T.C.
ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
ġube : İns.Kay.Şb.Md.
Sayı : 29382100-900/
Konu : İl İçi Tayin İsteği (Eylül 2014)
……………………………………………………….
2014 yılı Eylül ayında yapılacak tabip ve uzman tabip dışındaki sağlık personeli il içi
atamaları, 26/03/2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. ve 30. Maddesine istinaden yapılacak olup
01/07/2014 tarihindeki hizmet puanları esas alınacaktır.
“Personel Dağılım Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar
Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.ihsm.gov.tr) ilan edilecek olup, bu kadrolara atanmak
isteyen personel en çok 5(beş) tercihte bulunacaktır.’’
-Kurumumuz ve bağlı kurumlarında bulunan tüm personelin(Atama kadrosu Kamu Hastane
Birlikleri ve İl sağlık Müdürlüğü personelinin başvuruları dikkate alınmayacaktır.)
http://www.ihsm.gov.tr adresinde kendi unvan ve branşlarına göre ilan edilecek münhal kadrolara
göre tayin isteklerini, kurumlarla ilgili yapılan kısıtlamaları da dikkate alarak internet üzerinden
yapacaklardır.
-Şifre almada problem yaşayan personel varsa ilgili kişinin kendisinin Halk Sağlığı
Müdürlüğüne şahsen başvurması ve telefonla araması gerekmektedir.(248 33 10’dan 1221-1281-1251)
- Tayin istekleri internet üzerinden 27/08/2014 tarihinde başlayıp, 05/09/2014 tarihinde saat
23.59 da sona erecektir. Tayin isteğinde bulunan personellerin tayin istekleri ile ilgili internet
çıktılarını en geç 08/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.30)kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü
Gelen Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Tayin isteğinde bulunduktan sonra
internet çıktısını belirtilen sürede (postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
teslim etmeyenlerin, aday memurların, çalıştığı kurumda son atama tarihinden itibaren iki(2) yılını
doldurmayanlar ile herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışanların (Aile Sağlığı
Elemanı,4/B,4/C, 4924,vb.) veya ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb) tayin talepleri dikkate
alınmayacaktır.
-İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemine kayıtlı olup, şifre aldıktan sonra
internet üzerinden tayin isteğinde bulunan personellerin tayin istediklerine dair PBS dökümlerini,
Kurum amirleri tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Şubesine gönderilecektir.
İlgili yazımızın kurumunuzdaki uzman tabip ve tabip dışındaki ilgili tüm sağlık
personelinize imza karşılığı tebliğ edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Dr.Mehmet Nil HIDIR
Vali a.
Halk Sağlığı Müdürü
Dağıtım:Şubeler
Toplum Sağlığı Merkezleri
Sayfa 1 / 2
…/…/2014
…/…/2014
…/…/2014
Ebe
ġb.Md.
Md.Yrd.
T.HASPOLAT
A.ÖZÇELĠK
A.TOMBAġ
Sayfa 2 / 2
Download

Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına