DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN
MADDELER
190 - Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
eki (I) sayılı cetveli
193 - Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)
Değişen Madde: Madde 89
233 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
Değişen Madde: Madde 61
375 - 657 sayılı devlet memurları kanunu, 926 sayılı
türk silahlı kuvvetleri personel kanunu, 2802 sayılı
hakimler ve savcılar kanunu, 2914 sayılı yükseköğretim
personel kanunu, 5434 sayılı t.c. emekli sandığı kanunu
ile diğer bazı kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklik yapılması,devlet memurları
ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve
kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi hakkında kanun
hükmünde kararname
Değişen Madde: eki (II) sayılı Cetvel,
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 17
406 - Telgraf Ve Telefon Kanunu
Değişen Madde: Ek madde 33
492 - Harçlar Kanunu
Değişen Madde: Madde 88
633 - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri
Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 20
637 - Ekonomi Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Değişen Madde: Madde 36
655 - Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Değişen Madde: Madde 29
657 - Devlet Memurları Kanunu
Değişen Maddeler: Madde 4, Madde 57, Madde 152,
Ek Madde 33
854 - Deniz İş Kanunu
Mülga Olan Madde: Madde 11;
Değişen Madde: Madde 50
1136 - Avukatlık Kanunu
Değişen Madde: Madde 182
1739 - Milli Eğitim Temel Kanunu
Değişen Madde: Madde 43
2022 - 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 4
2547 - Yükseköğretim Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 66
2577 - İdari Yargılama Usulü Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Madde 20/B;
Değişen Madde: Madde 28
2644 - Tapu Kanunu
Değişen Madde: Ek Madde 2
2863 - Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Değişen Madde: Madde 21
2942 - Kamulaştırma Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 9;
Değişen Maddeler: Madde 4, Madde 22, Madde 23
3056 - Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 10 ;
3065 - Katma Değer Vergisi Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 33;
Değişen Madde: Madde 17
3093 ) - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri
Kanunu
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 4, Madde 5
3201 – Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 8;
3213 – Maden Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 9
3269 – Uzman Erbaş Kanunu
Değişen Madde: Geçici Madde 2
3568 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu
4046 – Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 12
Değişen Madde: Ek Madde 11
Değişen Maddeler: Madde 1, Madde 5,
Yeni Eklenen Maddeler: Geçici Madde 26,
Geçici Madde 27;
Değişen Madde: Madde 22
4207 – Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve
Kontrolü Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 5
4342 – Mera Kanunu
Değişen Madde: Madde 14
4447 – İşsizlik Sigortası Kanunu
Değişen Maddeler: Madde 46, Madde 50
4458 – Gümrük Kanunu
Değişen Maddeler: Madde 218, Madde 218/A
4646 – Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanun)
Değişen Madde: Madde 4
4734 – Kamu İhale Kanunu
Yeni Eklenen Maddeler: Ek Madde 8, Geçici Madde 16;
Değişen Madde: Madde 62
4735 – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Değişen Madde: Madde 8
4749 – Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 26
4760 – Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Değişen Madde: IV sayılı Liste
4817 – Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 6
4857 – İş Kanunu
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 18, Madde 36, Madde 41,
Madde 53, Madde 56, Madde 63, Madde 112
5018 – Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Değişen Madde: Madde 28
5174 – Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve
Borsalar Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 18;
5258 – Aile Hekimliği Kanun
Değişen Madde: Madde 5
5335 – Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Değişen Madde: Madde 33
5345 – Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 29
5362 – Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 13
5378- Engeliler Hakkınd Kanun
Değişen Madde: Geçici 3. Madde
5393 - Belediye Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 8;
Değişen Maddeler: Madde 14, Madde 15, Madde 73
5449- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
Ve Görevleri Hakkında Kanun
Değişen Maddeler: Madde 4, Madde 11 (K) Bendi
5502 - Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Madde 25/B;
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 23, Madde 24, Madde 28,
Değişen Madde: Madde 58
Madde 29, Madde 34, Madde 35, Madde 36, Ek I sayılı Cetvel
5510 - Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu
Yeni Eklenen Maddeler: Ek Madde 9, Geçici Madde 53, Geçici
Madde 54, Geçici Madde 55, Geçici Madde 56, Geçici Madde
57, Geçici Madde 58, Geçici Madde 59, GeçiciMadde 60;
Değişen Maddeler: Madde 6, Madde 28, Madde 40, Madde 41,
Madde 61, Madde 63, Madde 64, Madde 68, Madde 72, Madde
73, Madde 82, Madde 87, Madde 88, Madde 97, Madde 103,
Geçici Madde 41
5520 - Kurumlar Vergisi Kanunu
Değişen Madde: Madde 10
5521 - İş Mahkemeleri Kanunu
Değişen Madde: Madde 7
5543 - İskân Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 8
5651 - İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Değişen Maddeler: Madde 3, Madde 8
5682 - Pasaport Kanunu
Değişen Madde: Madde 13,Madde 14
5746 - Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 3
5747 - Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe
Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 2, Ek 16 Sayılı Liste
5846 - Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
Değişen Madde: Madde 47
5910 - Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı
Değişen Madde: Madde 3
Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
5952 - Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığının
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 10
6102 - Türk Ticaret Kanunu (Ttk)
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 10;
Değişen Maddeler: Madde 371, Madde 629, Geçici Madde 7
6112 - Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun
Değişen Maddeler: Madde 42, Geçici Madde 4
6200 - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat Ve
Vazifeleri Hakkında Kanun
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 6
6245 - Harcırah Kanunu
Değişen Madde: Madde 3,
Mülga Olan Madde: Geçici Madde 4
6292 - orman köylülerinin kalkınmalarının
desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına
çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım
arazilerinin satışı hakkında kanun
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 3
6331 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
Değişen Maddeler: Madde 2, Madde 6, Madde 15, Madde 30
6356 - Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 1;
Değişen Maddeler: Madde 26, Madde 41, Madde 43, Geçici
Madde 6
6446 - Elektrik Piyasası Kanunu
Değişen Madde: Madde 15
6475 - Posta Hizmetleri Kanunu
Değişen Madde: Madde 21
6502 - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Değişen Madde: Madde 70
6831 - Orman Kanunu
Yeni Eklenen Madde: Ek Madde 14
7269 - Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Yeni Eklenen Madde: Geçici Madde 24
Download

DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN MADDELER 190