ÇÖZÜLEMEYEN BAĞLANTI
ELEMANLARI
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Buradaki bilgiler değişik
kaynaklardan derlemedir
LEHĠM BAĞLANTILARI
Ġki metal parçanın, kendilerinden daha düĢük
sıcaklıkta ergiyen ilave bir malzeme yardımıyla
birbirlerine ısı etkisi ile bağlanması iĢlemidir.
Lehim bağlantılarında, ergimiĢ lehim malzemesi
adezyon ve difüzyon yoluyla parçalarla bir alaĢım
oluĢturur
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Üstünlükleri:
•Ergime olmadığı için kristal yapıda değiĢme olmaz ve ince
parçalar yanmaz.
•ĠĢlem için gerekli ısı enerjisi azdır.
•Çentik etkisi yoktur.
•Isıl, elektriksel iletkenlik iyidir ve iyi sızdırmazlık
sağlanır.
•Kolay ve ucuz bir birleĢtirme yöntemidir.
•Temiz bir yüzey elde edilir.
•BirleĢtirilen yüzeylerin arası lehimle dolacağı için geçme
yüzeyinde toleransa gerek
yoktur.
DEÜ Mühendislik
Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Sakıncaları:
•Yüksek
sıcaklıktaki
iĢletme
koĢullarına
uygun
olmamasıdır.
•Lehim
malzemesinin
mukavemeti
bağlantısının mukavemetinden azdır.
•Lehim malzemesi pahalıdır
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
iyi
bir
kaynak
Malzeme ve Teknoloji
Lehimler, lehim alaĢımının ergime sıcaklığına göre yumuĢak
ve sert lehim olmak üzere iki gruba ayrılır.
Ergime sıcaklığı;
•
450 °C‟nin altında olanlar YumuĢak Lehim
•
450 °C‟nin üstünde olanlar ise Sert Lehim olarak
isimlendirilirler.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
•YumuĢak lehim;
•fazla yük taĢımayan,
•sızdırmazlık gerektiren,
•mukavemet açısından fazla zorlanmayacak,
•nispeten düĢük iĢletme sıcaklığına sahip yerlerde çalıĢacak
parçaların birleĢtirilmesinde kullanılır.
Elektronik
devrelerde,
küçük
teneke
kutularda,
su
borularında geniĢ uygulama alanı bulmaktadır. YumuĢak
lehim için kalay, kurĢun, çinko kullanılır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Sert lehimlerin ergime sıcaklığı 450-1000 0C arasındadır. Hem
sızdırmazlık sağlaması hem de kuvvet iletmesi istenen bağlantılarda
kullanılırlar.
• mil-göbek bağlantılarında,
• boru-flanĢ bağlantılarında,
• motosiklet ve bisikletlerin boru konstrüksiyonlarında,
• yağ, yakıt ve hava taĢıyan boru bağlantılarında,
• taĢıt radyatörlerinde,
• kimya sanayinde vb yerlerde basit ve ucuz olarak
uygulanabilmektedirler.
Sert lehim için pirinç, bakır ve gümüĢ alaĢımları kullanılır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Konstrüksiyon Önerileri
Bağlantı mukavemeti genel olarak
* lehimlenen yüzeylerin büyüklüğüne
* lehim aralığına bağlıdır.
• Lehim yüzeyini büyütmek için önlem alınmalıdır.
• Lehim alaĢımı cinsine ve lehim yapma metoduna göre
önerilen en uygun lehim aralığı (birleĢtirilecek parçalar
arası boĢluk):
• yumuĢak lehim için 0,05 – 0,2 mm,
• sert lehim için ise 0,1 – 0,3 mm arasındadır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Levhalarda lehim yüzeyini büyütme
Borularda lehim yüzeyini büyütme
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Akslarda lehim yüzeyini büyütme
Çentik etkisini (gerilme yığılmasını) önleme
•Çentik etkisi gerilme yığılmalarına neden olacağından mil göbek
bağlantılarında parçalar arasında keskin köĢelerden kaçınılmalı, yumuĢak geçiĢ
sağlanmalıdır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Kaplarda lehim yüzeyi büyütme ve lehime
gelen yükü sacın ön Ģekillendirilmesi ile azaltma
Boru uçlarının Ģekillendirilmesi
Kapiler etkinin arttırılması
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Temas yüzeylerinde kapiler etkiyi
Lehimleme sırasında kullanılan temizleyici
arttıracak, lehim akıĢı yönünde kanallar,
maddelerin, gazların çıkabilmesi için
yivler bırakılmalıdır.
lehim bölgesinde ilave delik veya aralıklar
bırakılmalıdır.
Eksenel yivli lehim yüzeyi
Gaz çıkıĢ deliği (kanalı)
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Büyük parçaların lehimlenmesinde levha veya bilezik
Ģeklinde lehim kullanılır.
• Levha veya bilezik Ģeklinde lehim kullanılması
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Mühendislik
Fakültesi
Sert Lehimde DEÜ
En Çok
Kullanılan
BirleĢtirme ġekilleri
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Hesap Yöntemi
• Lehim bağlantılarında uygulamada oluĢacak
kuvvetlerin emniyetle iletilmesini sağlayabilmek için
lehimlenen yüzeylerin arttırılması gerekmektedir.
• Lehim bağlantılarının olabildiğince kayma
gerilmelerinin etkisi altında kalmasına dikkat
edilir.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
YAPIġTIRMA BAĞLANTILARI
YapıĢtırma bağlantısı, aynı veya farklı iki malzemenin metalik olmayan bir ara
malzeme (yapıĢtırıcı “zamk”) ile çözülemeyecek Ģekilde birleĢtirilmesi ile
elde edilir.
YapıĢtırma bağının mukavemeti, yapıĢtırıcı ile yüzeyler arasındaki yüzeye yapıĢma
kuvveti (adezyon) ve yapıĢtırıcının kendi molekülleri arasındaki bağa (kohezyon)
bağlıdır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
• YapıĢtırma iĢlemi yapıĢtırılacak elemanların yüzeylerinin
temizlenmesinden sonra yüzeylerine çok ince (0,1 –
0,3mm) bir yapıĢtırıcı tabakası sürülerek, oda sıcaklığında
veya daha yüksek sıcaklıklarda ve belirli bir süre basınç
altında veya basınçsız tutularak yapılır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
• YapıĢtırıcılar mil göbek bağlantıları, cıvataların çözülmeye
karĢı emniyete alınması, hafif metal konstrüksiyonları vb.
yerlerde yoğun olarak kullanılmaktadırlar.
• YapıĢtırıcılar genelde katı, sıvı, pasta ve toz halinde
olurlar.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Üstünlükleri:
• Uygulanması kolay, ucuz ve çabuktur.
• Ana malzemede herhangi bir delik, çentik vb.
açılmadığından kesit zayıflamaz. Mukavemet kaybı
yoktur.
• Kristal yapıda değiĢmeler, ısıl gerilmeler ve
gevrekleĢmeler oluĢmaz.
• Gerilme dağılımı yaklaĢık her noktada eĢit olduğundan
sürekli mukavemette yorularak kopma tehlikesi azdır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
•BoĢluklar kolayca doldurulabildiğinden korozyona karĢı
koruma görevi yapar. Çatlak korozyonu tehlikesi yoktur.
•Farklı malzemelerin birleĢtirilmeleri mümkündür.
•Sönümleme ve izolasyon özelliklerine sahip olup, istenirse
iletken ve yalıtkan olarak faydalanılabilir.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Sakıncaları:
• Ön
hazırlık
(yüzeylerin
temizlenmesi)
hassasiyet
gerektirir ve zaman alır.
• Bağlantının özellikleri zamanla değiĢebilir (yaĢlanma).
• ÇalıĢma sıcaklığı artarsa (80°C - 120°C) mukavemetleri
daha da düĢer. Yeni özel bazı yapıĢtırıcılar ile bu sınırın
450°C gibi yüksek değerlere çıkartılmıĢ olması bu
sakıncayı gidermektedir.
• BirleĢtirme için basınç ve/veya ısı gerektirirler.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
• YapıĢtırıcıların mukavemetlerinin düĢük olması büyük
yapıĢtırma yüzeyi gerektirir.
• Çeki, eğilme ve soyma zorlanmasında mukavemetleri
düĢüktür.
Bu
nedenle
Ģekillendirme,
kaymaya zorlanacak biçimde yapılmalıdır.
• Bağlantıda kalite kontrolü yapmak zordur.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
yapıĢtırıcı
Malzeme ve Teknoloji
• YapıĢtırma malzemeleri polimer (yapay reçine)
esaslı
malzemeler
olup
bunların
en
çok
kullanılanları epoksit, fenol, polyester ve akril
dir.
• Piyasada
çeĢitli
isimler
(Araldid,
Redux,
Akemi, Epilox, Agomed) ve semboller (404)
altında satılmaktadırlar.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
YapıĢtırıcı malzemeler ve özellikleri
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
YapıĢtırıcılar bileĢen sayılarına ve sertleĢme
sıcaklıklarına göre sınıflandırılırlar.
SertleĢme sıcaklığına göre
Soğuk yapıĢtırıcılar
oda sıcaklığında sertleĢirler
Sıcak yapıĢtırıcılar
80°C ile 200°C arasında
sertleĢirler.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
YapıĢtırıcı malzemesinin bileĢimine göre ise
Tek bileĢenli
yapıĢtırma ve katılaĢma
için gerekli tüm maddeleri
içerirler (Uhu, Patex,..).
YapıĢtırma iĢleminden önce baĢka
bir madde ile karıĢtırılmalarına
gerek yoktur. K
Ġki bileĢenli
asıl yapıĢmayı sağlayan reçine
ile katılaĢmayı sağlayan ikinci
bileĢen yapıĢtırma iĢleminden
önce uygun oranda ve Ģekilde
karıĢtırılır. Bu yapıĢtırıcılar
yapıĢtırma iĢleminde genellikle
basınç veya kuvvet gerektirmez.
SertleĢme süresi genelde
uzundur. Soğuk yapıĢtırıcılar
genelde iki bileĢenlidir (Araldid,
Uhu, Plus,..).
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Konstrüksiyon önerileri:
• YapıĢtırma mukavemetinin artması, yapıĢtırma alanının
büyütülmesi (eğimli kesilmiĢ yüzey, bindirme bağlantısı, kapak
levhaları kullanımı ile arttırılmıĢ yüzey vb.) ile sağlanır.
• Bindirme uzunluğu l ≈ (15 – 20) .s olmalıdır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Bağlantı
olabildiğince
kayma
gerilmeleri
etkisinde
kalacak
biçimde
Ģekillendirilmelidir. Bağlantı doğrudan çekme, soyma, ayırma etkisinde
kalmamalıdır. Parçalarda uygun kıvırma, katlama, takviye eleman kullanma
gibi tedbirler alınmalıdır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
KAYNAK BAĞLANTILARI
Kaynak, aynı veya benzer malzemeden iki parçanın
ısı yardımı ile birleĢtirilmesidir.
Kaynaklı bağlantılar, ucuz olmaları, hafif olmaları,
perçin ve cıvata bağlantılarında olduğu gibi deliklerle
zayıflatılmıĢ olmamaları sebebiyle günümüzde çok fazla
kullanılan bağlama yöntemlerinden biridir.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Az sayıdaki üretimler için;
model gerektirmemesi ve dökümle üretimi mümkün
olmayan veya zor olan konstrüksiyonların kolaylıkla
üretilmelerine olanak sağlar.
Kaynak;
kırılan parçaların birleĢtirilmesinde,
çatlakların giderilmesinde ,
aĢınan kısımların doldurulmasında tamir yöntemi olarak
kullanılmaktadır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
KAYNAK
Basınç Kaynağı
Ergime Kaynağı
Oksiasetilen
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Elektrik ark
ERGİME Kaynağı
Alın Kaynağı
Köşe Kaynağı
Esas Köşe Kaynağı
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Kaynak DikiĢlerinin Hesabında Dikkat Edilecek
Özellikler
Kaynak dikiĢ kalınlığı “a”
Alın kaynağında
a≈s
KöĢe kaynağında
Kaynak DikiĢ Uzunluğu”Lk”
Açık dikiĢ
a = 0,7.smin
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
lk=l-2a
Kapalı dikiĢ
lk=l
Gerilmeler
 çk 
 ek 
F
A
• Çeki-Bası
k
Me
W
• Eğilme
k
K 

• Kesme
F
A
k
Mb
W
• Burulma
pk
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
KAYNAK HESABI
BileĢik Gerilme Hali
Basit Gerilme Hali
 B   kem
   kem
   kem
Sadece Normal veya sadece
Kayma gerilmeleri var ise
Normal ve Kayma gerilmeleri bir
arada ise
 B  e  ç
B  k  
ALIN Kaynağı
 B   2  4 2
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
KÖġE Kaynağı
B  2  2
Emniyetli Gerilme Değerinin Hesabı
Statik Zorlanma
kem  K k AK / s
kem  K k AK / s
 AK  0,5  AK
DeğiĢken Zorlanma
Kk
 kem 
D / s
Kç
Kk
kem  D / s
Kç
D  0,5 K
D  0,57 D
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Kk :Kalite faktörü
I.Kalite
Kk =1
II.Kalite
Kk =0,8
III.Kalite
Kk =0,5
Kç : Çentik faktörü
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
BASINÇ Kaynağı
Genellikle ince saçların bağlantısında kullanılır. Çok kısa akım geçiĢ
zamanında kaynak noktası kaynak sıcaklığına kadar ısınır ve elektrotların
baskı kuvveti ile kaynak olur. GeniĢ yüzeyli parçaların birbirine kaynak
edilmesinde taĢıt, gövde, karoseri konstrüksiyonlarında uygulanan
ekonomik bir yöntemdir. Sabit elektrotlarla nokta Ģeklinde kaynak,
dönen rulolarla dikiĢ Ģeklinde kaynak oluĢur.
Kaynak
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
PERÇĠN BAĞLANTILARI
•Perçin çözülemeyen bağlantı elemanıdır.
•Kaynak teknolojisindeki hızlı geliĢme sonucunda yerini
çoğunlukla kaynaklı bağlantılara bırakmıĢtır.
•Sınırlı olarak çelik kazan ve kap konstrüksiyonlarında ve
hassas cihaz tekniğinde kullanılmaktadır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Perçin bağlantıları köprü;
• tren, kule gibi çelik yapılarda ve uçaklarda kuvvet
taĢımak için
• yüksek basınçlı kazanlarda kuvvet taĢımak ve
sızdırmazlık sağlamak için
• düĢük basınçlı kaplarda yalnızca sızdırmazlığı
sağlamak için yapılmaktadır
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Perçin bağlantısının sakıncalı yönleri
•BirleĢtirilecek parçaların delinmesi sebebiyle malzeme
mukavemetinin azalması,
•bindirme parçalan, kapak parçalan ve perçin baĢları
nedeniyle malzeme israfı ve ağırlık artıĢı
•iĢçilik yönünden fazla zaman alması
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Perçin bağlantısının faydalı yönleri
•Kaynak bağlantılarında olduğu gibi birleĢme
yerinde ergime sebebiyle kristal yapıda
değiĢmeler (mukavemet azalması) olmaması,
•ısıl etkilerden dolayı kontrol edilemeyen iç
gerilmeler ve çarpılmalar olmaması,
•kalite kontrol yöntemlerinin çok basit olması
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
PERÇĠN ÇEġĠTLERĠ
DövülmemiĢ perçin silindirik bir gövde ve bir baĢ kısmından
ibarettir. Perçinler perçin baĢlarının ve gövdelerinin özelliklerine göre
sınıflandırılırlar. (TS 94)
Yarı yuvarlak
baĢlı
HavĢa
baĢlı
Çelik
Sac
Mercimek
Konstrüksiyon
Konstrüksiyon için baĢlı
için Yarı yuvarlak HavĢa baĢlı
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Perçin Bağlantısının YapılıĢı ve Perçin DikiĢ ġekilleri;
•Perçinlenecek parçalar üzerine delikler zımba ile veya
matkap ile açılır. Zımba ile delik açmada delik kenarlarında
çatlaklar meydana geldiğinden önemli iĢlerde matkapla delik
açma iĢlemi tercih edilir. Delikler rayba ile de düzeltilirler.
•Perçin elle veya makina ile soğuk veya sıcak dövülerek
"kapama baĢı" teĢkil edilir.
•El ile perçinlerde çekiçle veya hava tabancası ile baĢ yavaĢ
yavaĢ ĢiĢirilerek Ģekillendirilir.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
PERÇĠN MALZEMELERĠ
Perçinin kapama baĢ teĢkili için dövülmesi esnasında
büyük Ģekil değiĢtirme özelliğine sahip olması istenir. Bu
sebepte perçin malzemesi olarak St 34 ve St 44 kullanılır.
Perçinleme iĢleminde perçin malzemesinin perçinlenen
malzemelerle aynı olmasına dikkat etmek gereklidir.
Cu, Al ve çeĢitli alaĢımlardan yapılan perçinler ayrıca
yalıtkanlık istenen yerlerde poliyamid, teflon gibi plastik
malzemelerden yapılan perçinlerde kullanılmaktadır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
PERÇĠN BAĞLANTI ġEKĠLLERĠ
Perçin bağlantıları; Bindirme, Alın veya Kapaklı olabilir.
Her iki bağlantı; tek sıralı, iki sıralı, üç sıralı olabilir.
Ġki sıralı ; paralel ve atlamalı
Üç sıralı sadece atlamalı olabilir.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Perçinlerin sıcak veya soğuk olarak dövülmesi perçin çapına ve malzemesine
bağlıdır. Genellikle 10 mm den küçük çaptaki perçinler soğuk dövülür. Delik
çapı (d1), perçin çapı (d)‟den daha büyük yapılır. Dövülme sırasında perçin
deliği tamamen doldurur (a). Sıcak perçinlemede soğumadan dolayı perçin
gövdesindeki büzülmeden dolayı, delik ile perçin gövdesi arasında bir boĢluk
kalabilir (b). Bununla beraber perçinin deliği tam doldurduğu kabul edilerek
hesaplarda perçin çapı olarak d1 kullanılır.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Perçin bağlantıları “Simetrik” veya “Eksantrik” yüklü olabilir.
Simetrik yüklü perçin bağlantısında
Eksantrik yüklü perçin
kuvvetin doğrultusu perçin
bağlantısında kuvvet in doğrultusu
sisteminin ağırlık merkezinden
perçin sisteminin ağırlık
geçer.
merkezinden geçmez.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Simetrik yüklü perçin bağlantıları:
Bu bağlantılarda dıĢ kuvvetlerin perçinlere eĢit olarak
dağıldığı kabul edilir.
Perçin YÜZEY BASINCI ve KESĠLME „ye maruzdur.
BirleĢtirilen saclar YÜZEY BASINCI , KOPMA ve
YIRTILMA ‟ya maruzdur.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Perçinin YÜZEY BASINCI nedeni ile EZĠLMESĠ
F
p
 p em
z.d1.s
Perçinin KESĠLMESĠ
F

 em
 2
z.n. d1
4
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Sacın YÜZEY BASINCI nedeni ile EZĠLMESĠ
F
p
 p em
z.d1.s
Sacın KOPMASI
F
ç 
 em
s(b  zd1 )
Sacın YIRTILMASI

F
d1
z.2.(e1  )s
2
 em
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Özel Perçinleme Yöntemleri
•a Hafif metallere uygulanır,
•b metal olmayan parçalara uygulanan boru perçini
•c tek taraflı
•d patlatmalı perçinlemedir.
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
KAYNAKLAR
•
•
•
•
Makine Bilimi ve Elemanları, Fatih Babalık, Kadir Çavdar
Makine Bilgisi, Mustafa Akkurt
Makine Elemanları II, Melih Belevi
Makine Elemanları, Erdem Koç
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Makine Müh.Bölümü Çiçek ÖZES
Download

lehimpercin(1) - Mehmet Adem Yıldız