Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
Deneme Sınavı
1) Vergi yasalarına göre kendisine vergi
borcu yüklenebilen kişilere ne denir?
6) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?
A) Mükellef
B) Vergi sorumlusu
C) Vergi muafiyeti
D) Vergi yükümlüsü
E) Dar mükellef
A) Alacak faizleri
B) Mevduat faizi
C) Repo gelirleri
D) Hazine bonosu faizi
E) Hisse senedi alım satım karı
7) Aşağıdakilerden hangisi GVK’na göre
gelirin unsurlarından biri değildir?
2) Bir olayın veya konunun vergi dışında
bırakılmasına ne denir?
A) Gayrimenkul sermaye iradı
B) Gümrük gelirleri
C) Menkul semaye iradı
D) Serbest meslek kazancı
E) Ücret gelirleri
A) Vergiyi doğuran olay
B) Vergi mükellefiyeti
C) Vergi muafiyeti
D) Vergi istisnası
E) Vergi sorumluluğu
A) Yıllık beyanname
B) Muhtasar beyanname
C) Kişisel beyanname
D) Münferit beyanname
E) KDV beyannamesi
AKTİF AKADEMİ
3) Türkiye’de 2013 yılında 3 aylığına
Türkiye de bulunan ve bu dönemde
menkul sermaye iradı elde eden Adriana
Lima ne tür beyanname verir?
8) Aracı Kurumların Vergilendirilmesi
açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
4) Kaynağında kesilen ve sorumluluğu
kesen kişilere bırakılmış olan vergiye ne
denir?
A)
Menkul kıymet alım satımından elde
ettikleri gelirler menkul sermaye iradıdır.
B)
Kurumlar vergisi mükellefidirler.
C)
Aracı kurumlara tanınmış herhangi
bir istisna veya muafiyet yoktur.
D)
Banka, sigorta muameleleri vergisine tabidirler.
E)
BSMV açısından vergi sorumlusu
gibi davranırlar
9) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar
vergisi mükellefi değildir?
A) KDV
B) Kurumlar vergisi
C) Gelir vergisi
D) Stopaj
E) Damga vergisi
A) Anonim şirket
B) Yatırım fonları
C) Kolektif şirket
D) Kooperatif
E) İş ortaklıkları
5) Verginin ödeme safhasına gelmesine
ne denir?
10)
Aşağıdakilerden hangisi menkul
sermaye iradıdır?
A) Tarh
B) Tahsil
C) Tebliğ
D) Tahakkuk
E) Tevkifat
A) Hisse senedi alım satım kazancı
B) İştirak hisseleri devir kazançları
C) Hisse senedi kar payları
D) Alacakların tahsilatı
E) Alacakların vadeden önce tahsilatı
1
Aktif Akademi Eğitim Merkezi
11) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi
mükellefidir?
15)
Halka acık şirketlerle halka acık
olmayan şirketlerin kurumlar vergisi ve
kar payı stopajlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kollektif şirket
B) Anonim Şirket
C) Yatırım ortaklıkları
D) Yatırım fonları
E) Dar mükellef gerçek kişi
A)
Halka açık şirketler kurumlar vergisini taksitler halinde öderler, diğerleri bir
kerede ödemek zorundadırlar.
B)
Halka açık şirketler tarafından dağıtılan kâr payları stopaja tabi değildir, diğerlerinden stopaj yapılır.
C)
Halka açık şirketler diğerlerine göre
daha düşük oranda kurumlar vergisine tabidirler.
D)
Halka açık şirketler kurumlar vergisinden muaftır diğerleri değildir.
E)
Vergilendirilme rejimleri arasında
bir farklılık yoktur.
12) Safi kazancın hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi indirilmez?
A) Saklama giderleri
B) Faiz tahsil giderleri
C) Menkul kıymetin nominal bedeli
D) Ödenen vergiler
E) Depolama giderleri
13) Aşağıdakilerden hangisinde geçici
vergi oranları doğru verilmiştir?
Gelir vergisi % 25-Kurumlar vergisi %
Gelir vergisi % 15-Kurumlar vergisi %
Gelir vergisi % 15-Kurumlar vergisi %
AKTİF AKADEMİ
A)
30
B)
20
C)
25
D)
10
E)
15
16) 2013 yılı sonunda elde edilen kar payı
300.000 TL olduğuna göre beyan edilmesi gereken tutar var mıdır? Varsa kaç
TL’dir?
A) Vergi alacağı dahil 100.000 TL’dir.
B) Beyanname vermez.
C) 22.000 TL düşülür kalan beyan edilir.
D) 150.000 TL beyan edilir.
E) Bağışıklık tutan düşülür, kalan 18.000
TL’yi aşıyorsa beyan edilir.
Gelir vergisi % 10-Kurumlar vergisi %
Gelir vergisi % 30-Kurumlar vergisi %
14)
I. Vergi beyannamesinin verilmemesi
ya da zamanında verilmemesi
II. İşe başlama bildiriminde bulunulmaması
III. Defterlerin tasdik ettirilmemesi ya da
geç tasdik ettirilmesi
IV. Adres değişikliklerinin bildirilmemesi
Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin
olması durumunda gerçek kişilere usulsüzlük cezası kesilir?
17) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilirken Aşağıdaki Menkul Sermaye İratlarından hangileri tutarı ne olursa olsun
beyan edilmeyecek gelirlerden birisi değildir?
A) Mevduat Faizi,
B) Repo Gelirleri
C) Bireysel Emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları
D) Özel finans Kurumlarınca ödenen kar
payları
E) Her nevi hisse senetlerinin kar payı
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve IV
E) I , II, III ve IV
2
Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
18) Aşağıdakilerden hangisi Menkul
Sermaye İratlarından indirim konusu
yapılabilecek hususlardan biri değildir?
22) Kâr payı dağıtımı yaparken uygulanacak stopaj oranı % kaçtır?
A) Tüm şirketler için % 15
B) Kâr payının yarısı istisna kalanının %
10’u
C) Kâr payından stopaj kesilmez.
D) Halka açık A.Ş’ler de % 5, diğerlerinde %
10
E) Halka açık A.Ş’ler de % 10, diğerlerinde %
15
A) Hayat/Şahıs sigorta primleri,
B) Eğitim ve sağlık harcamaları,
C) Bağış ve yardımlar,
D) Sponsorluk harcamaları,
E) Arge Harcamaları
23) Verginin hesaplanmasında esas alınan değere ya da miktara ne denir?
19) A işletmesi ortağı B’den 500.000
TL’ye ticari mal satın almıştır. Malların
piyasa değeri 200.000 TL olduğuna göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
20) Aşağıdakilerden hangisi damga vergisi ödeme yöntemidir?
A) Verginin tarhı
B) Verginin konusu
C) Verginin matrahı
D) Vergi sorumluluğu
E) Verginin tahsili
AKTİF AKADEMİ
A) Örtülü sermaye gerçekleşmiştir.
B) Örtülü kazanç gerçekleşmiştir.
C) Örtülü ödenek gerçekleşmiştir.
D) Vergiden kaçırma vardır.
E) Vergiden sakınma vardır.
Deneme Sınavı
A) Stopaj yapılması
B) İşlemden sonra 3 eşit taksitte alınması
C) Makbuz verilmesi
D) Harç alınması
E) KDV’ye ilave edilmesi
24) Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahı belirleme usullerinden biri değildir?
A) İdarece takdir usulü
B) Götürü usul
C) Beyan usulü
D) Karine usulü
E) Emsal usulü
25) Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını sona erdiren durumlardan biri değildir?
A) Vergi affı
B) Verginin ödenmesi
C) Verginin terkini
D) Vergi istisnası
E) Zamanaşımı
21) Kurumlar, aşağıdakilerden hangisine
Kâr payı dağıtırken stopaj uygularlar?
A)
A.Ş ortağına kâr dağıtımı yaparken
B)
Limited Şirket ortağına kâr dağıtımı
yaparken
C)
Gerçek kişi ortağına kâr dağıtımı yaparken
D)
Tam mükellef kurum ortağına kâr
dağıtımı yaparken
E)
Komandit şirket ortağına kâr dağıtımı yaparken
3
Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
Cevap Anahtarı
Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında
Vergilendirme
DENEME SINAVI
1) A
2) D
3) D
4) D
5) D
6) E
7) B
8) A
9) C
10) C
11) E
12) C
13) B
14) A
15) E
16) D
17) E
18) E
19) B
20) C
21) C
22) A
23) C
24) E
25) D
Deneme Sınavı
Download

Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme