EĞİTİM FAALİYETLERİ
PROSEDÜRÜ
YAYIN TRH: NİSAN 2010
KOD:YÖN.PR.04
REV TRH:ŞUBAT 2014
REV NO:03
SAYFA NO:1/4
1. AMAÇ: Hastanede yapılan eğitim faaliyetlerini tanımlamaktır.
2. KAPSAM : Bu prosedür bütün birimleri kapsar.
3.TANIMLAR:
Oryantasyon Eğitimi : Hastanede yeni göreve başlayan personele verilen ve uyum süresini kısaltmayı amaçlayan
eğitimler .
Hizmet İçi Eğitim
:Hastanede yapılan ve eğitimcileri hastane çalışanlarından oluşan eğitimler.
SKS(HKS):Sağlıkta Kalite Standartları
4. İŞLEM
:
4.1 Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi:
4.1.1. Her yılın sonunda hastane personeli tarafından doldurulan Eğitim Talep yazıları ile birlikte tespit edilen
birim içi ve genel eğitim ihtiyaçları ,
4.1.2. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Başhekimlik tarafından yazılı bildirilen eğitim istekleri,
4.1.3. Her yıl yapılan personel memnuniyet anketi sonuçları ortaya çıkan eğitim talepleri,
4.1.4. Yıl içinde yapılan hasta memnuniyet anketleri ve dilek-şikâyet kutularından çıkan sonuçlara göre Performans
ve Kalite biriminden talep edilen eğitimler,
4.1.5. Hastanede yeni başlayan personelin olması durumunda yapılan oryantasyon eğitimleri,
4.1.6. SKS kapasamında ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı kararlarında alınan eğitim talepleri,
4.1.7. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin tüm sağlık çalışanları ve temizlik personellerine yönelik belirlediği
enfeksiyon eğitim konuları eğitim komitesinde görüşülür.
4.2. Eğitim Programının Hazırlanması
4.2.1. Her yıl Aralık ayında Eğitim Programı, 4.1' deki ihtiyaçların tespiti ile Eğitim Komitesi tarafından yıllık
eğitim planı hazırlanır.Aylık yapılan eğitimler eğitim faaliyetleri formu ile diğer ayın ilk haftası gönderilir. Üçer
aylık sürelerle; yapılan eğitimler Hizmet İçi Eğitim İzleme Formu (Form-1), Hizmet İçi Eğitim İzleme Formu
(Form-2), Hizmet İçi Değerlendirme Formu (Form 4), Hizmet İçi Eğitim İzleme Formu (Form-3) no’lu formlar ve
bir sonraki 3 ay da yapılacak olan eğitim programı resmi yazı ile Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
4.2.2.Hastane dışından alınacak eğitimi, eğitim verecek kişi ya da kişileri ve eğitim kurumunu Eğitim Komisyonu ve
ve hemşiresi belirler ve üst yönetimden istemde bulunur.
4.2.3. Hazırlanan yıllık eğitim programı hastane otomasyon sistemi üzerinden yayınlanır.
4.2.4. Birimler veya kişiler, yıllık eğitim planında belirlenen eğitimler dışında yeni bir eğitim taleplerini Eğitim
Talep yazısı doldurarak eğitim birimine bildirirler.
4.3 Eğitim Programı Onayı
EĞİTİM FAALİYETLERİ
PROSEDÜRÜ
KOD:YÖN.PR.04
YAYIN TRH: NİSAN 2010
REV TRH:ŞUBAT 2014
REV NO:03
SAYFA NO:1/4
4.3.1. Her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için Eğitim Komisyonu çalışmasıyla planlanan eğitimler Eğitim
hemşiresi tarafından hazırlandıktan sonra
YÖN.PL.02 Yıllık Eğitim Planı ile Kalite Yönetim Direktörü
kontrolünden geçer ve Başhekimlik onayına sunulur. Onaylanan
plan ilgili birimlere veya kişilere hastane
otomasyon sistemi ile iletilir.
4.4. Eğitim Programının Duyurulması
4.4.1. Programda belirtilen eğitimlerin konusu, yapılacağı tarih, eğitim verecek kişi ya da kişiler, katılacak grup ve
eğitim yeri; eğitim tarihinden önce ilgili birimlere en az 5 gün önce yazılı olarak bildirilir. Eğitimin olduğu gün
yapılacak olan eğitim, saatinden önce anons sistemiyle tekrar duyurulur.
4.4.2. Eğitim birimi plan dışı eğitimleri ve planda yer alan herhangi bir eğitimdeki değişikliği duyuru veya telefon
aracılığı ile ilgililere bildirir. Yıl içerisinde iptal edilen eğitimler daha sonraki bir tarih için yeniden planlanır.
4.5. Eğitim Programının Uygulanması
4.5.1. Eğitim programı aşağıda belirtilen şekilde 7 ana başlık altında uygulanacaktır.
4.5.1.1. SKS Standartlarının Gerektirdiği Eğitimler
SKS doğrultusunda talep edilen eğitimleri, hasta ve personel memnuniyet anketleri sonuçlarını, hasta ve çalışan
güvenliği v.b. bilgilendirme eğitimlerini kapsar. Kayıtları eğitim biriminde saklanır.
4.5.1.2. Planlı Birim Eğitim Konuları
Birimlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanan eğitimleri içerir. Birim ve genel eğitimler şeklinde
planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Birim eğitimlerini birim eğitimcileri koordine eder. Yapılacak olan eğitimin
günü bir hafta öncesinden bildirilir. Eğitimlerde kullanılacak materyal, diz üstü bilgisayar , projeksiyon v.b.
malzemeler eğitim birimi tarafından temin edilir.Eğitime katılan kişilerin kayıtları YÖN.FR.72 formu ile alınıp bir
nüshası eğitim birimine teslim edilir. Genel eğitimler eğitim birimi tarafından koordine edilir. Kayıtlar eğitim
biriminde saklanır. Herhangi bir şekilde planlı eğitimlere katılmayan, eğitim duyurusundan haberi olmayan izinli
olan personeller, Eğitim hemşiresi /Eğitim Birimi tarafından aynı eğitim yılı içinde uygun bir zamanda eğitim
eksiklikleri giderilir.
4.5.1.3.Oryantasyon Eğitimi
Hastanede yeni işe başlayan personel, personel birimine başvurduğunda özlük ile ilgili işlemler yapılır ve
oryantasyon eğitimi başlar. Daha sonra , mutemetlik ve birim sorumlusuna uğrar. Bu birimler tarafından gerekli
bilgilendirme yapıldıktan sonra personel çalışmaya başladığı 5 gün içerisinde oryantasyon ekibinin nezaretinde
oryantasyon rehberini okur ve eğitimler yapılır.Birim oryantasyonları ise birim sorumluları tarafından
yapılır.YÖN.FR.15 Oryantasyon takip formu ve YÖN.FR.53 Oryantasyon Eğitim Formu doldurulur ve formlar
eğitim Hemşiresi tarafından Eğitim biriminde dosyalanır.
EĞİTİM FAALİYETLERİ
PROSEDÜRÜ
KOD:YÖN.PR.04
YAYIN TRH: NİSAN 2010
REV TRH:ŞUBAT 2014
REV NO:03
SAYFA NO:1/4
. 4.5.1.4.Hasta Hakları Eğitimi
Hasta hakları birimi tarafından hasta ve yakınlarına yönelik sürekli olarak yapılan bilgilendirme eğitimleridir. Yılda
bir veya iki defa
personele yönelik olarak Hasta Hakları Birim sorumlusu tarafından düzenlenir. Hasta ve
yakınlarına yönelik yapılan eğitim kayıtları hasta hakları birimince saklanır. Personel eğitim kayıtları eğitim
biriminde dosyalanır.
4.5.1.5- Halk Eğitimleri
Hastanemize müracaat eden hasta ve yakınlarını beslenme konusunda bilgilendirmek amacıyla yapılan eğitimler 6
aylık dönemlerde Toplum beslenmesi eğitim çalışmaları formu ile Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir ,bir nüshası
eğitim biriminde saklanır, .Allerji,endokrin ,çocuk gelişimi birimlerinde hemşireler ve Çocuk Gelişim Uzmanları
tarafından halka eğitim verilir .Ayrıca anne sütü konusunda emzirme danışmalığı eğitimi grup ve bireylere yapılır.
Anket yapılırken verilen eğitimler, güncel sağlık konuları ile ilgili eğitimler vb. günlük olarak sürekli devam eden
eğitimlerdir. Halk Eğitimleri yapılacaksa programı ile hastane içinde; hasta ve yakınları bilgilendirme panolarına,
görülebilecek uygun yerlere duyuruları asılır. Ayrıca basın - yayın yolu ile de duyuruları yapılır. Eğitim saati
öncesinde anons sistemiyle duyuru tekrarlanır.
4.5.1.6- Enfeksiyon Kontrol Komitesi Eğitimleri
Enfeksiyon kontrol komitesince planlanan, uygulanan ve değerlendirilen eğitimlerdir. Enfeksiyon kontrol komitesi
yıllık eğitim programını hazırlar ve eğitim birimine gönderir. Eğitim konuları hastane yıllık eğitim programı içine
alınır. Katılım imzaları eğitim birimi tarafından eğitim takip kartına bilgisayar ortamında işlenir, kayıtlar Enfeksiyon
Kontrol Komitesinde saklanır. YÖN.FR.64 Eğitim Sonuç Raporu doldurularak eğitim birimine teslim edilir.
4.5.1.7- Plan Dışı Eğitimler
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Başhekimlik tarafından yazılı bildirilen eğitim talepleri, bilgilendirme
toplantıları, panel, sempozyum vb. eğitimlerdir. Organizasyon eğitim birimi tarafından yapılır. Kayıtları eğitim
birimince saklanır. Sağlık Müdürlüğüne eğitim sonucunda yazılı geri bildirim yapılır. Yıl içerisinde iptal edilen
eğitimler daha sonraki bir tarihte yeniden yapılır. Yapılan eğitimlere ait eğitim notları Kalite Yönetim Birimi
tarafından dosyalanır.
4.6. Eğitim Kayıtlarının Tutulması
4.6.1. Eğitimlere katılanların imzalarının bulunduğu YÖN.FR.72 Eğitim Katılım Formu", eğitim birimi tarafından
bilgisayarda eğitim takip kartına işlenir. Kayıtlar bilgisayar ortamında saklanır. Dış kaynaklı eğitimlerde alınan
sertifikaları, katılım belgeleri ve yazıları personel biriminde kişisel dosyalarında kopyası saklanır. Orijinali ilgili
personelde kalır.
4.6.2. Eğitim birimince planlanan eğitimlerin, eğitimi vereninde uygun görmesi halinde eğitim notlarının bir kopyası
EĞİTİM FAALİYETLERİ
PROSEDÜRÜ
YAYIN TRH: NİSAN 2010
KOD:YÖN.PR.04
REV TRH:ŞUBAT 2014
REV NO:03
SAYFA NO:1/4
(fotokopi ve ppt. sunu içerikleri), birimlere veya kişilere yapılan eğitim duyuruları, Eğitim Sonuç Raporları, Eğitim
Katılım Formları, Eğitim Değerlendirme Anketi ve değerlendirme grafikleri eğitim biriminde saklanır.
4.6.3.Eğitim birimi tarafından çalışan her personel için Eğitim Takip Kartı bilgisayar ortamında tutulur ve
personelin nakli halinde dosyası ile birlikte gönderilir.
4.7. Eğitimin Etkinliğinin Ölçülmesi
4.7.1. Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere hizmet içi eğitim esnasında veya sonunda eğitime
katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir. Sonuçları kalite ve eğitim biriminde
dosyalanır. Olumlu ya da olumsuz çıkan değerlendirme sonuçlarına göre eğitimciler bilgilendirilir.
4.7.2. Hastane içinde yapılan personele yönelik kısa süreli bilgilendirme eğitimleri, birim içi eğitimler, halk
eğitimleri sonunda Eğitim Sonuç Değerlendirme Anketi doldurulmaz.
4.7.3.Eğitim planında yapılan eğitimlerin sonucunda eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığı, eğitime katılanların
verilen eğitimle ilgili performansları eğitimi veren kişi
tarafından
YÖN.FR.71 Eğitim Performans
Değerlendirme formu doldurularak ölçülür.(4 saat üzeri eğitimlerde)
4.8.Eğitim Komitesinde; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite
yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire , psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, hekim dışı sağlık
personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer alır.
Komite;
Hizmet kalite standartları eğitimi, Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitimleri
Planlar 3 aylık periyodlarla ve gerek duyuldukça toplanır.
5. SORUMLULUK
6. EKLER
: Bu prosedür kapsamındaki faaliyetlerden bütün birimler sorumludur.
:
6.1 YÖN.FR.53. Oryantasyon Eğitim Formu
6.2. YÖN.FR.65 Eğitim Takip Kartı
6.3. YÖN.FR.64 Eğitim Sonuç Formu
6.4. YÖN.PL.02 Yıllık Eğitim Programı
6.5. YÖN.FR.71 Eğitim Performans Değerlendirme formu
6.6.Y ÖN.FR.72 Eğitim katılım formu
6.7 YÖN.FR.15 Oryantasyon takip formu
HAZIRLAYAN:
EĞİTİM HEMŞİRESİ
KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN:
BAŞHEKİM
Download

EĞİTİM FAALİYETLERİ PROSEDÜRÜ