T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
311
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 311 – Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU’nun mazeretinin kabulüne
işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
312
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 312 – Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., İlçenin Altıntaş Mahallesi 2150 ada 7 parselin kuzeyinde
bulunan kamuya terkli yeşil alan üzerinde Belediye Meclisimizin 08.02.2013 tarih ve 46 sayılı kararı ile
uygun bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 301.05.971 sayılı kararı ile
onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile söz konusu alanda belirlenen trafonun
çalışmalarına başlandığı, ancak trafonun mevcutta bulunan konutun giriş kapısına isabet ettiği, burada
ikamet etmekte olan iki adet engelli vatandaşımızın yeşil alanı yaşam ve nefes alma yeri olarak kabul
ettikleri ve bölgede yaşayan vatandaşların söz konusu trafoya itiraz etmeleri sonucunda, trafo yerinin
2150 ada 7 parselin doğusunda bulunan kamuya terkli alana taşınmasına ilişkin plan tadilatı
hazırlanarak tarafımıza iletilmiş, ayrıca mahalle sakinleri tarafından verilen dilekçeler ile, kamuya terkli
yeşil alanda bulunan ve yapımına başlanılan trafoya itiraz edilmiş olup, trafonun söz konusu alandan
kaldırılması için plan değişikliği yapılması talep edilmiştir. Bu nedenlerle trafo alanının 2150 ada 7
parselin kuzeyinde bulunan yeşil alandan alınarak, 2150 ada 7 parselin doğusunda bulunan kamuya
terkli alana taşınmasına ilişkin hazırlanan UİP-3385,2 kodlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişiklik önerisinin kabulüne İmar Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle
karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
313
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 313 – Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu, İlçenin Rüstem Mahallesi 459 ada
42 parsel numarasında hazine adına kayıtlı, Cumhuriyet Başsavcılığı adına tahsisli ve Adliye Binası
inşaatı devam eden taşınmazın bitişiğinde bulunan, 459 ada 41 parsel numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı’nda “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Öğretmen Evi” olarak planlı olan ve mülkiyeti hazine adına
kayıtlı taşınmazın; adliye binasının çevresindeki araçlar için kullanılabilir alanın yetersiz olması
sebebiyle, adliyeye giriş yapacak araçlara yeterli alan kazandırmak ve hizmet binası çevresindeki alanın
ihtiyaca cevap verebilecek duruma getirebilmek amacıyla Bakanlık adına tahsisinin yapılacağı, tahsisin
gerçekleştirilebilmesi için, söz konusu parselin “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasını talep
etmiştir.Söz konusu parsel için, Belediye Meclisimizin 26.12.2001 tarih ve 200 sayılı kararı ile onanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
değişikliği ile “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan UİP-3385,3 kodlu plan
değişiklik teklifinin kabulüne, İmar Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar
verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
314
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 314 - Mülkiyeti Urla Belediyesine ait olan İlçenin Hacıisa Mahallesi 27 pafta 1051 ada 107
parselinde bulunan 1 – 2 nolu otopark ücretlerindeki artış talebi, kira şartnamesinin 27. maddesinde
belirtilen şekilde incelenmiş, yine kira şartnamesinin 5. maddesi dikkate alınarak, kira artışlarının yıllık
ÜFE oranında arttırıldığı göz önüne bulundurularak otopark fiyatlarında makul artış yapılmasına ve
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar verildi.
OTOPARK ÜCRET TARİFESİ
SAAT ARALIĞI
ÜCRET
0 – 5 SAAT ARASI
5,00 TL (beştl)
5 – 10 SAAT ARASI
10,00 TL (ontl)
10 – 15 SAAT ARASI
15,00 TL (onbeştl)
15 – 24 SAAT ARASI
24,00 TL (yirmidörttl)
AYLIK ABONE BEDELİ
160,00 TL (yüzaltmıştl)
YILLIK ABONE BEDELİ
1.600,00 TL (binaltıyüztl)
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
315
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 315 – Urla Belediyesi ile Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında hazırlanan
ortak faaliyet konuları ve işbirliği koşullarının belirlendiği protokolün imzalanması için, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 38/g ve 75. maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine ve bu kapsamda
mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa Mahallesi 1292 ada 1 parselinde bulunan 40 nolu dükkanın 1
(bir) yıllığına Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin kullanımına verilmesine Hukuk
Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
316
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 316 - ‘Urla Belediyesi” ile “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi” arasında Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu ortak işbirliği protokolünün yapılmasına ve söz
konusu protokolün imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75. maddeleri uyarınca
Belediye Başkanına yetki verilmesine Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy
birliğiyle karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
317
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 317 – ‘Urla Belediyesi” ile “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği” arasında Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu iş birliği protokolünün yapılmasına ve söz konusu
protokolün imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75. maddeleri uyarınca Belediye
Başkanına yetki verilmesine Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar
verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
318
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 318 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacıisa Mahallesi 1292 ada 1 parselinde bulunan 9
nolu dükkanın 1 yıllığına Urla İcra Dairesi Müdürlüğü’nün kullanımına verilmesine Hukuk Komisyon
Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
319
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 319 – Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ile, İlçemiz sorumluluk alanı içerisindeki
yerleşim bölgelerinde yaşayan insanların ihtiyaçları doğrultusunda enerji tüketimlerinin artması ve
yerleşim yerlerinin çoğalması nedeniyle sağlıklı enerji iletimi sağlanması gerektiği, bunun sağlanması
için yeni trafo yerlerine ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle 2015 yılında İlçemizde kurulması planlanan ve
master projeleri hazır olan trafo alanlarına ilişkin plan değişikliği hazırlanarak, tarafımıza iletilmiştir.
Hazırlanan plan değişikliği ile tarafımıza iletilen trafo yerleri, İlçemiz Hacıisa Mahallesi 155 adanın
batısında bulunan kamuya terki yapılmış olan ve Urla Merkez Revizyon İmar Planı’nda Yeşil Alan olarak
planlı alan, Yelaltı Mahallesi 1152 adanın güneyinde bulunan kamuya terki yapılmış olan ve Urla Merkez
Revizyon İmar Planı’nda Park Alanı olarak planlı alan, Sıra Mahallesi 375 ada 20 parsel sayılı, şahıs
mülkiyetinde bulunan ve Urla Merkez Revizyon İmar Planı’nda yaya yolu olarak planlı alan ile
Zeytinalanı Mahallesi 1538 adanın batısında bulunan kamuya terki yapılmış olan ve 1/1000 ölçekli
Zeytinalanı Uygulama İmar Planı’nda Yeşil Alan olarak planlı alan, Zeytinalanı Mahallesi 3138 parselin
kuzeyinde kamuya terki yapılmış ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Uygulama İmar Planı’nda Yeşil Alan
olarak planlı alanda, Zeytinalanı Mahallesi 4448 parselin kuzeyinde bulunan kamuya terkli ve 1/1000
ölçekli Zeytinalanı Uygulama İmar Planı’nda Yeşil Alan olarak planlı alanda, İskele Mahallesi 955
adanın doğusunda bulunan kamuya terkli ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Uygulama İmar Planı’nda Park
Alanı olarak planlı alanda, Zeytinalanı Mahallesi 5089 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan,
kamuya terki yapılmış olan ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Uygulama İmar Planı’nda Park Alanı olarak
planlı alanda, Denizli Mahallesi 974 parselin batısında bulunan, kamuya terki yapılmış 1/1000 ölçekli
Çeşmealtı Uygulama İmar Planı’nda Park Alanı olarak planlı alanda, Denizli mahallesi 1893 numaralı
adanın doğusunda bulunan kamuya terki yapılmış 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Uygulama İmar Planı’nda
Park Alanı olarak planlı alanda, Denizli Mahallesi 1539 adanın güneyinde bulunan kamuya terki yapılmış
olan ve 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Uygulama İmar Planı’nda Yeşil Alan olarak planlı alanda ve Denizli
Mahallesi 1793 adanın batısında bulunan kamuya terki yapılmış olan ve 1/1000 ölçekli Çeşmealtı
Uygulama İmar Planı’nda Park Alanı olarak planlı alanda 3x7 metre ebatlarında trafo yeri yapılmasına
ilişkin hazırlanan UİP-3385,4, UİP-7593,1 ve UİP- 7594,1 kodlu plan değişiklik tekliflerinin kabulüne
İmar Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
320
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 320 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan Eski Tamirhane Binasının
resim sergisi, konferans, panel, söyleşi vb. etkinliklerde kullanıma açılmasına ve aşağıda belirtilen
ücretlerin alınmasına, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle
karar verildi
1 – Fotoğraf, resim, seramik ve heykel gibi sergilerden;
a- 0 – 7 güne kadar ……….……… ……………………………… 250,00 TL
b- Devam eden her hafta için …………………………………..... 250,00 TL.
2- Konferans, panel, söyleşi, sunum ve her türlü toplantı için………. 250,00 TL
3- Nikah ve Kokteyllerden ……………………………………………1.000,00 TL
4- Kamu Kurum ve kuruluşlardan, kamu yararına çalışan derneklerden halkı
maksatlı yapılacak toplantılardan ücret alınmayacaktır.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
bilgilendirme
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
321
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 321 – ‘Urla Belediyesi” ile “Kıyı Ege Belediyeler Birliği” arasında ortak hizmet projesi ve
işbirliği protokolünün yapılmasına, söz konusu protokolün imzalanması için 5393 sayılı Belediye
Kanununun 38/g ve 75. maddeleri uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesine Hukuk Komisyon
Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
05.12.2014
Toplantı No
:
12
Birleşim No
:
02
Karar No
:
322
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Yılmaz
KARAKOYUNLU, Öğün ÜNAL, Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL,
Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar
YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 322 - Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Aralık ayı meclis
toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 05 Ocak 2015 Pazartesi
Günü saat 17.00’de yapılmasına işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Ertan CERTEL
Y.Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Download

05 Aralık 2014 Meclis Kararları