ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Kültür Merkezi Alanı
Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent
içindeki özgün konumu, kentle olan ilişkisi, kentsel ihtiyaçlar, altyapı geliştirme potansiyeli
kapsamında, bir bütün olarak, sorunlar ve çözüm önerileri ile geliştirilen stratejilerin bilim
kurumları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tartışılacağı, “Atatürk Kültür Merkezi
Alanı” hakkında toplantı düzenlenmiştir.
YASAL DURUM
2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 Üncü Yılının Kutlanması Ve “Atatürk Kültür Merkezi
Kurulması" Hakkında Kanun’un aşağıda belirtilen:
Amaç başlıklı Birinci Maddesi ile “Bu Kanunun amacı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün
doğumunun 100 üncü yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve
önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğitim anlayışını, Atatürk'ün milli
bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğünü, dünya görüşünü, insanlık anlayışı ve barışçılığını, devlet
adamlığı niteliklerini belirtmek, yaymak ve yaşatmaktır”.
Üçüncü Maddesi (Değişik: 16/5/2012-6306/22 md.) ile, “Atatürk Kültür Merkezi Ankara’da kurulur.
Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Planında bu amaca ayrılmış olan ve ekli krokide gösterilen
yerlerdir. Bu alan içerisinde Millî Mücadele tarihinin, Türk Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan
yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar,
atölyeler ve benzeri yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi bulunur.”
şeklindeki ifadelerle “AKM Alanı” belirlenmiş ve amaç açıklamaları yapılmıştır.
2012 yılında yürürlüğe giren 6306 Sayılı Kanun ile değişik 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin 1. Fıkrası (n)bendi
ile “Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nı iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla;
Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan,
parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve
ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlama.” görevi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.
TOPLANTININ AMACI
Yenilikçi, katılımcı ve pro-aktif bir yaklaşımla, tüm paydaşların etkileşimli katılımını sağlayarak,
Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın sorunlarının belirlenmesi, bu sorunlar yine siz değerli
akademisyenler tarafından değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik sistematik bir
çalışma yürütülmesidir.
Bu kapsamda;
 Atatürk Kültür Merkezi Alanı’nın kente kazandırılması için gerekli yaratıcılık ve yenilikçi fikir
zenginliğini oluşturarak Atatürk Kültür Merkezi Alanı’na ilişkin farklı düşüncelerin ortak zeminde
birleştirilmesi;
 Yapılacak işlemlere ilişkin süreçlerin tanımlanması;
 Alana ilişkin temel sorunların ve politikaların belirlenmesi,
 Bakanlığın çalışmalarına altlık teşkil edecek bir güncel yol haritasının kurgulanması
amaçlanmaktadır.
1
MEVCUT DURUM ÖZETİ
AKM Alanı, 2302 sayılı Kanun eki krokide belirtildiği şekliyle 5 bölgeden oluşmakta olup. günümüze
kadar yapılan çalışmalarla çeşitli (uygulanan veya uygulanmayan) projeler geliştirilmiştir. Söz konusu
Alanın, Cumhurbaşkanlığı içinde yer alan Milli Komite tarafından uygun bulduğu şekliyle 2001 yılında
Bakanlığımızca onaylanmış olan “1/5000 ölçekli Atatürk Kültür Merkezi Alanı Nazım Planı”
bulunmaktadır. Bu planda:
2
1.BÖLGE : (Eski Hipodrum Alanı; Atatürk Kültür Merkezi; Uygulamaya geçmeyen Devlet Opera ve
Tiyatro Binası ve Kongre Kompleksi Projesi) KÜLTÜR VE REKREASYON ALANI;
Atatürk Kültür Merkezi 1. Bölge- Genel
Atatürk Kültür Merkezi 1. Bölge- Hipodrom Tribünler
Atatürk Kültür Merkezi 1. Bölge- Hava fotoğrafı
3
2. BÖLGE: (19 Mayıs Stadyumu, Atatürk Kapalı Spor Salonu, Arena Kapalı Spor Salonu vs.) SPOR
ALANI;
Atatürk Kültür Merkezi 2. Bölge- Hava fotoğrafı
Atatürk Kültür Merkezi 2. Bölge- 19 Mayıs Stadı
Atatürk Kültür Merkezi 2. Bölge- 19 Mayıs Stadı dış sahalar
4
Atatürk Kültür Merkezi 2. Bölge- Arena
Atatürk Kültür Merkezi 2. Bölge- Kore Şehitleri Anıtı
Atatürk Kültür Merkezi 2. Bölge- Paraşüt Kulesi
5
3.BÖLGE: (Gençlik Parkı) KÜLTÜR VE EĞLENCE ALANI;
Atatürk Kültür Merkezi 3. Bölge- Gençlik Parkı
6
4.BÖLGE: (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Selim Sırrı Tercan Spor Salonu, TCDD Cer
Atölyelerinin restore edilip yeni kullanıma açılan sanat galerisi vs.) SANATSAL VE KÜLTÜREL ALAN ;
Atatürk Kültür Merkezi 4. Bölge- CSO Binası Şantiyesi
Atatürk Kültür Merkezi 4. Bölge- Cern Modern
Atatürk Kültür Merkezi 4. Bölge- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası
7
5.BÖLGE: TARİH ALANI (Ulus Meydanı ve Gençlik Parkı Arasında yer alan ilk ve ikinci Meclis
binalarının bulunduğu Cumhuriyet Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, vb.) TARİH ALANI ;
olarak işlevlendirilmiştir.
Atatürk Kültür Merkezi 5. Bölge- Ankara Palas
Atatürk Kültür Merkezi 5. Bölge- Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. TBMM Binası)
Atatürk Kültür Merkezi 5. Bölge- Cumhuriyet Tarihi Müzesi
8
Atatürk Kültür Merkezi 5. Bölge- Atatürk Heykeli (Zafer Anıtı)
AKM alanı, kuzeyde Kazıkiçi Merkezi İş Alanı ve Ulus Tarihi Kent Merkezi, güneyde demiryolları, batı
yakasında Atatürk Orman Çiftliği ve Gazi Mahallesi, doğu yakasında ise Sıhhiye ve Hastaneler bölgesi,
Hergelen Meydanı ile sınırlıdır.
Maliye Hazinesi
Atatürk Kültür Merkezi-Mülkiyet Durumu
9
AKM alanında 1 inci bölgede 3, 2 nci bölgede 2, 3. bölgede 4, 4 üncü bölgede 2 ve 5 inci
bölgede 11 adet olmak üzere toplam 22 adet tescilli yapı bulunmakta olup, ayrıca bu bölgelerde
tescilsiz yapılar da bulunmaktadır.
Atatürk Kültür Merkezi kapsamında 1. Bölgede 7559 adada yer alan günümüz itibarı ile kültür
varlığı olarak tescilli;
1. Tavla Binası ( Hipodrom Alanı Eski Ahır binası)
2. Şeref Binası
3. Devlet Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ( Halk Tribünü) yer almaktadır.
Atatürk Kültür Merkezi kapsamında 2. Bölgede yer alan günümüz itibarı ile kültür varlığı olarak
tescilli;
1. Kore Şehitler Anıtı
2. Paraşüt Kulesi yer almaktadır.
Atatürk Kültür Merkezi kapsamında 3. Bölgede yer alan günümüz itibarı ile kültür varlığı olarak
tescilli;
1. Evlendirme Dairesi
2. Devlet Opera Balesi
3. Zabıta Karakol Amirliği
4. Gençlik Parkı İdare Amirliği yer almaktadır.
Atatürk Kültür Merkezi kapsamında 4. Bölgede yer alan günümüz itibarı ile kültür varlığı olarak
tescilli;
1. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası
2. Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Sanatlar Galerisi- Cer Modern ( Eski Hangar Binası) yer almaktadır.
Atatürk Kültür Merkezi kapsamında 5. Bölgede yer alan günümüz itibarı ile kültür varlığı olarak
tescilli;
1. Ankara Palas- Devlet Konukevi
2. Atatürk Heykeli (Zafer Anıtı)
3. I. T.B.M.M.- Kurtuluş Savaşı Müzesi
4. Eski Sayıştay Binası
5. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binası
(DÖSİM- Eski Başbakanlık Basım evi)
6. Mehmetçik Askeri Sosyal Tesisleri
7. Cumhuriyet Tarihi Müzesi
8. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Ek Hizmet Binası
9. II. T.B.M.M. Sığınak Binası
10. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (II.
T.B.M.M. Müştemilatı) yer almaktadır.
10
TOPLANTI ANA EKSENİ
- Atatürk Kültür Merkezi Alanının tarihsel bağlamı ve Cumhuriyet Ankara’sı için simgesel
önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması,
- Alana ilişkin sorunların ortaya konulması,
- AKM Alanı’nın vizyon ve stratejilerin belirlenerek eylem kararlarının oluşturulması,
öngörülmektedir.
Toplantının Ürünleri:
Söz konusu toplantıyla; toplantının amacına yönelik bir sorun ağacı ile eylem planının ortaya
konması, bunların bir sonuç raporunda bir araya getirilerek sunulması hedeflenmektedir.
11
Download

Atatürk Kültür Merkezi Alanı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı