Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne ait Sivil Savunma Planı
6/3150 Sayılı ”Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme,
Planlama ve diğer Hizmetler Tüzüğü” ile “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü
“ve bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan “Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri
Kılavuzu” esaslarına göre hazırlanmıştır
SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU
BAŞKAN
ÜYE
Ziya POLAT
Cevdet TAŞKAYA
Abdurrahman ONGUR
Okul Müdürü
Müdür Başyardımcısı
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Gülay SEV
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Vedat YILDIRIM TAĞAR
S.S.Amiri
1
ÜYE
GÖREVİ
ADI VE SOYADI
Başkan Okul Müdürü
Ziya POLAT
Üye Müdür Başyrd.
CEVDET TAŞKAYA
Üye Müdür Yardımcısı
Abdurrahman ONGUR
Üye Müdür Yardımcısı
Vedat YILDIRIM TAĞAR
Üye Müdür Yardımcısı
Gülay SEV
2
lll.BÖLÜM
SİVİL
SAVUNMA
SERVİSLERİ
KURULUŞ,
GÖREV
VE
FAALİYETLERİ
3
SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ, KURULUŞ GÖREV VE FAALİYETLERİ
1-Kurulan Servisler
(1) Kontrol Merkezi ve Karargâh Servisi
(2) Emniyet ve Kılavuz Servisi
(3) İtfaiye Servisi
(4) Kurtarma Servisi
(5) İlkyardım Servisi
(6) Sosyal Yardım Servisi
(7) Teknik Onarım Servisi
Toplam
2- Bu servislerin kuruluş görev ve çalışma şekilleri Ek-1,2,3,4,5,6,7 ‘ de gösterilmiştir.
3- Her servise ait EK’ in birer nüshası ilgili servis amirlerine de verilerek buna göre
hazırlıklı ve bilgili bulundurulurlar
4- Servisteki personele görevleri verilen belgelerle tebliğ edilir. Her sene yapılacak
eğitimlerle personelin yetiştirilmeleri sağlanır.
5- Personel arasında değişiklik oldukça servis amirleri tarafından Sivil Savunma Amirine
bildirilerek yerlerine yenileri seçilmek suretiyle servislerin kadroları daima tamam
bulundurulur.
KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ
1-Kuruluşu:
1 Kontrol Merkezi Amiri:MUSTAFA TEMEL
1 Kontrol Merkezi Amiri Yardımcısı(Varsa):ALİ ERİŞEN
4 Karargah Hizmet Personeli
1)SONGÜL ATAY
2)NEBİ SARI
3)ÖZLEM BAKMAZ
4)NURTEN ÖZKAN
5)HASAN ÖZMEN
7 Toplam
2.Kontrol Merkezinin Yeri : Müdür Odası
3.Tesisat ve Malzeme
: Gerekli tesisat ve malzemenin mevcut ve ihtiyaç durumunu
gösterir liste ektedir.
Eki:
4- Tesisat ve Malzemenin saklanma yeri ve sorumlusu
Bir odada servis amirinin görevlendireceği personelin Sorumluluğunda saklanacaktır.
5.Personel
Personelin listesi ilişiktedir. Eki:
6.Kontrol Merkezi Amirini
a- Kurulan Sivil Savunma Merkezlerini idare etmek.
b- Kontrol Merkezinin hazırlanmasını sağlamak.
c- Koruyucu Sivil Savunma tesis ve malzemelerinin hazırlanmasını sağlamak.
d- Sivil Savunma önlemlerini aldırmak.
e- Sivil Savuma hizmet ve şahsi malzemeleri temin ve muhafazasını sağlamak.
4
f- Sivil Savunma ekip ve diğer personelinin eğitimini yaptırmak.
g- Sivil Savunma Servislerinin personelinin eğitimini yaptırmak
h- İkaz-Alarm irtibat ve tesisatını kurdurmak.
7. Kontrol Merkezi Amiri Yardımcısının Görevleri
a- Servis amirine sayılan görevlerinde yardımcı olmak
b- Servis amirinin verdiği emirleri yerine getirmek.
c- Servis amiri olmadığı zaman servisi yönetmek.
8.Kontrol Merkezinin Görevleri
a- İkaz ve Alarm haberlerini almak ve yaymak.
b- Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek.
c-Üniteleri arasındaki haberleşmeyi sevk ve idareyi sağlamak.
d-Mahalli Sivil Savunma idare kademeleri ile irtibatı ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma
ve işbirliğini sağlamak.
e- Komşu müesseselerle haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve
işbirliğini sağlamak.
f- NBC tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve
bölgesindeki Sivil Savunma İdare kademelerine bildirmek.
KONTROL MERKEZİNİN HAREKET VE FAALİYETLERİ
(ÇALIŞMA ŞEKLİ)
9.Olağanüstü Halde veya seferde :
a) Olağanüstü hal ilan edilince kontrol merkezi derhal 2.maddede belirtilen yerde göreve
başlayacaktır.
b) Kontrol Merkezi Amirinin emredeceği çalışma biçimine göre yerleşecektir. Bu Sivil
Savunma Amirinin ve yardımcısı tarafından yönetilecektir. Kontrol Merkezinde bulunan araç,
gereç v.s boşaltılacak ve yerine kontrol merkezi teçhizatı konulacaktır. Sivil Savunma Amiri
servis başkanlarını toplayıp ekiplerde görevli personellerin görevlerinin hatırlatılmasını,
eğitimlerinin yapılmasını emreder. Ayrıca ikaz ve alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını araç
ve gerecinin çalışıp çalışmadığını, yerleştirilip, yerleştirilmediğini kontrol eder ve merkezin
çalışmasını düzenler.
a)Göreve Başlama
1.Servislerde görevli personelin yoklaması yapılır.
2.Eksik ekip personeli tamamlanır.
3.Gerekenler kısa bir eğitimden geçirilir.
4.Malzeme, teçhizat ve tesisler kullanılmaya hazır hale getirilir.
5.Taşınabilen şahsi teçhizat dağıtılır.
6.Bildirilen dalga üzerinde radyo dinlenilir.
b)Diğer Servislerin Hazırlığa Sevki
5
Diğer servislerin amirlerini olağanüstü halden haberdar eder ve hazırlığa sevki hazırlıklı
bulunmalarını sağlayarak ve yapılan hazırlıkları inceler.
c)Muhabere ve irtibat:
1.Mahalli Sivil Savunma İdare Kademesiyle
-Telefonla
-Haberci ile(adı,soyadı yazılacak) irtibat sağlanacaktır.
2.Yakın müesseselerle :
-Yerleşke çevresinde bulunan komşu müesseselerle telefonla veya haberci ile irtibat
sağlanacaktır.
3.Kendi ünite teşkilat ve servis amirleriyle:
-telefonla
-haberci ile (adı,soyadı yazılacak) irtibat sağlanacaktır.
d)İkaz ve Alarm Sistemi ve talimatı
a- Mevcut alarm sistemleri itfaiye personelince kontrol edilecek ve
sağlanacaktır.
çalışır durumda
b-Her türlü tehlike ve tehlike geçti işaretlerinin çeşitleri ve veriliş biçimleri, verilen haber
karşısında müessesedeki personelin hareket tarzı ve alınacak kişisel korunma önlemleri
alınacaktır.
10-İkaz ve alarm sırasında
:
a-İkaz ve Alarm
:İkaz,alarm ve NBC tehlike ve tehlike geçti haberi müdürlüğümüze bir
makamda bildirilecektir. Mersin Vilayet makamında alınacak ikaz, alarm haberlerini diğer
birimlere siren, telefon, haberci ve diğer vasıtalarla yayılacaktır.
b-Merkez personelinin tam mevcudu ile :İkaz ve alarm sırasında görevi başında
bulunmayan merkez personelinin mevcut adreslerine kara nakil vasıtalarına veya yaya
haberci gönderilerek göreve gelmeleri söylenecektir.
c)Personel hareketlerinin kontrolü
İkaz ve alarmda Radyoaktif serpinti tehlikesinde ikaz alarm
işaretleri verilmesiyle
personelin hareketleri gözlenecek ve durumları kontrol edilecek,yanlış korunma önlemi
alanlar ikaz edilecek
11-Taarruz Halinde
İhbarlı taarruzda;gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra derhal sığınaklara veya sığınak
görevi
yapabilecek yerlere gidilecek ve tehlike geçti haberi gelene kadar dışarı
çıkılmayacaktır. Ani taarruzda derhal örtülü bir yere girilecek. İlk tesirler geçtikten
sonra sığınak görevi yapabilecek binalara kapalı yerlere girilecektir.
12-Tehlike geçtikten sonra
6
a)Tehlike geçti haberinin yayılması
:Tehlike geçti haberi
Televizyondan, radyodan, Vilayetten, PTT’den alınması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
yerleşke dâhilinde telefon, çan, fax ve diğer haberleşme işaretleri ile personele ulaştırılacaktır.
Ayrıca tehlikenin geçtiğini Vilayet sirenleriyle ilan edilecektir.
b)Personelin hareketi
: Tehlike geçti haberini alan personel sığınak
talimatında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, daha önceden gizledikleri yererden
çıkacaklar ve Sivil Savunma Servislerinde görevli personel önceden belirlenen yerlerde
toplanacak, diğer personeller ise görevlerinin başlarına döneceklerdir.
c)Hasar ve Zayiatın Tespiti
:Tehlike geçtikten sonra emniyet ve Kılavuz
servisine,meydana gelen hasar ve zayiatla ilgili bir keşif yaptırılır ve sonucu kontrol merkezi
ve karargah servis amirine bildirilir. Ayrıca hassas bölge kademelerine de bilgi verilir.
d)Servislerin Faaliyetleri
:Kontrol merkezi ve karargah servisi amiri alınan
bilgilere göre diğer servis amirleriyle kısa bir durum değerlendirmesi yapan bundan sonra
Sivil Savunma Servislerinin görev yerleri servis amirlerine bildirilir.
e)Yardımlaşma :Numune Hastanesi Başhekimliği Yerleşkesinde kurulan takım Sivil
Savunma Servisleri daima birbirlerine yardım edeceklerdir. Ayrıca çevremizdeki komşu
müesseselerle derhal irtibat kurulacak ve karşılıklı yardımlaşma sağlanacaktır.
f)NBC Maddeleri
:Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi Amiri veya
personelince NBC tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve
bölgesindeki Sivil Savunma idare kademelerine bildirmek.
g) Son durum tespiti ve bildirilmesi :Tehlike geçti haberinden sonra bütün Sivil Savunma
Servisleri çalışmalarına devam edeceklerdir. Ayrıca yapılacak keşiften sonra hasar ve zayiatın
son durumu belirlenecek, uygulanacak, kurtarma, yardım ve onarım faaliyetleri organize
edilecek ve sonucu Sivil Savunma idare kademelerine ve Sivil Savunma Uzmanlığına
bildirilecektir.
Yukarıda sayılı bütün bu hizmet ve faaliyetler olağanüstü halin ilanından itibaren
başlayacak ve bu işle görevlendirilmiş Seyhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Okul
Müdürlüğü personeli tarafından yerine getirilirken bölgede bulunan mevcut malzeme,
teçhizattan azami derecede istifade edilecek gerektiği takdirde komşu müesseselerden ve
Vilayet Makamından yardım istenecektir.
7
EK-1
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL MERKEZİ VE KARARĞAH SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ
Kurumdaki
Görevi
Servisteki Görevi
Mustafa TEMEL
Öğretmen
Kontrol Merkezi Amiri
ALİ ERİŞEN
Öğretmen
Kontrol Merkezi Amiri
Yardımcısı
Öğretmen
Karargah Hizmet Personeli
NEBİ SARI
Öğretmen
Karargah Hizmet Personeli
ÖZLEM BAKMAZ
Öğretmen
Karargah Hizmet Personeli
NURTEN ÖZKAN
Öğretmen
Karargah Hizmet Personeli
HASAN ÖZMEN
Öğretmen
Karargah Hizmet Personeli
Adı Soyadı
SONGÜL ATAY
8
EMNİYET VE KLAVUZ SERVİSİ
1-Servisin Kuruluşu
- Servis Amiri: FİLİZ ÇUKUROVA
- Servis Amir Yardımcısı: ESİN KAYAR
- Ekip Başı: BETÜL GÖK / AYŞE NAZAN YILMAZ / NİHAL TUTAR
- Ekip Personeli: SÜLEYMAN KUL/FADİME TOSUN/HİLAL TOKCAN/EBRU
ÇOBAN/YASİN KESKİN/GİZEM ARI/ABDÜLKADİR SARIKAYA
Toplam:12
2-Görev ve Toplanma Yeri :Okul Bahçesi
3-Malzeme ve teçhizatı
gösterir liste ektedir. Ek:
: Gerekli malzeme ve teçhizatın mevcut ve ihtiyaç durumunu
4-Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu: Servis personelinden bir kişi görevlendirilir. Bu
personel sorumluluğu altında Okul/Kuruluşun binasının uygun bir odasında saklanır.
5-Personeli
: Personel listesi yukardadır. Ek:
6-Servis Amirinin Görevi
a)Servis personellerinin görevlerini tebliğ etmek.
b)Personel arasında iş bölümü yapmak.
c)Servis personelini eğitmek.
d)Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak, bakımlarını yaptırmak ve
korunmasını sağlamak.
7-Servis Amir Yardımcısının Görevleri:
a)Servis amirine görevinde yardım etmek.
b)Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak.
c) Servis amirinin yokluğunda görevlerini yapmak.
8-Servis Personelinin Görevleri
a)Servis personeli yapılan görev bölümüne göre kendisine verilen işleri yapmak
b)Servis Amiri veya yardımcısının vereceği görevleri yerine getirmek.
9-Servisin Görevleri
a)Okul/Kuruluşta iç ve dış emniyetini sağlamak.
9
b)Şüpheli şahısları tespit etmek ve polise haber vermek
c)Tehlike sıralarında personelin Sivil Savunma talimat ve isteklerine uygun biçimde
hareketlerini düzenlemek ve kılavuzluk etmek (özellikle sığınaklara gidiş dönüşte) Bölgedeki
radyoaktif yerleri suyla yıkamak.
d)Panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu konuşma ve hareketleri önlemek.
e)Taarruz devresi sonunda yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyete almak.
f)Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek.
g)Taarruzdan sonra keşif yapmak, hasar ve zayiatı tespit edip, kontrol merkezine bildirmek.
h)Barışta ve seferde yangını önleyici tedbir ve tertipleri kontrol ve sağlamak.
ı)Trafiği kontrol etmek.
10-Olağanüstü Halde veya Seferde
Olağanüstü halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin yoklaması yapılır.
Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında yangın çıkabilecek
veya çabuk yaratabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler alınır.
SERVİSİN HAREKET VE FAALİYETİ
(ÇALIŞMA ŞEKLİ)
11-Olağanüstü Halde veya Seferde
a)Yoklama Olağanüstü Halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin
yoklaması yapılır. Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında
yangın çıkabilecek veya çabuk yarabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler
alınır.
b)Malzeme ve Teçhizat: Bütün malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek her zaman
kullanılmaya hazır şekilde bekletilir. Şahsi teçhizat personele dağıtılarak yanlarında
bulundurmaları temin edilir. Servise ait diğer malzeme ve teçhizat saklanacaktır.
c)Emniyet Tedbirleri:Bölge dahilinde yangın çıkması muhtemel
yangınları en kısa
zamanda kontrol altına alınarak söndürülmesi için her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır.
Kurtarılan eşyaların emniyeti alınacaktır.
d)Gizleme Tedbirleri: Gizleme ve karartma ile ilgili tedbirler alınacaktır.
12-İkaz ve Alarm sırasında (Radyoaktif serpinti ihbarı dahil)
a)Personeli Gözetleme: Servis personeli arasında iş bölümü
yaparak hemen faaliyete
geçilecek ve toplantı yerlerine gidilerek hazır vaziyette beklenecektir.
b)Kapı ve Pencereler: Servis Personeli arasında iş bölümü yapılar kimlerin hangi kapıyı
kimlerin hangi pencereyi kapatacakları tebliğ edilir.
10
c)Işıkların Söndürülmesi: Servis personeline gece ise hangi ışıkların söndürüleceği,
hangilerinin maskeleneceği hangi anahtardan söndürüleceği sorumluluğu verilir.
d)Sığınma: İkaz ve Alarm haberi alınınca servis personelinin nerelerden geçerek hangi
binada sığınacağı planlanacak ve durumu servis personeline tebliğ edinecek.
e)Panikleri Önleme: Kötü niyetli kimselerin çıkaracağı yangınlara mani olmak ve gerekli
önlemleri alarak çıkacak paniği önlemektir.
e)Radyasyon Tehlikesinde: Radyoaktif serpinti olduğu zaman buraların tespitine yardımcı
olacak ve buraları yıkayarak izleyecektir.
13-Ani (İhbarsız )Taarruzda:
a)Ani taarruzda servis personeli hemen infilak tarafındaki duvar dibine yatarak kendini
korumalıdır. Varsa sağlam masa vb. gibi eşyaların altına girerek ve yüzünü kolları ile
kapatacak ve açık yerleri örtecek ve saklayacaktır.
14-Tehlike geçtikten sonra
a)Zararlı faaliyetlere karşı tedbirler: Tehlike geçtikten sonra çevre kontrol edilerek
meydana gelen yangınlar söndürülecektir. Söndürülmeyen büyük yangınlar için şehir
itfaiyesinden ve komşu müessese itfaiyelerinden yardım istenecektir. Yangın sahası
emniyet altına alınarak yağmacılık ve hırsızlık vakaları önlenecektir.
b)NBC ile bulaşmış sahaların temizlenmesi: NBC ile bulaşmış sahalar tespit edilip,
yıkanarak temizlenecek. Ayrıca enkaz kaldırmada kurtarma servisine yardım edilecektir.
c)Trafiğin
Düzenlenmesi:
Yangın
esnasında
buralara kolay giriş çıkışını temin için trafik açık tutulacaktır.
itfaiye
araçlarının
15-Sonucun Bildirilmesi: Tehlike geçtikten sonra yapılan işler, kontrol merkezi ve karargâh
servisine bir raporla bildirilecektir.
SERVİSİNİN MALZEME VE TEÇHİZATI
MALZEMENİN CİNSİ
A) Özel Şahsi Teçhizat
Bel Kemeri
Dozimetre
Cep Düdüğü
B) Hizmet Malzeme ve Teçhizatı
İp veya Şerit
İşaret Levhası
Gaz Dedektörü(Takım)
MEVCUT
ADEDİ
İHTİYAÇ ADETİ
12
1
12
250 mt
10
1 takım
11
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET KILAVUZ SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ
EMNİYET VE KLAVUZ
Adı Soyadı
Kurumdaki
Görevi
EK-1
Servisteki Görevi
FİLİZ ÇUKUROVA
Öğretmen
Servis Amiri
ESİN KAYAR
Öğretmen
Servis Amir Yardımcısı
BETÜL GÖK
Öğretmen
Ekip Başı
AYŞE NAZAN YILMAZ
Öğretmen
Ekip Başı
NİHAL TUTAR
Öğretmen
Ekip Başı
SÜLEYMAN KUL
Öğrenci
Ekip Personeli
FADİME TOSUN
Öğrenci
Ekip Personeli
HİLAL TOKCAN
Öğrenci
Ekip Personeli
EBRU ÇOBAN
Öğrenci
Ekip Personeli
YASİN KESKİN
Öğrenci
Ekip Personeli
GİZEM ARI
Öğrenci
Ekip Personeli
ABDÜLKADİR SARIKAYA
Öğrenci
Ekip Personeli
12
İTFAİYE SERVİSİ
1-Servisin Kuruluşu:
- Servis Amiri:HAYRİYE ÇİFTÇİ
- Servis Amir Yardımcısı: MEHMET GİRİCİ
- Ekip Başı ŞENGÜL İNAN GÜLPINAR
- Ekip Personeli : HALİL CAN BOZKUŞ/FERHAT UÇAR/FATMA
TAŞOĞLU/FURKAN BOLAT/AKIN SERİNGÖZ/SAMET KEÇİCİ/BİRAY CERİT
Toplam : 10
2-Görev ve Toplanma Yeri
:Okul Bahçesi
3-Malzeme ve teçhizatı
: Barış zamanında Okul / Kuruluşun binasında münasip
bir odada Olağanüstü halin ilanından sona ise toplanma yerinde ve servis amirinin
sorumluluğunda saklanacaktır.Gerekli malzeme ve teçhizatın mevcut ve ihtiyaç durumunu
gösterir liste ektedir..Ek:4-Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu: Servis personelinden bir kişi görevlendirilir. Bu
personel sorumluluğu altında Okulun/ Kuruluşun binasının uygun bir odasında saklanır.
4-Personeli
: Personel listesi yukardadır. Ek:-
5-Servis Amirinin Görevi
:
a)Servis personellerinin görevlerini tebliğ etmek
b) Serviste görevli personelin yoklamasını yapmak ve noksanları tamamlamak.
c)Personel arasında iş bölümü yapmak.
d)Servis personelini eğitmek.
e)Servis için gerekli araç,gereç,gereç ve donatımı sağlamak,
korunmasını sağlamak.
f)Servisi yönetmek
g)Komşu sivil savunma servisleriyle irtibatını sağlamak.
h) Şehir itfaiye teşkilatı ile irtibatı sağlamak.
6-Servis Amir Yardımcısının Görevleri
a)Servis amirine görevinde yardım etmek.
b)Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak.
13
bakımlarını yaptırmak
ve
c) Servis amirinin yokluğunda görevlerini yapmak.
7-Servis Personelinin Görevleri
a)Servis personeli yapılan görev bölümüne göre kendisine verilen işleri yapmak
b)Servis Amiri veya yardımcısının vereceği görevleri yerine getirmek.
8-Servisin Görevleri
a)Yerleşkedeki çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek.
b)Yerleşkedeki radyoaktif yerleri suyla yıkamak. Dekontaminasyonu yapmak
c)Can kurtarma faaliyetlerine ve enkaz kaldırmaya yardımcı olmak.
9-Olaganüstü Halde veya Seferde
Olağanüstü halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin yoklaması yapılır.
Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında yangın çıkabilecek
veya çabuk yaratabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler alınır.
SERVİSİN HAREKET VE FAALİYETİ
(ÇALIŞMA ŞEKLİ)
10-Olağanüstü Halde veya Seferde
a)Yoklama
Olağanüstü Halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin
yoklaması yapılır. Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında
yangın çıkabilecek veya çabuk yarabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler
alınır.
b)Malzeme ve Teçhizat:Bütün malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek her zaman
kullanılmaya hazır şekilde bekletilir. Şahsi teçhizat personele dağıtılarak yanlarında
bulundurmaları temin edilir. Servise ait diğer malzeme ve teçhizat saklanacaktır.
c)Emniyet Tedbirleri:Bölge dahilinde yangın çıkması muhtemel yangınları en kısa
zamanda kontrol altına alınarak söndürülmesi için her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır.
Kurtarılan eşyaların emniyeti alınacaktır.
d)Gizleme Tedbirleri:Gizleme ve karartma ile ilgili tedbirler alınacaktır.
11-İkaz ve Alarm sırasında (Radyoaktif serpinti ihbarı dahil)
a)Personeli Gözetleme:Servis personeli arasında iş bölümü yaparak hemen faaliyete
geçilecek ve toplantı yerlerine gidilerek hazır vaziyette beklenecektir.
b)Kapı ve Pencereler:Servis Personeli arasında iş bölümü yapılar kimlerin hangi kapıyı
kimlerin hangi pencereyi kapatacakları tebliğ edilir.
14
c)Işıkların Söndürülmesi: Servis personeline gece ise hangi ışıkların söndürüleceği ,
hangilerinin maskeleneceği hangi anahtardan söndürüleceği sorumluluğu verilir.
d)Sığınma:İkaz ve Alarm haberi alınınca servis personelinin nerelerden geçerek hangi
binada sığınacağı planlanacak ve durumu servis personeline tebliğ edinecek.
f)Panikleri Önleme:Kötü niyetli kimselerin çıkaracağı yangınlara mani olmak ve gerekli
önlemleri alarak çıkacak paniği önlemektir.
e)Radyasyon Tehlikesinde:Radyoaktif serpinti olduğu zaman buraların tespitine yardımcı
olacak ve buraları yıkayarak temizleyecektir.
12-Ani (İhbarsız )Taarruzda:
a)Ani taarruzda servis personeli hemen infilak tarafındaki duvar dibine yatarak kendini
korumalıdır. Varsa sağlam masa vb. gibi eşyaların altına girerek ve yüzünü kolları ile
kapatacak ve açık yerleri örtecek ve saklayacaktır.
13-Tehlike geçtikten sonra
a)Zararlı faaliyetlere karşı tedbirler:Tehlike geçtikten sonra
çevre kontrol edilerek
meydana gelen yangınlar söndürülecektir. Söndürülmeyen büyük yangınlar için şehir
itfaiyesinden ve komşu müessese itfaiyelerinden yardım istenecektir. Yangın sahası
emniyet altına alınarak yağmacılık hırsızlık vakaları önlenecektir.
b)NBC ile bulaşmış sahaların temizlenmesi:NBC ile bulaşmış sahalar tespit
edilip,yıkanarak temizlenecek. Ayrıca
enkaz kaldırmada kurtarma servisine yardım
edilecektir.
c)Trafiğin Düzenlenmesi :yangın esnasında itfaiye araçlarının buralara kolay giriş çıkışını
temin için trafik açık tutulacaktır.
13-Sonucun Bildirilmesi:
Tehlike geçtikten sonra yapılan işler,kontrol merkezi ve
karargah servisine bir raporla bildirilecektir.
15
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ
Adı Soyadı
Kurumdaki
Servisteki Görevi
Görevi
HAYRİYE ÇİFTÇİ
Öğretmen
Servis Amiri
MEHMET GİRİCİ
Öğretmen
Servis Amir
Yardımcısı
Şengül İNAN GÜLPINAR
Öğretmen
Ekip Başı
HALİL CAN BOZKUŞ
Öğrenci
FERHAT UÇAR
Öğrenci
Ekip Personeli
FATMA TAŞOĞLU
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
AKIN SERİNGÖZ
Öğrenci
Ekip Personeli
SAMET KEÇİCİ
Öğrenci
BİRAY CERİT
Öğrenci
FURKAN BOLAT
16
Ekip Personeli
Ekip Personeli
Ekip Personeli
KURTARMA SERVİSİ
1-Servisin Kuruluşu
Servis Amiri: AYSUN ALBAYRAK
Servis Amir Yardımcısı: Zeynep TEMEL
Ekip Başı: MELEK BİLGİ/METİN HINCAL/NURAY SEV ÖZDEMİR
Ekip Personeli: ALPEREN CAN SIRKINTI/HÜSNA NUR SAĞMEN/FURKAN
AVCI/AHSEN
KIZILKAYA/TANER
ŞAHİN/HAKAN
ERÇETİN/VOLKAN
ERÇETİN/ÖZGE ASKAR/BEYZA NUR ÖĞÜT/LATİFE NUR GENÇ /LEYLA
AKILLI/SENA ALASIRT/MUHAMMET FURKAN BAY/ATAKAN KARAKOÇ/HÜRÜ
CERİT/ŞEYMA NUR AYDOĞAN/MÜCAHİT EKER/MERVE YENİÇERİ/GAMZE NUR
OKTAMIŞ/
TOPLAM : 24 KİŞİ
2-Görev ve Toplanma Yeri :
Okul Bahçesi
3-Malzeme ve teçhizatı
Barış zamanında Okulun / Kuruluşun binasında münasip bir odada Olağanüstü halin
ilanından sona ise toplanma yerinde ve servis amirinin sorumluluğunda saklanacaktır. Gerekli
malzeme ve teçhizatın mevcut ve ihtiyaç durumunu gösterir liste ektedir. Ek:
4-Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu:
Servis personelinden bir kişi görevlendirilir. Bu
Okulun/Kuruluşun binasının uygun bir odasında saklanır.
personel
5-Personeli
: Personel listesi yukardadır. Ek:
6-Servis Amirinin Görevi
:
sorumluluğu
Altında
a)Servis personellerinin görevlerini tebliğ etmek
b)
Serviste
tamamlamak.
görevli
personelin
yoklamasını
yapmak
ve
noksanları
c)Personel arasında iş bölümü yapmak.
d)Servis personelini eğitmek.
e)Servis
için
gerekli
araç,gereç,gereç
bakımlarını yaptırmak ve korunmasını sağlamak.
f)Servisi yönetmek
g)Servis için gerekli malzemeyi temin etmek
17
ve
donatımı
sağlamak,
7-Servis Amir Yardımcısının Görevleri:
a)Servis amirine görevinde yardım etmek.
b)Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak.
c) Servis amirinin yokluğunda servisi yönetmek.
8-Servis Personelinin Görevleri
a)Servis Personeli yapılan görev bölümüne göre kendisine verilen işleri yapmak.
b) Servis amirinin veya yardımcısının vereceği işleri yapmak.
c)Gerektiğinde kurtarma ve sosyal yardım servisine yardım etmek.
9-Servisin Görevleri
a) Enkaz altında ve arasında kalan yaralıları kurtarmak
b) Kurtarma sırasında yaralılara ilk acil yardım yapmak
c)Hizmet binasında meydana gelen basit bozuklukları onarmak.
d)Ölülerin kaldırılması ve kimliklerin tespitini yapmak.
e)Yangında mal ve can kurtarmaya çalışmak.
f) Hizmet binasında meydana gelen basit bozuklukları onarmak, tehlikeli durumda olanları
desteklemek veya yıkılmasını sağlamak.
SERVİSİN HAREKET VE FAALİYETİ
(ÇALIŞMA ŞEKLİ)
10-Olağanüstü Halde veya Seferde
a)Yoklama
Olağanüstü
Halin
ilanından
itibaren
servis
amiri
tarafından
personelin
yoklaması
yapılır.
Taarruz
ihtimaline
karşı
hazır
vaziyette
beklenir.
İkaz
ve
alarm
sırasında
yangın
çıkabilecek
veya
çabuk
yarabilecek
yerler
tespit
edilir.
Oralarda
daha
sıkı
tedbirler alınır.
b)Malzeme ve Teçhizat: Bütün malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek her zaman
kullanılmaya hazır şekilde bekletilir. Şahsi teçhizat personele dağıtılarak yanlarında
bulundurmaları temin edilir. Servise ait diğer malzeme ve teçhizat saklanacaktır.
c)Emniyet Tedbirleri: Bölge dâhilinde yangın çıkması muhtemel yangınları en kısa
zamanda kontrol altına alınarak söndürülmesi için her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır.
Kurtarılan eşyaların emniyeti alınacaktır.
18
d)Gizleme
alınacaktır.
Tedbirleri:
Gizleme
ve
karartma
ile
ilgili
tedbirler
11-İkaz ve Alarm sırasında (Radyoaktif serpinti ihbarı dâhil)
a)Personeli Gözetleme: Servis personeli arasında iş bölümü yaparak hemen faaliyete
geçilecek ve toplantı yerlerine gidilerek hazır vaziyette beklenecektir.
b)Kapı
Kimlerin
edilir.
ve
Pencereler:
hangi
kapıyı
Servis
Personeli
kimlerin
hangi
arasında
pencereyi
iş
bölümü
kapatacakları
c)Işıkların
Söndürülmesi:
Servis
personeline
gece
ise
ışıkların
söndürüleceği,
hangilerinin
maskeleneceği
anahtardan söndürüleceği sorumluluğu verilir.
d)Sığınma:
İkaz
ve
Alarm
haberi
alınınca
servis
nerelerden
geçerek
hangi
binada
sığınacağı
planlanacak
servis personeline tebliğ edinecek.
serpinti
ve
hangi
hangi
personelinin
ve
durumu
e)Panikleri
Önleme:
Kötü
niyetli
kimselerin
çıkaracağı
mani olmak ve gerekli önlemleri alarak çıkacak paniği önlemektir.
f)Radyasyon
Tehlikesinde:
Radyoaktif
buraların
tespitine
yardımcı
olacak
temizleyecektir.
yapılır.
tebliğ
olduğu
buraları
yangınlara
zaman
yıkayarak
12-Ani (İhbarsız )Taarruzda
a)Ani
taarruzda
servis
personeli
hemen
infilak
tarafındaki
duvar
dibine
yatarak
kendini
korumalıdır.
Varsa
sağlam
masa
vb.
gibi
eşyaların altına girerek ve yüzünü kolları ile kapatacak ve açık yerleri
örtecek ve saklayacaktır.
13-Tehlike geçtikten sonra
a)Zararlı
faaliyetlere
karşı
tedbirler:
Tehlike
geçtikten
sonra
çevre
kontrol
edilerek
meydana
gelen
yangınlar
söndürülecektir.
Söndürülmeyen
büyük
yangınlar
için
şehir
itfaiyesinden
ve
komşu
müessese
itfaiyelerinden
yardım
istenecektir.
Yangın
sahası
emniyet
altına alınarak yağmacılık ve hırsızlık vakaları önlenecektir.
b)NBC
ile
bulaşmış
sahaların
temizlenmesi:
NBC
ile
bulaşmış
sahalar
tespit
edilip,
yıkanarak
temizlenecek.
Ayrıca
enkaz
kaldırmada
kurtarma servisine yardım edilecektir.
c)Trafiğin
Düzenlenmesi:
yangın
esnasında
buralara kolay giriş çıkışını temin için trafik açık tutulacaktır.
itfaiye
araçlarının
14-Sonucun Bildirilmesi: Tehlike geçtikten sonra yapılan işler, kontrol merkezi ve karargâh
servisine bir raporla bildirilecektir.
19
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURTARMA SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ
Adı Soyadı
Kurumdaki
Görevi
AYSUN ALBAYRAK
ZEYNEP TEMEL
Öğretmen
Servis Amiri
Öğretmen
Servis Amiri Yardımcısı
Öğretmen
MELEK BİLGİ
Öğretmen
METİN HINCAL
Öğretmen
Nuray SEV ÖZDEMİR
ALPEREN CAN SIRKINTI
HÜSNA NUR SAĞMEN
FURKAN AVCI
AHSEN KIZILKAYA
TANER ŞAHİN
HAKAN ERÇETİN
VOLKAN ERÇETİN
ÖZGE ASKAR
BEYZA NUR ÖĞÜT
LATİFE NUR GENÇ
LEYLA AKILLI
SENA ALASIRT
MUHAMMET FURKAN BAY
ATAKAN KARAKOÇ
HÜRÜ CERİT
ŞEYMA NUR AYDOĞAN
MÜCAHİT EKER
MERVE YENİÇERİ
GAMZE NUR OKTAMIŞ
20
Servisteki Görevi
Ekip Başı
Ekip Başı
Ekip Başı
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Ekip Personeli
Öğrenci
Servis Personeli
Öğrenci
Servis Personeli
Öğrenci
Servis Personeli
İLKYARDIM SERVİSİ
1-Servisin Kuruluşu
Servis Amiri: DÜRDANE OĞLAKKAYA
Servis Amiri Yardımcısı: SİBEL KURT
Ekip Başı: EDA DOĞAN /HATİCE KONAKLI/ EMİNE ÇALMAN
Ekip Personeli: NUR SİMA KARAKIZ/FATMA NUR DURDU/HATİCE GÜL
ÜNSAL/MERVE
EKİNCİ/SERKAN
KALKAN
/DURAN
GÜNGÖR/PINAR
EYLEK/MERVE
DOĞAN/DAMLA
ÇETİNEROĞLU/ECE
UÇARLAR/ASENA
KARAKAYA/ESRA NUR EREN/GÜLNAZ ÖRS/TURGAY ÖZTÜRK/CEMAL
BOZ/NURÇİLEM ODABAŞ
TOPLAM KİŞİ: 21
2-Görev ve Toplanma Yeri : Okul BAHÇESİ
-3-Malzeme ve teçhizatı
Barış zamanında Okulun /Kuruluşun binasında münasip bir odada Olağanüstü halin ilanından
sona ise toplanma yerinde ve servis amirinin sorumluluğunda saklanacaktır. Gerekli malzeme
ve teçhizatın mevcut ve ihtiyaç durumunu gösterir liste ektedir. Ek:4-Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu:
Servis personelinden bir kişi görevlendirilir. Bu personel sorumluluğu altında Okulun /
Kuruluşun binasının uygun bir odasında saklanır.
5-Personeli
: Personel listesi yukardadır. Ek:-
6-Servis Amirinin Görevi
a)Servis personellerinin görevlerini tebliğ etmek
b) Serviste görevli personelin yoklamasını yapmak ve noksanları tamamlamak.
c)Personel arasında iş bölümü yapmak.
d)Servis personelini eğitmek.
e)Servis için gerekli araç, gereç, gereç ve donatımı sağlamak, bakımlarını yaptırmak ve
korunmasını sağlamak.
f)Servisi yönetmek
g)Servis için gerekli malzemeyi temin etmek.
21
7-Servis Amir Yardımcısının Görevleri:
a)Servis amirine görevinde yardım etmek.
b)Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak.
c)Servis amirinin yokluğunda görevlerini yapmak.
8-Servis Personelinin Görevleri
a)Servis personeli yapılan görev bölümüne göre kendisine verilen işleri yapmak
b)Servis Amiri veya yardımcısının vereceği görevleri yerine getirmek.
c) Gerektiğinde kurtarma ve sosyal yardım servisine yardım etmek.
9-Servisin Görevleri
a)Taarruzların çeşitli tesirleriyle vukua gelecek yaralı ve hastalara ilkyardımda bulunmak.
b) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslim veya gömülmeleri ve bıraktıkları eşyaların
tespiti ve sahiplerine teslim işlemi yapmak.
10-Olağanüstü Halde veya Seferde
Olağanüstü halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin yoklaması yapılır.
Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında yangın çıkabilecek
veya çabuk yaratabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler alınır.
SERVİSİN HAREKET VE FAALİYETİ
(ÇALIŞMA ŞEKLİ)
11-Olağanüstü Halde veya Seferde
a)Yoklama ve Hazırlık Olağanüstü Halin ilanından itibaren servis amiri tarafından
personelin yoklaması yapılır. Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm
sırasında yangın çıkabilecek veya çabuk yarabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı
tedbirler alınır.
b)Malzeme ve Teçhizat: Bütün malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek her zaman
kullanılmaya hazır şekilde bekletilir. Şahsi teçhizat personele dağıtılarak yanlarında
bulundurmaları temin edilir. Servise ait diğer malzeme ve teçhizat saklanacaktır.
c)Emniyet Tedbirleri: Bölge dâhilinde yangın çıkması muhtemel yangınları en kısa zamanda
kontrol altına alınarak söndürülmesi için her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır. Kurtarılan
eşyaların emniyeti alınacaktır.
d)Gizleme Tedbirleri: Gizleme ve karartma ile ilgili tedbirler alınacaktır.
22
12-İkaz ve Alarm sırasında (Radyoaktif serpinti ihbarı dahil)
a)Personeli Gözetleme:Servis personeli arasında iş bölümü yaparak hemen faaliyete
geçilecek ve toplantı yerlerine gidilerek hazır vaziyette beklenecektir.
b)Kapı ve Pencereler:Servis Personeli arasında iş bölümü yapılar kimlerin hangi kapıyı
kimlerin hangi pencereyi kapatacakları tebliğ edilir.
c)Işıkların Söndürülmesi: Servis personeline gece ise hangi ışıkların söndürüleceği ,
hangilerinin maskeleneceği hangi anahtardan söndürüleceği sorumluluğu verilir.
d)Sığınma:İkaz ve Alarm haberi alınınca servis personelinin nerelerden geçerek hangi
binada sığınacağı planlanacak ve durumu servis personeline tebliğ edinecek
e)Panikleri Önleme:Kötü niyetli kimselerin çıkaracağı yangınlara mani olmak ve gerekli
önlemleri alarak çıkacak paniği önlemektir.
e)Radyasyon Tehlikesinde:Radyoaktif serpinti olduğu zaman buraların tespitine yardımcı
olacak ve buraları yıkayarak temizleyecektir.
13-Ani (İhbarsız )Taarruzda:
a)Ani taarruzda servis personeli hemen infilak tarafındaki duvar dibine yatarak kendini
korumalıdır. Varsa sağlam masa vb. gibi eşyaların altına girerek ve yüzünü kolları ile
kapatacak ve açık yerleri örtecek ve saklayacaktır.
13-Tehlike Geçtikten sonra
a)Yapılan Faaliyetler:İkaz ve alarm esnasında eğer taarruz olmuş ise veya ani taarruzlarda
tehlike geçtikten sonra müessesemizde hasar meydana gelmiş ise kurtarma ve diğer
servislerce kurtarılan yaralılara ilk müdahale yapılacak ve en yakın sağlık merkezine
gönderilecektir.
b)Bulaşmış sahaların Tahdidi: Bulaşmış sahalardaki röntgen miktarı da çalışmaya mani
değilse, oradaki yaralıların tedavisi yapılarak en yakın sağlık merkezine gönderilecektir. NBC
ile bulaşmış olan sahalardaki röntgen miktarı 150 röntgenden çok ise buraların temizlenmesi
için servis amir Sivil Savunma Amirine rapor salgın hastalıklara karşı personeli uyaracak ve
gerekli tedbirleri alacaktır.
23
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLKYARDIM SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ
Adı Soyadı
Kurumdaki Görevi
Servisteki Görevi
DÜRDANE OĞLAKKAYA
Öğretmen
Servis Amiri
SİBEL KURT
Öğretmen
Servis Amir Yardımcısı
EDA DOĞAN
Öğretmen
Ekip Başı
HATİCE KONAKLI
Öğretmen
Ekip Başı
EMİNE ÇALMAN
Öğretmen
Ekip Başı
NURSİMA KARAKIZ
Öğrenci
Ekip Personeli
FATMA NUR DURDU
Öğrenci
Ekip Personeli
HATİCE GÜL ÜNSAL
Öğrenci
Ekip Personeli
MERVE EKİNCİ
Öğrenci
Ekip Personeli
SERKAN KALKAN
Öğrenci
Ekip Personeli
DURAN GÜNGÖR
Öğrenci
Ekip Personeli
PINAR EYLEK
Öğrenci
Ekip Personeli
MERVE DOĞAN
Öğrenci
Ekip Personeli
DAMLA ÇETİNEROĞLU
Öğrenci
Ekip Personeli
ECE UÇARLAR
Öğrenci
Ekip Personeli
ASENA KARAKAYA
Öğrenci
Ekip Personeli
ESRA NUR EREN
Öğrenci
Ekip Personeli
GÜLNAZ ÖRS
Öğrenci
Ekip Personeli
TURGAY ÖZTÜRK
Öğrenci
Ekip Personeli
CEMAL BOZ
Öğrenci
Ekip Personeli
NURÇİLEM ODABAŞ
Öğrenci
Ekip Personeli
24
SOSYAL YARDIM SERVİSİ
1-Servisin Kuruluşu
Servis Amiri: NECATİ ÖZCAN
Servis Amiri Yardımcısı: CELAL TATLI
Ekip Başı: EYLEM KAYA ----GÜL YILDIZ ----ELMAS KÖROĞLU – BAHADIR ÖNER
Ekip
Personel:
ÖZGE
ADA/ZEYNEP
ÖNCEL/TALHA
DOĞAN/GÜLŞAH
AKGÜN/MERVE GÜNEY/FATMA ONAY/ENES İBRAHİM YANIK/KADİR CAN
AVCI/GÜLER ZENGİN/ÜMRE NUR AKAN
TOPLAM KİŞİ:16
2-Görev ve Toplanma Yeri: Okul Bahçesi
3-Malzeme ve teçhizatı
Barış zamanında Okulun / Kuruluşun binasında münasip bir odada Olağanüstü halin
ilanından sona ise toplanma yerinde ve servis amirinin sorumluluğunda saklanacaktır.Gerekli
malzeme ve teçhizatın mevcut ve ihtiyaç durumunu gösterir liste ektedir.Ek:
4-Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu:
Servis personelinden bir kişi görevlendirilir. Bu personel sorumluluğu
binasının uygun bir odasında saklanır.
5-Personeli
altında
…………..
: Personel listesi yukardadır. Ek:
6-Servis Amirinin Görevi
a)Servis personellerinin görevlerini tebliğ etmek
b) Serviste görevli personelin yoklamasını yapmak ve noksanları tamamlamak.
c)Personel arasında iş bölümü yapmak.
d)Servis personelini eğitmek.
e)Servis için gerekli araç, gereç, gereç ve donatımı sağlamak, bakımlarını yaptırmak ve
korunmasını sağlamak.
f)Servisi yönetmek
g)Servis için gerekli malzemeyi temin etmek
7-Servis Amir Yardımcısının Görevleri
a)Servis amirine görevinde yardım etmek.
25
b)Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak.
c) Servis amirinin yokluğunda görevlerini yapmak.
8-Servis Personelinin Görevleri :
a) Servis personeli yapılan görev bölümüne göre kendisine verilen işleri yapmak.
b) Servis amirinin veya yardımcısının vereceği işleri yapmak
9-Servisin Görevleri
a)Tehlike sırasında personeli durum hakkında aydınlatmak, morallerini güçlendirmek ve
moral bozucu söylentilerin çıkmasını önlemek.
b) Müessese personelinin ihtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve
haberleşme hizmetlerini yapmak.
c)Ailesinden ayrı düşen fertlerin haberleşme ve buluşmalarını sağlamak
d)Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslimi veya gömülmeleri, bıraktıkları malların
tespiti hususlarında sağlık servisine yardım etmek, kayıtlarını tutmak.
e)Taarruz sonrası devrede ihtiyaç duyulan personel, malzeme ve teçhizatı kontrol merkezine
bildirmek.
10-Olağanüstü Halde veya Seferde
Olağanüstü halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin yoklaması yapılır.
Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında yangın çıkabilecek
veya çabuk yaratabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler alınır.
SERVİSİN HAREKET VE FAALİYETİ
(ÇALIŞMA ŞEKLİ)
11-Olağanüstü Halde veya Seferde
a)Yoklama Olağanüstü Halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin
yoklaması yapılır. Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında
yangın çıkabilecek veya çabuk yarabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler
alınır.
b)Malzeme ve Teçhizat: Bütün malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek her zaman
kullanılmaya hazır şekilde bekletilir. Şahsi teçhizat personele dağıtılarak yanlarında
bulundurmaları temin edilir. Servise ait diğer malzeme ve teçhizat saklanacaktır.
c)Emniyet Tedbirleri: Bölge dâhilinde yangın çıkması muhtemel yangınları en kısa
zamanda kontrol altına alınarak söndürülmesi için her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır.
Kurtarılan eşyaların emniyeti alınacaktır.
d)Gizleme Tedbirleri: Gizleme ve karartma ile ilgili tedbirler alınacaktır.
12-İkaz ve Alarm sırasında (Radyoaktif serpinti ihbarı dahil)
26
a)Personeli Gözetleme: Servis personeli arasında iş bölümü yaparak hemen faaliyete
geçilecek ve toplantı yerlerine gidilerek hazır vaziyette beklenecektir.
b)Kapı ve Pencereler: Servis Personeli arasında iş bölümü yapılır, kimlerin hangi kapıyı
kimlerin hangi pencereyi kapatacakları tebliğ edilir.
c)Işıkların Söndürülmesi: Servis personeline gece ise hangi ışıkların söndürüleceği,
hangilerinin maskeleneceği hangi anahtardan söndürüleceği sorumluluğu verilir.
d)Sığınma: İkaz ve Alarm haberi alınınca servis personelinin nerelerden geçerek hangi
binada sığınacağı planlanacak ve durumu servis personeline tebliğ edinecek.
e)Panikleri Önleme: Kötü niyetli kimselerin çıkaracağı yangınlara mani olmak ve gerekli
önlemleri alarak çıkacak paniği önlemektir.
e)Radyasyon Tehlikesinde: Radyoaktif serpinti olduğu zaman buraların tespitine yardımcı
olacak ve buraları yıkayarak temizleyecektir
13-Ani (İhbarsız )Taarruzda:
a)Ani taarruzda servis personeli hemen infilak tarafındaki duvar dibine yatarak kendini
korumalıdır. Varsa sağlam masa vb. gibi eşyaların altına girerek ve yüzünü kolları ile
kapatacak ve açık yerleri örtecek ve saklayacaktır.
14-Tehlike Geçtikten sonra
a)Yapılan Faaliyetler: İkaz ve alarm esnasında eğer taarruz olmuş ise veya ani taarruzlarda
tehlike geçtikten sonra müessesemizde hasar meydana gelmiş ise kurtarma ve diğer
servislerce kurtarılan yaralılara ilk müdahale yapılacak ve en yakın sağlık merkezine
gönderilecektir.
b)Bulaşmış sahaların Tahdidi: Radyoaktif serpintiler bulaşmış saha var ise yerler tespit
edilerek tazyikli su veya köpüklü sabun sularıyla yıkanacaktır.
c)Tehlike geçti haberi verildiğinde: Sığınak görevi gören yerlerde saklı bulunan personel
taarruz vakti olmuş ise personel sivil savunma servislerinin tespit ettiği yerlerden vazife
yerlerine gideceklerdir.
27
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ
Adı Soyadı
Kurumdaki
Görevi
Servisteki Görevi
Necati ÖZCAN
Öğretmen
Ekip Amiri
CELAL TATLI
Öğretmen
Ekip Amir Yardımcısı
EYLEM KAYA
Öğretmen
Ekip Başı
GÜL YILDIZ
Öğretmen
ELMAS KÖROĞLU
Öğretmen
BAHADIR ÖNER
Öğretmen
Ekip Personeli
ÖZGE ADA
Öğrenci
Ekip Personeli
ZEYNEP ÖNCEL
Öğrenci
Ekip Personeli
TALHA DOĞAN
Öğrenci
Ekip Personeli
GÜLŞAH AKGÜN
Öğrenci
Ekip Personeli
MERVE GÜNEY
Öğrenci
Ekip Personeli
FATMA ONAY
Öğrenci
Ekip Personeli
ENES İBRAHİM YANIK
Öğrenci
Ekip Personeli
KADİR CAN AVCI
Öğrenci
Ekip Personeli
GÜLER ZENGİN
Öğrenci
Ekip Personeli
ÜMRE NUR AKAN
Öğrenci
Ekip Personeli
28
Ekip Başı
Ekip Başı
TEKNİK ONARIM SERVİSİ
1-Servisin Kuruluşu
Servis Amiri: Hüseyin ÖZDİL
Servis Amir Yardımcısı: MEHMET AYDIN ERCİYES
Ekip Başı: Zeliha ŞEKEROĞLU--- A.Gülen ERGİN
Ekip Yedek Personel: ZEHRA GÜL KOÇ/ALEYNA KÜÇÜK/RAMAZAN
YÜKSEL/ZEHRA GÖÇ/SEMA BULUT/MERVE KAYHAN/ÖZGE SÜREL/RABİA
AYMELEK/PINAR EFE/MERVE KARAÇOR/EDA TAŞKIN/MUHAMMET EMRE
SÖĞÜT/AYŞENUR YENİER/BEYZA AĞBA/BEHİYE KESER/ÇAĞLA MAYLI/ELİF
YALIM/MERVE SİZAR/BÜŞRA KUZKUN/ATAKAN KIZIL
TOPLAM:24 KİŞİ
2-Görev ve Toplanma Yeri
3-Malzeme ve teçhizatı
Barış zamanında Okulun / Kuruluşun binasında münasip bir oda da Olağanüstü halin
ilanından sona ise toplanma yerinde ve servis amirinin sorumluluğunda saklanacaktır. Gerekli
malzeme ve teçhizatın mevcut ve ihtiyaç durumunu gösterir liste ektedir. Ek:
4-Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu:
Servis personelinden bir kişi görevlendirilir. Bu personel sorumluluğu altında Okulun /
Kuruluşun binasının uygun bir odasında saklanır.
5-Personel
: Personel listesi yukardadır.
6-Servis Amirinin Görevi
a)Servis personellerinin görevlerini tebliğ etmek
b) Serviste görevli personelin yoklamasını yapmak ve noksanları tamamlamak.
c)Personel arasında iş bölümü yapmak.
d)Servis personelini eğitmek.
e)Servis için gerekli araç, gereç, gereç ve donatımı sağlamak, bakımlarını yaptırmak ve
korunmasını sağlamak.
f)Servisi yönetmek
g)Gerektiğinde komşu sivil savunma servisleriyle irtibat kurmak.
29
7-Servis Amir Yardımcısının Görevleri:
a)Servis amirine görevinde yardım etmek.
b)Servis amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak.
c) Servis amirinin yokluğunda görevlerini yapmak.
8-Servis Personelinin Görevleri
a) Servis personeli yapılan görev bölümüne göre kendisine verilen işleri yapmak.
b) Gerektiğinde diğer servislere yardımcı olmak.
9-Servisin Görevleri
Çeşitli taarruzların tesiri müessesenin elektrik, su, havagazı, kanalizasyon, telefon gibi
teknik tesislerde vukua gelecek kısa zamanda yapılması kabil bozuklukların acil ıslah ve
onarımlarının yapılması ve faaliyetlerin devamını sağlamaktır.
10-Olağanüstü Halde veya Seferde
Olağanüstü halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin yoklaması yapılır.
Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında yangın çıkabilecek
veya çabuk yaratabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler alınır.
SERVİSİN HAREKET VE FAALİYETİ
(ÇALIŞMA ŞEKLİ)
11-Olağanüstü Halde veya Seferde
a)Yoklama Olağanüstü Halin ilanından itibaren servis amiri tarafından personelin yoklaması
yapılır. Taarruz ihtimaline karşı hazır vaziyette beklenir. İkaz ve alarm sırasında yangın
çıkabilecek veya çabuk yarabilecek yerler tespit edilir. Oralarda daha sıkı tedbirler alınır.
b)Malzeme ve Teçhizat: Bütün malzeme ve teçhizat gözden geçirilerek her zaman
kullanılmaya hazır şekilde bekletilir. Şahsi teçhizat personele dağıtılarak yanlarında
bulundurmaları temin edilir. Servise ait diğer malzeme ve teçhizat saklanacaktır.
c)Emniyet Tedbirleri: Bölge dâhilinde yangın çıkması muhtemel yangınları en kısa
zamanda kontrol altına alınarak söndürülmesi için her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır.
Kurtarılan eşyaların emniyeti alınacaktır.
d)Gizleme Tedbirleri: Gizleme ve karartma ile ilgili tedbirler alınacaktır.
12-İkaz ve Alarm sırasında (Radyoaktif serpinti ihbarı dâhil)
a)Personeli Gözetleme: Servis personeli arasında iş bölümü yaparak hemen faaliyete
geçilecek ve toplantı yerlerine gidilerek hazır vaziyette beklenecektir.
30
b)Kapı ve Pencereler: Servis Personeli arasında iş bölümü yapılar kimlerin hangi kapıyı
kimlerin hangi pencereyi kapatacakları tebliğ edilir.
c)Işıkların Söndürülmesi: Servis personeline gece ise hangi ışıkların söndürüleceği,
hangilerinin maskeleneceği hangi anahtardan söndürüleceği sorumluluğu verilir.
d)Sığınma: İkaz ve Alarm haberi alınınca servis personelinin nerelerden geçerek hangi
binada sığınacağı planlanacak ve durumu servis personeline tebliğ edinecek.
e)Panikleri Önleme: Kötü niyetli kimselerin çıkaracağı yangınlara mani olmak ve gerekli
önlemleri alarak çıkacak paniği önlemektir.
f)Radyasyon Tehlikesinde: Radyoaktif serpinti olduğu zaman buraların tespitine yardımcı
olacak ve buraları yıkayarak temizleyecektir.
13-Ani (İhbarsız )Taarruzda
a)Ani taarruzda servis personeli hemen infilak tarafındaki duvar dibine yatarak kendini
korumalıdır. Varsa sağlam masa vb. gibi eşyaların altına girerek ve yüzünü kolları ile
kapatacak ve açık yerleri örtecek ve saklayacaktır.
14-Tehlike Geçtikten sonra
a)Servis Faaliyetleri: İkaz ve alarm esnasında eğer taarruz olmuş ise veya ani taarruzlarda
tehlike geçtikten sonra Teknik Onarım Servisi derhal görevine başlayacaktır.
b)Bulaşmış sahalardaki Durum: Bölge dâhilindeki radyasyon serpintisi ile bulaşmış
kısımlarda teknik onarım ihtiyaç gösteren tesisat mevcut ise evvela buraların röntgen
yoğunluğu ölçülür. Çıkan röntgen miktarı çalışmaya mani olmayacak durumda ise buralardaki
tesislerin onarılmasına başlanacaktır.
c)Personelin Normale Dönmesi: Tehlike geçti haberi verildiğinde taarruz vakti olmamış ise
sığınmış personel görev yerlerine dönecektir.
14-Sonucun Bildirilmesi: Tehlike geçtikten ve servisin çalışması bittikten sonra Teknik ve
Onarım Servisi olarak yapılan işlev (Elektrik, su,havagazı,kanalizasyon,telefon gibi teknik
işlerin onarımı) detaylı bir şekilde kontrol merkezi ve karargah servisine bir raporla
bildirilecektir.
31
SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ONARIM SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ
Adı Soyadı
Kurumdaki
Görevi
Servisteki Görevi
Hüseyin ÖZDİL
Öğretmen
Servis Amiri
MEHMET AYDIN ERCİYES
Öğretmen
Servis Amir Yardımcısı
ZELİHA ŞEKEROĞLU
Öğretmen
Ekip Başı
Azime GÜLEN ERGİN
Öğretmen
Ekip Başı
ZEHRA GÜL KOÇ
Öğrenci
Ekip Personeli
ALEYNA KÜÇÜK
Öğrenci
Ekip Personeli
RAMAZAN YÜKSEL
Öğrenci
Ekip Personeli
ZEHRA GÖÇ
Öğrenci
Ekip Personeli
SEMA BULUT
Öğrenci
Ekip Personeli
MERVE KAYHAN
Öğrenci
Ekip Personeli
ÖZGE SÜREL
Öğrenci
Ekip Personeli
RABİA AYMELEK
Öğrenci
Ekip Personeli
PINAR EFE
Öğrenci
Ekip Personeli
MERVE KARAÇOR
Öğrenci
Ekip Personeli
EDA TAŞKIN
Öğrenci
Ekip Personeli
MUHAMMET EMRE SÖĞÜT
Öğrenci
Ekip Personeli
AYŞENUR YENİER
Öğrenci
Ekip Personeli
BEYZA AĞBA
Öğrenci
Ekip Personeli
BEHİYE KESER
Öğrenci
Ekip Personeli
ÇAĞLA MAYLI
Öğrenci
Ekip Personeli
ELİF YALIM
Öğrenci
Ekip Personeli
MERVE SİZAR
Öğrenci
Ekip Personeli
BÜŞRA KUZKUN
Öğrenci
Ekip Personeli
ATAKAN KIZIL
Öğrenci
Ekip Personeli
32
Download

Sivil Savunma Ekipleri - Milli Eğitim Bakanlığı