Adı Soyadı:
Numarası :
7. Hafta
T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
MEKATRONĠK YAPI ELEMANLARI UYGULAMASI
1.) Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde feder kaması ile eksenel yönde ise bir pul ve cıvata
ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 21 kW ve devir sayısı n=2500 D/d olup feder kaması A
formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50’dir.
a) Gerekli kama uzunluğunu bulunuz.
b) Feder kamasındaki kesme gerilmesini hesaplayınız.  em  100 N /mm2
2.) Bir redüktörün çıkış mili P=10 kW’lık gücü n=750 D/d ile iletmektedir. Çıkış mili üzerine flanş A
tipi bir feder kaması ile bağlanmıştır.
a) Feder kamasının uzunluğunu bulunuz. Müsaade edilen yüzey basıncı Pem=80 N/mm2
b) Standarda göre feder kamasının gösterimini yazınız.
c) Feder kamasındaki kesme gerilmesini hesaplayınız.
d) Mil üzerinde (2) ve (3) gösterilmiştir. Zorlamanın fazla olduğu noktayı işaretleyiniz ve nedenini
açıklayınız.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makina Elemanlarına Giriş Ders Notlarından Alınmıştır.
M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy
Adı Soyadı:
Numarası :
7. Hafta
Eğimsiz kama ölçüleri
ÇÖZÜM 1:
a.) Gerekli kama uzunluğunu bulunuz.
1. Adım:
İlk aşamada federin bulunduğu mil çapına gore eğimsiz kama tablosundan hesaplamalarda
kullanılacak kamanın ölçüleri temin edilir.
d = 28 mm için
2. Adım:
Mildeki döndürme/burulma momenti hesaplanır.
, = 97400.
21 
= 818,60. 
2500 /
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makina Elemanlarına Giriş Ders Notlarından Alınmıştır.
M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy
Adı Soyadı:
Numarası :
7. Hafta
3. Adım:
Mil tarafından kamaya uygulanan kesme kuvveti hesaplanır ve kamanın emniyetli kesme gerilmesi
değeri kullanılarak kama boyu bulunur.
 =  .

2
 = 818,60.
 =
2
2
= 818,60.
= 584,4

2,8

≤ 
. 
5844
≤ 100
8. 
 = 7,3 olarak hesaplanır.
4. Adım:
Bu adımda hesaplanan minimum kama uzunluğu değerine gore tablodan standart bir kama uzunluğu
seçilir. Bu noktada 7,3 mm’ lik uzunlukta bir kama soruda verilen momenti taşıyabildiğine gore
tablodaki verilere gore 20 mm (16-90 mm uzunluk aralığında) uzunluğunda bir kama seçilmesi
uygundur.
Açıklama: Normal şartlarda feder kamalarının uzunluğu hesaplanırken milin ve göbeğin ezilme
dayanımlarına gore emniyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak soruda mil ve göbek
malzemeleri ile ilgili bir bilgi verilmediği ve bu malzemelerin emniyet durumlarının kontrol edilmesi
istenmediği için sadece kamanın kesme gerilmesine gore emniyeti göz önünde bulundurularak hesap
yapılmıştır.
b.) Feder kamasındaki kesme gerilmesini hesaplayınız.
Seçilen kamanın ölçülerine göre;
 =

.
=
5844 
8.20  .
= 36,525/2 olarak hesaplanır. Bu değer ile kamanın emniyet değeri
kıyaslandığında kamanın emniyetli olduğu ve doğru boyutlarda bir kama seçildiği görülmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makina Elemanlarına Giriş Ders Notlarından Alınmıştır.
M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy
Adı Soyadı:
Numarası :
7. Hafta
ÇÖZÜM 2:
a.) Feder kamasının uzunluğunu bulunuz. Müsaade edilen yüzey basıncı Pem=80 N/mm2
1. Adım:
İlk aşamada federin bulunduğu mil çapına gore eğimsiz kama tablosundan hesaplamalarda
kullanılacak kamanın ölçüleri temin edilir.
d = 30 mm için
2. Adım: Mildeki döndürme/burulma momenti hesaplanır.
 = 97400.
10 
= 1298,6. 
750 /
3. Adım: Mil ve göbek malzemesi için müsade edilen emniyetli yüzey basıncı değeri
kullanılarak kama uzunluğu hesaplanır.
 =  .

2
 = 1298,6.
 =
2
2
= 1298,6. = 865,73

3

≤ 
1 . 
865,73
≤ 80/ 2
4. 
 = 27,05
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makina Elemanlarına Giriş Ders Notlarından Alınmıştır.
M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy
Adı Soyadı:
Numarası :
ö =
7. Hafta

≤ 
2 . 
865,73
≤ 80/ 2
3,3. 
 = 32,79
Bulunan değerlere gore kamanın uzunluğu en az 32.79 mm olmalıdır. Bu durumda tablodaki değerler
kullanılarak l=40 mm uzunluğunda bir kama seçilir.
b.) Feder kamasındaki kesme gerilmesini hesaplayınız.
 =

865,73 
=
= 27,05/2
.  8.40 . 
c.) Mil üzerinde (2) ve (3) gösterilmiştir. Zorlamanın fazla olduğu noktayı işaretleyiniz ve
nedenini açıklayınız.
Zorlamanın fazla olduğu nokta (2) noktasıdır. Çünkü bu nokta burulma momentin iletildiği bölgede
bulunmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Makina Elemanlarına Giriş Ders Notlarından Alınmıştır.
M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy
Download

Adı Soyadı: 7. Hafta Numarası : T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