Ek:6
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/1 ÖZETİ
PROJE KODU1
PROJE ADI
Çocuklarda ve gençlerde madde bağımlılığı, aileye ve çevreye etkileri
002
PROJEYİ TEKLİF EDEN BİRİM / KURUM / KURULUŞ2
Çorum İl Müftülüğü -Aile İrşat Ve Rehberlik Bürosu
ADRESİ
Çorum İl Müftülüğü-Aile İrşat ve rehberlik Bürosu
Telefon
03642233718
FAKS
03642230723
E-MAİL
[email protected]
ÖZET
“Madde bağımlılığı, aileye ve çevreye etkileri.” Çorum ilinde ikamet eden görevlilerimize,
ailelerine, öğrencilerimize ve halka bağımlılığın ne olduğunun, bağımlılık türlerinin neler
olduğunun anlatımı, bağımlılığın sebepleri üzerinde durularak durum tespiti yapmak.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığına iten sebepler üzerinde durularak tespit
edilen sebeplerden hareketle öncelikle koruyucu önlemler üzerinde durularak, bağımlı
durumdaki bireylerimizin bağımlılıklarından kurtarılması, rehabilite edilmesi, topluma
kazandırılmasının sağlanması için yapılabileceklerin anlatımı yapılacaktır. Bağımlı bireylerin
kendisini , ailesini ve toplumu bekleyen olası tehlikeler üzerinde durularak bağımlılığın
olumsuz etkileri hususunda bilinçlilik durumu oluşturulacaktır. Bağımlılık tedavisi alan
bireylerin sosyal ve psikolojik, bedensel sağlıklarının korunması yönünde alınabilecek
tedbirler ile her türlü bağımlılıkla mücadele, önleyici faaliyetler olarak aile, okul, stk lar,
sağlık kuruluşları, hukuken, emniyet ve kolluk kuvvetleri olarak neler yapılabileceğinin
anlatılması ve bireylerin her türlü bağımlılıktan uzakta aile kurumunun, sağlıklı toplum ve
sağlıklı nesillerin devamının en iyi bir şekilde sürdürülmesini ve desteklenmesini hedefleyen
bir projedir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER
Aile, Çocuklar, Gençler, Madde Bağımlılığı
1
2
Proje ofisi tarafından verilen Proje kodu yazılır.
Projeyi teklif eden gerçek kişi ise adı ve soyadı yer alır.
6/11
PROJE TEKLİF FORMU
2.1. PROJENİN İSMİ
Çocuklarda ve gençlerde madde bağımlılığı, aileye ve çevreye
etkileri
FORM 1/2 TANITIM3
PROJE KODU4
002
2.2. PROJE ÖZETİ
“Madde bağımlılığı, aileye ve çevreye etkileri.” Çorum ilinde ikamet eden görevlilerimize,
ailelerine, öğrencilerimize ve halka bağımlılığın ne olduğunun, bağımlılık türlerinin neler
olduğunun anlatımı, bağımlılığın sebepleri üzerinde durularak durum tespiti yapmak.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığına iten sebepler üzerinde durularak tespit
edilen sebeplerden hareketle öncelikle koruyucu önlemler üzerinde durularak, bağımlı
durumdaki bireylerimizin bağımlılıklarından kurtarılması, rehabilite edilmesi, topluma
kazandırılmasının sağlanması için yapılabileceklerin anlatımı yapılacaktır. Bağımlı bireylerin
kendisini , ailesini ve toplumu bekleyen olası tehlikeler üzerinde durularak bağımlılığın
olumsuz etkileri hususunda bilinçlilik durumu oluşturulacaktır. Bağımlılık tedavisi alan
bireylerin sosyal ve psikolojik, bedensel sağlıklarının korunması yönünde alınabilecek
tedbirler ile her türlü bağımlılıkla mücadele, önleyici faaliyetler olarak aile, okul, stk lar,
sağlık kuruluşları, hukuken, emniyet ve kolluk kuvvetleri olarak neler yapılabileceğinin
anlatılması ve bireylerin her türlü bağımlılıktan uzakta aile kurumunun, sağlıklı toplum ve
sağlıklı nesillerin devamının en iyi bir şekilde sürdürülmesini ve desteklenmesini hedefleyen
bir projedir.
UYGULAMA ADIMLARI
Proje aşağıdaki faaliyetlerle yürütülecektir
1- Literatür taramasının yapılması,
2-Hedef kitlenin belirlenmesi,
3-Proje ekibinin oluşturulması,
4-Proje ortaklarının belirlenmesi ve ortaklarla protokollerin yapılması,
5-Projenin yürütülmesinde yapılacak çalışmaların planlanması,
a) Hedef kitlenin eğitim seminerleri ve konferanslara gelmelerinin sağlanması,
 İlan ve tanıtımların etkili bir şekilde yapılması
 Projenin uygulanacağı ortamlarda gerekli fiziki şartların oluşturulması,
b) Projenin tanıtımı,
c) Projenin uygulanması
d) Faaliyetlerin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
e) Sonuç raporunun hazırlanması.
6-Projenin sonuçlandırılması
 Proje tespit edilen ortamlarda konusunda yeterli uzmanlar tarafından
konferanslar yapılacaktır.
 Proje il müftülüğü ile ortaklar tarafından yürütülecektir.
3
4
Bu bölümde projenin gerekçesi, hedefleri ve proje uygulamasında kullanılacak yöntemler belirtilecektir.
Proje kodu proje ofisi tarafından kabul edilen teklifler için verilecektir.
7/11
HEDEFLER
Bilgi çağı, iletişim çağı da denilen 21. yüzyılda globalleşme ile birlikte dünya küçük bir köye
dönüşmüştür.Herkesin her şeyden anında haberdar olması, kitle iletişim araçlarının ve ulaşımın bu
denli kolaylaşması avantajlarının yanında birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Günümüzde
ailenin konumu, çocuklar ve gençler üzerinde etkisi gitgide zayıflamakta; her türlü olumlu , özellikle
olumsuz bilgiye ve kaynağa çabucak ulaşabilen gençler ve çocuklar büyük bir tehlike ile karşı karşıya
kalmaktadırlar.
Bu tehlikelerden biri de bağımlılıklar özelde de madde bağımlılığıdır. Bu projede madde bağımlılığına
götüren sebepler, bağımlı bireyin topluma ve aileye etkileri, suç ve suça teşvikte bağımlının durumu,
bağımlılıktan kurtulmada yöntemler, kurum ve aile desteği, bağımlılıkla mücadelede önleyici
çalışmalar ve değerler eğitimi, konularında eğitimler yaparak farkındalığın arttırılması ve tedavi ve
önleyici faaliyetlerin bilinirliğinin sağlanmasıdır.
PAYDAŞLAR
Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal politikalar İl
Müdürlüğü, Yeşilay derneği, Hitit Üniversitesi, Kamu Hastaneleri Birliği
Projede görev alacak konukların bütün masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
karşılanacaktır.Diğer masraflar Çorum Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
2.3. PROJE ALANI
Çorum İl Müftülüğü personeli ve aileleri, Kuran Kursu öğreticileri, öğrencileri, Çocuklar,
gençler ve Çorum halkı.
2.4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ
AMAÇ
“Madde Bağımlılığı ve Aileye Etkileri” Projesi STK ve Kamu Kurumu işbirliğine örnek teşkil edebilecek
bir projedir. Proje ortakları içerisinde; belirlenecek etkinliklere katılacak uzman personel
bulunmaktadır. Günümüzde kullanımı erken yaşlara inen uyuşturucu, uyarıcı, halüsünojen etkili...vb
zararlı maddeler ve kullanımı ile ilgili bilinirliğin artırılması, bu maddeleri kullanmaya iten
sebeplerinin ortaya konması bu maddelerin kullanılmaması yönünde önleyici tedbirlerin alınması,
kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması kullanan bireylere yönelik tedavi ve
rehabilitasyona yönelik bir örneklik teşkil edebilecektir. Müftülük ile ilgili kurumlar arasında
yapılacak bir protokolle bu projenin geniş alanlara yayılabilmesi, sadece Çorum iliyle sınırlı kalmayıp
tüm Türkiye’ye model olabilmesi amaçlanmıştır.
HEDEFLER
Bilgi çağı, iletişim çağı da denilen 21. yüzyılda globalleşme ile birlikte dünya küçük bir köye
dönüşmüştür.Herkesin her şeyden anında haberdar olması, kitle iletişim araçlarının ve ulaşımın bu
denli kolaylaşması avantajlarının yanında birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Günümüzde
ailenin konumu, çocuklar ve gençler üzerinde etkisi gitgide zayıflamakta; her türlü olumlu , özellikle
olumsuz bilgiye ve kaynağa çabucak ulaşabilen gençler ve çocuklar büyük bir tehlike ile karşı karşıya
kalmaktadırlar.
Bu tehlikelerden biri de bağımlılıklar özelde de madde bağımlılığıdır. Bu projede madde bağımlılığına
götüren sebepler, bağımlı bireyin topluma ve aileye etkileri, suç ve suça teşvikte bağımlının durumu,
bağımlılıktan kurtulmada yöntemler, kurum ve aile desteği, bağımlılıkla mücadelede önleyici
çalışmalar ve değerler eğitimi, konularında eğitimler yaparak farkındalığın arttırılması ve tedavi ve
önleyici faaliyetlerin bilinirliğinin sağlanmasıdır.
8/11
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/3 GEREKÇE5
3.1. MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Bağımlılık nedir ,tanımının yapılması, bağımlılık çeşitleri ve özellikle madde bağımlılığının
anlatılması. Madde bağımlılığına çocuklarımızı ve gençlerimizi iten sebepler üzerinde durularak
ailenin bağımlılığa olumlu ve olumsuz etkilerinin tespit edilmeye çalışılması.
Değişen toplumsal, ekonomik ve sosyal şartlar ile baş döndürücü bir hızla gelişen bilgi ve
iletişim teknolojilerine gencin adaptasyonu ve azalan aile ve yakın çevre iletişimin bağımlılık üzerinde
etkileri üzerinde durularak teknoloji kullanımında yapılan hataların bağımlılıklarla arasında ilişki olup
olmadığı anlaşılmaya çalışılacaktır.
Sağlık sistemimizde koruyucu ve önleyici çalışmalar ile ilgili aydınlatıcı açıklamalar yapılmaya
çalışılacaktır.
Bağımlılığa yatkın risk grupları gerekçeleri ile tespit edilmeye çalışılarak ne gibi önleyici
çalışmalar yapılmakta kurum ve kuruluşlar olarak somut örneklemelerle anlatılacaktır.
Çocuk ve gençlerde madde kullanımının suç olma boyutu, müeyyideleri, madde kullanımı ile
birlikte ortaya çıkabilen diğer olumsuz etkilerin suç ve suçlu boyutu ile çevreye etkileri
araştırılacaktır.
Hızla değişen dünya ve bu hıza paralel bir gelişim sergileyemeyen değerlerin durumunun
tespiti yapılacaktır. sekülerleşmenin etkisi ile din ve dini değerlerin ötelenip dinin sadece inanç
boyutuna indirgenmesi sebebi ile ailelerin ve bireylerin haz ve ben merkezli anlayışlarının madde
bağımlılığının artışı üzerindeki etkileri tartışılarak çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
İnsanın psikolojik ve bedensel olarak gelişiminin evreleri, çocuk ve gençlerimizin sağlıklı ve
sorumluluklarının farkında olarak yetişebilecekleri aile ortamlar ile çocuk ve gençlerimizi
bağımlılıklardan koruyacak hususlar konusunda ebeveynlere düşen sorumluluklar hususunda
eğitiminin gerekliliği üzerinde durulacak ve gerekli eğitimler yapılacaktır.
Bireylerin okul ve okul dışı eğitiminin sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulup; sağlıklı aile
ve toplumun bu şekilde sağlanacağının, eğitimli nesillerin eğitimli ebeveynlerle daha kolay
başarılacağı anlatılacaktır.
Madde bağımlısı olmuş, aileden ve toplumdan izole edilmiş bireylerin karşı karşıya oldukları
tehlikeler üzerinde durulup; can sağlığının tehlikeye girmesinden fuhşa, adi suçlara kadar her türlü
tehlikenin varlığı üzerinde durulup, bağımlının kendisi ve çevresi için oluşturulmuş tehditlerden
hareketle bağımlının kendisi, ailesi ve çevresi için oluşabilecek mağduriyetler hususunda
bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu yolla;
Projeye katılan elemanlarımız ve kurs öğrencilerimiz ve özellikle ailelerin bilgilenmenin yanı
sıra olumlu davranışlar kazanmaları da hedeflenmektedir.
Proje ile ailesinde veya çevresinde bağımlı birey bulunan kişilerin nerelere
başvurabilecekleri bilgisi kazandırılmaya çalışılacaktır.
Ayda bir düzenlenecek olan bu seminerlerimizde sağlıklı ve güçlü aileler ve nesiller, bununla
birlikte huzurlu ve güvenli bir toplum olabilmek için madde bağımlığından korunma,madde
bağımlılığı ile mücadele ile ilgili temel konularda görevlilerimiz aileleri ve öğrencileri ücretsiz
bilgilendirilerek güvenli yarınlara ve toplumsal barışa katkı sağlanacaktır.
Bu projede bilgilendirilen kitle etrafındaki insanlarla da bu birikimi paylaşarak toplum
5
Bu bölümde alt başlıkların yardımıyla bu projeye neden gerek duyulduğu sorusunun cevabı verilir.
9/11
düzeyinde bir farkındalık ve bilinirlik düzeyi oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.
Aynı zamanda diğer kamu ve tüzel kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak bu çalışma farklı
alanlardaki bilgi kaynaklarını bir araya toplayıp hedef kitlenin bir anda istifadesine sunulmasına
imkân sağlaması açısından örnek teşkil edebilecektir. Kendilerini geliştirip, keşfedebilecekleri model
bir çalışma olma özelliğindedir.
Bu proje; görevlilerimizin bu eğitimler yoluyla bilinçlenmelerini sağlayan, ruhsal ve sosyal
gelişimlerini destekleyecek, entelektüel birikimlerini artıracak bir projedir.
3.2. PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR
Projenin hedef kitlesini Çorum İl Müftülüğü personeli ve aileleri, kuran kursu öğreticileri ile
öğrencileri , çocuklar, gençler ve Çorum halkı oluşturmaktadır.
3.3. FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ
 Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının en yakından uzağa doğru devam
edebilmesinin sağlanması için,
 Din hizmetleri ve eğitiminde bilgilendirme ve örneklik için öncelikle çocuklar ve gençler
ile halkın tercih edilmesi sebebiyle
 Kurslarımıza devam eden öğrencilerin ve ailelerinin madde bağımlılığı hakkında önceden
bilgilendirilmeleri ile farkındalıklarının arttırılması gerekliliği sebebi ile tercih edilmiştir.
10/11
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/4 UYGULAMA ADIMLARI
4. PROJE UYGULAMA ADIMLARI
1. Proje Ekibinin ve Proje Çalışma Grubunun Kurulması
2.
Proje görünürlük faaliyetleri
2.1.
proje tanıtımı için gerekli olan ilan ve afişlerin hazırlanıp ilanının yapılması ve uygun
yerlere yapıştırılması
2.2.
Proje açılış programı, basın açıklaması ve seminerlerin başlaması
2.3.
Proje kapanış programı (değerlendirme toplantısı)
2.4.
Proje kitapçığının basılması.
3. Projeye katılımı beklenen kuran kursu öğreticileri, müftülüğümüzde görev yapan imam ve
müezzin kayyımlara ve ailelerine proje ile ilgili bilgi verip programının dağıtılması, katılımlarının
sağlanması hususunda gerekli tavsiyelerin yapılması.
4. Açılış programının gerçekleştirilmesi ve programın uygulanması
5. Programdan azami faydanın sağlanabilmesi için katılımın yüksek düzeyde tutulmaya çalışılması,
geri dönütleri alabilmek için hazırlıklı gelmeye teşvik edilmesi.
6. Katkıda bulunan görevlilerimize katılım belgesi verilmesi.
7. Sonuç raporunun hazırlanması, metinlerin basılması ve dağıtımı.
11/11
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/5 METODOLOJİ6
5.1. PROJEYİ YÜRÜTME METODU VE BU METODUN SEÇİLME SEBEBİ
Ağırlıklı olarak alan çalışması olan bu projede hedef kitle ile yüz yüze görüşme soru –cevap, sohbet
ve irşat gibi metot ve teknikler kullanılacaktır. İnsanlarla bilgi birikimi paylaşılarak toplum düzeyinde
bir farkındalık ve bilinirlik düzeyi oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Aynı zamanda diğer kamu
ve tüzel kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak bu çalışma farklı alanlardaki bilgi kaynaklarını bir araya
toplayıp hedef kitlenin bir anda istifadesine sunulmasına imkân sağlaması açısından örnek teşkil
edebilecektir. İnsanların bağımlılık hakkında bilgilenmesi ile çevresindekilere yön gösterecek şekilde
davranışlar kazanmasına model bir çalışma olacaktır. Bu proje; görevlilerimizin, çocukların, gençlerin
ve halkımızın eğitimler yoluyla bilinçlenmelerini sağlayacak, ruhsal ve sosyal gelişimlerini
destekleyecek, entelektüel birikimlerini artıracaktır.
5.2. PROJE İZLEME MEKANİZMASI
1- Proje çorum Valiliği himayesinde, Çorum İl Müftülüğü( Aile İrşat Bürosu) yönetiminde ve
Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Çorum Barosu, Çorum İl
Emniyet Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği işbirliği ile yürütülecektir.
2- Proje 2015 yılı içinde Çorum il merkezinde uygulanacaktır. Konferanslar için devlet
tiyatro salonu, seminerler için ise il müftülüğü konferans salonu ve Turgut Özal İş Merkezi
Konferans Salonu kullanılacaktır. Salon tahsisi, afiş, bildiri ve bunun gibi ilan ve duyuru işlerinde
malzeme temini ve ulaşım için gerekebilecek araç temininde belediyemizden destek alınacaktır.
3- Seminerler için İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve sosyal politikalar İl Müdürlüğü Çorum
Baro, Üniversite, kamu hastaneleri birliğinden alanında uzman kişilerden faydalanılacaktır.
4-Proje Kasım ayı itibarıyla bitirilecek takip eden haftalarda ise sonuç raporu
tamamlanacaktır.
5-Programın yapılması işin gereken bütün ön görüşmelerin yapılması, randevuların alınıp
gerçekleştirilmesi, projenin uygulanması esnasında gerekecek olan tüm hazırlıkların
yapılmasından, eksiklerin temin edilmesinden ve uygulanmasının takibinden proje uygulama
görevlileri ve müftülük sorumludur.
6- Çalışmaların yürütülmesi sırasında Proje Çalışma Grubu etkinlikleri izleyecek ve proje
bitiminde görüş ve önerilerini bir rapor halinde müftülüğe sunacaklardır.
7- Çalışmaların yürütülmesi sürecinde projede görev alan Çalışma Gurubu Üyeleri iki kez
ara toplantı yapacaklar, gerekli görülmesi halinde programda (yer ve zamanlamada ortaya
çıkabilecek sıkıntılar sebebiyle) değişikliğe gidilecektir.
8-Çalışmaya ilişkin sonuç raporu 20 Kasım 2015 tarihine kadar müftülük tarafından
hazırlanacak, proje ortaklarına ve Valilik makamına iletecektir.
9-Projenin sonunda il müftümüz Mehmet Aşık’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı
düzenlenecektir
10- Proje sonunda proje kitapçığı Çorum İl müftülüğü tarafından basılacaktır.
5.3. PROJEDE VARSA ORTAKLARIN VE DİĞER KURUMLARIN PROJEYE KATILIMI VE GÖREVLERİ
Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal politikalar İl
Müdürlüğü, Yeşilay derneği, Hitit Üniversitesi, Kamu Hastaneleri Birliği ile ortaklaşa çalışılacaktır
6
Bu bölümde projede kullanılacak metodoloji belirtilir.
12/11
5.4. ORTAKLARIN SEÇİLME SEBEPLERİ
VALİLİK
 Projenin uygulanmasında onay desteği
ÇORUM MÜFTÜLÜĞÜ
 Projenin hazırlanma ve uygulanma aşamasında gerekli her türlü desteğin sağlanması
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 Eğitim desteği
BELEDİYE
 Ulaşım desteği
 Mekân desteği
 İletişim (ilan) desteği
 Teknik destek
ÇORUM BAROSU
 Eğitim desteği
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 Eğitim desteği
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 Eğitim desteği
 Mekân desteği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 Projeyi yürüten ekibe eğitim desteği
 Mevzuat desteği
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 Eğitim desteği
YEŞİLAY
 Eğitim desteği
5.5. PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI
Proje yönetim kurulu, Din hizmetlerinden sorumlu İl Müftü Yardımcısının Başkanlığında
İl Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Koordinatöründen oluşur. Projenin sekretarya hizmetleri din
hizmetleri şube müdürlüğü tarafından yürütülür.
13/11
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/6 LİTERATÜR
6. LİTERATÜR
 Doç. Dr.Erdinç AHATLI
Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapan Maddeler Konusuna İslâm`ın Bakışı,
Diyanet İlmi Dergi, 3/2001
 Prof. Dr. Alparslan ÖZYAZICI
Alkollü İçkiler, Sigara ve Madde Bağımlılığı
DİB Yayınları
 Komisyon
Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız
DİB Yayınları
 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı 2012
 Doç Dr. Kültegin ÖGEL
Türkiye`de Madde Bağımlılığı
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 Prof. Dr. Özcan KÖKNEL
Bağımlılık (Alkol ve Madde Bağımlılığı)
Altın Kitaplar Yayınları
14/11
15/11
Download

Çocuklarda ve gençlerde madde bağımlılığı, aileye ve çevreye