YDN.01-F04
YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORM
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No: 55 sayılı Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesi
gereğince düzenlenmiş Tanıtıcı Form’dur.
1. Yatırım Danışmanlığına İlişkin İlkeler
Finansinvest, yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında;
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, anlık, günlük, haftalık, aylık veya
yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili
vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile paylaşır.
 Müşterilerine gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere
dayalı tavsiyelerde bulunamaz,
 Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz
yöntemleri ile kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.
 Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere
dayandırmak zorundadır,
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, talep edilmesi halinde analiz
yöntemlerini açıklamakla yükümlüdür.
 Müşterilerinin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve
risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını
sağlayacak yönde tavsiyede bulunur,
 Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak müşterilere önceden
saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti
veremez,
 Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir
çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini
gözetmekle,
müşteriler
arasındaki
çıkar
çatışmalarının
önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla
yükümlüdür,
 Yazılı, görsel veya işitsel biçimde müşterilere duyurulacak ve
yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma
sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü
şahıslar lehine kullanamaz.
2. Yatırım Danışmanlığı Kapsamında Sunulacak Bilgi ve
Tavsiyelerin Oluşturulmasında Kullanılan Kaynaklar, Yatırım
Stratejileri ve Analiz Yöntemleri
Finansinvest, Yatırım Danışmanlığı faaliyetini yürütürken aşağıdaki
kaynaklardan, yatırım stratejilerinden ve analiz yöntemlerinden
faydalanır.
2.1
Kaynaklar
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı vb. resmi kaynaklar ve bu
kaynaklarda yer alan her türlü istatistiki veriler.
 Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
(VIOP) sertifikalı ücretli veri dağıtım kanalları.
 BIST’te açıklanmış ve bağımsız denetimden geçmiş şirket bilanço ve
gelir tabloları ile şirketlerin kamuoyu bildirimleri.
 Finansinvest Araştırma Bölümü ile yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi,
şirket, sektör raporları.
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, talep edilmesi halinde kullandığı
kaynakları açıklamakla yükümlüdür.
2.2
Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, farklı risk profillerine sahip
yatırımcı kitlelerine kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere
özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunar.
 Bu stratejilerde hedeflenen getiriye profile uygun risk anlayışı ile
ulaşmak temel amaç olarak belirlenir.
3. Bilgi ve Tavsiyelerin Müşteriye Sunuluş Biçimiyle İlgili
Esaslar
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, yukarıda bahsi geçen bilgi ve
tavsiye paylaşımını ağırlıklı olarak e-mail, telefon ve internet kanalları
ile paylaşır.
 Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, riskgetiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren çeşitli
danışmanlık ürünleri müşteriler ile paylaşılır.
 Bu ürünler e-mail, internet sayfaları, kısa mesaj servisi (SMS) ağırlıklı
olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile
paylaşılır.
 Ürünlerin yayınlanma periyotları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine
göre seanslık, günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak değişiklik
gösterebilir.
 Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı
anda ve mümkün olan en seri biçimde paylaşılması esastır.
 Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan Finansinvest müşterileri,
www.finansonline.com sayfalarında “Yatırım Danışmanlığı” menüsü
altında bulunan “Finans Danışmanım” sayfalarına erişme ve sorularını
iletme hakkına sahiptir.
 Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan Finansinvest müşterileri,
Finansinvest Yatırım Danışmanlığı Bölümü’ne e-mail, telefon ve
internet sayfaları üzerinden de sorularını yöneltebilirler.
4. Olası Çıkar Çatışmaları
 Yatırım danışmanları, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar
çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını
etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar.
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, müşterilerin piyasa koşullarına
karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi
konusunda en iyi gayret esası ile hareket eder.
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı çalışanları, doğrudan veya dolaylı
olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda,
öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki
çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil
davranmakla yükümlüdür.
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, yatırımcıların çıkarını ve piyasanın
bütünlüğünü gözetecek dürüstlük ilkelerine uymakla ve bu amaç
doğrultusunda müşteriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek
ve buna uygun bir organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.
 Yatırım tavsiyeleri, hedeflere ulaşma amacıyla uygulanabilecek
strateji ve eylem planlarını içerir.
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, aracı kurum gelir yapısından
kaynaklanabilecek olası çatışmalara karşı müşteri çıkarlarını her
zaman öncelikli tutar.
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı, farklı risk gruplarına önerdiği tüm
yatırımları sonuçlanıncaya kadar sürekli takip eder, bilgilendirme
sağlar ve zamanlama konusunda yönlendirici önerilerde bulunur.
 Finansinvest Yatırım Danışmanlığı çalışanları, kendi çıkarlarını
gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde
bulunamazlar.
YDN.01-F01/6
YATIRIM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
gelişmeleri yakından takip ederek, yatırım kararlarında gerekli değişiklikleri
yapar.
1-1 İşbu Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu
Finansinvest tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak,
Müşteri’ye sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar
hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte
yazılı, sözlü ve görsel yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetine
ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
Yatırım Danışmanlığı Bölümü’nün amacı, Müşterilerin, kendilerine özel finansal
ölçütler ve hedefler doğrultusunda, çeşitli yatırım alternatiflerini getiri ve risk
bazında karşılaştırmalarına zemin hazırlamaktır. Oluşturulan stratejiler ışığında
hazırlanan yatırım önerileri, çeşitli periyotlarda Müşteri’ye sözlü olarak ve/veya
telefon, faks, elektronik posta ile bildirilir.
1-2 Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan işbu Sözleşme, burada
tanımlanmış olan hizmetlere ilişkin olarak Müşteri ve Finansinvest arasında
geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiş olan
hususlarda Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri, genel hükümler ile Kurul ve Borsa İstanbul A.Ş.
(“Borsa”) düzenlemeleri geçerli olacaktır. Bu Sözleşme’nin Kurul ve Borsa
düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.
MADDE 5. YATIRIM DANIŞMANI
Finansinvest, işbu Sözleşme kapsamındaki yatırım danışmanlığı faaliyetlerini,
özgeçmiş ve Kurul düzenlemeleri uyarınca gerekli mesleki yeterlilik bilgileri
Sözleşme’nin ekinde sunulan Yatırım Danışmanı aracılığı ile yerine getirecektir.
Yatırım Danışmanı’nın Finansinvest’den ayrılması veya Finansinvest tarafından
değiştirilmesi durumunda Finansinvest bu durumu derhal Müşteri’ye bildirecek,
Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde,
kendisine bu değişikliğin bildirildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde,
işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla,
Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
1-3 Tarafların Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi’nde belirtilen adresi ve iletişim bilgileri bu Sözleşme için de
geçerlidir.
1-4 Bu Sözleşme kapsamında verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmeti,
sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında
ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya
sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulmasının yanı sıra Kurul’un Seri: V,
No:55 sayılı Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak
Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer hizmetleri kapsar.
MADDE 6. FINANSINVEST’E ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYONUN
TESPİT VE ÖDEME ESASLARI
6-1 İşbu Sözleşme kapsamında verilen yatırım danışmanlığı hizmetleri
karşılığında Müşteri, Finansinvest’e Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ekinde yer alan Komisyon ve Masraf
Tarifesi’nde belirtilen yatırım danışmanlığı ücreti ile bu ücrete ilişkin B.S.M.V. ve
Sermaye Piyasası Mevzuatından doğan diğer ödemelerini her ayın 3’üncü iş
gününün sonuna kadar ödemekle yükümlüdür.
MADDE 2. TANITICI FORM
İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca
hazırlanan ve yatırım danışmanlığına ilişkin ilkeleri, yatırım danışmanlığı
kapsamında Müşteri’ye sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında
kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemlerini, bilgi ve
tavsiyelerin Müşteri’ye sunuluş biçimiyle ilgili esasları ve olası çıkar çatışmalarını
içeren Tanıtıcı Form, Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulmuştur.
