TEKNİK ŞARTNAME
1. KONU VE KAPSAM
Bu şartname, Ankara Mekanik Yol Atölye Müdürlüğü bünyesinde bulunan Y08-44
tasnif numaralı Makas Buraj Makinesinin iç dış yüzeylerinin boyanmasını, yazı – şekil
işlerinin yapılmasını, teslim - tesellüm ve garanti işlerini kapsar.
2. GENEL HUSUSLAR
2.1.
İhaleye konu makinenin, boyanmasında, ve yazı ve şekillerin yazılması
işinde yapılacak işlemler, kontrol, tespit, vb. hususlarını ihtiva etmektedir. İhaleyi alan
firma YÜKLENİCİ, Mekanik Yol Atölye Müdürlüğü de İDARE olarak bahsedilecektir.
2.2. Makinenin Boyanması ve İç- Dış yüzeydeki Yazı – Şekil, işleri Mekanik Yol
Atölye Müdürlüğü sahasında yapılacaktır.
2.3.Yüklenici, ihale öncesinde söz konusu boya işi yapılacak yeri ve boya yapılacak
makineleri
görüp inceleyebilecektir. Yüklenici firma fiyat tekliflerini 1 Adet makine olarak
KVD hariç belirtecektir. Yüklenici, yapacağı hizmetlerden doğacak İdare’den
kaynaklanmayan her türlü problemden sorumlu olacaktır.
2.4. Yüklenici, makinenin mekanik temizlenmesinde, boyanmasında, yazı ve
işaretlerinin yazımında, gerekli takım ve teçhizatları kendi temin edecektir.
2.5. Mekanik Temizlik, Boyama, ve Yazı işlemlerinin her aşaması kontrol teşkilatı
tarafından yönlendirilip denetlenecektir. İşin takibini, İdare adına uzmanlardan
oluşacak kontrol heyeti yürütecektir.
2.6. Ayrıca çalışmalar sırasında 2. Bölge Yol Mek. Atl. Müdürlüğü yüklenicinin
çalışmalarını takip ve kontrol edebilecek, yapılan işlerin teknik şartname ve ilgili
standartlara
uygun
olup
olmadığını denetleyecektir. Denetlemelerde tespit edilen aksaklıklar yerine
getirilmek üzere yükleniciye yazılı ve sözlü olarak bildirecek ve tespit edilen
aksaklıklar yüklenici tarafından giderilecektir.
2.7. İhale konusu işlemlerde TCDD’nin hazırladığı talimatlar uygulamada öncelik
taşıyacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen teknik hususlarda, Yol makineninın
/aksamlarının orijinal üreticilerinin kullandığı standartlar ile UIC şartlarına uyulacaktır.
Kullanılacak boya ve yazılım malzemelerine ait marka, model, tip, teknik özellikleri,
2.8. Yüklenici, İdare’ce gerekli görüldüğü takdirde makinenin hareket ve
manevralarına itiraz etmeyecektir. Manevralar esnasında İdarenin kurallarına ve
manevra elemanlarının talimatlarına uyulacaktır.
2.9. Çalışmalar sırasında kazaya sebep olacak, iş güvenliği ve seyrüsefer emniyetini
tehlikeye düşürecek hiçbir uygulama yapılmayacaktır. Aksi halde meydana gelecek
hadiselerin sonuçları ile zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilecektir.
2.10. Yüklenici hiçbir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu görülen emniyet
tedbirlerini almak ve kazalardan korunma çarelerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür.
Bu itibarla iş bu taahhüttün ifası sırasında kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve ehliyetsiz
işçiler kullanılmasından dolayı vuku bulacak her türlü zehirlenme ve kazadan
yüklenici sorumlu olacaktır.
3. MAKİNELERİN MEKANİK TEMİZLEME- BOYAMA-YAZI-İŞARETLERİNİN
YAZILMASI İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER
3.1.Makinenin temizliğine başlanmadan İç-Dış yüzeyinde bulunan tüm işaretler,
yazılar, armalar, amblemler komple fotoğrafla kaydedilecek ve işlemler bittikten sonra
yenileri yapılacaktır.
3.2. Makinenin mekanik temizliğine başlanmadan önce birbiriyle çakışan ve
boyanmasında hareketine mani olacak kısımlar Yüklenici tarafından kapatılarak
boyanması ve önlenecektir. Hidrolik aksamların, hava hortumları, hava muslukları,
valf ve fren silindiri kapatılacak boya ve toz girmesi engellenecektir, boya işlemi
bittikten sonra kapatmalar sökülecektir.
3.3. Makineler boyanmadan önce tüm boyanacak yüzeyler; toz, yağ, pas, kir, kaynak
çapakları ve artıklarından arındırılması için mekanik temizlik veya muadili diğer
temizleme metotlarından herhangi birisi ile temizlenecektir. Pürüzlü olan yerler
zımpara makinesi ile düzeltilecektir.
3.4. Çatlak. Paslı yada çürümüş yüzeyler çelik macunla tamir edilecektir.
3.5. Temizlik işlemleri ve mekanik temizliği biten makinalar kontrol teşkilatı tarafından
kontrol edilip temizliği uygun bulunan makinenin boyama işlemlerine başlanacaktır.
Boya yapılacak tüm detay ve komple parçalar iyice hava ile temizlenecek, daha
sonra boya işlemine başlanacaktır. Boyama işlemi yapılmadan önce makine
antipasla boyanacak.
3.6. Makinelerde boya işlemi bittikten sonra dış yüzeydeki yazılım, şekil, arma,
kabartma şablon ile aynı renk ve büyüklükte tekrar yazılacaktır.
4. MAKİNELERDE BOYA İŞİ
4.1. Bahse konu boyama makinesi minimum;

5 bar boya basıncı

6 lt/dk boyama kapasitesine sahip olmalı

Gerekli basıncı kendi bünyesinde üretmeli

Etrafa boya yaymamalıdır
4.2. Kullanılacak olan boyama cihazının temini ve tüm masraflar ihaleyi alan
yükleniciye aittir.
4.3. Makinenin, İç – Dış yüzey Temizlik, Boya, ve iç-dış yüzeydeki Yazı – Şekil Arma işlerinin yapılması işleri sırasında kullanılacak olan Boya, Tiner ve Astar
aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
5. KULLANILACAK BOYA

RAL ……..serisi(RAL-1003) renk kodunda olacaktır. (TSE BELGELİ)

.Alkid bağlayıcı esaslı

Parlak son kat sentetik

Yoğunluğu 1,32 ±0,02 g/cm³

Sarfiyatı 14 – 19 m² /lt

Parlaklık 60ºC de 80

Parlama noktası 38ºC

Kuruma süresi: dokunma 2 saat, toz kuruması 4 saat, sert kuruma süresi 10
saat

İnceltme oranı%10-15 sentetik tiner olmalıdır.
6. KULLANICAK TİNER

Sentetik özellikte, (TSE BELGELİ)

Yoğunluğu 0,78± 0,02 g/cm³

Parlama noktası 38ºC olmalıdır.
7. KULLANILACAK ANTİPAS ASTAR

Alkid bağlayıcı (TSE BELGELİ)

Pas önleyici

Yoğunluğu 1,41 ±0,02 g/cm³

Parlama noktası 38ºC

Kuruma süresi: %55 bağıl nem oranında, dokunma kuruması 1 saat, toz
kuruması 4 saat, sert kuruma süresi 8 saat olmalıdır.

Tiner inceltme oranı%10–15 olmalıdır.
7.1.İhaleye konu tüm işlerde kullanılacak boya, antipas astar ve sentetik tiner ile
kullanılacak olan sarf malzemeleri ihaleyi alan firma tarafından karşılanacak
işyerimize önceden teslim edilecek olup herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.
7.2 Söz konusu makineler için yapılacak, iç – dış yüzey temizlik, Boya, ve iç-dış
yüzeydeki yazı-şekil-arma işlerinin yapılması işleri sırasında

Kullanılacak boya 3.2.5. maddesindeki “kullanılacak olan boya” da belirtilen
kalitede iki kat uygulanacaktır.

Armalar yetkili elemanlarca belirlenen renk ve kalitede boyadan yapılacaktır.
7.3. Talimatlar gereği farklı renklerde boyanması gereken irtibat hortum başlıkları,
açma kapama muslukları, fren kolları ve bağlı oldukları tablalar, sinyal spotları vb.
elemanlar aslına uygun renklerde boyanacaktır. Makinenin dış yüzeyleri astar
işlemleri tamamlandıktan sonra son kat sentetik boya uygulanarak boyama işlemi
bitirilecektir.
7.4. Makinelerde değişen yeni parçalar ve kumlanan tüm yüzey önce 1 kat antipas
veya astar boya ile boyanacaktır. Sülyen boya kullanıldıktan sonra tüm makine
sentetik boya ile boyanacaktır. Sentetik boya ve Sülyen boya ile boyanan yüzeylerde
önce sülyen boya yapılacak, kuruduktan sonra sentetik boya yapılacaktır. Boyanan
yüzeylerde akıntı, kabarcık, karışma, fırça izi v.b hatalar olmayacaktır. Tüm boyama
işlemleri tekniğe ve mevzuata (UIC–842) uygun olarak yapılacaktır.
7.5. Makinenin Boyanmasında ve Yazılımında kullanılan astar boya, antipas, sülyen
boya, sentetik boya ve malzemeleri TSE ve/veya ISO 9001:2000 kalite belgesine
haiz olacaktır.
7.6. Makineler Boyaların uygulanması kontrol teşkilatının öngördüğü şekilde olacak
her
operasyona kontrol teşkilatınca yapılacak kontrol neticesinde aşama, aşama devam
edecektir.
8. YAZI – ŞEKİL - ARMA VE İŞARETLER
8.1. Makinenin üzerindeki yazı ve işaretler ise UIC standarlarına uygun olarak
orijinal şeklinde kabartma şablon ile yazılacaktır. Makinenin her iki yanında kontrol
teşkilatınca belirtilecek bölüme ‘’kurumsal logo’’ şablon kullanılarak boya ile tatbik
edilecektir. Kullanılan yazı, işaret ve arma şablonları ihale kapsamındaki iş sonunda
TCDD’ye bırakılacaktır.
8.2. Boyanan makinalardan sökülen parçalar işlemden geçirildikten sonra iç-dış
Yüzeyleri boyanacak, boya işlemleri bittikten sonra yerine monte edilip çalışır
vaziyete olacaktır.
9. KONTROL VE MUAYENELER
9.1.Temizlik, Boya ve Yazı işi tamamlanan makinalar kontrol heyeti tarafından gerekli
kontrol ve muayene yapıldıktan sonra yükleniciye bildirilecek. Yüklenici kabul heyetini
çağıracaktır. Kabul heyeti kontrol ve muayenesini yaptıktan sonra uygun görürse
kabulünü yapacaktır.
9.2.Mekanik Temizleme, Boyama ve Yazı işi yapılan boyanan yüzeylerin tamamının,
kırılma, çatlak, ezik, fırça izi vb. kusurlarının bulunmadığı ve şartnamede belirtilen
teknik özellikler ile teklif ile birlikte verilen bilgilere uygun olup olmadığına
bakılacaktır.
10. DİĞER HUSUSLAR
10.1. Yol Makineninin boyanması işinde, TSE veya ISO 9001:2000 veya ISO 16949
kalite belgelerinden en az biri ile EN 14001, OHSAS 18001 belgelerinin tamamına
sahip olacaktır.
10.2. Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, TCDD
İhale Yönetmeliği ve hizmet alımlarına ilişkin TCDD tarafından yayınlanan mevzuat
hükümleri geçerli olacaktır.
10.3.Yüklenici ihale konusu işle ilgili olarak yapılan boyama ve yazılım işçiliği
itibariyle makinenin kabulünden sonra 1 yıl süre ile sorunsuz çalışacağını garanti
edecektir.Bu süre içerisinde kullanım hataları dışında kalan işçilik arızalarına,
yükleniciye bildirilmesine müteakip en geç 5 iş günü içerisinde müdahale edilecek, en
geç 7 iş günü içerisinde yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Yüklenici
bu süre içerisinde arızaya müdahale etmediği taktirde boya ve yazılım TCDD’ce
yapılacak (veya yaptırılacak), boya ve yazılım masrafı yükleniciden alınacaktır,
Yüklenici bu masrafı ödemediği taktirde TCDD bunları yüklenicinin alacaklarından
veya teminatlarından tahsil etme hakkına sahiptir.
10.4.Yüklenici firma şartnameye konu işler sırasında oluşabilecek atıkları bertaraf
edecek, çıkan atıkları temizleyecektir. Tüm çevre kirliliğiyle ilgili ve yasal
zorunluluklar Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilmiş tedbirleri almak zorunda
olduğu gibi ihale sözleşmesini imzalamakla birlikte tüm yasal sorumlulukları kabul
etmiş sayılacaktır.
10.5. İhale konusu Temizlik, Mekanik temizlik boya ve Yazılım işini alan yüklenici
şartnamenin iş süresi ve yeri kısmında belirtilen sürede ihaleye konu işleri bitirmek ve
ihaleye konu işleri teslim ve tesellüm etmek zorundadır.
11. CEZALAR VE KESİNTİLER
11.1. İhale uhdesinde kalan firma, işbu ihale konusu boyama işini, sözleşme
tarihinden itibaren 10 (On) takvim günü içerisinde, idarece istenen şartları tamamen
karşılayacak şekilde tamamlayacaktır.
11.2. Temizlik, Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil işi yapımı için
yükleniciye verilen Makinenin, Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil yapımı
işi zamanında bitirilememesi halinde; geciktiği her gün için sözleşme bedeli üzerinden
% 01 (Binde bir) oranında gecikme cezası kesilecektir.
11.3. Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil işi yapımı için yükleniciye verilen
makinenin, Temizlik, Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil yapımı işi hiç
yapılmamışsa; Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil yapımı işi toplam
ücretin 2 katı tutarında gecikme cezası kesilecektir.
11.4. Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil yapımı işi için yükleniciye verilen
makinelerde işlemlerinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması
durumunda Temizlik, Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil yapımı işi ücreti
ödenmeyecek; ayrıca Temizlik, Mekanik temizlik, Boya, Yazım, Arma ve Şekil yapımı
ücretinin %50 oranında bir ceza kesilecektir.
Download

TEKNİK ŞARTNAME