T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
65
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 65 – İlçenin Altıntaş Mahallesi Altınkuğu Sokak ve Yelaltı Mahallesi Nur Dikmen Caddesinin
Jandarma Kavşağı ile Altın Sokak ve Dalya Sokak kesişimi arasındaki bölümlerin İçkili Yerler Krokisine
dahil edilmesine İmar ve Hukuk Ortak Komisyon Raporu doğrultusunda Eren GÖKDAĞ ve Aysel
NART’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla işaret oylamayla karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
66
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART, Erkan KESKİN
KARAR 66 – Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Altıntaş Mahallesi 450 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz
üzerine hibe olarak Veterinerlik Polikliniği yapılmasına ve bu poliklinik binasına Christa ERNST SAYIN
isminin verilmesine İmar ve Hukuk Ortak Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy birliği ile
karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
67
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 67 –
Belediye Meclisimizin 20.10.2009 tarih ve 235 sayılı kararı uyarınca Ankara
Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğüne tahsisi yapılan, İlçenin
Denizli Mahallesi 2195 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tahsis kararının yerine getirilebilmesi için tapuya
tescil edilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine İmar ve Hukuk Ortak Komisyon Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
68
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 68 – Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin İskele Mahallesi Kalabak Mevkii 285 m2 yüzölçümlü
11 pafta 43 ada 22 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıtlarından terkinlerinin sağlanması ile ilgili konunun
detaylıca incelenmek üzere gündemde bırakılmasına İmar ve Hukuk Ortak Komisyon Raporu
doğrultusunda M.Selçuk KARAOSMANOĞLU’nun red oyuna karşılık işaret oylamayla oy çokluğuyla
karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
69
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 69 – İlçenin Zeytinalanı Mahallesi 4171 sokakta bulunan parka 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18/n maddesine istinaden “Kenan ERHAN” isminin verilmesine Hukuk Komisyon Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
70
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 70 – İlçenin Zeytinalanı Mahallesi 4167 sokakta bulunan parka Kurtuluş Savaşı gazilerinden
“Bahtiyar TINAZTEPE” isminin verilmesi talebinin, istekte bulunanın dilekçesinde gazilik ile ilgili bir
belge görülmediğinden, isteğin belgelerle desteklenerek değerlendirilmesi amacıyla reddine Hukuk
Komisyon Raporu doğrultusunda M.Selçuk KARAOSMANOĞLU’nun red oyuna karşılık oy çokluğuyla
işaret oylamayla karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
71
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 71 – 1/1000 ölçekli Urla Revizyon İmar Planı Plan notları B-5 (Binanın görünen ve en yüksek
cephesi bodrum dahil 8 m yi geçemez. Cephe orta noktasındaki Tabii zemin kotu ile saçak arası Her çeşit
binada meyilden dolayı bodrum kat dahil 1’den fazla kat kazanılamaz. Meyilden kazanılan kat iskan
olarak düzenlenecek ise, tümüyle parsele verilen toplam inşaat hakkına dahildir. Binanın görünen en
yüksek cephesi bodrum dahil verilen kat adedini birden fazla aşamaz.) Söz konusu hükmün İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2013 tarih ve 7038 sayılı yazısına istinaden ‘‘Meyilden dolayı bodrum
kat çıkan durumlarda; binanın görünen ve en yüksek cephesi bodrum dahil 9 m yi geçemez. (Cephe orta
noktasındaki Tabii zemin kotu ile saçak arası) Binanın görünen en yüksek cephesine; tabii zemin üzerinde
yapılan her türlü imalat istinat duvarları dolgu vb. dahildir. Her çeşit binada meyilden dolayı bodrum kat
dahil 1’den fazla kat kazanılamaz. Meyilden kazanılan kat iskan olarak düzenlenecek ise, tümüyle parsele
verilen toplam inşaat hakkına dahildir. Binanın görünen en yüksek cephesi bodrum dahil verilen kat
adedini birden fazla aşamaz. Şeklinde düzenlenmesine ilişkin plan notu değişiklik önerisi hazırlanmış
olduğu, önerinin Meclisimizin 06.01.2014 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunduğu 5216 sayılı kanun
uyarınca değerlendirilmek üzere 24.01.2014 tarih 64798094-54/887 sayılı yazı ile İzmir Büyükşehir
Belediyesine iletildiği görülmüş olup, konunun henüz değerlendirilme aşamasında olduğu, Plan notları B5 maddesinin iptal edilmesi yöntem ve uygulama açısından belirsizliklere yol açacağı gerekçesi ile söz
konusu talebin reddine İmar Komisyon Raporu doğrultusunda M.Selçuk KARAOSMANOĞLU’nun red
oyuna karşılık oy çokluğuyla işaret oylamayla karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
72
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 72– Meclis Üyesi Meclis Üyesi Ahmet TİRYAKİ, F.Hasret KAVCIOĞLU, Sibel UYAR ve
Sezgin BİLGE’nin mazeretlerinin kabulüne, işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
07.03.2014
Toplantı No
:
03
Birleşim No
:
02
Karar No
:
73
OTURUMA KATILANLAR
Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Üyeler :
A.Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ, A.Yıldıray VAROL, Mehmet BİLGİN,
Muhammet KAZDAL, M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Ertan SAYAR, Eren GÖKDAĞ, Aysel
NART , Erkan KESKİN
KARAR 73 - Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis
toplantısının 2.birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 19. maddesi gereğince; 30 Mart 2014 Pazar Günü yapılacak olan Yerel Seçim Sonuçlarının
ilanını takip eden 5. gün Belediye Başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanarak yapılmasına işaret
oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Ertan SAYAR
Y.Katip
A.Yıldıray VAROL
Katip
M.Selçuk KARAOSMANOĞLU
Meclis Başkanı
Download

07.03.2014 Meclis Kararı