TEMEL YATIRIM UNSURLARI
2
1
FAALİYET ALANLARI
3
Güçlü ortaklık yapısı
Yüksek marka gücü
Bireysel emeklilik ve
hayat sigortası
sektörlerindeki büyüme
potansiyeli
4
Finansal yapı ve
uluslararası standartlarda
finansal raporlama
(UFRS, MCEV)
5
Akbank’ın Pazar Payı ile Kıyaslandığında Hayat Koruma Branşındaki Büyüme Potansiyeli
Fon Büyüklüğü YBBO: %30
Katılımcı Sayısı YBBO: %21
Fon Büyüklüğü: %34
Katılımcı Sayısı: %23
617
31.12.2011
551
492
5.019
4.049
2.957
AvivaSA Hayat Koruma
Sigortası Pazar Payı
4.489
6.001
Fon Büyüklüğü
Katılımcı Sayısı
31.12.2012
31.12.2013
30.06.2013
Büyümeyi destekleyen
operasyonel yapı
CAZİP BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP TÜRKİYE
BİREYSEL EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRLERİ
Bireysel Emeklilik Sektörü Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL)
%5,9
AvivaSA Krediye Bağlı
Sigorta Pazar Payı
%3,5
%5,6
14
20
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013*
0,3
31.12.2004
30.06.2014
Akbank Tüketici Kredisi
Pazar Payı*
%11,4
Sektör Ortalamasının Üzerinde Katılımcı Başına Ort. Fon Büyüklüğü – 30.06.2014 (TL)
8.821
7.585
AvivaSA Hayat Koruma Sigortası
Brüt Yazılan Primler
(milyon TL)
%13,0
%12,8
• 600 finansal danışman dahil toplam 751 çalışan
• Türkiye genelinde 17 şehirde faaliyet
• Müşteri Sayısı: ~135.000
• Özellikle üst gelir gelir grubuna
sunulan hizmetler
• Diğer kanallara ve sektör ortalamasına göre
daha yüksek ortalama katkı payı tutarı
30,5
2023T
En Yakın 3 Rakibin
Ortalaması
* Devlet katkısı dahil fon büyüklüğü
2011
Sektör Ortalaması
2012
2013
98,3
102,6
20,1
24,0
Kurumsal Satışlar
• Süresiz ve çoğunlukla münhasır olarak
AvivaSA ile çalışan 160 bağımsız acente
• 2012-2013 yılları arasında AvivaSA’nın
en hızlı büyüyen dağıtım kanalı
• 14 lisanslı kurumsal satış ekibi personeli
• Sözleşme Sayısı: ~87.000
• Müşteri Sayısı: >1000
78,2
78,6
06/2013
06/2014
2,64
0,40
2,66
0,34
2,24
2,32
2011
3,35
0,32
Hayat Koruma
Sektörün Büyümesini Destekleyen Unsurlar
Krediye Bağlı Sigortalar
2012
2013
Düşük Penetrasyon Oranına Sahip Bireysel Emeklilik ve
Hayat Sigortası Sektörlerinin Büyüme Potansiyeli
• 1 Ocak 2013’ten itibaren katkı paylarına %25 oranında devlet katkısı uygulanması
• 1 Ocak 2013’ten itibaren katılımcı lehine fiyatlama değişiklikleri
• Emeklilikte esneklik sağlanması ve yatırım fonu seçeneklerinin artırılması
• Katılımcı lehine vergi düzenlemeleri
III. Ferdi Kaza
• İşveren katkılı grup bireysel emeklilik sözleşmelerinde sektörde toplam yatırıma yönlendirilen tutar içerisinde
30.06.2014 itibarıyla %28 pay ile pazar lideridir.
32,3
17,3
%1,4
Türkiye
%1,7
Romanya
%3,3
Macaristan
%4,6
Belçika
%5,6
İtalya
%7,1
Çek Cum.
Fransa
Polonya
İngiltere
Hollanda
%21
32,4
%17,2
2011
2012
2013
Kaynak: TSB - Genel Sigorta Verileri - Prim Üretimleri Sıralama Raporu
06/2013
%33
06/2014
%30
825
460
%28
AvivaSA
Pazar Payı
934
596
Sektör Toplamı
AvivaSA
İşgücü: 28 mn
%0,3
%0,2
%0,1
Romanya
Türkiye
Rusya
%1,4
Macaristan
%1,6
Polonya
Çek Cum.
%1,7
İşveren Katkılı Grup Bireysel Emeklilik Ürünleri - Yatırıma
Yönlendirilen Tutar* (milyon TL)
%30
Çalışma Çağındaki Nüfus
(15-64 yaş): 52 mn
%3,4
20,9
Yüksek Katılımcı Potansiyeli*
Toplam Nüfus: 77 mn
Hayat Sigortası Brüt Yazılan Primlerin GSYH'ye Oranı, 2013
AB27
Ortalaması
• 1.000’in üzerinde kurumsal müşteri ve yaklaşık 87.000 sözleşmeden oluşan portföye hizmet sunulmaktadır.
YBBO : %10
26,8
%8,4
BES Katılımcı
Sayısı:
4,6 mn
138
195
244
265
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
30.06.2014
* Katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarından kesintilerin düşülmesinin
ardından bireysel emeklilik fonlarına yönlendirilen tutarı ifade etmektedir.
* Nüfus verileri 2013 yıl sonu itibarıyladır. BES katılımcı sayısı, 30.06.2014 itibarıyladır.
Kaynak: EGM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Basın Açıklamaları
Kaynak: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Sigortacılık Pazarları Mercek Altında "Pension
Markets in Focus" Raporu, Swiss Reinsurance Company Ltd., EGM, TSB Dünya Sigorta Verileri Raporu
30.06.2014
701,3
740,6
Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
3.125,1
4.212,2
5.185,8
6.167,6
Varlıklar Toplamı
3.844,8
4.958,0
5.887,1
6.908,2
165,0
222,7
233,8
275,8
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
3.528,6
4.566,6
5.495,8
6.470,9
Yükümlülükler Toplamı
3.693,6
4.789,3
5.729,6
6.746,7
151,2
168,7
157,5
161,5
3.844,8
4.958,0
5.887,1
6.908,2
Hayat Dışı Teknik Gelir
Hayat Dışı Teknik Gider
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı
Hayat Teknik Gelir
Hayat Teknik Gider
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat
Emeklilik Teknik Gelir
Emeklilik Teknik Gideri
• Kurumsal dağıtım kanalı vasıtasıyla sunulan grup bireysel emeklilik ürünlerine yönelik müşteri portföyü uluslararası
şirketler, KOBİ’ler ve dernek, vakıf, sandık gibi diğer kurumlardan oluşmaktadır.
Ferdi Kaza Sigortası Brüt Yazılan Primler (milyon TL)
Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğünün GSYH’ye Oranı, 2012
%95,7
31.12.2013
745,8
Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik
• Dernek, vakıf, sandık vb. kuruluşların fonlarının BES’e aktarılabilmesi
%160,2
Alternatifbank A.Ş.
• 2 bölge
• 73 şube
• 63 MİY Burgan Bank A.Ş.
• 1 bölge
• 60 şube
• 130 MİY Odea Bank A.Ş.
• 1 bölge
• 45 Şube
• 35 MİY
Kurumsal Satış Ekibi - İşveren Katkılı Grup Bireysel Emeklilik
Ürünlerinde Sektör Liderlerinden
Devlet Teşvikleri
2023T*
31.12.2012
719,7
Cari Varlıklar Toplamı
Gelir Tablosu (milyon TL)
AvivaSA Bankasürans
• 19 bölge
• 360 Satış Yöneticisi
* Kredi kartı dahil tutarlara göre hesaplanmıştır.
Kaynak: HAYMER Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigorta İstatistikleri Raporu, TBB Banka ve Sektör Bilgileri
İstatistiki Raporları
3,03
*Hayat koruma sigortası – brüt yazılan primler.
Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler, TSB 2023 Vizyonu Raporu, HAYMER Hayat Sektör
İstatistikleri Raporu
31.12.2011
Bilanço (milyon TL)
Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı
Akbank
• 23 bölge
• 994 şube
• 3200 Müşteri İlişkileri
Yöneticisi (MİY)
~16
Birikimli Hayat
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Özsermaye Toplamı
Güçlü Bankasürans İşbirliği
Krediye Bağlı Olmayan Sigortalar
Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler, AvivaSA
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Acenteler
Not: Veriler 30.06.2014 itibarıyladır.
142,6
103,6
63,1
Bağımsız
denetimden
geçmiş
%4
35,7
134,1
83,2
Hayat Sigortası Sektörü Toplam Brüt Yazılan Primler (milyar TL)
Direkt Satış Ekibi
• Akbank ile 15 yıl süreli münhasır acentelik
sözleşmesi
• Diğer bankasürans işbirlikleri: Odea Bank A.Ş.,
Burgan Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş.
• Akbank şubelerinde görevli 360 AvivaSA
Satış Yöneticisi
• Müşteri Sayısı: ~1,8 milyon
Bağımsız
denetimden
geçmiş
HALKA ARZ EDİLİYOR
• Müşteri Sayısı: ~58.000
• Diğer dağıtım kanallarına göre daha düşük prim ödemeli ürünler
• Müşteri iletişimi ve şikayet yönetimi
178,3
YBBO: %46
6.827
32
30.06.2014*
%7,4
Sektör genelinde,
sigorta şirketlerinin krediye
bağlı hayat koruma
sigortası pazar paylarının,
kendi banka ortaklarının
tüketici kredileri pazar
payına yaklaşması
beklenmektedir.
%5,8
20,1
26
%6,0
Bankasürans
Tele-Satış ve Dijital Kanallar
%11 GSYH’ye oranı
~400
2011-2023 YBBO: >%32
%5,8
680
* Devlet katkısı dahil fon büyüklüğü
Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler
6
%3,7
ÖZET FİNANSALLAR – YASAL MEVZUAT*
GÜVENLİ BİR GELECEĞİN SESİ
II. Hayat Koruma Sigortası
AvivaSA Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğü* (milyon TL) ve Katılımcı Sayısı (bin)
Güçlü bankasürans
ortağı Akbank ve
diğer dağıtım
kanalları
Deneyimli yönetim ekibi
ve etkin kurumsal
yönetim uygulamaları
ÇOKLU DAĞITIM KANALI STRATEJİSİ
I. Bireysel Emeklilik
421
7
FAALİYET ALANLARI
Kaynak: AvivaSA, EGM, TBB. Veriler, aksi belirtilmedikçe, 30.06.2014 itibarıyladır.
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Bağımsız
İncelemeden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
30.06.2013
30.06.2014
29,1
29,6
32,1
16,0
16,2
(30,9)
(24,5)
(33,3)
(13,7)
(17,3)
(1,8)
5,1
(1,2)
2,3
(1,1)
222,1
199,9
293,8
162,4
133,7
(214,8)
(191,7)
(261,7)
(146,7)
(108,5)
7,3
8,2
32,1
15,7
25,2
111,1
135,7
130,2
61,0
78,4
(106,5)
(115,5)
(160,0)
(73,3)
(88,0)
4,6
20,2
(29,8)
(12,3)
(9,6)
Genel Teknik Bölüm Dengesi
10,1
33,4
1,0
5,7
14,5
Yatırım Gelirleri
33,3
29,5
41,6
24,9
29,3
Yatırım Giderleri
(5,8)
(7,9)
(10,5)
(8,3)
(11,5)
1,4
(2,0)
9,2
2,2
2,8
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları
(7,0)
(14,2)
(10,5)
(3,4)
(8,6)
Dönem Net Kârı veya (Zararı)
32,0
38,8
30,7
21,1
26,6
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları
* Yasal Mevzuat: Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik
Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri, ilgili mevzuat ve bunlara ilişkin duyuru ve
genelgeler çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetim raporları.
