İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİN YERİ:
Van ili, Merkez ilçesi, Çarşı mahallesi, 186 ada, 21 parsele kayıtlı taşınmaz
MADDE 2- İŞİN KONUSU:
KIZILAY’ın verdiği projelere uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda, yasal izinlerin
alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler dahil her türlü gider Yüklenici
tarafından karşılanmak üzere Van ili, Merkez ilçesi, Çarşı mahallesi, 186 ada, 21 parsele kayıtlı
taşınmaz üzerine bina inşaatının yapılması anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1- İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunma
Bakanlığının, Karayolları Genel Müdürlüğünün, İller Bankasının ve ilgili kamu
kurum/kuruluşlarının birim fiyat tariflerine ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.
2- Tüm kapı, pencereler aksesuarları (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v.s.) ile bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şekilde hesaplanmıştır.
3- Tüm imalatlar ilgili resmi kurumların (Ç.evre ve Şehircilik Bakanlığı, M.S.B, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı vs.) imalat poz tanımlarına ve özel poz tanımlarına uygun
malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan
YÜKLENİCİ sorumludur.
5- Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v.s. için kazı klas farkı, su çıkması halinde su zammı
gibi hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
6- Sac kasa arkaları mutlaka doldurulacaktır.
7- Islak hacim izolasyonları duvarlara 30’ar cm çıkartılacak ve sızdırmazlık kontrolü
yapılmadan ve onay alınmadan üzerine imalat yapılmayacaktır.
8- Kör kasalar ve sac kasa arkaları (2) kat antipasla boyanacaktır.
9- Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç ve dış köşelerine PVC
esaslı çıta konacaktır.
10- Döşeme kaplaması değişimlerinde, uygun metal eşik profili ile geçiş sağlanacak ve
merdiven basamaklarında kaymayı önleyici önlem alınacaktır.
11- Çatı arasına uygun aydınlatma tesisatı çekilecektir.
12- Taşınmaz üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımı iş kapsamında olup gerekli tüm yasal
izinler yüklenici tarafından alınarak yıkım gerçekleştirilecektir. Buna ilişkin her türlü
vergi, resim harç vb. yüklenici tarafından ödenecektir. Yıkım yapılırken gerekli güvenlik
önlemleri alınacak çevre yapı/yapılara zarar verilmeyecektir.
13- İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava
koşullarından korunacaktır.
14- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı
alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek şekilde
onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb. ) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek
şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan,
değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
15- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı
levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş
güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
16- Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye
ofisinden bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı, fotokopi vb. büro
makineleriyle ve ofis mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
17- Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer
yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler kontrollü
olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.
Sayfa 1 / 2
18- Bağımsız bölüm giriş kapıları üzerine mimari projeye göre numaraları (metal levha üzerine)
yazılacaktır.
19- Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını,
güvenliğini ve refahını sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin
sorumluluğundadır.
20- İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer
emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise;
yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini
arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme
kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
21- Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına
daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan,
karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir.
22- Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği şartlara
ve önerilere uyacaktır.
23- Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve
şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli
bütün önlemleri alacaktır.
24- Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı
karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, ve İdareyi ve
yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı
tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
MADDE 4-ÖZEL İMALAT TANIMLARI
1- Alüminyum korkuluk yapılması
Yapım şartlarının yazılması gerekmektedir.
2- Alüminyum cephe kaplaması
Yapım şartlarının yazılması gerekmektedir.
3- Granit cephe kaplaması
Yapım şartlarının yazılması gerekmektedir.
Sayfa 2 / 2
Download

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