MARDİN ARTUKLU ÜNİvERSİTESİ
REKTÖRLÜCÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve
ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (I) Bir adet
fotoğraf, nüfus cüzdan Fotokopisi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları
gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
2-Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (I)
Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım
dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri
gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine
özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına
eklemeleri gerekmektedir.
4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil
sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren i5 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik
belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )
Birimi
Sağlık Yüksekokulu
Müdürlüğü
IBölümü
i
ıHemşirelik
ABD/PROG
Ünvanı
IHemşirelik
Der. Adet
iç Hastalıkları-Gastroenteroloji
doçentliğini
almış olmak.
Profesör
,Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı
ıFelsefe
IEdebiyat
rT-ü-rk-D-i-li-v-e--IYen-i
I
Felsefe
Tarihi
Açıklama
alanında
İslam Felsefesi ve Süryarıi
çalışmalar
yapmış olmak.
Doçent
Felsefesi
alanında
i
i
Fakültesi
ıDekanlığl
Edebiyatı
T-u-"r-k
---r---
i
Edebiyatı
-c'
Doçent
ıYeni Türk Edebiyatı
almış olmak.
Doçent
Beden
alanında
Doçentliğini
~d~b;~F-ak-U-'lt-e-si---rr-----Sosyoloji
~Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı
Türk Dili ve
Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi
ıDekanlığl
Tarih
Yrd.Doç.
Yeniçağ
IEdebiyat
Fakültesi
Dekanlığı
Türkiye'de
Yaşayan
Diller Enst. Müdürlüğü
Fak.
Dekanlığı
Güzel Sanatlar
Dekanlığı
Metodoloji
Mimarlık
.----iI
Sanatlar
ve
hakkında
Fak.
iktisadiveİdariBilimıer~İ
Fakültesi Dekanlığı
Fe ----
Mimarlık
i
Görüntü
Sanatları
r-
Sinema Sosyolojisi,
Çağdaş Sosyal Teori ve
Post Kolonyel alanlarında
çalışmalar yapmış
olmak.
Doçent
2
olup.mekan-çağdaş
Yrd. Doç.
5
Yrd. Doç.
3
Yrd.Doç.
5
i---i~d~
Ş etme
r . oç.
----
-i
olmak.
5
çalışmaları
i
yapmış
Yrd.Doç.
i
lıKürt DiÜ ve
Kültürü
Resim
i .
Tarihi
olmak.
Arnid kazası
ilk yarısında
çalışmalar
Batı Sanatı
üh.-Mimarlık
Fak. Dekanlığı
~
Güzel
Gen.Sosyoloji
ıSosyoloji
çalışmış
olmak.
i8. Yüzyılın
----
alanında
"Redif" üzerine çalışmalar
Divanında
yapmış
Yrd.Doç.
----
---
i
Nabi
5
Sosyolojisi
4
Bilim alanında doçentliğini
almış
sanat ilişkileri üzerine
bulunmak.
Kürt Sineması
Sanatta
'yapmış
hakkında
Belgelerne
olmak.
--;-----rDramaturji,Sahne
'alanlarında
çalışma
çalışmaları
konusunda
sanatla~~~~
yapmış
bulunmak.
çalışmalar
gösteri sanatları
olmak.
Niteliksel
araştırma yöntemleri
ve Perakende
sektöründeki
iş ilişkileri alanında çalışmış
olmak.
Download

.----i