KONSORSİYUM LİDERİ
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
5-6-7 Kasım 2014
HALKA ARZ FİYAT ARALIĞI
41,0 - 49,0
Halka arz edilen payların fiyat aralığının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun ya da
Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Paylarının
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Liderliğindeki Konsorsiyum Aracılığıyla
Halka Arzı
5-6-7 Kasım 2014
Halka Arz Fiyat Aralığı:
41,0 - 49,0
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No: 29 34394 Esentepe, İstanbul
Tel: (0212) 216 26 61, Faks: (0212) 266 05 43
Acar Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
Cumhuriyet Cad. No: 32 Elmadağ Han Kat: 2-3 Elmadağ, İstanbul
Tel: (0212) 315 58 00, Faks: (0212) 231 95 44
Alternatif Yatırım A.Ş. Bursa Acentesi ve Alternatifbank A.Ş. tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. Merkez, Etiler, Erenköy ve
Antalya Şubeleri ve www.ayatirim.com.tr adresi ve (0212) 444 00 54 no'lu telefon
ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Emirhan Cad No: 109 Balmumcu 34349, İstanbul
Tel: (0212) 310 60 60, Faks: (0212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr adresi
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Emirhan Cad No: 109 Atakule Kat: 12 A Blok Balmumcu, İstanbul
Tel: (0212) 310 62 00, Faks: (0212) 310 62 10
T-Bank şubeleri ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Merkez Şube ve Bostancı İrtibat Bürosu, www.atayatirim.com.tr adresi
Halka Arz Edilen Miktar: 6.119.436 (Ek satış dahil 7.037.348 )
nominal değerli paylar
Halka Arz Oranı:
%17,10 (Ek satış olması durumunda %19,67)
Halka Arz Yöntemi:
Ortak Satışı
Satan Ortaklar:
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No: 1 Kat: 2 D: 5-6 34398 Maslak, İstanbul
Tel: (0212) 371 18 00, Faks: (0212) 371 18 01
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi ve A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. Ankara, İzmir ve Suadiye irtibat büroları,
www.a1capital.com.tr adresi
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkez Mah. Birahane Sok. No: 26 Bomonti Şişli, İstanbul
Tel: (0212) 368 77 00, Faks: (0212) 233 33 18
Anadolubank A.Ş. tüm şubeleri, www.anadolubank.com.tr ve www.webborsam.com.tr adresleri
HALKA ARZ BİLGİLERİ
Talep Toplama Tarihleri:
KONSORSİYUM ÜYELERİ
Aviva Europe SE ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Aracılık Yöntemi:
En İyi Gayret Aracılığı
Tahsisat Grupları:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar
Fiyat İstikrarı:
BİST’te işlem görmeye başladıktan sonraki
30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.
%10
%20
%70
KONSORSİYUM LİDERİ
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Tel: 0212 334 94 94 Faks: 0212 334 96 89
Akbank T.A.Ş. tüm şubeleri, 444 25 25 no’lu
telefon şubesi ile www.akbank.com adresi
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mahallesi A1 Zambak Sokak Varyap Meridyen Sitesi A Blok Kat: 16 Batı Ataşehir, İstanbul
Tel: (0212) 396 11 00, Faks: (0212) 396 11 11
İstanbul Genel Müdürlük ve Ankara, İzmir, Kapalıçarşı, Levent, Caddebostan İrtibat Büroları
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İnönü Cad. Kanarya Sk. No: 25 Kat: 4 Yenisahra Ataşehir, İstanbul
Tel: (0216) 547 13 00, Faks: (0216) 547 13 98-99
Bizim Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube ve www.bmd.com.tr adresi ve 444 12 63 no'lu telefon
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza No: 191 K: 8-9-10 Levent Şişli, İstanbul
Tel: (0212) 317 27 27, Faks: (0212) 317 27 26
Burgan Bank A.Ş. tüm şubeleri ve www.burgantrade.com adresi
DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 Kat: 6 Teşvikiye, İstanbul
Tel: (0212) 310 08 00, Faks: (0212) 236 65 67-68-69
www.deltamenkul.com.tr adresi
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cd. N: 106 K: 16 34394 Esentepe, İstanbul
Tel: (0212) 336 40 00, Faks: (0212) 336 30 70
DenizBank A.Ş. tüm şubeleri, www.denizbank.com adresi ve 444 0 800 no'lu telefon
KONSORSİYUM ÜYELERİ
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394, Şişli, İstanbul
Tel: (212) 376 46 00, Faks: (212) 376 49 40 –(212) 336 24 72
HSBC Bank A.Ş. tüm şubeleri, 0850 211 0 111 no’lu telefon ve www.hsbc.com.tr adresi
İNFO YATIRIM A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 156 Levent Beşiktaş, İstanbul
Tel: (212) 319 26 00, Faks: (212) 324 84 26
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 12 34330 4.Levent, İstanbul
Tel: (212) 350 20 00, Faks: (212) 350 20 01
Türkiye İş Bankası A.Ş. tüm şubeleri, İş Yatırım’ın Genel Müdürlük, Adana, Akaretler, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kalamış,
Levent, Maslak, Yeniköy ve Yeşilköy Şubeleri ile Suadiye, Kırıkkale, Mersin ve Diyarbakır İrtibat Büroları
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat: 8 Maslak, İstanbul
Tel: (0212) 366 88 00, Faks: (0212) 328 40 70
Ankara, İzmir, Denizli, Kayseri irtibat büroları, www.osmanlimenkul.com.tr adresi
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Ebulula Cad. F2/C Blok Levent 34335 Beşiktaş, İstanbul
Tel: (212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, www.oyakyatirim.com.tr adresi ve 444 0414 no’lu telefon ve ING Bank A.Ş.
tüm şubeleri
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok K: 4-5 Esentepe Şişli, İstanbul
Tel: (0212) 334 33 33, Faks: (0212) 334 33 34
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara ve İzmir Şubeleri ve Şekerbank T.A.Ş. şubeleri ve www.sekeryatirim.com.tr adresi
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Etiler, İstanbul
Tel: (0212) 355 46 46, Faks: (0212) 282 09 98
Genel Müdürlük ve Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin,
Şişli, Zonguldak şubeleri ve Kocaeli, Karadeniz Ereğli irtibat büroları ve www.tacirler.com.tr adresi
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sk. No: 7 34768 Ümraniye, İstanbul
Tel: (0216) 631 45 44, Faks: (0216) 631 44 00
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. şubeleri ve acenteleri, www.teb.com.tr adresi ve 0850 200 0 666 no’lu telefon
TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Caddesi No: 13 34398 Sarıyer, İstanbul
Tel: (0212) 276 27 27, Faks: (0212) 276 29 00
Tekstil Bankası A.Ş. şubeleri ve Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acenteleri, www.tekstilbank.com.tr ve
www.tekstilyatirim.com.tr adresleri
EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ebedi Sok. No.14 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: (0216) 577 42 42, Faks: (0216) 577 81 31
Merkez, Adana, İzmir, Mersin, İskenderun, Malatya ve Gaziantep şubeleri ve www.ekinvest.com adresi
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9 Kat: 8 34398 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Tel: (0212) 365 10 00, Faks: (0212) 290 69 95
www.teramenkul.com adresi
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat: 2-3 Etiler 34330, İstanbul
Tel: (0212) 282 17 00, Faks: (0212) 282 22 55
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş. tüm şubeleri, www.finansbank.com.tr ve
www.finansonline.com adresleri ve 0212 336 74 74 no'lu telefon
TURKISH YATIRIM A.Ş.
Abdi İpekçi Cd. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye, İstanbul
Tel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02
Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acenteleri ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş.’nin tüm şubeleri
www.turkishyatirim.com adresi
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok No: 1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Tel: (0212) 384 10 10, Faks: (0212) 352 42 40
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri ve Yatırım Merkezleri, www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri ve
444 0 333 no'lu telefon
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad No: 18 Park Maya Sitesi F2/A Blok 34335 Beşiktaş, İstanbul
Tel: (0212) 352 35 77, Faks: (0212) 352 36 20
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez, şube ve acenteleri ile T.Vakıflar Bankası T.A.O.’nun tüm şubeleri, Ankara, İstanbul,
İzmir yatırım merkezleri, 444 07 24 no’lu telefon ile Vakıfbank www.vakifbank.com.tr ve Vakıf Yatırım www.vakifyatirim.com.tr
internet adresleri
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Rıhtım Cad. No.51 Karaköy, İstanbul
Tel: (0212) 244 55 66, Faks: (0212) 244 55 67
Merkez ve Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri ve Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin, İkitelli irtibat
büroları ve www.global.com.tr adresi ve 444 0321 no'lu telefon
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli, İstanbul
Tel: (0212) 314 81 81, Faks: (0212) 221 31 81
Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tüm şubeleri ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, 444 42 55 no’lu
telefon ve www.halkyatirim.com.tr, www.halkbank.com.tr adresleri
AvivaSA 2007 yılında, dünyanın önde gelen sigorta gruplarından
Aviva plc ile Türkiye’nin en büyük gruplarından H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.
arasında bir ortak girişim olarak kurulmuştur.
Güçlü Ortaklık Yapısı
• 17 ülkede 100’den fazla
bankasürans ortağına sahip,
İngiltere merkezli, dünyanın en
büyük sigorta gruplarından biri
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dr.Cemil Bengü C. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 6A Çağlayan 34403 Kağıthane, İstanbul
Tel: (0212) 296 84 84, Faks: (0212) 233 69 29
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. merkez ve tüm şubeler, www.phillipcapital.com.tr adresi
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat.26 No.100/102 Esentepe, İstanbul
Tel: (0212) 354 79 00, Faks: (0212) 288 48 11
www.strateji.com.tr adresi
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 10-11 34330 Levent, İstanbul
Tel: (0212) 319 80 00, Faks: (0212) 264 14 09
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tüm şubeleri, www.yapikredi.com.tr adresi
ve 444 04 44 no'lu telefon
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler, İstanbul
Tel: (0212) 334 98 00, Faks: (0212) 334 98 01
Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve www.yf.com.tr adresi
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22 (Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş, İstanbul
Tel: (0212) 339 80 80, Faks: (0212) 269 09 60
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubeleri, www.ziraatyatirim.com.tr ve
www.ziraatbank.com.tr adresleri ve 444 4979 no'lu telefon
BİR BAKIŞTA AVIVASA
Türkiye Bireysel Emeklilik ve
Hayat Sigortasında Önde Gelen Oyunculardan
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No: 13 Kat: 3/4 Kavacık Beykoz, İstanbul
Tel: (0216) 681 34 00-01, Faks: (0216) 693 05 70-71
ECZACIBAŞI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 34394 Levent, İstanbul
Tel: (0212) 319 59 99, Faks: (0212) 319 59 00
İstanbul Merkez, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya şubeleri ve www.netyatirim24.com.tr adresi
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 81450 Yakacık Kartal, İstanbul
Tel: (0216) 453 00 00, Faks: (0216) 377 11 36
Genel Müdürlük ve Çankaya/Ankara, Kızılay/Ankara, Ulus/Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gebze,
Altıyol/İstanbul, Bakırköy/İstanbul, Caddebostan/İstanbul, Etiler/İstanbul, Kapalıçarşı/İstanbul, Maltepe/İstanbul,
Şaşkınbakkal/İstanbul, Perpa/İstanbul, Tophane/İstanbul, Ümraniye/İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Uşak şubeleri ve Fibabanka
A.Ş. Genel Müdürlük ve Altunizade, Çiftehavuzlar, Eminönü, Etiler, Kozyatağı, Levent, Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy,
Yeşilköy, Ankara, Yıldız/Ankara, İzmir, Bursa tüm şubeleri, www.gedik.com adresi ve (216) 453 00 53 no'lu telefon
BİR BAKIŞTA AVIVASA
• Finansal hizmetler, enerji,
perakende, çimento, sanayi gibi
birçok sektörde faaliyet gösteren,
farklı alanlarda dünyanın saygın
kurumları ile işbirlikleri
oluşturmuş, Türkiye’nin en saygın
ve büyük holdinglerinden biri
AvivaSA, bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası alanlarında
yaklaşık 2,5 milyon müşterisinin ihtiyaçlarına uygun, çok sayıda ürünü geniş
dağıtım kanalları aracılığı ile sunmaktadır.
Uluslararası Standartlarda Finansal Raporlama
AvivaSA, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan yasal mevzuata uyumlu
finansal raporlamaya ilave olarak UFRS ve uluslararası kabul görmüş
Piyasa Uyumlu İçsel Değer (“Market Consistent Embedded Value” – “MCEV”)
raporlarını da düzenli olarak hazırlamaktadır. Bu sayede şirketin
performansı uluslararası standartlarda takip edilebilmektedir.
Büyüme Performansı
Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğü (milyon TL) Toplam Brüt Yazılan Primler (milyon TL)
2.957
31.12.2011
31.12.2012 31.12.2013
51,3
197,5
232,9
2012
2013
2011
30.06.2014
49,4
32,0
Hayat Koruma Sigortası
• Brüt yazılan primlere göre %20,6 pazar payı ile sektörde 2. büyük oyuncu*
• Geniş ürün çeşitliliği
148,4
127,5
132,1
06/2013 06/2014
Dönem Kârı (milyon TL)
• Fon büyüklüğüne göre %18,9 pazar payı ile sektörde 2. büyük oyuncu
• 6 milyar TL fon büyüklüğü ve ~680 bin katılımcı
Ferdi Kaza
6.001
5.019
4.049
Bireysel Emeklilik
• Hayat Koruma Sigortası ürünleri brüt yazılan primlere göre %7,4 pazar payı ile
sektörde 5. büyük oyuncu
• Krediye bağlı Hayat Koruma Sigortası ürünlerinde lider şirketlerden
YBBO: %25
YBBO: %33
2011
BANCI
71,6
38,8
30,7
2012
2013
UFRS
46,9
40,6
26,6
21,1
06/2013
HOLDİNG
06/2014
Yasal Mevzuat*
*Yasal Mevzuat: Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile
Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri, ilgili mevzuat ve
bunlara ilişkin duyuru ve genelgeler çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetim raporları.
Kaynak: EGM - Şirket Bazında BES Temel Göstergeler, HAYMER Hayat Sektör İstatistikleri Raporu,
Bağımsız Denetim Raporları
Veriler, 30.06.2014 itibarıyladır.
* Hayat dışı sigorta şirketleri hariç tutulmuştur.
Başarılı Çoklu Dağıtım Modeli
Türkiye’nin en büyük bankalarından Akbank ile 2007 yılında
münhasır bir bankasürans acentelik sözleşmesi imzalanmış olup,
söz konusu sözleşme 2014 yılında 15 yıl süreli olarak yenilenmiştir.
• Toplam 1172 şubeden oluşan geniş bankasürans dağıtım ağı*
• Türkiye’nin en geniş bireysel emeklilik ve sigorta ürünleri direkt satış
ekiplerinden biri
• Kurumsal satış ekibi, acenteler, tele-satış ve dijital/mobil satıştan oluşan
güçlü alternatif dağıtım kanalları
HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI HİSSEDARLIK YAPISI
Hissedar
Halka Arz Öncesi
Hissedarlık Yapısı
Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı
Ek Satış Öncesi
Oran
Tutar (TL)
Aviva Europe SE
17.830.354,5
%49,83
14.770.636,5
%41,28 14.311.680,5
%40,00
Hacı Ömer Sabancı
Holding A.Ş.
17.830.354,5
%49,83
14.770.636,5
%41,28 14.311.680,5
%40,00
118.488,0
%0,33
118.488,0
% 0,33
%0,33
-
-
6.119.436,0
Diğer
Halka Açık
Oran
Ek Satış Sonrası
Tutar (TL)
Tutar (TL)
118.488,0
Oran
%17,10 7.037.348,0
%19,67
%100,00 35.779.197,0 %100,00 35.779.197,0
%100,0
*Akbank: 994 şube, Burgan Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş. ve Odea Bank A.Ş.: Toplam 178 şube.
Veriler, 30.06.2014 tarihi itibarıyladır.
Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Hayat Sigortaları Merkezi (HAYMER), Türkiye Sigorta
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
TOPLAM
35.779.197,0
Bu doküman yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırım kararlarının
izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. Şirket ve halka arzla ilgili
İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (www.kap.gov.tr), AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin
web sayfasında (www.avivasa.com.tr) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
web sayfasında (www.akyatirim.com.tr) yayınlanmaktadır.
Download

avivasa halka arz flyer 10x21