Müşteri, Sözleşme kapsamında verilmesi kararlaştırılan hizmetler haricinde
Finansinvest’ten ve/veya üçüncü kişilerden teminini istediği ayrıca masraf
gerektiren özel nitelikli bir hizmete ilişkin giderlerin tamamını en geç bu
hizmetin verildiği tarihte peşin olarak ödemekle yükümlüdür. Finansinvest
bunları, Müşteri’nin hesabından tahsil edebilir. Belirtilen tarihlerde Müşteri’nin
hesabının müsait olmaması halinde, Finansinvest tarafından bu durum
Müşteri’ye yazılı olarak bildirilir ve bildirimin Müşteri’ye tebliğ tarihinden itibaren
2 (iki) işgünü içerisinde oluşan borç kapatılmaz ise Müşteri temerrüde düşmüş
olacaktır.
MADDE 3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER
Finansinvest, işbu Sözleşme kapsamında yatırım danışmanlığı faaliyetinin
yürütülmesi sırasında:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Sözleşme No:
6-2 Finansinvest, Sözleşme’nin 6-1 maddesi saklı kalmak kaydıyla, sunulacak
olan yatırım danışmanlığı hizmetlerini
Finansinvest’in internet kanalları
üzerinden alan Müşterilerden Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirtilen yatırım
danışmanlığı ücretini almayabilir. Ancak bunun için Müşteri’nin Finansinvest
tarafından belirlenerek Müşterilere duyurulan aylık minimum işlem hacmini
aşmış olması şartı aranır.
Müşteri’ye gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı
tavsiyelerde bulunamaz,
Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere
dayandırmak zorundadır,
Müşteri’nin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk
tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almasını sağlayacak
yönde tavsiyelerde bulunur,
Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak Müşteri’ye önceden saptanmış
belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti veremez,
Doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ile Müşteri arasında bir çıkar
çatışması olduğunda, öncelikle Müşteri’nin menfaatini gözetir, Müşteriler
arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise Müşterilerine adil
davranmakla yükümlüdür.
Yazılı, görsel veya işitsel biçimde Müşteri’ye duyurulacak ve yatırım
kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, Müşteri’ye
duyurmadan önce kendisi veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
Müşteri’nin, yatırım danışmanlığı hizmetinin ücretsiz olarak alınabilmesi için
Finansinvest tarafından belirlenerek Müşterilere duyurulan aylık minimum işlem
hacmini geçememesi durumunda bu kapsamda Müşteri’ye verilen hizmetler,
Sözleşme’nin 6-1 maddesi çerçevesinde ücretlendirilerek
Müşteri’nin
hesabından tahsil edilecektir.
MADDE 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
Sözleşme süresizdir. Müşteri ve Finansinvest karşılıklı olarak feshi ihbarda
bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin sözleşmeyi feshetmiş
olması, Finansinvest’in feshin geçerli olduğu tarihe kadar yapılmış iş ve
işlemlerden doğan alacaklarını ortadan kaldırmaz.
MADDE 4. YATIRIM ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜŞTERİYE
BİLDİRİM ESASLARI
MADDE 8. SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Yatırım danışmanı tarafından Müşteri’ye yazılı, sözlü ve görsel olarak sunulan
yatırım önerileri, araştırma raporları, yurtiçi ve yurtdışı haber akışı ve bunlara
ilişkin temel gerekçelere dayanarak, çeşitli teknik ve temel analitik ve
istatistiksel yöntemlerle birleştirilerek hazırlanır. Her türlü politik, ekonomik ve
özel gelişmeler ve bu gelişmelerin olası sonuçlarının piyasalar üzerinde
yaratacağı etkiler, Finansinvest bünyesinde oluşturulmuş Yatırım Danışmanlığı
Bölümü tarafından takip edilir ve senaryolar oluşturulur. Senaryo Analizleri ile
her bir yatırım aracından beklenen getiriler, Yatırım Danışmalığı Bölümü
tarafından değerlendirilerek farklı yatırım araçlarının dönemsel performans
beklentileri ölçülür ve yatırım kararları oluşturulur. Yatırım Danışmalığı Bölümü,
olağan toplantılarına ek olarak, ekonomik ve politik ortamda yaşanan ani
Taraflar, bu Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri (kısmen veya tamamen)
karşılıklı mutabakat sonucunda yazılı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
Finansinvest, ücret ve komisyonlara ilişkin hükümlerde dahil olmak üzere
Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü, Müşteri’ye en az 7 (yedi) işgünü
öncesinde yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak şartıyla,
Ancak bu halde, Müşteri, söz konusu
tek taraflı olarak değiştirebilir.
değişikliğin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içerisinde
Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir.
1/2
YDN.01-F01/6
Müşteri, öngörülen süre içinde fesih hakkını kullanmaz ise,, bahse konu
değişiklik Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
MADDE 9. SORUMLULUK
Müşteri, yatırım kararlarını alırken Finansinvest tarafından iletilen tavsiyelere
uymak veya göz önünde bulundurmak konusunda tamamen serbesttir.
Finansinvest, yatırım danışmanlığı faaliyetini yerini getirirken Müşteri’nin
menfaatlerini korumak maksadıyla azami dikkat ve özeni gösterecektir.
Finansinvest’in Müşteri’ye vereceği hizmetlere ilişkin sorumluluğu kendisine
kusur atfedilebilen haller ile sınırlıdır. Finansinvest, kendisine kusur atfedilebilen
haller hariç olmak üzere, hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların
ihmallerinden sorumlu olmayacaktır.
9 (dokuz) maddeden oluşan müteselsil sıra numaralı ve en az 2 (iki) nüsha
olarak düzenlenen bu Sözleşme ve ekleri, taraflarca okunup, içeriği kabul
edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir.
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(FINANSINVEST)
İMZA:
__________________
İMZA:
__________________
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACENTESİ SIFATIYLA
FİNANSBANK A.Ş. (ACENTE)
İMZA:
__________________
İMZA:
__________________
MÜŞTERİ
Hesap No
:
Unvanı/Adı-Soyadı
:
Tarih
:
İMZA
:
__________________
:
__________________
2/2
HSK.01-F03/8
BİREYSEL MÜŞTERİ TANIMA ANKETİ
“Bu anket, bireysel müşterilerimizin finansal durumu, risk ve getiri tercihleri hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenmiştir. Müşterek
hesaplarda her ortak için ayrı bir form düzenlenecektir.”
KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı
: ___________________________________________________________________________
Doğum Yeri ve Tarihi
: ________________________________ Uyruğu:
T.C. Kimlik No
: ________________________________ Yabancı Kimlik/Pasaport No: ________________
Vergi Durumu
:
Tam Mükellef
Dar Mükellef
T.C.
Yabancı
Dar Mükellefler Vergi No: ____________________
Ev Adresi
: ___________________________________________________________________________
İş Adresi
: ___________________________________________________________________________
Tebligat Adresi
:
Ev
İş
Telefonu
: Ev: ____________________ İş: ____________________ GSM: ____________________
Faks Numarası
: ___________________________
E-Posta Adresi : ______________________________
Mesleği/Ticari Faaliyeti
: ___________________________
Faaliyet Konusu : _____________________________
Çalıştığı Kurum
: ___________________________
Unvanı
Öğrenim Durumu
: _____________________________
: _____________________________
MALİ BİLGİLER
Gelir Bilgileri
:
Ücretli
Serbest
Emekli/Diğer
Aylık Net Geliriniz
:
0-10.000 TL
10.000-30.000 TL
30.000 TL ve üstü
Gelirinizin Türü*
:
Maaş / Ticari Kazanç
Gayrimenkul Geliri
Menkul Kıymet Geliri
*Birden fazla işaretleyebilirsiniz.
Banka/Diğer Aracı Kurumdaki
Birikiminiz
Diğer (lütfen açıklayınız): ______________________
:
Yok
0-100.000 TL
100.000-500.000 TL
Varsa Kurucusu/Ortağı Olduğunuz Şirketler
500.000 TL ve üstü
: _____________________________________
Varsa Kurucusu/Ortağı Olduğunuz Şirketlerdeki Göreviniz ve Hisse Oranınız : ___________________________________
NAKİT ALACAK BAKİYELERİN KULLANIMI
Gün içinde herhangi bir emrime konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren hesabımdaki geçici nakdin;
Finansinvest’in Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde belirlediği limitlerin üstünde kalan kısmının repoda, altında kalan kısmının
ise B Tipi Yatırım Fonlarında değerlendirilmesine;
Tamamının B Tipi Yatırım Fonlarında değerlendirilmesine;
Karşılığında herhangi bir getiri talep etmediğimi; hesabımdaki nakit alacak bakiyelerin, talep ettiğimde en geç 1 iş günü
içerisinde tarafıma ödenmesi koşulu ile Finansinvest tarafından değerlendirilmesine ve getirisinin Finansinvest’e kalmasına
onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İLETİŞİM BEYANI
Adıma gönderilecek her türlü tebligat ve yazışma ile kısa mesaj servisi (SMS) veya interaktif sesli yanıt
sistemi üzerinden iletilecek şifre ve mesajların yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine
onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İmza
1/2
: _____________________________
HSK.01-F03/8
YATIRIM, RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ
Kurumumuzda Hesap Açma Amacınız:
Yatırım
Diğer : ___________________________________________
Aşağıdaki seçeneklerden size en uygun olanını işaretleyiniz.
1. Ürün Tercihleriniz
Tercih Sırası
Hisse Senedi/A Tipi Fon/Borsa Yatırım Fonu
(1) (2) (3) (4) (5)
B Tipi Yatırım Fonu
(1) (2) (3) (4) (5)
Repo/Ters Repo
(1) (2) (3) (4) (5)
Devlet Tahvili/Hazine Bonosu
(1) (2) (3) (4) (5)
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
(1) (2) (3) (4) (5)
Diğer (Lütfen Belirtiniz) : _________________________________________________
2. Yatırımlarınızın performansını hangi para birimi bazında ölçersiniz?
TL
USD
EUR
Diğer (....................)
3. Yatırım Vade Tercihiniz
Portföyümün en fazla %25’ini bir yıl vade ile değerlendirebilirim. Kalan kısma ihtiyacım olabilir.
Portföyümün yarısını uzun vadeli, yarısını kısa vadeli düşünüyorum.
Portföyümün %75’ini en az bir yıl boyunca yatırım ürünlerinde değerlendirebilirim.
4. Yatırımlarınızdan nasıl bir getiri elde etmeyi bekliyorsunuz?
Anaparadan kaybetmeden sabit bir getiri.
Enflasyon oranının bir miktar (%1-%4) üzerinde bir getiri.
Enflasyon oranının makul miktarda (%5-%8) üzerinde bir getiri.
Enflasyon oranının en az iki katı bir getiri.
5. Risk Tercihiniz
Olabildiğince riskten kaçınarak, anaparadan kaybetmeden sabit bir getiri sağlamayı amaçlarım.
Daha fazla getiri elde etmek için, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim.
Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim.
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu
takdirde durumu Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
Finansal durumum, risk ve getiri tercihlerim hakkında bilgi vermek istemediğimi, bu nedenle her türlü
sorumluluğun bana ait olduğunu ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu konuda beni uyardığını
kabul ve beyan ederim.
Müşteri Adı Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:
2/2
Download

Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesini