On5yirmi5.com
Endokrin sistemi
Endokrin sistem, endokrin bezlerden oluşur.
Yayın Tarihi : 8 Mayıs 2014 Perşembe (oluşturma : 1/23/2015)
Endokrin sistem, endokrin bezlerden oluşur. Bu bezler hormon salgılayarak kana verirler.
Hormonlar;
- Organ ve sistemlerin düzenli çalışmasını sağlar.
- Kararlı bir iç çevre (homeostasi) oluşturur.
- Üreme, büyüme ve gelişme olaylarını kontrol eder.
- Çoğunlukla protein veya steroid yapıdadır.
- Kan ile taşınır.
- Etkisi geç başlar. Çünkü, yapımı ve taşınması süre alır.
- Hücrelerde hormonları tanıyacak özel reseptörler (almaç) bulunur.
- Hormonların etki ettiği hedef organları vardır. Bazı hormonlar bütün organları (Tiroksin), bazıları
birden fazla organı (Eşey hormonları) ve bazıları da yalnız bir organı (Gastrin) etkiler.
- Az miktarda bile etkilidir.
- Etkisi uzun sürelidir. Çünkü, hormonlar karaciğerde uzun bir sürede parçalanır.
- Fazlası kendi yapımını durdurur.
- Az veya çok salgılanmaları halinde anormallikler oluşur.
İnsanlarda hormon salgılanması;
- Dış faktörlerin değişmesi,
- Kandaki madde miktarlarının değişmesi,
- Sinir sisteminin uyarması,
- Bir başka bezin uyarması ile olur.
Bitkisel Hormonlar
Bitkilerde üretilen hormonlar ya difüzyon veya soymuk boruları ile taşınırlar. Bitkilerde düzenleme
sadece hormonlarla sağlanır. Hormon salgılayan endokrin bezleri yoktur. Hormonlar belirli
bölgelerdeki hücreler tarafından salgılanır.
Bitkilerde hormonlar üreme ve büyüme olaylarını kontrol eder. Beş çeşittir.
Oksin
- Diğer hormonlarla birlikte bitkinin gelişmesini sağlar.
- Bitkinin boyca büyümesini sağlar.
- Hücre bölünmesi, hücre büyümesi, hücre ve doku farklılaşmasını sağlar.
- Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar.
-Çok salgılanırsa büyüme durur, az salgılandığında yapraklar dökülür.
- Meyve vermede etkilidir. Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller.
-Yapay olarak üretilen oksinler, yabani otların imhasında kullanılır.
Giberellin
- Gövde büyümesini sağlar.
- Meyve büyümesini sağlar.
- Tohum çimlenmesini uyarır.
- Tomurcuk gelişmesini sağlar.
- Yaprakların geç dökülmesinde etkilidir.
- Hücre bölünmesini uyarır.
Absisik Asit
- Bitki için elverişli olmayan ortamlarda tohumun çimlenmesini engeller.
- Bitkilerin uyku halinin devam etmesini sağlar, (dormansi)
- Tomurcuk gelişimini durdurur.
Etilen
- Yaprak dökümünü sağlar.
- Meyve olgunlaşmasını sağlar.
İnsanlarda Bezler ve Hormonlar
insanlarda üç tip bez bulunur:
a)Endokrin Bezler
- Sadece hormon salgılar.
- Salgılarını kana verir.
- Hipofiz, tiroid, paratiroid, böbreküstü bezi v.s.
b)Ekzokrin Bezler
- Hormon olmayan salgıları salgılar.
- Sağılarını kanala verir.
- Süt bezi, tükrük bezi, v.s.
c)Karma Bezler
- Hormon üreterek kana verir.
- Enzim üreterek kanala verir.
Hipofiz Bezi
- Vücutta birçok olayı düzenleyen, çok sayıda hormon salgılar.
-Bu hormonlar, diğer endokrin bezlerin salgılarını da denetler.
- Hipofizin salgı yapabilmesi için, önce hipotalamustan gelen salgılatıcı faktörlerin (RF) hipofizi
uyarması gerekir.
- Hipofiz kafatası içindedir.
- Ön lob, ara lob ve arka lob olmak üzere üç kısımdan oluşur.
- Ergenlikte sadece ön ve arka lob bulunur ve bu bölgelerde farklı hormonlar salgılanır.
Arka loptan salgılanan hormonlar:
-ADH (Vasopressin) (Anti Diüretik Hormon)
-Oksitosin
Ön lobtan salgılanan hormonlar:
-STH (Somato Tropin Hormon)
-TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon)
-ACHT (Adreno Kortiko Tropik Hormon)
- MSH (Melanosit Uyarıcı Hormon) (Aralop)
-GTH (Gonado Tropin Hormon)
Arka Loptan Salgılanan Hormonlar
- iki çeşit hormon salgılar.
- Oksitosin ve vasopressin gerçekte hipofizin değil, hipotala-musun hormonlarıdır. Hipotalamustan
salgılanır, hipofizin arka lobunda depolanır. Gerektiğinde arka İobta bulunan depolardan kana verir.
1. Oksitosin
- Oksitosin sadece dişilerde salgılanır ve döl yatağı kasına etki ederek, doğuma yardımcı olur.
- Süt bezlerinden süt salgılanmasını sağlar.
2. ADH (Anti Diüretik Hormon = Vasopressin)
- Böbrek tübüllerini etkileyerek, suyun böbreklerden geri emilmesini sağlar. Az salgılanırsa
böbreklerden fazla miktarda su kaybı olur. Susuzluk duygusu artar. Bu duruma şekersiz şeker
hastalığı denir.
- Düz kasların kasılmasını düzenler. Böylece atardamarları kastırarak kan basıncını artırır.
Ön Loptan Salgılanan Hormonlar
- Beş çeşit hormon salgılar. Bunların çoğu diğer bezlerin çalışmasını kontrol eder.
1. STH (Somato Tropiri Hormon)
- Büyüme hormonudur. Uzun kemiklerin ve genel olarak vücudun büyümesini sağlar.
- Büyüme evresinde çok salgılanırsa devlik (gigantizm) oluşur.
- Az salgılanırsa cücelik (nanizm) oluşur.
- Büyüme çağından sonra fazla salgılanırsa el, ayak ve kafatası kemikleri orantısız büyür. Bu
anormalliğe akromegali denir.
- Hücrelerde protein sentezini hızlandırır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler.
2. TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon)
Kan şekerini artırır. Bunu da yağ ve proteinlerden glikoz oluşturarak sağlar. Ayrıca tedavi amaçlı
olarak, iltihaplanmalarda, alerji ve romatizma tedavisinde kullanılır.
b) Aldosteron
Hücre dışı sıvıların iyon derişimini düzenlemeye yardım eder. Böbrekte Na ve Cl iyonlarının geri
emilmesini sağlar. Aldosteron az salgılanırsa Na ve Cl nin böbrekten geri emilimi azalır ve böylece
kan basıncı düşer, doku sıvısı azalır, Na ve K iyon derişimi bozulur ve kasların yorulmasına neden
olur. Deride pigmentleşme artar, tunç rengini (addison) alır. Fazla salgılanırsa kan basıncı yükselir,
doku sıvısı artar.
Öz Bölgesi Hormonları
a) Adrenalin (Epinefrin)
Heyecan, korku, üzüntü hallerinde ve bazı ilaçların kullanılması sonucu adrenalin salgısı artar. Kalp
atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir. Karaciğer ve kaslardaki glikojenden glikoz oluşturur.
Derideki kılcalların daralmasına neden olur.
b) Nöradrenalin
Kılcal damar kasılmasında etkilidir ve kan basıncını artırır.
Eşey Bezleri
Kadınlarda yumurtalık ve erkeklerde testisler üreme hücrelerini yapar ve hormon salgılar. Eşey
bezleri ergenlik döneminden sonra, hipofiz bezinin etkisiyle çalışmaya başlar.
Dişilerde ergenlik döneminde östrojen dişilerde eşeysel olgunlaşmayı düzenler. Progesteron ise
hamileliği düzenler.
Erkeklerde testosteron sakal, bıyık çıkması, sesin kalınlaşması, kemik ve kasların gelişiminde
etkilidir. Spermlerin olgunlaşmasını sağlar.
Karma bir bezdir. Hormonlar langerhans adacıklarından salgılanır. Langerhans adacıklarının beta
hücreleri insülin, alfa hücreleri ise glukagon hormonu salgılar. Bu hormonlar kan şekerini
ayarlamada etkilidir.
a) İnsûlin
Kandaki glikoz miktarını düşürür. Bunu glikozu damar dışına çıkararak, glikojen şeklinde depolatarak
ve hücrelerde parçalanmasını hızlandırarak yapar.
b) Glukagon
Kan şekerini artırır. Bunu adrenalinin glikojenden oluşturduğu glikozu damar içine alarak yapar.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Endokrin sistemi
Download

Pdf İndir - On5yirmi5.Com