T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
04/10/2014 TARİHLİ POSTA GAZETESİNDE YAYIMLANAN İLAN METNİMİZ
(SON BAŞVURU TARİHİ 20/10/2014 MESAİ BİTİMİ)
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve
Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki
şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Üniversitemize başvuran tüm Yardımcı Doçentlerin yabancı dil sınavları 22/10/2014 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Merkezi Dersliklerinde yapılacaktır.
Başvuracak Adaylardan;
1-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini,
yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
2-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı
sureti, iki adet fotoğraf ve doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (Ġnternet sitemizde yer almaktadır) bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Ġlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
DUYURULUR.
BĠRĠMĠ
ANABĠLĠM DALI/PROĞRAMI
ÜNVANI
DERECE
ADEDĠ
Aydın Ġktisat Fakültesi
Ekonometri
Mühendislik Fakültesi
AÇIKLAMALAR
Doçent
1
1
Yabancı Doğrudan Yatırımları Ġle Ġlgili Yayınları
Olmak. Makroekonomi alanında Doçent Ünvanı Almış
Olmak.
Makine Mühendisliği
Yrd.Doç.
3
1
Ġngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
Mühendislik Fakültesi
Ġnşaat Mühendisliği
Yrd.Doç.
3
1
Ulaştırma Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Ġngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği
Yrd.Doç.
3
1
Ġngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.
Nazilli ĠĠBF
Uluslararası Ġlişkiler
Yrd.Doç.
2
1
Nazilli ĠĠBF
Uluslararası Finansman
Yrd.Doç.
4
1
Söke Ġşletme Fakültesi
Ġnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd.Doç.
4
1
Söke Ġşletme Fakültesi
Turizm Ġşletmeciliği
Yrd.Doç.
3
1
Söke Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Yrd.Doç.
1
1
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Yrd.Doç.
5
1
Tıp Fakültesi
Kardiyoloji
Yrd.Doç.
4
1
Tıp Fakültesi
Radyoloji
Yrd.Doç.
3
1
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.
3
1
Tıp Fakültesi
Radyoloji
Yrd.Doç.
2
1
Yabancı Diller Yüksekokulu
-
Yrd.Doç.
1
1
Ziraat Fakültesi
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Doçent
1
1
Subtropik Ġklim Meyveleri Konusunda Çalışmış
Olmak.
Ziraat Fakültesi
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Doçent
1
1
Mera Islahı ve Yem Bitkileri Islahı Konularında
Çalışmaları Olmak.
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Makine Sistemleri
Yrd.Doç.
5
1
Download

tc adnan menderes üniversitesi rektörlüğünden 04/10/2014 tarihli