MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti,
doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların
hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde
bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli
sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların
hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi
daha sonra duyurulacaktır.
Başvuru Yeri :
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen
veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. )
Birimi
Bölümü
Ġktisadi ve Ġdari
Bil. Fak.
Dekanlığı
Siyaset Bilimleri
ve Uluslar arası
Ġlişkiler
Sağlık
Yüksekokulu
Müdürlüğü
Hemşirelik
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Program/ABD
Unvanı
Der. Adet
Profesör
1
1
Hemşirelik
Profesör
1
1
Tarih
Yeniçağ
Profesör
1
1
Eğitim Bilimleri
Eğitim
Programları ve
Öğretim
Doçent
1
1
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Eğitim Bilimleri
Eğt. Yön., Tef.,
Plan., ve
Ekonomisi
Doçent
1
1
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Eğitim Bilimleri
Eğt. Yön., Tef.,
Plan., ve
Ekonomisi
Yardımcı
Doçent
4
1
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Sosyoloji
Kurumlar
Sosyolojisi
Yardımcı
Doçent
4
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Sosyoloji
Gen. Sos. ve
Metodoloji
Yardımcı
Doçent
4
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Antropoloji
Yardımcı
Doçent
4
1
Edebiyat Fak.
Dekanlığı
Tarih
Yardımcı
Doçent
4
1
Yakınçağ
1
Açıklama
Uluslar arası ilişkilerde alanında
doçentliğini almış olup, uluslar
arası müzakere, arabuluculuk,
çatışma analizi ve çözümleri
konusunda çalışmış olmak.
Ġç Hastalıkları alanında
doçentliğini almış olup, Nefroloji
yandal uzmanı olmak.
Genel Türk tarihi alanında
Doçentliğini yapmış olup, Tapu
tahrir defterleri konusunda
çalışmış olmak.
Eğitim sosyolojisi, Vatandaşlık
Eğitimi ve Demokrasi Eğitimi
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ġlgili alanda Doçentliğini almış
olup, Yapılandırmacı öğrenme
ortamı konusunda çalışmaları
bulunmak.
Psikolojik sermaye üzerine
çalışmış olmak.
Amerikan Sosyolojisinde kriz
tartışmaları üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Ġlgili alanda doktorası yapmış
olup, 1990 yılı sonrası dönemde
Güneydoğu’da CHP üzerine
çalışmış olmak.
Çevresel kentleşme ve kentsel
siyaset alanında çalışmış olmak
Osmanlı devletinde toprak ve vergi
sistemi üzerine çalışma yapmış
olmak.
Ġlahiyat Bilimleri Temel Ġslam
Fak. Dekanlığı
Bilimler
Tefsir
Yardımcı
Doçent
5
1
Ġktisadi ve Ġdari
Bil. Fak.
Dekanlığı
Siyaset Bilimleri
ve Uluslararası
Ġlişkiler
Yardımcı
Doçent
4
1
Turizm Ġşl. ve
Otelcilik
Y.Okulu
Konaklama
Ġşletmeciliği
Yardımcı
Doçent
4
1
Tefsir ABD Doktorasını yapmış
olup, Kur’an Belağatı konusunda
çalışmış olmak.
Siyaset Sosyolojisi ve kamu
Politikaları Doktorasını yapmış
olup, Ulus, Din ve Sermaye;
Türkiye’de Kürt Konsessüsünün
inşası hakkında çalışmaları olmak.
Turizm Eğitimi alanında çalışma
yapmış olmak.
14 Eylül 2014 tarihli ve 29119 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan
Başvuru Dilekçe Örneği (Prof. / Doç. / Yrd.Doç.)
Download

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Personel