YATIRIM DANIŞMANLIĞI
SÖZLEŞMESİ
3.
XTB, işbu Sözleşme kapsamında yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında:
3.1. Müşteri’ye gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış
bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz,
İşbu Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi (“Sözleşme”), ………………
Müşteri No’lu, ………….………………………………… adresinde
mukim, ………………………………………..…………… T.C. Kimlik
numaralı …………………………………… (“Müşteri”) ile Büyükdere
Caddesi No. 191 Apa Giz Plaza Kat: 23 34394 Levent İstanbul
adresinde mukim, X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş.
(“XTB”) arasında aşağıdaki şart ve koşullarda akdedilmiştir.
3.2. Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve
analizlere dayandırmak zorundadır,
3.3. Müşteri’nin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite,
getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım
kararını almasını sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunur,
3.4. Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak Müşteri’ye önceden
saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi
bir garanti veremez,
XTB ile Müşteri’den her biri münferiden “Taraf” ve birlikte
“Taraflar” olarak anılacaklardır.
1.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.5. Doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ile Müşteri arasında
bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle Müşteri’nin menfaatini gözetir, Müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının
önlenememesi halinde ise Müşterilerine adil davranmakla
yükümlüdür.
1.1. Sözleşme’nin konusu XTB tarafından Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Müşteri’ye sermaye
piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda
yönlendirici nitelikte yazılı, sözlü ve görsel yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetine ilişkin tarafların
karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
3.6. Yazılı, görsel veya işitsel biçimde Müşteri’ye duyurulacak ve
yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma
sonuçlarını, Müşteri’ye duyurmadan önce kendisi veya
üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
1.2. Taraflar arasında imzalanmış olan Kaldıraçlı Alım Satım
İşlemleri Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Yurtdışı Türev
Araçların Alım Satımına Aracılık İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan işbu Sözleşme, burada
tanımlanmış olan hizmetlere ilişkin olarak Müşteri ve XTB
arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup,
burada düzenlenmemiş olan hususlarda Kaldıraçlı Alım
Satım İşlemleri Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Yurtdışı
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık İşlemleri Çerçeve
Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri, genel hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) ve Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”) düzenlemeleri geçerli olacaktır. Bu Sözleşme’nin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.
4.
YATIRIM ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜŞTERİYE BİLDİRİM ESASLARI
Yatırım danışmanı tarafından Müşteri’ye yazılı, sözlü ve görsel
olarak sunulan yatırım önerileri, araştırma raporları, yurtiçi ve
yurtdışı haber akışı ve bunlara ilişkin temel gerekçelere dayanarak, çeşitli teknik ve temel analitik ve istatistiksel yöntemlerle
birleştirilerek hazırlanır. Her türlü politik, ekonomik ve özel
gelişmeler ve bu gelişmelerin olası sonuçlarının piyasalar
üzerinde yaratacağı etkiler, XTB bünyesinde oluşturulmuş
Yatırım Danışmanlığı Bölümü tarafından takip edilir ve senaryolar oluşturulur. Senaryo Analizleri ile her bir yatırım aracından
beklenen getiriler, Yatırım Danışmalığı Bölümü tarafından
değerlendirilerek farklı yatırım araçlarının dönemsel performans
beklentileri ölçülür ve yatırım kararları oluşturulur. Yatırım
Danışmalığı Bölümü, olağan toplantılarına ek olarak, ekonomik
ve politik ortamda yaşanan ani gelişmeleri yakından takip
ederek, yatırım kararlarında gerekli değişiklikleri yapar.
1.3. Tarafların Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi ve Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen adresi ve
iletişim bilgileri bu Sözleşme için de geçerlidir.
1.4. Bu Sözleşme kapsamında verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmeti, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç
eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası
ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya
sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulmasının yanı
sıra Kurul’un Seri: V, No:55 sayılı Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer hizmetleri kapsar.
2.
YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN
İLKELER
Yatırım Danışmanlığı Bölümü’nün amacı, Müşterilerin, kendilerine özel finansal ölçütler ve hedefler doğrultusunda, çeşitli
yatırım alternatiflerini getiri ve risk bazında karşılaştırmalarına
zemin hazırlamaktır. Oluşturulan stratejiler ışığında hazırlanan
yatırım önerileri, çeşitli periyotlarda Müşteri’ye sözlü olarak
ve/veya telefon, faks, elektronik posta ile bildirilir.
5.
YATIRIM DANIŞMANI
XTB, işbu Sözleşme kapsamındaki yatırım danışmanlığı faaliyetlerini, Kurul düzenlemeleri uyarınca bilgileri sunulan Yatırım
Danışmanı aracılığı ile yerine getirecektir. Yatırım Danışmanı’nın
XTB’den ayrılması veya XTB tarafından değiştirilmesi durumunda XTB bu durumu derhal Müşteri’ye bildirecek, Müşteri, yeni
görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde,
kendisine bu değişikliğin bildirildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, Sözleşme’yi tek taraflı olarak
feshedebilecektir.
TANITICI FORM
İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce, Sermaye Piyasası
Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve yatırım danışmanlığına ilişkin
ilkeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında Müşteri’ye sunulacak
bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları,
yatırım stratejileri ve analiz yöntemlerini, bilgi ve tavsiyelerin
Müşteri’ye sunuluş biçimiyle ilgili esasları ve olası çıkar çatışmalarını içeren “Yatırım Danışmanlığı Hakkında Tanıtıcı Form”, Aracı
Kurum tarafından Müşteri’ye sunulmuştur.
XTB Türkiye
Büyükdere Caddesi No :191 Apa Giz
Plaza Kat: 23 34394 Levent İstanbul
1/2
+90 212 705 1000
[email protected]
www.xtb.com.tr
Müşteri İmza ……………………………
6.
XTB’YE ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYONUN
TESPİT VE ÖDEME ESASLARI
hizmetlere ilişkin sorumluluğu kendisine kusur atfedilebilen
haller ile sınırlıdır. XTB, kendisine kusur atfedilebilen haller hariç
olmak üzere, hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların
ihmallerinden sorumlu olmayacaktır.
6.1. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan yatırım danışmanlığı
hizmet ücreti 1 TL’dir. XTB, gerekli görmesi halin bu ücreti
değiştirme hakkına sahip olup ilgili ücrete ilişkin yapılacak
değişiklikler
http://www.xtb.com.tr/yatirimkosullari/Ucret-ve-Komisyonlar internet adresinde yer alan
Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda duyurulacaktır. Müşteri
bu ücrete ilişkin B.S.M.V. ve Sermaye Piyasası Mevzuatından doğan diğer ödemelerini her ayın 3’üncü iş gününün
sonuna kadar ödemekle yükümlüdür.
İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, işbu
Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilafın hallinde İstanbul
Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Sözleşme, Taraflar arasında bütün hükümleri kabul edilerek ……………………… tarihinde en az 2 (iki) nüsha olarak tanzim
ve imza edilmiş olup bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir.
Müşteri, Sözleşme kapsamında verilmesi kararlaştırılan hizmetler haricinde XTB’den ve/veya üçüncü kişilerden teminini
istediği ayrıca masraf gerektiren özel nitelikli bir hizmete ilişkin
giderlerin tamamını en geç bu hizmetin verildiği tarihte peşin
olarak ödemekle yükümlüdür. XTB bunları, Müşteri’nin hesabından tahsil edebilir. Belirtilen tarihlerde Müşteri’nin hesabının
müsait olmaması halinde, XTB tarafından bu durum Müşteri’ye
yazılı olarak bildirilir ve bildirimin Müşteri’ye tebliğ tarihinden
itibaren 2 (iki) işgünü içerisinde oluşan borç kapatılmaz ise
Müşteri temerrüde düşmüş olacaktır.
6.2. XTB, Sözleşme’nin 6.1 maddesi saklı kalmak kaydıyla,
sunulacak olan yatırım danışmanlığı hizmetlerine ilişkin
olarak Ücret ve Komisyonlar Tablosu’nda belirtilen yatırım
danışmanlığı ücretini almayabilir. Ancak bunun için Müşteri’nin XTB tarafından belirlenerek Müşterilere duyurulan
aylık minimum işlem hacmini aşmış olması şartı aranır.
………………
……………………………………
……………………
Tarih
Müşteri Adı Soyadı
İmza
………………
……………………………………
……………………
Tarih
XTB Temsilcisi
İmza
XTB Yatırım Danışmanı: ………………………………………………..
Müşteri’nin, yatırım danışmanlığı hizmetinin ücretsiz olarak
alınabilmesi için XTB tarafından belirlenerek Müşterilere duyurulan aylık minimum işlem hacmini geçememesi durumunda bu
kapsamda Müşteri’ye verilen hizmetler, Sözleşme’nin 6.1 maddesi çerçevesinde ücretlendirilerek Müşteri’nin hesabından
tahsil edilecektir.
7.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
Sözleşme süresizdir. Müşteri ve XTB karşılıklı olarak feshi
ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin
sözleşmeyi feshetmiş olması, XTB’nin feshin geçerli olduğu
tarihe kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan alacaklarını
ortadan kaldırmaz.
8.
SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Taraflar, bu Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri (kısmen veya
tamamen) karşılıklı mutabakat sonucunda yazılı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
XTB, ücret ve komisyonlara ilişkin hükümlerde dahil olmak
üzere Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü, Müşteri’ye en az 7
(yedi) işgünü öncesinde yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla
bildirimde bulunmak şartıyla, tek taraflı olarak değiştirebilir.
Ancak bu halde, Müşteri, söz konusu değişikliğin kendisine
tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) işgünü içerisinde Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir.
Müşteri, öngörülen süre içinde fesih hakkını kullanmaz ise,
bahse konu değişiklik Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
9.
SORUMLULUK
Müşteri, yatırım kararlarını alırken XTB tarafından iletilen tavsiyelere uymak veya göz önünde bulundurmak konusunda
tamamen serbesttir. XTB, yatırım danışmanlığı faaliyetini yerini
getirirken Müşteri’nin menfaatlerini korumak maksadıyla azami
dikkat ve özeni gösterecektir. XTB’nin Müşteri’ye vereceği
XTB Türkiye
Büyükdere Caddesi No :191 Apa Giz
Plaza Kat: 23 34394 Levent İstanbul
2/2
+90 212 705 1000
[email protected]
www.xtb.com.tr
Müşteri İmza ……………………………
Download

yatırım danışmanlığı sözleşmesi