Ek-1
PROJE TEKLİF FORMU
PROJE ADI
Çocuk Gelinler (özelde İthal Gelinler)
FORM 1/1 ÖZETİ
PROJE KODU1
001
PROJEYİ TEKLİF EDEN BİRİM 2
Çorum İl Müftülüğü
ADRESİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ-Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu
TELEFON
0 364 2233718
FAKS
0 3642230723
E-MAİL
[email protected]
ÖZET
Toplumumuzda değişen fiziki, kültürel, ekonomik, sosyal şartlara paralel olarak azalmasını ve
bitmesini umduğumuz çocuk yaşta evliliklerin kısmen azalmasına karşın farklı şekillerde tekrar
yaygınlaştığı görülmektedir. Güney sınırlarımızdaki istikrarsızlık sebebi ile göç eden mültecilerin kabul
edildiği illerden biri olan ilimizde kontrol edilemeyen, varlığı bilinip tespiti yapılamayan bu türden
evlilikler olabildiği öngörülmektedir. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu illerinden getirilen çocuk gelinler
bulunmaktadır. Bu tür durumlarda gelinler ve yakın çevresinin yaşadıkları olumsuzlukların ve bu tür
evlilikleri yapmaya götüren sebeplerin tespiti, bu çerçevede çözüm önerileri üretilmesi
gerekmektedir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER
Evlilik, Nikah, Çocuk, Aile
PROJE TEKLİF FORMU
1
2
Proje ofisi tarafından verilen Proje kodu yazılır.
Projeyi teklif eden gerçek kişi ise adı ve soyadı yer alır.
FORM 1/2 TANITIM3
2.1. PROJENİN İSMİ
PROJE KODU4
Çocuk Gelinler (özelde İthal Gelinler)
2.2. PROJE ÖZETİ
Toplumumuzda değişen fiziki, kültürel, ekonomik, sosyal şartlara paralel olarak azalmasını ve bitmesini
umduğumuz çocuk yaşta evliliklerin kısmen azalmasına karşın farklı şekillerde tekrar yaygınlaştığı
görülmektedir. Güney sınırlarımızdaki istikrarsızlık sebebi ile göç eden mültecilerin kabul edildiği illerden
biri olan ilimizde kontrol edilemeyen, varlığı bilinip tespiti yapılamayan bu türden evlilikler olabildiği
öngörülmektedir. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu illerinden getirilen çocuk gelinler bulunmaktadır. Bu tür
durumlarda gelinler ve yakın çevresinin yaşadıkları olumsuzlukların ve bu tür evlilikleri yapmaya götüren
sebeplerin tespiti, bu çerçevede çözüm önerileri üretilmesi hedeflenmektedir.
UYGULAMA ADIMLARI
Proje aşağıdaki faaliyetlerle yürütülecektir
1- Literatür taramasının yapılması,
2-Hedef kitlenin belirlenmesi,
3-Proje ekibinin oluşturulması,
4-Proje ortaklarının belirlenmesi ve ortaklarla protokollerin yapılması,
5-Projenin yürütülmesinde yapılacak çalışmaların planlanması,
a) Hedef kitlenin eğitim seminerleri ve konferanslara gelmelerinin sağlanması,
 İlan ve tanıtımların etkili bir şekilde yapılması
 Projenin uygulanacağı ortamlarda gerekli fiziki şartların oluşturulması,
b) Projenin tanıtımı,
c) Projenin uygulanması
d) Faaliyetlerin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
e) Sonuç raporunun hazırlanması.
6-Projenin sonuçlandırılması
 Proje kapsamında tespit edilen ortamlarda konusunda yeterli uzmanlar
tarafından konferanslar yapılacaktır.
 Proje il müftülüğü ile ortaklar tarafından yürütülecektir.
HEDEFLER
Çorum il merkezinde ve köylerinde bulunan müftülüğümüz personeli ve aileleri, kuran kursu
öğretici, öğrencilerini çocuk yaşta erken ve zorla evlilik, çorum özelinde doğu ve güneydoğu illerinden
para karşılığı erken yaşta ve zorla getirilen (ithal gelinler) ile ilgili olarak bilgilendirmek, bireye, aileye,
doğacak yeni nesillere , topluma olumsuz yansımaları hakkında eğitimlerle bilinçlendirmek, bu zararlı
uygulamaların önlenebilmesi için birey , toplum ve devlet boyutunda neler yapılabileceğinin öğretilmesi
hedeflenmektedir.
Projeye katılan elemanlarımız ve kurs öğretici ve öğrencilerimiz ve özellikle bayan
hemşerilerimizin bilgilendirilmelerinin yanı sıra olumlu davranışlar kazanmaları da hedeflenmektedir.
Proje ile erken yaşta evlendirilip kimseyle durumunu paylaşamayan bu gidişata dur demeye gücü
ve cesareti olmayan hanımların seslerini duyurabilecek bir bilince ulaşmalarını sağlamayı da
hedeflemektedir.
Ayda bir düzenlenecek olan bu seminerlerimizde sağlıklı ve bu türlü yanlış uygulamalardan uzak
güçlü bir aile oluşturulması ve sürdürülmesi gibi temel konularda görevlilerimiz ve öğrencileri ücretsiz
bilgilendirilerek ailenin güçlendirilmesine de katkı sağlanacaktır.
Bu projede bilgilendirilen kitle etrafındaki insanlarla da bu birikimi paylaşarak toplum düzeyinde
bir farkındalık ve bilinirlik düzeyi oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Bu proje; görevlilerimizin bu
3
4
Bu bölümde projenin gerekçesi, hedefleri ve proje uygulamasında kullanılacak yöntemler belirtilecektir.
Proje kodu proje ofisi tarafından kabul edilen teklifler için verilecektir.
eğitimler yoluyla bilinçlenmelerini sağlayan, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek, entelektüel
birikimlerini artıracak bir projedir. Erken yaşta ve zorla evlendirilen, farklı coğrafyalara yeni bir hayat
kurmaya zorlanan kızlarımızın her türden maduriyetlerinin telafisi ile bu türden maduriyetlerin
oluşmasına engel olunmasına yönelik bir örneklik teşkil edebilecek, Müftülük ile ilgili kurumlar arasında
yapılacak bir protokolle bu proje geniş alanlara yayılabilecek, sadece Çorum iliyle sınırlı kalmayacak ve
tüm Türkiye’ye model olabilecek bir projedir.
PAYDAŞLAR
Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü,
Çorum Barosu, Hitit Üniversitesi, Kamu Hastaneleri Birliği,
Projede görev alacak konukların bütün masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
karşılanacaktır.
Diğer masraflar Çorum Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
2.3. PROJE ALANI
Çorum İl Müftülüğü personeli ve aileleri, kuran kursu öğretici ve öğrencileri ile Çorum halkı
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ
AMAÇ
“Erken yaşta ve zorla evlilik, Çorum özelinde ithal gelinler” Çorum ilinde ikamet eden
görevlilerimize ve öğrencilerimize sebepleri üzerinde durularak durum tespiti yapmak. Bu gidişatın önüne
geçilebilmesi için tıkanma noktalarının tespit edilip çözüm önerilerinde bulunmak suretiyle erken yaşta
evlendirilmenin kişinin beden ve ruh sağlığına olumsuz etkileri ve bunun topluma yansımaları, erken
yaşta evlilikten doğan çocukların sağlığı, eğitimi ile ilgili sorunlara Çorum özelinde zorla, erken yaşta ve
kendi coğrafyalarının dışında para karşılığı ile velisinin evlendirdiği kızlarımızın hukuki, sosyal ve
psikolojik, bedensel sağlıklarının korunması yönünde alınabilecek tedbirler ile bu tür evliliklerin
caydırılması, engellenmesi yönünde hukuken, emniyet ve kolluk kuvvetleri olarak neler yapılabileceğinin
anlatılması ve aile kurumunun devamının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini ve desteklenmesini
amaçlayan bir projedir.
