YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Nevzat PAMUKÇU
SMMM
Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti.
1
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
0.
Sunum Planı
:
1. Giriş,
2. Ticari kazançlar
3. Ücretler
4. Gayrimenkul sermaye iratları
5. Menkul sermaye iratları
6. Diğer kazanç ve iratlar
2
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.1.
Giriş
:
Gelirin tanımı
:
 Gelir Vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde
elde ettikleri gelir üzerinden alınan vasıtasız bir
vergidir.
 Bu vergiye ilişkin hükümler 01.01.1961’de yürürlüğe
giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer
almaktadır.
• 81 Adet kanun ile değişikliğe uğramıştır.
• 286 Adet tebliğ
• 94 Adet sirküler rapor düzenlenmiştir.
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
3
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.1.
Giriş
:
Gelirin tanımı
:
 Gelir Vergisi Kanunu, artan oranlı vergi tarifesini
içermesi, ücret gelirleri için farklı bir tarife
uygulanmaktadır.
 Kişilerin özel durumlarını dikkate alabilen, gelir
dağılımında adaleti sağlamayı amaçlamaktadır.
4
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.2.
Giriş
:
Gelirin unsurları
:
 Ticari kazançlar,
 Zirai kazançlar,
 Ücretler,
 Serbest meslek kazançları,
 Gayrimenkul sermaye iratları,
 Menkul sermaye iratları,
 Diğer kazanç ve iratlar.
5
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.3.
Giriş
:
Tanımlar
:
 Kazanç
:
Emeğin daha yoğun olduğu faaliyetler sonucunda
edilen gelirlerdir.
 İrat
:
Emekten ziyade sahip olunan nakdi veya ayni sermaye
karşılığında elde edilen gelirlerdir.
6
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.3.
Giriş
:
Tanımlar
:
 Muafiyet
:
Mükellefin kendisinin vergi dışında bırakılmasını yani,
vergiye tabi olmaması,
 İstisna
:
Kazanç veya iradın belli bir tutarının vergiye tabi
tutulmamasıdır.
7
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.3.
Giriş
:
Tanımlar
:
 Tam mükellef gerçek kişi :
Türkiye’de yerleşmiş olan veya yerleşmiş sayılan
kişiler GVK’nu açısından “tam mükellef” olarak
tanımlanır.
• Tam mükellefler, Türkiye içinde ve dışında elde
ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden
vergilendirilir.
8
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.3.
Giriş
:
Tanımlar
:
 Tam mükellef gerçek kişi :
• Bir takvim yılı içinde altı aydan fazla Türkiye’de
devamlı oturanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılır.
• Belli ve geçici görev bir görev için Türkiye’ye gelen
iş, ilim adamları, uzmanlar, tahsil, tedavi veya
seyahat maksadıyla gelen kimseler ile, tutukluluk
veya hastalık gibi elde olmayan nedenlerle
Türkiye’ye de alıkonulmuş veya kalmış kişiler
Türkiye de yerleşmiş sayılmaz.
9
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.3.
Giriş
:
Tanımlar
:
 Dar mükellef gerçek kişi :
Türkiye’de yerleşmiş olmayan, fakat gelirinin bir
kısmını Türkiye’de elde eden gerçek kişilerin, yurt
içinde elde ettiği geliri kapsayan bir vergilendirme
şeklidir.
• Bu kişiler, sadece Türkiye içinde elde ettikleri
kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilir.
10
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.3.
Giriş
:
Tanımlar
:
 Dar mükellef gerçek kişi :
• Yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan Türk
Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri gelirler dar
mükellef esasına göre vergilendirilecektir.
• Gayrimenkul sermaye iradında, tevkif suretiyle
vergileme yapılması durumunda nihai olarak
düşünülmüş, aksi durumda yıllık gelir vergisi
beyannamesi ile beyanı gerekir.
11
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.4.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart
ayının başından 25 nci günü akşamına kadar,
 Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin
beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15
gün,
 Ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde
verilir.
Md:92
11.03.2014
12
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.4.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyanname Vermek Zorunda Olanlar
• Ticari kazançlar,
• Gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar,
• Serbest Meslek kazanç sahipleri.
:
• Kazanç elde etmeseler dahi Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi vermek zorundadırlar.
13
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate
alınacak sigorta primleri;
- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına
ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına
ödenen primlerin %50’si
- Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık,
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin
%100’ünden oluşmaktadır.
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
14
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
- İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı,
beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak
asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.
-
(2013 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak
olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 12.000,6
TL’dir).
15
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Eğitim ve Sağlık Harcamaları
- Eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin
% 10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile
bildirilecek gelirlerden indirilir.
- Yapılan sağlık ve eğitim harcamaları Türkiye’de
yapılmış olmalı ve Sağlık ve eğitim kurumları
Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefi olmalıdır.
16
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Sınırlı indirilecek Bağış ve Yardımlar
- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri,
- İl özel idareleri,
- Belediyeler, köyler ile
- Kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık
toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini
(kalkınmada öncelikli yöreler %10)
17
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Sınırlı indirilecek Bağış ve Yardımlar
2012 TY. Devreden zararı
-60.000
2013 TY. Karı
180.000
Matrah
120.000
120.000 x %5 = 6.000
-6.000
Yapılan bağış
20.000
Beyan edilecek matrah (120.000 – 6.000)
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
116.000 18
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
11.03.2014
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Sınırsız indirilecek Bağış ve Yardımlar
- Okul,
- sağlık tesisi
- 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere
öğrenci yurdu
- (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50 yatak
kapasiteli) ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,
huzurevi, bakım ve rehabilitasyon yapılan
bağışların tamamı.
SMMM Nevzat PAMUKÇU
19
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Sınırsız indirilecek Bağış ve Yardımlar
- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin
tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir.
20
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Sponsorluk Harcamaları
- Amatör spor dalları için %100,
- Profesyonel spor dalları için %50’si yıllık
beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim
konusu yapılabilecektir.
21
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Ar-Ge Giderleri
- Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve
bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme
harcamaları tutarının %100’ü “Ar-Ge İndirimi“
olarak yıllık beyanname ile bildirilecek
gelirlerden indirilebilinir.
22
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Ar-Ge Giderleri
- Ar-Ge indirimi tutarının ilgili dönemde kazancın
yetersizliği nedeniyle indirim konusu
yapılamaması halinde bu tutar sonraki hesap
dönemlerine devredilecek, devredilen tutarlardan
VUK’na göre her yıl belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır
23
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar
- Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal
afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla
makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi
bağışların tamamı indirim konusu
yapılabilecektir.
24
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• T. Kızılay Derneğine ve T.Yeşilay Cemiyetine
Makbuz Karşılığı Yapılan Maddi Bağış ve Yardımlar
- İktisadi işletmeleri hariç
25
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
• Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarların
İndirimi
- Bilanço esasına göre defter tutan GV.
mükelleflerince VUK’na 325/A md. göre girişim
sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan
edilen gelirin %10'unu ve öz sermayenin %20'sini
aşamaz.
26
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1.
1.5.
Giriş
:
Yıllık gelir vergisi beyanı
:
 Yıllık Beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak
indirimler
:
Ticari Bilanço kar & zarar
Kanunen kabul edilmeyen giderler
+
Geçmiş yıllar zararları
-
Tüm indirim ve istisnalar
-
Girişim sermayesi fon matrahı
=
27
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
2.
Ticari kazanç
:
28
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
2.
2.1.
Ticari kazançlar
:
Tanımı
:
 Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar
ticari kazanç olup, bu faaliyetlerden elde edilecek
gelirler her durumda ticari kazanç olarak vergilendirilir.
 Ticari kazancın özellikleri :
• Faaliyetin devamlı olması gerekmektedir.
• Gelir getirici faaliyetlerin bir organizasyon dahilinde
yapılmış olması gerekmektedir ( İşyeri açma, işçi
çalıştırılması, ticaret siciline kaydolunması v.b.)
29
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
2.
2.2.
Ticari kazançlar
:
Şirket ortaklarının durumu :
 Şahıs şirketleri
:
• Kollektif ortaklıklarda ortakların,
• adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite
ortakların, ortaklık karından aldıkları paylar şahsi
ticari kazanç olarak vergiye tabi tutulmaktadır.
• Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi
şirketlerde ortaklar ve adi komandit şirketlerde
komandite ortaklar bu işleri dolayısıyla serbest
meslek erbabı sayılırlar.
30
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
2.
2.2.
Ticari kazançlar
:
Şirket ortaklarının durumu :
 Sermaye şirketleri
:
• Sermaye şirketleri; anonim, limited ve eshamlı
komandit şirketlerdir. Sermaye şirketler Kurumlar
Vergisi mükellefidirler.
• Anonim ve limited şirket ortakları ile eshamlı
komandit şirketlerin komanditer ortaklarının şirket
kazancından elde ettikleri kazançlar menkul sermaye
iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
31
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
2.
2.2.
Ticari kazançlar
:
Şirket ortaklarının durumu :
 İş ortaklıkları
:
• İş ortaklığında mükellefiyet şekli ortakların isteğine
bırakılmıştır.
- Dolayısıyla işi üstlenen ortakların talebine bağlı
olarak iş ortaklarının mükellefiyet tesisi,
- Kurumlar vergisi veya
- Adi ortalık şeklinde mükellefiyet tesis
ettirebilirler.
32
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.1.
Ücret kazançları
:
Tanımı
:
 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak
çalışanlara, hizmet karşılığında para ve ayınlar ile
sağlanan ve para temsel edilen menfaatlerdir.
GVK. Md:61
33
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.2.
Ücret kazançları
:
Ücretin safi tutarının tespiti
:
 Vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden
alınmaktadır.
 Ücretin safi tutarı, ücretin gayrisafi tutarından belli
indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır.
•
•
•
•
•
•
•
11.03.2014
Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,
Sosyal güvenlik destekleme primi,
İşsizlik sigortası primi,
Hayat/Şahıs sigorta primleri,
Kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,
Sendikalara ödenen aidatlar
Engellilik indirimi.
SMMM Nevzat PAMUKÇU
34
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.3.
Ücret kazançları
:
Toplama dahil olmayan unsurlar
:
 Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki
işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 103 üncü
maddedeki yazılı tarifenin ikinci gelir biliminde yer
alan tutarı aşmayan mükelleflerin tamamı tevkif
suretiyle vergilendirilmiş ücretler beyan dışındadır.
GVK. Md:86/1-b
• 2013 TY. İçin 26.000.00 TL
35
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.3.
Ücret kazançları
:
Ücretlerin yıllık beyanname ile bildirilmesi :
 Yıllık beyannamenin verilmemesi
:
• Yabancı ülkede bulunan işverence Türkiye’de
mükim şahıslara hizmetleri karşılığında yapılacak
ödemeler Türkiye’de vergi tevkifatına tabi olmaması
için aşağıdaki şartlar gerekir.
- Dar mükellef tarafından ödenmesi gerekir.
- Yurt dışındaki kazançlardan sağlanmalıdır.
- Türkiye’de gider ve maliyet yazılmaması gerekir.
- Döviz olarak ödenmesi gerekir.
-
11.03.2014
GVK. Md:23/14
SMMM Nevzat PAMUKÇU
36
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.3.
Ücret kazançları
:
Ücretlerin yıllık beyanname ile bildirilmesi :
 Yabancı ülkelerin konsolosluk ve elçiliklerinde çalışan
Türk vatandaşlarının karşılıklı olmak koşuluyla istisna
edilmiştir.
