Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka so sídlom v
Bratislave, Poštová 1, 811 06 Slovenská republika, IČO: 36859699 (ďalej len „XTB“) výslovný súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu, v akom som ich uviedol v tomto formulári na účely obsluhy
môjho demo účtu, určenie vhodnosti mojej osoby pre poskytovanie investičných služieb, na marketingové účely,
na účely vyhodnocovania súťaží a organizovania školení.
Beriem na vedomie, že:








moje osobné údaje budú spracovávaná XTB ako prevádzkovateľom v automatizovanej podobe;
XTB zaisťuje ochranu mojich osobných údajov náležitými technicko-organizačnými opatreniami tak,
aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k nim a k ich akémukoľvek zneužitiu;
moje osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti 3e Software House & Interactive Agency za účelom
správy a technickej podpory internetovej aplikácie, prostredníctvom ktorej sú osobné údaje
spracovávané;
moje osobné údaje budú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov a po uplynutí tejto doby budú
bezodkladne a spoľahlivo zlikvidované;
moje osobné údaje som XTB poskytol dobrovoľne;
mám právo kedykoľvek XTB požiadať o poskytnutie informácií a o ďalšie podrobnosti spracovania
svojich osobných údajov;
v prípade, kedy zistím alebo sa budem domnievať, že XTB vykonáva spracovanie mojich osobných
údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore
s právnym predpisom, najmä ak sú moje osobné údaje s ohľadom na účel ich spracovania nepresné,
môžem XTB kedykoľvek požiadať o vysvetlenie, popr. aby odstránila takto vzniknutý stav (najmä sa
môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu mojich osobných údajov);
mám právo svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať.
Ďalej udeľujem súhlas XTB so zasielaním obchodných oznámení, ponúk produktov a služieb XTB podľa zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prostredníctvom prostriedkov elektronickej
komunikácie.
XTB Slovensko
Poštová 1
811 06 Bratislava
+421 220 512 540
[email protected]
www.xtb.sk
Download

Súhlas so spracovaním osobných údajov klienta - X