HEDEFLER
Erken yaşta kız çocuklarının evlendirilme nedenleri ile başka coğrafyalardan erken yaşta ve para
karşılığı zorla evlendirilen kızlarımızın velilerinin bu çocukları ailelerinden koparıp hiç tanımadıkları
coğrafyalarda evlenmeye zorlama sebeplerinin tespit edilmesi.
Çorum özelinde ithal gelin alma gerekçelerinin araştırılması.
Değişen toplumsal, ekonomik ve sosyal şartlar kız çocuklarının eğitim ve öğretimini öncelediği ve
kanunların caydırıcılığı olduğu halde neden bu önlemlerin yetersiz kaldığının tespitinin yapılması.
İslam hukukunda veli izni ve velinin kıydığı nikah ile ilgili olarak günümüz şartlarında evlenme
yaşı, çocukların nikahlanması, resmi nikah ve dini nikah ile ilgili konularda neler yapıldığının araştırılması.
Çocuk gelinler 18 yaşından küçük olduğu için resmi nikah ile evlenememekte dini nikah adı
altında evlendirilmektedirler. Bu sebeple bu tür evlilikleri ya ihbar, yahut hastaneye başvurma, gebelik,
doğum, ya da adli bir vakaya karışma sebebi ile tespit edilebilmektedir. Bu sebeple nikah hususunda
eğitimler ve cezai müeyyide anlamında ne gibi yaptırımların olduğunun anlatılması.
Hızla değişen dünya ve bu hıza paralel bir gelişim sergileyemeyen değerlerin durumunun tespiti
yapılması.
İnsanın psikolojik ve bedensel olarak gelişiminin evreleri, sağlıklı ve sorumluluklarının farkında
olarak yapılabilecek bir evliliğin ortalama yaşları hususunda eğitiminin gerekliliği üzerinde durulması.
Bireylerin okul ve okul dışı eğitiminin sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulup; sağlıklı aile ve
toplumun bu şekilde sağlanacağının, eğitimli nesillerin eğitimli ebeveynlerle daha kolay başarılacağının
anlatılması.
Kadınlarımızın mağdur oldukları bu durumlarda haklarını ve nerelere başvurabileceğinin
anlatılması, caydırıcılığın sağlanması.
Projeye katılan elemanlarımız ve kurs öğrencilerimiz ve özellikle bayan hemşerilerimizin
bilgilendirilmelerinin yanı sıra olumlu davranışlar kazanmalarının sağlanması.
Proje ile erken yaşta evlendirilip kimseyle paylaşamayan bu gidişata dur demeye gücü ve
cesareti olmayan hanımların seslerini duyurabilecek bir bilince ulaşmalarının sağlanması.
Ayda bir düzenlenecek olan bu seminerlerimizde sağlıklı ve bu türlü yanlış uygulamalardan uzak
güçlü bir aile oluşturulması ve sürdürülmesi gibi temel konularda görevlilerimiz ve öğrencileri ücretsiz
bilgilendirilerek ailenin güçlendirilmesine katkı sağlanması.
Bu projede bilgilendirilen kitle etrafındaki insanlarla da bu birikimi paylaşarak toplum düzeyinde
bir farkındalık ve bilinirlik düzeyi oluşturulmasına katkıda bulunulması.
Aynı zamanda diğer kamu ve tüzel kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak bu çalışma farklı alanlardaki bilgi
kaynaklarını bir araya toplayıp hedef kitlenin bir anda istifadesine sunulmasına imkân sağlaması
açısından örnek teşkil edebilecektir. Kendilerini geliştirip, keşfedebilecekleri model bir çalışma olma
özelliğindedir.
Bu proje; görevlilerimizin bu eğitimler yoluyla bilinçlenmelerini sağlayan, ruhsal ve
sosyal gelişimlerini destekleyecek, entelektüel birikimlerini artıracak bir projedir.