 Karşılıklılık anlaşmasının uygulanmadığı durumlarda
ücret sahipleri yıllık beyanname ile ikametgahlarının
bağlı olduğu vergi dairesine beyan vermek
zorundadırlar.
37
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.3.
Ücret kazançları
:
Ücretlerin yıllık beyanname ile bildirilmesi :
1 nci İşverenden alınan safi ücret
35.000
2 nci İşverenden alınan safi ücret
13.000
3 ncü İşverenden alınan safi ücret
8.000
Üç İşverenden alınan safi ücret
(13.000 + 8.000=21.000) < 26.000
56.000
Beyan yok
38
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.3.
Ücret kazançları
:
Ücretlerin yıllık beyanname ile bildirilmesi :
1 nci İşverenden alınan safi ücret
35.000
2 nci İşverenden alınan safi ücret
23.000
3 ncü İşverenden alınan safi ücret
18.000
(23.000+18.000=41.000) > 26.000
76.000
Üç işverenden aldığı ücret beyan edilecektir.
39
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.
4.3.
Ücret kazançları
:
Ücretlerin yıllık beyanname ile bildirilmesi :
Konut kira geliri
5.000
1 nci İşverenden alınan safi ücret
20.000
2 ncü İşverenden alınan safi ücret
15.000
Değer artış kazancı
60.000
(5.000+20.000+15.000+60.000=100.000) > 94.000
40
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
41
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.1.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
GMSİ konu mal ve haklar
:
 Gayrimenkul sermaye iradı GVK’nun 70 nci
maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler
tarafından kiraya verilmesinden sağlanan gelirlerdir.
• Arazi, bina taş ocakları ve bunların mütemmim
cüz’leri ve teferruatı,
• Voli mahalleri ve dalyanlar,
42
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.1.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
GMSİ konu mal ve haklar
:
• Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen
mütemmim cüz’leri,
- Dış cephelerden alınan reklam gelirleri
• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
- İntifa hakları, irtifak hakları
• Haklar, Ruhsatlar, Marklar,
- Maden ocağı işletme ruhsatı
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
43
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.1.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
GMSİ konu mal ve haklar
:
• Motorlu ve Motorsuz nakil, yükleme, boşaltma. İş
makineleri, tarım makineleri
- Taksi plakaları
• Kiraladığı gayrimenkulu bir başkasına kiraya
vermesi gayrimenkul sermaye iradıdır.
44
11.03.2014
SMMM Neat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.1.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
GMSİ konu mal ve haklar
:
• Ürün olarak tahsil edilen arazi kiraları.
• Kiracının satışının belli bir yüzdesi şeklinde
belirlenen kiralar.
- Kira bedelinin, işletmenin kar ve zararına katılma
şeklinde belirlendiğinde bu adi ortaklığın varlığı
kabul edilir.
45
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.2.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Tevkifat’a tabi kira ödemeleri
:
 GVK’nun 70 nci maddesinde sayılan mal ve hakların
gerçek kişiler veya Kanun’da sayılan bazı kurum ve
kuruluşlar tarafından kiraya verilmesinden elde edilen
gelirler, ayni kanun’un 94 ncu maddesine kapsamında
tevkifat’a tabidir.
46
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
6.2.1. Gerçek kişiler tarafından kiraya verilenler
:
 Gerçek kişiler tarafından işyeri olarak kiraya verilen
gayrimenkullerden elde edilen gelirler tevkifat
kapsamındadır.
• Bir gayrimenkulün hem konut, hem de iş yeri olarak
kullanılıyor olması durumunda, bu gayrimenkul için
ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden gelir vergisi
tevkifa’ı tabi tutulması gerekir.
47
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
6.2.2. Vakıf ve dernekler tarafından kiraya verilenler
:
 Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış Vakıf
veya Kamu yararına Dernek olmasına rağmen
gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan
ödemelerden de tevkifat yapılması zorunludur.
• Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil
edilen vakıflara yapılan kira ödemelerinden tevkifat
yapılmamaktadır.
48
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
6.2.3. Kooperatifler tarafından kiraya verilenler
:
 Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması
karşılığında yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi
tevkifat’ı yapılması zorunludur.
6.2.4.
11.03.2014
Yabancı devletler ve Uluslar arası kurumlar tarafından
kiraya verilenler.
 Yabancı devletlerin , yabancı kamu idare ve
kuruluşların gayrimenkullerini kiralaması karşılığı
yapılan ödemeler tevkifat’a tabidir.
• Diplomatik statüsü bulunanlar hariç
SMMM Nevzat PAMUKÇU
49
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.3.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Tevkifat yapmaya zorunlu olanlar
:
 Ticaret ve Serbest Meslek erbabı, ticari amaçlı
kiraladıkları gayrimenkullere nakden veya hesaben
yaptıkları ödemelerden tevkifat yapmak zorundadırlar.
 Kira bedelini ödeyen (kiracı) vergi kanunları
bakımından vergi sorumlusudur.
• Kira ödemesi yapıldığı sırada vergiyi kesmeye ve
yasal süresi içinde beyan edip ödemek sorumluluğu
vardır.
50
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.4.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Emsal kira bedeli
:
 Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira
bedelinden düşük olamaz.
 Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve
hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası
sayılır.
 Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %
5'idir.
51
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.4.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Emsal kira bedeli
:
 Emsal kira bedelinin uygulanmadığı haller
• Boş kalan gayrimenkullerin muhafazası için
başkalarının ikametine bırakılması.
:
• Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya
kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi.
• Mal sahibi ile birlikle akrabaların da aynı evde veya
dairede ikamet etmesi.
52
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.4.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Emsal kira bedeli
:
 Emsal kira bedelinin uygulanmadığı haller
:
• Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli
idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan
kiralamalarda.
- Yukarıdaki kurumlara yapılan kiralamalarda
emsal bedelden düşük olması durumunda düşük
bedel üzerinden tevkifat yapılır.
53
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.5.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Gayrisafi hasılat ve gelirin elde edilmesi
:
 Gayri safi hasılat
:
• GVK’nun 70 nci maddesinde sayılan mal ve
hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde
veya geçmiş yıllara ilişkin olarak nakit veya ayni
olarak tahsil edilmiştir.
• Tahsil esası vardır.
- Bankaya, Kamu idaresine, icra dairesine, postaya,
alacağın bir başkasına devri, borçla takas tahsil
54
sayılır.
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.5.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Gayrisafi hasılat ve gelirin elde edilmesi
:
 Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kiralar
:
• Kira gelirlerinde elde etme “tahsil esasına”
bağlandığı için tahsil edilemeyen kira bedelleri
yıllık gelir vergisi beyanında beyan edilmez.
• Tahsilatın gerçekleştiği dönemde beyan edilir.
55
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.5.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Gayrisafi hasılat ve gelirin elde edilmesi
:
 Peşin tahsil tahsil edilen kiralar
:
• Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kiralar
ilgili oldukları yılın geliri olarak beyan edilir.
2013 TY Brüt (12 X 3.000)
36.000
2014 TY Brüt (12 X 3.500)
42.000
Toplam
78.000
Tevkifat (7.200 + 8.400)
Net tutar
(-)15.600
62.400
56
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.5.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Gayrisafi hasılat ve gelirin elde edilmesi
:
 Döviz cinsinde tahsil edilen kiralar
:
• Kira bedeli ödemesinin yapılacağı para cinsi taraflar
arasında serbestçe belirlenir.
• Kira bedelinin yabancı para cinsinden belirlendiği
durumlarda, Gayrisafi hasılat bedelin tahsil edildiği
tarihte geçerli olan T.C. Merkez bankası döviz alış
kuru kullanılarak TL çevrilir.
57
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.5.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Gayrisafi hasılat ve gelirin elde edilmesi
:
 Ayni olarak tahsil edilen kiralar
:
• Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya
gayrimenkulün iktisadi değerini artıracak şekilde
yapılan giderler, kira dönemi sonunda mal sahibine
bedelsiz bir şekilde bırakılırsa ayni olarak elde
edilmiş kira bedeli sayılır.
(özel maliyet bedeli)
58
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.5.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Gayrisafi hasılat ve gelirin elde edilmesi
:
 Kira bedelinin banka aracılığıyla ödenmemesi
• İş yeri kiralarının her hangi bir tutara bağlı
kalmaksızın tevsik zorunluluğu getirilmiştir.
:
• Bu zorunluluğa uymayanlara %5 oranında özel
usulsüzlük cezası kesilir.
59
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
İndirilecek giderler
:
 Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde elde edilen gelirin
safi tutarı dikkate alınmaktadır.
 Safi irat?
• Tahsil edilen kira gelirlerinden Gelir Vergisi
Kanunda indirimi kabul eden giderlerin
düşülmesinden sonra kalan miktardır.
60
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
İndirilecek giderler
:
1. Götürü gider yöntemi
:
• Mükellefler tahsil ettikleri kira bedellerinin %25
gider olarak düşebilmektedir.
• Hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin
beyanında götürü gider kullanılamaz.
61
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
İndirilecek giderler
:
2. Gerçek gider yöntemi
:
• Gayrimenkul sermaye iradının beyanı sırasında
gayrisafi hasılattan belgelendirmek koşuluyla
gayri menkul’un mal sahibi tarafından yapılan
giderlerin düşülmesidir.
• Belgelerin 5 yıl saklama zorunluluğu
bulunmaktadır.
62
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
İndirilecek giderler
:
2. Gerçek gider yöntemi
:
• Aydınlatma, Isıtma, Asansör giderleri,
• İdari giderler,
• Sigorta giderleri,
• Vergi, Resim ve harçlar,
• Amortismanlar,
• Onarım giderleri,
• Sözleşmeye bağlı zarar ve tazminatlar,
63
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
İndirilecek giderler
:
2. Gerçek gider yöntemi
:
• GVK’nu uyarınca konut olarak kiraya verilen bir
adet gayrimenkulun iktisap tarihinden itibaren 5
yıllık süre %5 i indirim konusu yapılır.
Boya badana gideri
2.000
500.000 x %2 Amortisman gideri
10.000
500.000 x %5 İktisap gideri
25.000
Toplam gerçek giderler toplamı
37.000
Kira geliri
10.000
64
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.6.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
İndirilecek giderler
:
2. Gerçek gider yöntemi
:
• Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının
hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan
zararlar, beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda
elde edilen kira gelirlerinden gider olarak
düşülebilir.
- Kendisi kirada ikamet edenler.
- İktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın
indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak
dikkate alınamaz.
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
65
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.7.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Mesken Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı
:
 İstisna uygulamasından faydalanma
:
• Gelir Vergisi Kanun’nun 21 nci maddesine istinaden
2013 takvim yılında konut olarak kullanılan
gayrimenkullerden elde edilen 3.200 TL sı istisna
edilmiştir.
• Ayni konutun birden fazla sahibi bulunması
durumunda istisna her malik için ayrı ayrı
kullanılacaktır.
66
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.7.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Mesken Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı
 İstisna uygulamasından faydalanma
:
:
• İstisna sadece bir konut için kullanılır.
• Kiralama yıl içinde olsa bile, istisna tutarının
tamamından faydalanılacaktır.
67
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.7.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Mesken Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı
:
 İstisna uygulamasından faydalanama ma :
• Ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği
- ücret,
- menkul sermaye iradı,
- gayrimenkul sermaye iradı,
- diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları
toplamı (2013 yılı için 94.000 TL) aşanlar,
3.200 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
68
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.7.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Mesken Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı
 İstisna uygulamasından faydalanama ma :
Mesken olarak kira geliri
:
6.000
İş yeri kira geliri
15.000
Ücret gelir
75.000
Toplam gelir
96.000
 96.000 > 94.000 TL istisna uygulanmayacaktır.
69
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.8.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
İş yeri kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı
:
 Türkiye de tevkifata tabi tutulmak şartıyla menkul ve
gayri menkul sermaye iratlarının 2013 yılı için 26.000
TL sının altında olanlar beyanname vermekten istisna
edilmiştir.
 Aştığı takdirde tamamı beyan edilecektir.
GVK. Md:86
70
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.8.
Gayrimenkul sermaye iratları
İş yeri kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı
 Mesken ve İşyeri kira gelirin ayni anda olması
:
:
:
Mesken kira geliri
20.000
İstisna (Md:21)
-3.200
Kalan
16.800
İş yeri kira geliri
35.000
Gayri safi tutar
51.800
 51.800 > 26.000 (Birlikte beyan edecektir)
71
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
6.9.
Gayrimenkul sermaye iratları
:
Beyanname vermeyen veya eksik beyan edilmesi :
 Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez
veya eksik beyan edilirse,
 2013 yılı için 3.200 TL’lik istisnadan yararlanılamaz.
Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce,
süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen
beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini,
süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler
söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
72
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
6.
Gayrimenkul sermaye iratları
6.10. Beyannamenin verilmesi
:
:
Dün
Bugün
Yarın
Kağıt -Kalem
Elektronik
Ön beyanname
73
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
Menkul sermaye iradı
:
74
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Tanımı
:
 Sahibinin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dışında,
nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden
müteşekkil sermaye dolayısıyla kar payı, faiz ve benzeri
iratlar olarak tanımlanmıştır.
GVK. Md.75
75
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Beyanlar
:
1. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek olan menkul
sermaye iratları,
2. Gerçek kişilerce 2013 yılında elde edilen menkul
sermaye iratlarının bir kısmı 26.000 TL’yi aşması
halinde,
3. Bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi
olmadıkları için 1.390 TL’yi aşması halinde yıllık
beyanname ile beyan edilecektir.
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
76
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Beyanlar
:
1. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek olan menkul
sermaye iratları,
 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi
kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan;
• Mevduat faizleri
• Özel Finans Kurumlarınca kar ve zarara katılma
hesabı karşılığında ödenen kar payları
• Repo Kazançları
77
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Beyanlar
:
1. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek olan menkul
sermaye iratları,
 Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım
sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri
tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin
ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan
ödemelerin içerdiği irat tutarları,
78
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Beyanlar
:
1. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek olan menkul
sermaye iratları,
 Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve
daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde
elde edilen kazançların dağıtımı halin de, gerçek
kişilerce elde edilen kar payları,
 Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle
gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek
kişi ortaklarca elde edilen kar payları.
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
79
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Beyanlar
:
2. Gerçek kişilerce 2013 yılında elde edilen menkul
sermaye iratlarının bir kısmı 26.000 TL’yi aşması
halinde,
 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her
çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu
Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerden elde edilen gelirler,
80
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Beyanlar
:
2. Gerçek kişilerce 2013 yılında elde edilen menkul
sermaye iratlarının bir kısmı 26.000 TL’yi aşması
halinde,
 Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç
edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama
şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira
sertifikalarından sağlanan gelirler,
 Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları.
81
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
Beyanlar
:
:
Elde edilen brüt kar payı
760.000
İstisna %50
380.000
Beyan edilecek kar payı
380.000
Hesaplanan Gelir Vergisi
125.845
Kesinti yoluyla ödenen Gelir Vergisi
114.000
Ödenecek Gelir Vergisi
11.845
82
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
7.
