TST 1 BETONARME ÖDEVİ
2.sayfada planları verilen yapılar içinde numaranızın son rakamına karşı gelen planı esas
alıyorsunuz. Bu planı esası alarak,
1.hafta (31 Mart veya 1 Nisan’da gösterilecek)
Yapı iki katlı ve betonarmedir. Planda gerekli yerlerde derz düzenleyerek, düzenli yapı
formatında taşıyıcı sistemi oluşturunuz.
Not: Planda sadece kolon ve kiriş yerleşimi gösterilecektir. Fonksiyonu düşünmeyiniz. Merdiven
gösterilmeyecektir, yapıda perde yoktur.
x ve y doğrultusunda tipik eskiz boykesitler çıkartılacaktır.
Tipik planı ve en fazla 2 açıklıklı olacak şekilde (x veya y doğrultusunda) ara bir akstan
alınacak boykesiti göstererek onay alınız.
2.hafta (7 Nisan’da gösterilecek)
Döşeme yükü 10 kN/m2 (hareketli yük dahil ve katsayılarla arttırılmış) alınarak, yarım
alanlardan her kolona gelen yüklerin (döşeme, kiriş, duvar vb hepsi dahil) toplamından (N)
zemin kat ve 1.kat için kolon boyutları ayrı ayrı Ac  N/0.3 fck ile bulunacaktır.
TS 500 ve Deprem Yönetmeliği uyarınca kirişler boyutlandırılacak, hesapları gösterilecektir.
Kolon ve kiriş boyuna donatı oranı seçilerek donatılar enkesitlere yerleştirilecek ve tüm
bunların onayı alınacaktır.
3.hafta (14 Nisan’da gösterilecek)
Boyuna ve enine donatılar, boyuna kiriş açılımı ve tüm yapılan tahkikler (etriye çapı, aralığı,
boyuna donatı kenetlenme boyları vb) pafta üzerine hesap düzeninde yazılacak ve itinalı
biçimde çizilecektir.
4.hafta (21 Nisan, sınavda teslim)
Donatı açılımları boyları ile pafta üzerine işlenecek ve diğer tüm hatalar düzeltilmiş olarak
proje teslim edilecektir.
Beton sınıfı : C30
Döşeme kalınlığı sabit, t=12 cm’dir.
Bilgi notu : Donatı oranı = As/(b*d) bağıntısı ile hesaplanır. Yönetmelikte verilen min. ve
maks. donatı oranları arasında kalmak koşulu ile  değerinin seçimi size bırakılmıştır, buradan
donatı alanı (As) hesaplanacak ve kesite yerleştirilecektir. b dikdörtgen kesitin genişliği, d kiriş
net yüksekliği veya kolonun dik doğrultudaki boyutudur. As donatısı kolona üniform olarak
yerleştirilecek, kirişte ise Deprem Yönetmeliğine uygun biçimde çekme veya basınç donatısı
olarak dikkate alınacaktır.
PAFTA ÖLÇEĞİ VE BOYUTU : 1/20, A0
DİKKAT : Birbirine benzer özellikte paftalar olması durumunda sözkonusu paftaların
hiçbiri işleme alınmayacaktır.
Download

TST 1 BETONARME ÖDEVİ