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/3 GEREKÇE5
3.1. MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER
Erken yaşta ve zorla evlilik, Çorum özelinde ithal gelinler” Çorum ilinde ikamet eden görevlilerimize
ve öğrencilerimize sebepleri üzerinde durularak durum tespiti yapmak. Bu gidişatın önüne geçilebilmesi
için tıkanma noktalarının tespit edilip çözüm önerilerinde bulunmak suretiyle erken yaşta evlendirilmenin
kişinin beden ve ruh sağlığına olumsuz etkileri ve bunun topluma yansımaları, erken yaşta evlilikten doğan
çocukların sağlığı, eğitimi ile ilgili sorunlara Çorum özelinde zorla, erken yaşta ve kendi coğrafyalarının
dışında para karşılığı ile velisinin evlendirdiği kızlarımızın hukuki, sosyal ve psikolojik, bedensel sağlıklarının
korunması yönünde alınabilecek tedbirler ile bu tür evliliklerin caydırılması, engellenmesi yönünde
hukuken, emniyet ve kolluk kuvvetleri olarak neler yapılabileceğinin anlatılması ve aile kurumunun
devamının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini ve desteklenmesini hedefleyen bir projedir.
Erken yaşta kız çocuklarının evlendirilme nedenleri ile başka coğrafyalardan erken yaşta ve para
karşılığı zorla evlendirilen kızlarımızın velilerinin bu çocukları ailelerinden koparıp hiç tanımadıkları
coğrafyalarda evlenmeye zorlama sebepleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
Çorum özelinde ithal gelin alma gerekçeleri araştırılacaktır.
Değişen toplumsal, ekonomik ve sosyal şartlar kız çocuklarının eğitim ve öğretimini öncelediği
halde kanunların caydırıcılığı olduğu halde neden bu önlemler yetersiz kalmaktadır. durum tespiti
yapılacaktır.
İslam hukukunda veli izni ve velinin kıydığı nikah ile ilgili olarak günümüz şartlarında evlenme yaşı,
çocukların nikahlanması, resmi nikah ve dini nikah ile ilgili konularda neler yapılmaktadır.
Çocuk gelinler 18 yaşından küçük olduğu için resmi nikah ile evlenememekte dini nikah adı altında
evlendirilmektedirler. Bu sebeple bu tür evlilikleri ya ihbar, yahut hastaneye başvurma, gebelik, doğum, ya
da adli bir vakaya karışma sebebi ile tespit edilebilmektedir. Bu sebeple nikah hususunda eğitimler ve cezai
müeyyide anlamında ne gibi yaptırımlar vardır. Bunlar anlatılacaktır.
Hızla değişen dünya ve bu hıza paralel bir gelişim sergileyemeyen değerlerin durumunun tespiti
yapılacaktır.
İnsanın psikolojik ve bedensel olarak gelişiminin evreleri, sağlıklı ve sorumluluklarının farkında
olarak yapılabilecek bir evliliğin ortalama yaşları hususunda eğitiminin gerekliliği üzerinde durulacaktır.
Bireylerin okul ve okul dışı eğitiminin sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulup; sağlıklı aile ve
toplumun bu şekilde sağlanacağının, eğitimli nesillerin eğitimli ebeveynlerle daha kolay başarılacağı
anlatılacaktır.
Kadınlarımızın mağdur oldukları bu durumlarda haklarını ve nerelere başvurabileceğinin
anlatılması, caydırıcılığın sağlanması hedeflenmektedir.
Bu yolla;
Projeye katılan elemanlarımız ve kurs öğrencilerimiz ve özellikle bayan hemşerilerimizin
bilgilendirilmelerinin yanı sıra olumlu davranışlar kazanmaları da hedeflenmektedir.
Proje ile erken yaşta evlendirilip kimseyle paylaşamayan bu gidişata dur demeye gücü ve cesareti
olmayan hanımların seslerini duyurabilecek bir bilince ulaşmalarını sağlamayı da hedeflemektedir.
Ayda bir düzenlenecek olan bu seminerlerimizde sağlıklı ve bu türlü yanlış uygulamalardan uzak
güçlü bir aile oluşturulması ve sürdürülmesi gibi temel konularda görevlilerimiz ve öğrencileri ücretsiz
bilgilendirilerek ailenin güçlendirilmesine de katkı sağlanacaktır.
Bu projede bilgilendirilen kitle etrafındaki insanlarla da bu birikimi paylaşarak toplum düzeyinde
bir farkındalık ve bilinirlik düzeyi oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.
Aynı zamanda diğer kamu ve tüzel kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak bu çalışma farklı alanlardaki
bilgi kaynaklarını bir araya toplayıp hedef kitlenin bir anda istifadesine sunulmasına imkân sağlaması
açısından örnek teşkil edebilecektir. Kendilerini geliştirip, keşfedebilecekleri model bir çalışma olma
özelliğindedir.
Bu proje; görevlilerimizin bu eğitimler yoluyla bilinçlenmelerini sağlayan, ruhsal ve sosyal
gelişimlerini destekleyecek, entelektüel birikimlerini artıracak bir projedir.
5
Bu bölümde alt başlıkların yardımıyla bu projeye neden gerek duyulduğu sorusunun cevabı verilir.
3.2.PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR
Projenin hedef kitlesini Çorum İl Müftülüğü personeli ve aileleri, kuran kursu öğreticileri ile
öğrencileri ve Çorum halkı oluşturmaktadır.
3.3. FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ
 Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının en yakından uzağa doğru devam
edebilmesinin sağlanması için,
 Din hizmetleri ve eğitiminde bilgilendirme ve örneklik için öncelikle kurumumuz elemanları ve
ailelerinin tercih edilmesi sebebiyle
 Kurslarımıza devam eden öğrencilerin farkındalıklarının arttırılması gerekliliği sebebi ile tercih
edilmiştir.
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/4 UYGULAMA ADIMLARI
4. PROJE UYGULAMA ADIMLARI
1- Literatür taramasının yapılması,
2-Hedef kitlenin belirlenmesi,
3-Proje ekibinin oluşturulması,
4-Proje ortaklarının belirlenmesi ve ortaklarla protokollerin yapılması,
5-Projenin yürütülmesinde yapılacak çalışmaların planlanması,
a) Hedef kitlenin eğitim seminerleri ve konferanslara gelmelerinin sağlanması,
 İlan ve tanıtımların etkili bir şekilde yapılması
 Projenin uygulanacağı ortamlarda gerekli fiziki şartların oluşturulması,
b) Projenin tanıtımı,
c) Projenin uygulanması
d) Faaliyetlerin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
e) Sonuç raporunun hazırlanması.
6-Projenin sonuçlandırılması
 Proje tespit edilen ortamlarda konusunda yeterli uzmanlar tarafından
konferanslar yapılacaktır.
 Proje il müftülüğü ile ortaklar tarafından yürütülecektir.
PROJE TEKLİF FORMU
FORM 1/5 METODOLOJİ6
5.1. PROJEYİ YÜRÜTME METODU VE BU METODUN SEÇİLME SEBEBİ
Ağırlıklı olarak alan çalışması olan bu projede hedef kitle ile yüz yüze görüşme soru –cevap,
sohbet ve irşat gibi metot ve teknikler kullanılacaktır. İnsanlarla bilgi birikimi paylaşılarak toplum
düzeyinde bir farkındalık ve bilinirlik düzeyi oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Aynı zamanda diğer
kamu ve tüzel kuruluşlarla işbirliği içinde yapılacak bu çalışma farklı alanlardaki bilgi kaynaklarını bir
araya toplayıp hedef kitlenin bir anda istifadesine sunulmasına imkân sağlaması açısından örnek teşkil
edebilecektir. İnsanların Kendilerini geliştirip, keşfedebilecekleri model bir çalışma olacaktır. Bu proje;
görevlilerimizin eğitimler yoluyla bilinçlenmelerini sağlayacak,
ruhsal ve sosyal gelişimlerini
destekleyecek, entelektüel birikimlerini artıracaktır.
5.2. PROJE İZLEME MEKANİZMASI
Proje çorum Valiliği himayesinde, Çorum İl Müftülüğü Aile İrşat Bürosu yönetiminde ve Çorum
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum Barosu,
Hitit Üniversitesi, , Kamu Hastaneleri Birliği işbirliği ile yürütülecektir.
1. Proje 2015 yılı içinde Çorum İl merkezinde uygulanacaktır. konferanslar için devlet tiyatro
salonu, seminerler için ise İl Müftülüğü konferans salonu ve Turgut Özal İş Merkezi
Konferans Salonu kullanılacaktır. Salon tahsisi, afiş, bildiri ve bunun gibi ilan ve duyuru
işlerinde malzeme temini ve ulaşım için gerekebilecek araç temininde belediyemizden
destek alınacaktır.
2. Seminerler için İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve sosyal politikalar İl Müdürlüğü , Üniversite,
kamu hastaneleri birliğinden alanında uzman kişilerden faydalanılacaktır.
3. Proje Kasım ayı itibarıyla bitirilecek takip eden haftalarda ise sonuç raporu
tamamlanacaktır.
4. Programın yapılması işin gereken bütün ön görüşmelerin yapılması, randevuların alınıp
gerçekleştirilmesi, projenin uygulanması esnasında gerekecek olan tüm hazırlıkların
yapılmasından, eksiklerin temin edilmesinden ve uygulanmasının takibinden proje
uygulama görevlileri ve müftülük sorumludur.
5. Çalışmaların yürütülmesi sırasında Proje Çalışma Grubu etkinlikleri izleyecek ve proje
bitiminde görüş ve önerilerini bir rapor halinde müftülüğe sunacaklardır.
6. Çalışmaların yürütülmesi sürecinde projede görev alan Çalışma Gurubu Üyeleri iki kez ara
toplantı yapacaklar, gerekli görülmesi halinde programda (yer ve zamanlamada ortaya
çıkabilecek sıkıntılar sebebiyle) değişikliğe gidilecektir.
7. Çalışmaya ilişkin sonuç raporu 20 Kasım 2015 tarihine kadar Müftülük tarafından
hazırlanacak, proje ortaklarına ve Valilik makamına iletecektir.
8. Projenin sonunda İl Müftümüz Mehmet Aşık’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı
düzenlenecektir
9. Proje sonunda proje kitapçığı Çorum İl müftülüğü tarafından basılacaktır.
6
Bu bölümde projede kullanılacak metodoloji belirtilir.
5.3.PROJEDE VARSA ORTAKLARIN VE DİĞER KURUMLARIN PROJEYE KATILIMI VE
GÖREVLERİ
Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü,
Çorum Barosu, Hitit Üniversitesi ve Kamu Hastaneleri Birliği ile ortaklaşa çalışılacaktır.
5.4.ORTAKLARIN SEÇİLME SEBEPLERİ
VALİLİK
 Projenin uygulanmasında onay desteği
ÇORUM MÜFTÜLÜĞÜ
 Projenin hazırlanma ve uygulanma aşamasında gerekli her türlü desteğin sağlanması
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 Eğitim desteği
BELEDİYE
 Ulaşım desteği
 Mekân desteği
 İletişim (ilan) desteği
 Teknik destek
ÇORUM BAROSU
 Eğitim desteği
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 Eğitim desteği
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 Eğitim desteği
 Mekân desteği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 Projeyi yürüten ekibe eğitim desteği
 Mevzuat desteği
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
 Eğitim desteği
5.5.PROJE EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI
Proje yönetim kurulu, Din hizmetlerinden sorumlu İl Müftü Yardımcısının Başkanlığında İl
Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu Koordinatöründen oluşur. Projenin sekretarya hizmetleri din
hizmetleri şube müdürlüğü tarafından yürütülür.
PROJE TEKLİF FORMU
6. LİTERATÜR

Kemalettin ERDİL
Aile okulu
Diyanet vakfı yayınları

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Aile Okulu
Timaş Yayınları

Prof. Dr. İbrahim CANAN
Aile İçi Eğitim
Gül Yurdu Yayınları

Ayşenur YAZICI
Çocuk Gelinler
Nemesis kitap yayınları

Halime GÜNER –Selen DOĞAN-Özlem KİNAL-Hümayun ERBİŞİM
Küçük yaşta evlilik büyük geliyor, Çocuk gelinler
Sabancı vakfı yayınları
FORM 1/6 LİTERATÜR
Download

Çocuk Gelinler (özelde İthal Gelinler) Çorum İl Müftülüğü