T.C.
VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2014 Ekim ayı mutat toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 01/10/2014-15.00
1-Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 21.08.2014 tarih ve 3817 Sayılı
yazıları ile gündeme alınan Belediyemizin Üyesi olduğu Van Mahalli Đdareler Sürdürülebilir Çevre
Yönetimi Birliği Meclisinde görev almak üzere Meclisimizin üyeleri arasında %5 oranında tespit
yapılarak bildirilmesi hususunun görüşülmesi.
3- Belediye Başkanlığı Mali Đşler Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 4297 sayılı yazıları ile gündeme
alınan Tuşba Belediyesinin 2015 Mali Yılı programa uygun olarak hazırlanan Tuşba Belediyesi
Çalışma (Performansı) Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (a) bendi uyarınca
görüşülmesi.
4- Belediye Başkanlığı Mali Đşler Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 021 sayılı yazıları ile gündeme
alınan; Tuşba Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yılın bütçe tahminlerinin
görüşülmesi.
5- Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 47 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarife
Esnaf ve Çalışanlar komisyonlarına incelenerek rapora bağlanmak üzere tevdii edilen Belediye
Başkanlığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde, ilçemize ait tarifeye bağlı vergi ve harçlar ile
diğer hizmet karşılığı alınacak ücret ve bedellere ilişkin gelirlerin 2464 Sayılı Belediye gelirleri
kanunu çerçevesinde değerlendirilerek belirlenecek miktar ve tutarların 5393 Sayılı kanunun 17.
maddesinin (f) bendi uyarınca tespiti ile ilgili hususun görüşülmesi
6-Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 48 sayılı kararıyla Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile
Kültür Sanat ve Turizm komisyonuna havale edilen Đlçemizde Gençlik Merkezi kurulması ile ilgili
hususun görüşülmesi
7- Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 50 sayılı kararları ile Sosyal Hizmetler ve Halkla ilişkiler
komisyonuna havale edilen Đlçemizde Konukevi yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi.
8- Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler ve
Đmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen Alaköy Kavununun pazarlanması ile ilgili hususun
görüşülmesi
9- Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 52 sayılı kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen 1655 kodu altında yer alan bölgeler ile ilgili
hususun görüşülmesi
10-Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 55 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale
edilen Çevre temizliği ile ilgili hususun görüşülmesi
11-Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 56 sayılı kararıyla Kadın Erkek Fırsat eşitliği komisyonu
ile Araştırma Geliştirme ve Temel Haklar komisyonuna havale edilen erken yaşta evlilik ile ilgili
hususun görüşülmesi
12- Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 58 sayılı kararıyla Đmar ve Şehircilik komisyonu ile Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonuna havale edilen Gecekondu ve ruhsatsız yapılaşma ile ilgili
hususun görüşülmesi.
13-Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 61 sayılı kararıyla gündeme alınan ilimizde yaşanan
deprem sebebiyle Đlçemizdeki mahalle ve köy sakinlerinin konut ihtiyaçlarının karşılanması için Đmar
ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen hususun görüşülmesi.
14- Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 62 sayılı kararıyla gündeme alınan Belediyemiz sınırları
dâhilinde bulunan bazı imar planı değişikliği ile mevzii imar plan talepleri Đmar ve Şehircilik
Müdürlüğümüzün geç faaliyete başlaması sebebiyle mağduriyetlere yol açmıştır. Bu nedenle
ilimizdeki inşaat sezonun kısa oluşu göz önünde bulundurularak Belediye Başkanlığımıza müracaat
etmiş ve beklemekte olan her türlü taleplerin değerlendirilmesi için söz konusu dosyaların
incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen
hususun görüşülmesi;
15- Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 63 sayılı kararıyla gündeme alınan önümüzdeki sonbahar
ve kış aylarında yağışların başlaması ile birlikte kırsal bölgelerimizde baz taşkınlıkların oluşması
sebebiyle yollarımızda ve yerleşim alanlarında muhtemel oluşa bilecek hasarların önlenmesi için
gerekli tedbirlerin alınması için Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna havale edilen hususun
görüşülmesi
16- Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 64 sayılı kararıyla gündeme alınan ilçemiz imar planının
revize edilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması için Đmar ve Şehircilik Komisyonu ile Kentsel
Dönüşüm ve Yenileme Komisyonuna havale edilen hususun görüşülmesi;
17- Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 65 sayılı kararları ile gündeme alınan ve Đmar ve
Şehircilik komisyonuna havale edilen Tuşba Đlçe sınırlarının genişletilmesi hususun görüşülmesi.
18- Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 66 sayılı kararıyla gündeme alınan ilçemizde engellilere
yönelik eğitim veren Okul ve Rehabilitasyon Merkezinin olup olmadığının ve varsa engellilerin
okullaşma oranın ne düzeyde olduğu konusunun araştırılması için Engeliler Komisyonuna havale
edilen hususun görüşülmesi
19- Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 67 sayılı kararıyla gündeme alınan ilçemiz sınırları
içersinde bulunan tarihi, kültürel ve turistik yerlerin araştırılıp tespitinin yapılarak bu yerlerin yerli ve
yabancı turizme açılması, bu yerlerin Belediye bünyesinde tanıtılması konusunda çalışmaların
yapılmasını, Temiz Göl ve Güzel kumsallarıyla bütünleşmiş bir doğa harikası olan Amik( Yeşilsu )
Kalesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde onarımının sağlanarak sahil kıyılarındaki çöp ve
atıklarından arındırılarak daha cazip bir hale getirilip toplumun yararına sunmak, araştırma ve
çalışmaların yapılması için Kültür ve Turizm Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale
edilen hususun görüşülmesi.
20- Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 68 sayılı kararları ile Tarım Orman ve Kırsal Hizmetler
komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Kurban kesim tesisi ile ilgili hususun
görüşülmesi.
21- Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 69 sayılı kararları gündeme alınan ve Tarım Orman ve
Kırsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen Köy sorunlarının tamamının yeniden incelenmesi ile
ilgili hususun görüşülmesi.
22 Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 69 sayılı kararları gündeme alınan ve Engelliler
Komisyonuna havale edilen Tuşba Đlçemizin kaldırımların ve yollarının Engelli vatandaşlara uygun
olup olmadığı, Engellilere yönelik uygun otobüslerin mevcut olup olmadıklarının tespiti hususun
görüşülmesi.
23- Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 69 sayılı kararları gündeme alınan ve Çevre Sağlık
Komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Meslek odaları komisyonuna havale edilen Altıntepe mahallesinde
Erciş yolu güzergahında bulunan Kardeşler halı saha, Mermerciler, Van Plastik fabrikası yanında
bulunan iki tane baz istasyonu ile ilgili hususun görüşülmesi.
Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı
Download

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin