T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve
Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki
şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Üniversitemize başvuran tüm Yardımcı Doçentlerin yabancı dil sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
Başvuracak Adaylardan;
1-Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini,
yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
2-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini,
yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
3-Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı
sureti, iki adet fotoğraf ve doktora diplomalarının tasdikli örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı, başvurdukları Fakülte Dekanlığına;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
DUYURULUR.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI/PROĞRAMI
ÜNVANI
DERECE
ADEDİ
Aydın İktisat Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri
Fen Edebiyat Fakültesi
AÇIKLAMALAR
Doçent
1
1
Avrupa Birliği, Entegrasyon Teorisi, Dış Ticaret ve
İstihdam Piyasaları konusunda çalışmaları olmak.
Gelişim Psikolojisi
Yrd.Doç.
5
1
Aile terapisi, cinsellik ve mizah konularında
çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk İslam Düşünce Tarihi
Yrd.Doç.
1
1
Türk İslam felsefesi üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd.Doç.
3
1
Bilgisayar Ağları konusunda çalışmaları olmak,
ingilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Yrd.Doç.
3
1
Hayatı Tehdit Eden Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısında
Copeptin Düzeyinin Değerlendirilmesi konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.
4
1
İzodekstrin ve difenilhidraminin intraabdominal
adezyon üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak ve HPB
Cerrahisi temel eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.
5
1
Türk Cerrahi Derneği yeterlilik belgesi olmak,
Ratlarda deneysel intestinal iskemi reperfüzyon hasarında
monoklonal Anti TNF uygulamasının etkisi konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Yrd.Doç.
3
1
Total Larenjektomili Hastalarda Uygulanan Özofagus
Konuşma Terapisinde Multikanal İntraluminal
İmpedansmetrinin ve Özofageal Motilitenin Kullanımı
Konularında Çalışmış Olmak.
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı olmak, Probleme
Dayalı Öğrenme, Ölçme ve Değerlendirme sertifikası olmak.
Download

BİRİMİ ANABİLİM DALI/PROĞRAMI ÜNVANI DERECE ADEDİ