XSOCIAL’IN TALİMATLARINI
KABUL YETKİSİ SÖZLEŞMESİ
tin kullanımının faydaları hakkında bağımsız tavsiye aldığımı,
g. Geçmiş performansının, gelecekteki performansının
bir göstergesi olmadığının bilincinde olup gerçek zamanlı alım satım işlemlerinin benzerini gerçekleştirmede farazi “back test” kullanımın getirdiği sınırlamaların
farkındayım.
Kime: Büyükdere Cad. No. 191 Apa Giz Plaza 23/43 Levent,
adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde
270617 sicil numarasıyla kayıtlı X Trade Brokers Menkul
Değerler A.Ş (“XTB”)
Sistem Sağlayıcısı: xSocial, Kıbrıs Hukuku'na uygun
olarak, 134, Ayias Fylaxeos&Amissou Bölgesi, Annissa Adliye
Binası, 4. Kat, Posta Kodu 3087, Limassol, Kıbrıs adresinde
mukim HE 296794 sicil no'lu DUB Investments Ltd.'nin
(“DUB Investments”) ticari markasıdır,
6.
DUB Investments, XTB vasıtasıyla, şahsım adına hesabımdan para çekme, fon transferinde bulunma ve/veya
herhangi bir Ticari ya da Yatırım Hesap açma yetkisine
bilhassa haiz değildir.
7.
Ayrıca, işbu belgeyi imzalamak suretiyle XTB’ye, tarafım
ve DUB Investments arasında imzalanan sözleşmenin
hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacı dâhilinde, kişisel verilerimi DUB Investments ile paylaşma, ticari hesabım ve DUB Investments ile olan ticari geçmişime erişim yetkisi verdiğimi
kabul ederim. DUB Investments’a DUB Investments ile
imzaladığım Sözleşme kapsamında kullanması şartıyla,
XTB’den bilgi ve belgelerimi alma ve bunları kullanıp
işleme koyma yetkisi verdiğimi işbu belgeyi imzalamak
suretiyle kabul ve beyan ederim.
8.
İşbu belgeyle tanınan yetkilendirmeler, tarafımca yazılı
olarak, işbu belgenin değiştirilmesi veya feshine ilişkin,
yapılacak bildirimin XTB tarafından tebellüğ edilmesinin ardından 7 (yedi) iş günü boyunca yürürlükte kalmaya devam eder. Bu gibi bir yazılı bildirimin ibrazıyla,
XTB’nin, DUB Investments’e ait elektronik platformdan
gelen Emirler’e bağlı olarak gerçekleşen tüm İşlemler’inizi, istediği anda ve takdiri doğrultusunda, sona
erdirebileceğini kabul etmektesiniz. Buna ek olarak;
XTB'ye yapacağınız böyle bir yazılı bildirimle XTB’nin
DUB Investments’e ait elektronik platformda bulunan
Ticari Hesabınızı desteklemeyi her an bırakabileceğini
ve böyle bir desteğin çekilmesi anından itibaren açık
pozisyonlarınızla bizzat ilgilenmeniz ve ticari kararlarınızı kendi başınıza almanız gerektiğini, aksi takdirde
Ticari Hesabınızda büyük kayıplarla karşılaşabileceğinize ilişkin riskleri işbu belgeyi imzalayarak beyan ve kabul edersiniz.
9.
8. madde uyarınca herhangi bir değişiklik veya fesih
beyanı içeren önceden yapılan bildirim, geçerli hale
gelmedikçe,
SÖZLEŞMENİN KONUSU
Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalınmıştır:
1.
İşbu belge, mülkiyet haklarının alım veya satımına
ilişkin emirlerin yerine getirilmesi, mülkiyet haklarını
konu eden hesapların ve nakit hesapların muhafazasına ilişkin olarak tarafım ile XTB arasında akdedilmiş
olunan ve yukarıdaki hizmetlerin sağlanmasını düzenleyen Sözleşme’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası
olup işbu Sözleşme’ye uygun olarak oluşturulmuştur
ve bahsi geçen Sözleşme’nin şartlarına tabidir.
2.
İşbu belgede tanımlanmış terimler, Sözleşme ve Düzenlemeler’de tanımlanmış anlamları ile aynı anlamı taşımaktadırlar.
3.
Sözleşme ve Düzenlemeler’de düzenlenen İşlemler’in
yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, DUB Investments adlı üçüncü kişi tarafından geliştirilmiş bir
sisteme abone olmuş bulunmaktayım.
4.
İşbu belgeyi imzalayarak, DUB Investments elektronik
platformu aracılığı ile göndereceğim Emir ve Talimatlar’ın kendi adıma XTB’de bulunan şahsıma ait Yatırım
Hesabı’ndan yerine getirilmesi için XTB’yi yetkilendirmiş bulunmaktayım.
5.
XTB’nin, DUB Investments’ı, işbu Sözleşme kapsamında
kendi adıma göndereceğim Emir ve Talimatlar’ın geçerli bir kaynağı olarak kabul ettiğini dikkate alarak,
aşağıdaki hususları kabul ederim:
a. DUB Investments tarafından gönderilmiş herhangi
bir Talimat veya Emir’in geçerliliği bahsi geçen bildirimden etkilenmez ve işbu Talimat ve Emirler’in tarafım açısından geçerli ve bağlayıcı niteliği devam eder
veya
a. Talimatların ve Siparişlerin XTB tarafından değil,
DUB Investments’ın elektronik platformu aracılığıyla
oluşturulduğunu ve XTB’nin sadece bunların icrasını
gerçekleştirme hizmeti sağladığını tam olarak anladığımı,
b. XTB’nin DUB Investments’e karşı başlatılmış olan işlemler’den doğan mevcut herhangi bir bedel ödeme
yükümlülüğünü etkilemeyecektir.
b. XTB’nin hiçbir suretle DUB Investments’ın hizmetlerini tavsiye veya teyit etmediğini,
10. İşbu belge kapsamına girmeyen tüm hususlarda,
Sözleşme ve bütün ekleri geçerli olacaktır.
c. XTB’nin DUB Investments’dan aldığı talimatları yerine getirmesi sonucu meydana gelen tüm zararların
tamamından münhasıran sorumlu olduğumu,
11. İşbu belge, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu
belgede tanınan yetki, yazılı bir fesih bildirimi söz konusu oluncaya dek geçerli olup Sözleşme’nin geri kalan kısmı değişmeden yürürlükte kalmaya devam eder.
d. Kullanmayı seçtiğim herhangi bir ticari sistemin işleyişi veya hiç işlememesinden dolayı gerçekleşebilecek
her türlü zararım ve/veya üçüncü kişiler nezdinde gerçekleşebilecek zararlardan XTB’yi sorumlu tutmayacağımı,
12. XTB’nin teklifini, işbu belgeyi imzalayarak kabul ediyorum.
e. XTB nezdinde, “Kaldıraçlı ve Türev araçlara” ilişkin
hesap açılması riskleri ile İşlem Hesabı açmak için gerekli masraflar hakkında Sözleşme ve iş bu ekle açıkça
bilgilendirildiğimi ve bu risk ve masrafları, değerlendirdikten sonra kabul ettiğimi,
f. DUB Investments tarafından teklif edilen hizmeti tamamen incelediğimi ve potansiyel teklif hakkında yeterli araştırma yaptığımı veya Sözleşme konusu hizme-
…………
…………….
…………………………
………………
Tarih
Hesap No
Müşteri Adı Soyadı
İmza
XTB Türkiye
Büyükdere Caddesi No:191 ApaGiz
Plaza Kat:23 34394 Levent İstanbul
1/1
+90 212 705 1000
[email protected]
www.xtb.com.tr
Müşteri İmza ……………………………
Download

xSocial Kullanım Talimatı