T.C.
RİZE IL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
*
İl ûza İ d a r e s İ
Dönem - Toplantı Ayı
2014 - Haziran
Karar Tarihi
03.06.2014
Birleşim - Oturum
2 - 1
Karar Sayısı
82
Kararın Konusu
Çayeli İlçesi, Musadağı Köyünde, tapuda 12 pafta 1011 parsele kayıtlı
taşınmazda Çayeli Beyazsu Kurs ve Okul Talebelerine Yardım
Derneğince yapılmak istenen Sosyo-Kültürel Tesis Alanı için
hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” ile “1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planının” onaylandığına.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12.maddesi gereğince; Rize İl Genel Meclisi, 2014
dönemi Haziran toplantısının (2).birleşiminde 03.06.2014 Salı günü Saat 10.00'da Muhammed
AVCI başkanlığında 30 üyeli meclisin 29 üyesinin katılımıyla toplandı.
Çayeli İlçesi, Musadağı Köyünde, tapuda 12 pafta 1011 parsele kayıtlı taşınmazda Çayeli
Beyazsu Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğince yapılmak istenen Sosyo-Kültürel Tesis
Alanı için hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İm ar Planı” ile “1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planının” onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.05.2014 tarih ve 06 sayılı
raporu görüşüldü.
KARAR
İlgi teklif ve komisyon raporunun değerlendirilmesi neticesinde; Çayeli İlçesi, Musadağı
Köyünde, tapuda 12 pafta 1011 parsele kayıtlı taşınmazda Çayeli Beyazsu Kurs ve Okul
Talebelerine Yardım Derneğince yapılmak istenen Sosyo-Kültürel Tesis Alanı için hazırlanan
plana esas Açıklama Raporunda görüşleri istenilen kurumlarm görüşüne uygun icra edilmek üzere,
hazırlanan “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar p la n ı”nın
onaylanması; İl Özel İdaresi kanunun 14.maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
13.maddesinin (b) fıkrası gereğince işarı oylamaya sunuldu ve birleşime iştirak eden ( 29 ) meclis
üyesinin tamamının kabul oyu ile kabul edildi.
Alınan bu kararın İl Özel İdaresi Kanunun 15.maddesi gereğince Valilik makamına
sunulmasına müteakip İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü) gönderilmesine.
Muhammed AVCI
İl Genel Meclisi Başkanı
Cemil KUS
Divan Katip Üyesi
Ufdua^Cfj
R i z e 'V A Ü Ü Ğ İ
İl Mabali idareler Muduırtugu ^
Kayıt Ne
{ 7 ^ 4 1* ^
Mehıftet-OZTURK
Divan Katip Üyesi
Download

Ufdua^ Cfj - Rize İl Özel İdaresi