T.C.
ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ
Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi BaĢkanlığı
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.02.02/144/520-1389
KONU : 2/B taşınmazları
2/B TAġINMAZLARININ SATIġINDA SÜRE UZATIMINA ĠLĠġKĠN DUYURU
6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanun hükümlerinin yürütülmesine ilişkin olarak;
(a) 01/03/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Kanunla 6292
sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 2’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği 01Mart 2014 tarihi
itibariyle 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma baĢvurusunu yapmayanlar ile yapılan
tebligata rağmen taĢınmaz bedelini süresinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiştir.
(b) Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin satış bedelleri, tüketici
fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacaktır.
(c) 6527 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2014 tarihi itibariyle; satın alma başvurusu
süresi dolmayanlar ile ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmediğinden bu
başvuruların ve ödemelerin zamanında yapılması hususuna dikkat edilmelidir.
(d) 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan; “Hak sahibi olunmasında
kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdî halefiyet
hükümleri geçerlidir.” hükmü 6527 sayılı Kanunla süre uzatımından yararlanacak olanları da
kapsamaktadır.
(e) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, Defterdarlığımıza başvurarak
bilgi alabilirler.
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı-Kadıköy Emlak Müdürlüğü-Ankara Cad. 34416 Cağaloğlu-İSTANBUL
Telefon : (0 212) 402 41 33 pbx
Fax : (0 212) 522 97 52
[email protected]
KarĢılıklı yazılarda lütfen yazımız tarih ve sayısını belirtiniz.
Download

2/B Taşınmazlarının Satışında Süre Uzatımına İlişkin Duyuru