her sayfası ve staj
değerlendirme formu yetkili mühendise
onaylatılır.
Ġmzalanan iki adet form eksiksiz bir
Ģekilde doldurularak staj yapılacak
yere imzalatılır. Daha sonra bu form
staj komisyonuna onaylatılır ve bir
nüshası staj komisyonuna bırakılır
diğer nüsha ise fakülte öğrenci iĢlerine
2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte
teslim edilir.(Staja baĢlama tarihinden
en geç 15 gün önce)
NOT: Öğrenci iĢlerine teslim edilmek
üzere getirilen staj formunun yanında,
öğrencinin daha önce SGK’da kaydı
olup olmadığına dair belgeyide
yanında getirmesi gerekmektedir.
RET
Staj bittikten en geç bir ay içerisinde
yetkili mühendise onaylatılmıĢ staj
defteri ve kapalı zarfa konulmuĢ staj
değerlendirme formu staj komisyonuna
teslim edilir.
Eksiksiz teslim edilen belgeler
değerlendirilerek bir ay içerisinde
sonuçlar ilan edilir. (ret, kısmi yada
tamamen düzeltme, kabul)
Download

Staj İşleri Adımları