7.1.
Menkul sermaye iradı
:
Beyanlar
:
3. bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi
olmadıkları için 1.390 TL’yi aşması halinde yıllık
beyanname ile beyan edilecektir.
 Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna
uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul sermaye
iratları 1.390 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık
beyanname ile beyan edileceklerdir.
11.03.2014
 Bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip
edilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınacak bir
haddir.
SMMM Nevzat PAMUKÇU
83
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
8.
Diğer kazanç ve iratlar
:
84
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
8.
8.1.
Diğer kazanç ve iratlar
:
Tanımı
:
 Değer artış kazançları
:
• Hisse senetleri,
• Tahviller,
• Hazine bonoları,
• Varlık kiralama şirketlerinin, kira sertifikaları,
• Gelir ortaklığı senetleri,
• Finansman bonoları.
GVK. Md:80
85
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
8.
8.1.
Diğer kazanç ve iratlar
:
Tanımı
:
 Değer artış kazançları
:
• İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef
kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin
elden çıkartılmasında sağlanan kazançlar değer artış
kazancıdır.
86
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
8.
8.1.
Diğer kazanç ve iratlar
:
Tanımı
:
 Değer artış kazançları
:
GVK geçici 67/1 İMKB işlem gören ve bir yıldan fazla
elde tutulup satılanlardan stopaj yapılmaz.
Alım tarihi
Satım tarihi
Geçen süre
Vergisel durum
04.09.2012
15.06.2013
Bir yıldan az
Tevkifat var
04.09.2012
05.10.2014
Bir yıldan fazla
Tevkifat yok
 Hisse senetlerinde İktisap tarihi, alım sözleşmesinin
yapıldığı tarihtir.
•
11.03.2014
GVK 232, 257 Seri No’lu GT.
SMMM Nevzat PAMUKÇU
87
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
8.
8.1.
Diğer kazanç ve iratlar
:
Tanımı
:
 Değer artış kazançları
:
İvazsız olarak iktisap edilenler hariç, iktisap şekli ne
olursa olsun 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere beş yıl içinde elden çıkarılmasında doğan
kazançlar değer artış kazancı olarak dikkate alınır.
88
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
8.
8.1.
Diğer kazanç ve iratlar
Tanımı
 Değer artış kazançları
:
:
:
12.04.2010 - Alış
ÜFE : 176.64
100.000
17.09.2013 - Satış
ÜFE : 216.65
300.000
17.09.2013
Endekslenmiş maliyet
122.651
17.09.2013
Gayrisafi kar
177.349
2013 TY.
İstisna
Kazanç
9.400
167.949
89
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
8.
8.1.
Diğer kazanç ve iratlar
:
Tanımı
:
 Arızi kazançlar
:
• Devamlılığı olmayan kazançların
vergilendirilmesidir.
GVK. Md:82/1
Satış bedeli
50.000
Alış bedeli
(Antika araba)
15.000
Yapılan giderler
12.500
Elde edilen kazanç
22.500
İstisna
21.000
Safi kazanç (beyan edilecek)
1.500
90
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
9.
Gelir unsurların, yıllık beyan ile beyanı
:
91
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
9.
9.1.
Gelir unsurlarının, yıllık beyan ile bayanı
:
Gelirlerin toplama esasları
:
 GVK’nun 2 nci maddesinde yazılı yedi gelir
unsurundan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç
ve iratlar, Kanun da aksine hüküm bulunmadıkça yıllık
beyannamede toplayıp beyan etmek zorundadırlar.
GVK. Md:85
• GVK’nun 86 ncı maddesinin bazıları ile ayni
kanunun geçici 67 nci maddesindeki gelirler beyan
dışı bırakılmıştır.
92
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR
Katıldığınız için teşekkür ederiz.
Nevzat PAMUKÇU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
93
11.03.2014
SMMM Nevzat PAMUKÇU
Download

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR