İÇİNDEKİLER
Erkan KARAARSLAN
Belediye Organlarının İlk İşi Stratejik Planlama
Mustafa DÖNMEZ • İçişleri Bakanlığı, Mahalli İd. Gn. Md. Şb. Md.
Belediye Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Hamza GÜNEŞ • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Personel Daire Başkanı
Belediye Başkan Yardımcılığı
Nuri ÇELİK • İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
Belediye Meclisinin Denetim Yetkisi
4
11
21
25
Emin BARDAKÇI • İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
Resmi Bayramlarda Belediye Başkanları ve
Diğer Belediye Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Mahmut ÇOLAK • SGK, Müfettiş, TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü
31
Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları
39
Murat KAZAN • İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
54
(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları)
Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonrası İlk ve Takip Eden Meclis Toplantıları
Hafize ZÜLÜFLÜ • İçişleri Bakanlığı Mah. İda. Genel Müd. Belediye İşlemler Şb. Müd.
Belediyelerce Şirket ve İşletme Kurulması Prosedürü
İbrahim HALICI • İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
Belediye Başkanı ve Belediye Encümenin Ceza Yetkileri
Hamza GÜNEŞ • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Personel Daire Başkanı
İstisnai Memurluklar ve Belediyeler
63
73
76
Abdullah EMEKTAR • İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
Belediye Encümeni ve İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması,
Toplantı Usulleri, Çalışmaları, Çalışma Süreleri ve Huzur Hakkı Ücretleri
79
Vural ŞAHBENDEROĞLU • Kamu Yönt. Uzm. ve Siyaset Bilm., Serb. Muh., Mali Müş.
Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Bir Değerlendirme ve
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Büyükşehirler
Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler
87
91
Kıymetli Okurlarımız,
Otuz Mart 2014’de “Mahalli İdareler
Seçimleri” ile yeni yerel yöneticilerimizi seçtik.
Seçilen yeni başkanlar ve meclis üyeleri
kendilerini çok yoğun bir çalışma temposu
içerisinde bulacaklar. Bu çalışma temposu
Erkan KARAARSLAN
içerisine tabii ki belediye çalışanlarını da
katmak gerekmektedir. Bu nedenle bu sayımızı
[email protected]
belediye başkanlarının, belediye meclis
www.erkankaraarslan.org
ve encümen üyelerinin yanı sıra belediye
personelinin ve ihtisas komisyonlarının çalışma
usullerine ilişkin bir kılavuz şeklinde, özellikle yeni seçilmiş belediye başkan ve meclis
üyelerinin faydalanacağı önemli bir kaynak niteliğinde “Belediye Kanunu Özel Sayısı”
olarak yayınlayarak siz okurlarımıza sunmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz.
6360 sayılı Kanun, otuz ilde, bir yandan il özel idarelerini, köyleri ve belde
belediyelerini kaldırmakta, diğer yandan da bu illerdeki ilçe belediyelerini Büyükşehir
ilçe belediyesi hâline dönüştürmektedir. Bu açıdan son dönemlerde yerel yönetimlerde
yaşanan en büyük dönüşüm ve değişimle karşı karşıyayız. Her dönüşümde olduğu
üzere şu anda da çok büyük bir sorun yumağı özellikle de sizleri beklemekte. Zira ilçe
belediyesinden merkez ilçe belediyesi haline gelen belediyeler, söz konusu sorunların en
kuvvetli şekilde yaşanacağı yerlerdir.
Bir taraftan yeni bir organizasyon şeması ve yeni görev fonksiyonları belirlenecek
olan belediyenizde harcama ve bütçe kuralları, gelir ve giderler ve öncelikler değişecek.
6360 sayılı Kanun sonrası Nisan ayı meclis gündeminizde, kurulların ve
komisyonların seçimi, faaliyet raporu, denetim komisyonu raporunun okunması gibi rutin
gündemlerin dışında, bazı müdürlüklerin kapatılması, yeni müdürlüklerin kurulması,
kadro tahsis ve iptalleri, bütçe revizyonu, ek bütçe, yönetmeliklerin revizyonu ve
yönetmeliklerin kabulü, gelir tarifesinin kabulü gibi onlarca konuyu gündeme hazırlamış
olmanız, ayrıca devirleri yönetmeniz sizlerden beklenmektedir.
Yeni dönemde stratejik plan ve performans yönetimi, iç kontrol ve süreç yönetim
sisteminin kurulması, ek finansman olanaklarının devreye alınması ve kurumsallaşma
gibi çok önemli konuları da yine mevzuatımıza göre sizler yöneteceksiniz.
Ülkemizde yeni dönem stratejik plan, izleme, değerlendirme ve performans
yönetimini de kapsayan stratejik yönetimin; kurumsallaşma, ön mali kontrol ve süreç
yönetimini de kapsayan iç kontrol sisteminin; kamu muhasebesi, harcama belgesi ve
satınalma mevzuatını da kapsayan mali yönetimin ön plana çıktığı; yolsuzlukla mücadele
algısının yükseldiği, hukuka bağlılığın şiar edindiği bir dönem olacaktır. Bu çerçevede
kurumunuzdaki personellerin eğitimi ve bilgisi çok daha önemli hale gelmektedir.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…
Download

İÇİNDEKİLER