Kurumlar Vergisi
Konusu
 Kurumlar Vergisinin (KV) konusu, kurum kazancıdır.
Kurum kazancı, Gelir Vergisinin (GV) konusu olan (yedi7) gelir unsurudur.
 GV’ de her gelir unsurunun ayrı vergilendirme tekniği
olduğu halde KV’ de 7 gelir unsuru da (dar mükellefler
hariç-dar mükellefler 7 gelir unsurunu da elde
ederler.) aynı vergileme tekniği ile (kurum
kazancı=ticari kazanç tekniği) ile vergilendirilir.
Kurumlar Vergisinin Mükellefleri
KV-Mükellefler
1.
2.
3.
4.
5.
Sermaye Şirketleri
Kooperatifler
İktisadi Kamu Kuruluşları
Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
(Dernek ve Vakıflar değil)
İş Ortaklıkları
Bu kuruluşlar (Vergiden muaf olanlar hariç) kazanç elde etmeseler dahi
kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.
1. Sermaye Şirketleri
 Anonim Şirketler (+holdingler)
 İştirak kazançları istisnası var.
 Limitet Şirketler
 Paylı Komandit Şirketler
 Sadece komanditer ortaklar için
 Komandite ortaklar Gelir Vergisine tabi. Komandite ortağın
hissesine düşen kar payı, safi kurum kazancının tespitinde brüt
hasılattan indirilebilir.
 Yatırım Fonları (+yatırım ortaklıkları)
 İnançlı mülkiyet esasları ve riskin dağıtılması ilkesine göre hareket
edilir.
 Kazançları vergiden istisna edilmiştir.
 Bu kapsamdaki yabancı kurumlar da KV mükellefidir.
2. Kooperatifler
 Kooperatif;
“Tüzel kişililiği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini
ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarının işgücü ve parasal
katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp
korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı
ve değişir sermayeli ortaklıklar” şeklinde tanımlanmıştır.”
 Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre
kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı
kooperatifleri ifade eder.
 Okul kooperatifleri KVK açısından kooperatif sayılmaz.
Kooperatiflerde Muafiyet
 Aşağıdaki şartlara sahip olanlar vergiden muaftır;
Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamalı
 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemeli
 Yedek akçeler ortaklara dağıtılmamalı
 Yalnızca ortaklarla iş görmeli

 Bu hususların kooperatifin ana sözleşmesinde yer
alması ve bu şartlara fiilen uyulması gerekmektedir.
 Tüketim
ve taşımacılık kooperatifleri muafiyet
dışındadır.
 Yapı kooperatiflerinin muafiyeti için, yukarıdaki şartlara
ilaveten;
 Arsa tapusunun kooperatif adına tescil edilmiş olması,
 Yönetim ve denetim kurullarında inşaat işini kısmen veya tamamen üstlenen
gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine ve bunlarla ilişkili kişilere veya işçi
işveren ilişkisi bulunan kişilere yer vermemesi gerekir.
3. İktisadi Devlet Kuruluşları
 Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu
idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup,
faaliyetleri devamlı bulunan ticarî, sınaî ve ziraî
işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur.
 İDT (İktisadi Devlet Teşekkülleri); Sermayesinin tamamı devlete ait, ticari alanda





faaliyet gösteren, kanunla kurulan.
KİK (Kamu İktisadi Kuruluşları); Sermayesinin tamamı devlete ait, tekel
niteliğinde mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti
niteliği ağır basan.
Kamu Müesseseleri (Kuruluşları); Sermayesinin tamamı bir İDT veya KİK’e ait,
ona bağlı işletme ve şirketler topluluğu, tüzel kişiliği haiz.
Bağlı Ortaklık; Sermayesinin % 50’den fazlası İDT veya KİK’e ait, ona bağlı
işletme ve şirketler topluluğundan oluşan A.Ş. ler.
Kamu İştirakleri; Sermayesinin % 15-50’sine İDT, KİK veya bağlı ortaklıkların
sahibi olduğu A.Ş.ler.
İşletme; Kamu müessese ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten birimleri
(Mükellefiyeti yok)
4. Dernek ve Vakıflar Ait
İktisadi İşletmeler
 Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri
devamlı bulunan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile
benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya
vakıfların iktisadî işletmeleridir.
 Sendikalar dernek, cemaatler ise vakıf sayılır.
 Dernek ve vakıflar, kira gelirleri ve faiz gelirleri dolayısıyla
ticari işletme sayılmazlar. Bu nedenle KV mükellefiyeti
tesis ettirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu ödemeleri
yapan kurumların yapacağı stopaj nihai vergilendirmedir.
Ancak söz konusu gelirler, dernek veya vakfa ait bir iktisadi
işletme bünye içinde elde edilmiş olması halinde, bu
gelirlerde iktisadi işletmenin kurum kazancına dahil
edilecek ve vergilendirilecektir.
5. İş Ortaklıkları
 KV
mükelleflerinin kendi aralarında veya şahıs
ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte
yapılmasını ortaklaşa (müşterek ve müteselsil)
yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları
ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini
talep edenler iş ortaklıklarıdır.
 Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini
etkilemez.
İş Ortaklıkları
 KV mükellefiyeti isteğe bağlıdır. Talep yoksa, adi
ortaklık ilişkisi çerçevesinde vergilendirilir.
 Konsorsiyum, iş ortaklığından farklı bir yapılanmadır.
Burada ortakların sorumluluğu 3. şahıslara karşı
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle konsorsiyumlar KV
mükellefi değildirler.
KV’de Tam ve Dar Mükellefiyet
KV’de Tam ve Dar Mükellefiyet
 Tam mükellefiyet: Kurumların kanunî veya iş merkezi
Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse
Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı
üzerinden vergilendirilirler.
 Dar
mükellefiyet: Kurumların kanunî ve iş
merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar,
sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden
vergilendirilirler.
 Bu kurumlar, Türkiye’de iş yeri ya da temsilcileri
aracılığıyla faaliyet gösterirler.
Kanuni ve İş Merkezi Kavramları
 Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş
kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya
sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.
 İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve
yönetildiği merkezdir. Kriterleri;
 İmalatın, personelin, hizmet ifalarının, gelir ve giderlerin yoğunlaştığı




yer,
Genel kurulun ve yönetim kurulunun toplantı yeri,
Kurumun fiili yöneticilerinin ikametgahlarının bulunduğu yer,
Kurum idare servislerinin yoğun olarak bulunduğu yer,
Kurumun 3. şahıslarla ilişkilerinin yürütüldüğü yer,
KV’ de Muafiyet ve İstisnalar
KV’ de Muafiyetler
 Darphane ve damga matbaası,
 Yerel
yönetimler ve bunların
oluşturdukları birliklere;

 Askeri fabrika ve atölyeler
Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım
yapan su işletmeleri

 Kamu
Belediye sınırları içinde faaliyette
bulunan yolcu taşıma işletmeleri

Mezbahalar

Köy ve köy birlikleri işletmeleri (hamam,
çamaşırhane, değirmen, soğuk hava
deposu, yolcu taşıma işletmeleri, tarım
işletmeleri,)

ÖİB, TOKİ, MPİ
idare ve müesseseleri
tarafından ilim, fen ve güzel
sanatları
öğretmek,
yaymak
amacıyla işletilen kuruluşlar
 Kamu
idare ve müesseseleri
tarafından açılan sergi ve
panayırlar, fuarlar
 İdman
ve
spor faaliyetinde
bulunan
iktisadi
işletmeler,
sadece idman ve spor faaliyetinde
bulunan anonim şirketler
 Yaptıkları iş karşılığı resim ve
harç alan kamu kuruluşları
 Kanunla
kurulan
yardım sanıkları
güvenlik kurumları
emekli ve
ve sosyal
 Kreş,
konuk evleri ve askeri
kantinler
 KOBİ’
lere
kredi
sağlayan kuruluşlar
 Organize
kuruluş
yüklenenler
teminatı
sanayi
bölgesinin
ve
işletilmesini
İstisnalar
Tam Mükellef Kurumdan Elde
Edilen İştirak Kazancı
 Tam mükellef olma koşulu sermayesine iştirak edilen
kurum yönünden önemlidir. Serbest bölgelerdeki
kurumlarda tam mükellef sayılırlar.
 Tam mükellef kuruma iştirak eden ve bu kurumdan
kar payı alan kurum dar mükellef de olsa iştirak
kazançları istisnasından yararlanacaktır. (Süre ve oran
şartı yoktur.)

Tam mükellef kurumun karına katılma imkanı veren kurucu
ve intifa senetleri nedeniyle alınan kar payları da iştirak
kazançları istisnasından yararlanacaktır.
Tam Mükellef Kurumdan Elde
Edilen İştirak Kazancı
 Elde edilen kâr paylarının kaynağının, iştirak edilen
kurumun cari yıl veya önceki yıl kârlarından
dağıtılmış olmasının, iştirak kazancını elde eden
kurum yönünden istisna uygulamasında herhangi bir
önemi yoktur.
 Örneğin; (A) Kurumunun 2014 yılında 2001 yılı kârını
dağıtması halinde, bu kuruma ortak olan (B) kurumunun söz
konusu iştirak kazancını 2014 hesap dönemi kurumlar vergisi
matrahının tespitinde istisna olarak dikkate alması
mümkündür.
 Tam mükellef bir kurumdan elde edilen iştirak
kazancının, bu kurumda genel vergi rejimi uyarınca
vergilenmiş veya kurumlar vergisinden istisna edilmiş
kazançlardan oluşması veya kâr dağıtımına bağlı vergi
kesintisinin kapsamı dışında bırakılmış veya düşük
oranda vergi kesintisi yapılmış olması, istisna
uygulamasına engel teşkil etmeyecektir
 Yatırım
fonları katılım belgeleri ile yatırım
ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar
payları
iştirak
kazançları
istisnasından
yararlandırılmamıştır. Çünkü ana kurumun kazancı
KV’ den istisna edilmiştir.
 Şirketin yönetim kurulu üyelerinin tüzel kişi olması
söz konusu değildir. Yönetim kurulu üyeleri gerçek
kişilerden oluşur. Gerçek kişi yönetim kurulu
üyelerinin bu sıfatları nedeniyle aldıkları kar payları
menkul sermaye iradıdır. Ancak, gerçek kişi yönetim
kurulunda tüzel kişi ortağı temsil ediyor ve bu
durumda kar payı ortak tüzel kişiye ödeniyorsa, bu
kar payı da iştirak kazancı istisnasından
yararlanacaktır.
KV’ de İstisnalar
 Kanuni ve iş merkezi Türkiye dışındaki anonim ve
limitet şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen kar
payları
 Şartları;
Bu kazançların elde edildiği ülke kanunları uyarınca en az % 15 oranında
GV ve KV benzeri toplam vergi yükü taşıması,
 Kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının kesintisiz olarak en az
bir yıl süreyle elde tutulması,
 Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık KV beyannamesinin
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması,
 Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta
hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu
kazançların doğduğu ülke vergi kanunlarınca en az Türkiye’de uygulanan
KV oranında GV ve KV benzeri toplam vergi yükü taşıması koşuluyla KV’
den muaftır.

KV’ de İstisnalar
 Kanuni ve iş merkezi Türkiye dışında inşaat, onarım,
montaj işleri yapan ve teknik hizmetler ifa eden
kurumlardan elde edilen kazançlar KV’ den istisnadır.
 Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik
hizmetlerden sağlanan ve Türkiye’de genel netice hesaplarına
aktarılan kazançlar KV’ den istisnadır.
 Emisyon primleri
 Anonim şirketler kurulurken veya sermaye artırırken şirket paylarını
nominal bedel üstünde satabilmektedirler. Nominal bedeli aşan satış
tutarı, şirket bilançosunun pasifinde emisyon primi adı altında bir öz
sermaye unsuru olarak yer almaktadır. Bu nitelikteki emisyon primi
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
KV’ de İstisnalar
 Menkul
kıymet
yatırım
fonlarının
portföy
işletmeciliğinden doğan kazançları ile, girişim
sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları
veya bu fonların ortaklarının kazançları, emeklilik
yatırım fonları kazançları, konut finansmanı fonları ile
varlık finansmanı fonlarının kazançları kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir.
KV’ de İstisnalar
 Kurumların, (iktisap tarihinden) en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri, gayrimenkuller,
kurucu ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının
satışından doğan kazancın % 75’ lik kısmı KV’ den
istisna edilmiştir.
Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı
izleyen 5. yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında
tutulmalıdır.
 Satış bedeli, satışın yapıldığı yılı izleyen 2. takvim yılı sonunda
tahsil edilmelidir.
 Menkul kıymet alım satımı, taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla
uğraşan kurumlar istisna kapsamı dışındadır.

KV’ de İstisnalar
 Eğitim İstisnası; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel
eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu
yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon
merkezlerinin
işletilmesinden
doğan
kazançlar,
kurumların faaliyete başladığı tarihten itibaren 5 hesap
dönemi vergiden istisna edilmiştir.
KV’ de İstisnalar
 Risturn İstisnası; Risturn, kooperatiflerin ortaklarıyla
yaptıkları
işlemlerden
sağladıkları
kazançların,
kooperatifle yaptıkları işlem hacmi oranında ortaklara
geri verilmesi ya da iade edilmesidir. Şartlar;
Ortak içi işlemlerin kazançla sonuçlanması
 Ortak içi ve ortak dışı işlemlerin toplamının gelir-gider farklı
olumlu olmalı

 Tüketim, üretim ve kredi kooperatiflerinin ortakları için
geçerlidir.

Bütün kooperatifler için ortakların yönetim gideri karşılığı olarak
ödedikleri paralardan harcanmayarak ortaklara iade edilen
kısımlar, risturn istisnasından yararlanacaktır.
KV’ de İstisnalar
 Serbest Bölgede İmal Edilen Ürünlerden Sağlanan
Kazanç İstisnası; Serbest bölgede faaliyet gösteren gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgede imal
ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar,
AB’ ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık
vergileme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir.
KV’ de İstisnalar
 Teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyet kazançları
(yazılım ve AR-GE) ile ilgili istisna; İstisna bir buluşun,
teknolojik
bir
ürünün
oluşturulması
esasına
dayandırılmıştır. Dolayısıyla bu buluş, yaratılan
teknolojik ürün nedeniyle oluşan kazanç vergiden
istisnadır. Yani bu buluşların patentinin satışında ya da
kiralanmasından
kaynaklanan
kazanç
istisna
kapsamında olmaktadır.
KV’ de İstisnalar
 Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançların
ortaklara dağıtılması durumunda (bedelsiz hisse
senedi) ortaklar açısından GVK’ na göre stopaj (%15)
yoluyla vergi ödenmesi (menkul sermaye iradı) gerekir.
 İstisna edilmiş kazancın, dağıtılmayarak sermayeye
eklenmesi durumunda
olmayacaktır.
ise
stopaj
söz
konusu
KV’ de Matrah Tespiti
 KV’ nin matrahı safi kurum kazancıdır.
 Kurum
kazançlarının vergilendirilmesinde ticari
kazancın vergilendirilme teknikleri kullanılır.
 Kurum kazancının tespitinde tahakkuk esası geçerlidir.
 Kurum kazançları yalnızca gerçek usulde vergilendirilir.
KV mükellefleri VUK gereği 1. sınıf tüccar kabul
edildiklerinden kurum kazançları bilanço esasına göre
tespit edilir.
KV’ de Matrah Tespit Süreci
1.
2.
3.
4.
5.
Öz sermaye karşılaştırması yoluyla o yılın karı (vergi
öncesi ticari kar) bulunur.
Vergi yasalarınca kabul edilen giderler kardan indirilir,
kabul edilemeyen giderler kara ilave edilir.
İştirak kazançları kardan düşülür. (İstisna)
Varsa geçmiş yıl zararları düşülür.
Diğer istisna ve indirimler düşülür.
Kazanç Tespitinde Kabul Edilen
Giderler
 Kurum kazancından düşülmesi vergi kanunlarınca kabul
edilen giderler;
 Gelir Vergisi Kanununca düşülebilecek giderler
 Kurumlar Vergisi Kanununca düşülebilecek giderler
olarak ikiye ayrılır.
Gelir Vergisi Kanununca
Düşülebilecek Giderler
 Gelir Vergisi Kanununca ticari kazançtan düşülebilecek
giderler, kurum kazancından da düşülebilir.
Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülebilecek Giderler
Menkul Kıymet İhraç Giderleri
 Kurumlar, menkul kıymet olarak hisse senedi ve tahvil ihraç ederler.
Bunlar ihraç edilirken basım giderleri, notere yapılan ödemeler,
çeşitli harçlar söz konusu olur.
 Ayrıca bu menkul kıymetlerin ihracına genellikle bankalar aracılık
etmekte ve komisyon ödenmektedir. Bu komisyon ödemeleri de
menkul kıymet ihraç gideri olarak kazançtan indirilebilecektir.
 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
 Kurumlar Vergisi mükellefinin tüzel kişi olarak oluşması, yeni şube
açılması, yahut işlerin devamlı genişletilmesi için yapılan ve
karşılığında maddi bir değer edinilmeyen ödemeler kuruluş ve
örgütlenme gideridir.
Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülebilecek Giderler
 Genel
Kurul Toplantıları İçin Yapılan Giderler,
Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih ve Tasfiye Giderleri
 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin
Komandite Ortağının Kar Payı
 Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığı
Ödenen Kar Payları
Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülebilecek Giderler
 Geçmiş Yıl Zararları
 Geçmiş kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmiş zararlar ancak
beş yıl geriye kadar mahsup edilebilir. Örneğin 2001 yılı kurumlar
vergisi beyannamesinde gösterilmiş zarar, ancak 2006 yılı kurumlar
vergisi matrahından indirilebilir.
 Vergi terkinine yol açan afetler nedeniyle vergi borcunun terkin
edilmiş olması afetin yarattığı zararın ayrıca mahsup edilmesine
engel değildir.
 Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
 Kurumlar
vergisi
mükelleflerinin
işletme
bünyesinde
gerçekleştirdikleri teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve
geliştirme harcamalarının %100 ü kurum kazancından indirilecektir.
 Spor Faaliyetleri Sponsorluk Harcamaları
 Sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı,
profesyonel spor dalları için %50 si kurum kazancından
indirilebilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülebilecek Giderler
 Bağış ve Yardımlar
 Kamu idarelerine, vergi muafiyeti tanınmış vakıflara, kamu yararına
çalışan derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan
kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar; okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu,
çocuk yuvası vb. yerlerin inşası nedeniyle yapılan harcamalar ve bağışlar;
kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin uluslar arası organizasyonların
gerçekleştirilmesine, ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film
vb. materyallerin hazırlanması, basımı dağıtımı, yazma ve nadir eserlerin
korunmasına; taşınmaz kültür varlıklarının bakımı onarılması,kurtarma
kazıları, bilimsel kazı çalışmalarına; yurt dışındaki Türk kültür
varlıklarının korunmasına, taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, el
sanatları alanındaki ürün ve eserlerin KTB na kazandırılması ve
güvenliklerinin sağlanmasına; kütüphane, müze sanat galerisi ve kültür
merkezi ile sinema tiyatro opera bale ve konser gibi kültür ve sanat
faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı çalışmalarına ilişkin
harcamalar ile bağış ve yardımların ve doğal afetler dolayısıyla makbuz
karşılığı yapılan bağışların tamamı ile Türkiye Kızılay Derneğine makbuz
karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı
Gelir Vergisi Kanununca Kabul
Edilmeyen Giderler
 Gelir
Vergisi
Kanununca
ticari
kazançtan
düşülemeyecek giderler, kurum kazancından da
düşülemez.
Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülemeyecek Giderler
Öz sermaye Üzerinden Hesaplanan ve Ödenecek Faizler
 Öz sermaye, nominal sermaye, yedek akçeler, dağıtılmamış
karlar, bazı fonların toplamıdır. Bunlar esas alınarak ödenen veya
hesaplanan faizler kurum kazancından indirilemeyecektir. Anonim
şirketlerde, işletmenin faaliyete geçmesine kadar geçen sürede pay
sahiplerine ödenen “hazırlık devresi faizi” ödemelerine izin
verilmektedir.
 Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan
Faizler
 Kurumların ortaklardan veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden temin
edilerek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde
herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı
ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Örtülü sermaye
üzerinden yapılan faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar,
borç alan ve veren açısından , dağıtılmış kar payı olarak kabul edilir.
Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülemeyecek Giderler
Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı
 Örtülü
kazanç, kurumların iktisadi faaliyetlerinden doğan
kazançlarının muvazaa yoluyla vergi ödenmeden gerçek veya
tüzel kişilere aktarılmasıdır. KVK’ na göre, örtülü olarak dağıtılan
kazançlar, kurum kazancından gider olarak indirilemez. Örtülü olarak
dağıtılan kazanç GV ve KV açısından dağıtılmış kar olarak kabul
edilecek ve kurum kazancından indirilemeyecektir. Transfer
fiyatlandırılması şu şekilde gerçekleşebilir;
Emsallerine uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bir bedel
üzerinden mal ve hizmet alımında veya satımında bulunulması.
 Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller
üzerinden kiralama yapılması.
 Emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük komisyonla
ödünç para alınması ve verilmesi.
 Kurumun kendi içinde yönetim kurulu başkanı ve üyesi, müdürü ve yüksek
memuru olarak çalışan ortaklarına ve onların akınlarına, emsaline göre
göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikramiye, ücret gibi ödemelerde
bulunması.

Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülemeyecek Giderler
Yedek Akçeler
 Yedek akçe, bir işletmede elde edilen dönem sonu kârın, kâr payı
olarak dağıtılmayan veya kanun ya da ana sözleşme gereğince
dağıtılmayan ve bilançoda çeşitli maksatlara ayrılmış olarak, ayrı
kalemlerde gösterilen kısmıdır.
Vergi ve Cezalar
 Kurumlar Vergisi
 Her türlü para cezası
 Vergi cezaları
 Gecikme zammı
 Gecikme faizi
İşletme Faaliyeti İle İlgisi Olmayan Motorlu Araçlara
İlişkin Giderler ve Amortismanlar
 Yat, kotra, tekne, sürat teknesi, uçak, helikopter vb.
Kurumlar Vergisi Kanununca
Düşülemeyecek Giderler
Tazminatlar
 Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının
suçlarından doğan maddi ve manevi tazminatlar.
 Sözleşmelere ve kanunlara dayanılarak ödenen tazminatlar kapsam
dahilinde değildir.
 Basın Yoluyla İşlenen Fiiller İçin Ödenen Tazminatlar
 Alkol
ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve
Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri
Tütün
KURUMLAR VERGİSİNDE KAZANCIN
BİLDİRİMİ
KV’ nin Tarhı
 KV, mükelleflerin veya sorumluların beyanı üzerine tarh
olunur.
 KV mükellefleri 3 tür beyanname verirler;
 Yıllık beyanname
 Muhtasar beyanname
 Özel beyanname
Yıllık Beyanname
Tam Mükellef
Dar Mükellef
 KV
 Dar mükellefler ticari ve zirai
mükellefleri
faaliyet
gelirlerini ve faaliyet dışı
gelirlerini yıllık beyannamede
toplamak zorundadırlar. GV’de
beyannameye dahil edilmeyecek
gelirler,
KV’
de
kesinlikle
beyannameye dahil edilecektir.
 Kurumlar
vergisi beyannamesi
ilgili olduğu hesap döneminin
kapanmasını izleyen dördüncü
ayı içinde (hesap dönemi takvim
yılı olanlarda Nisan ayının)
birinci gününden ayın 25 inci
günü akşamına kadar verilebilir.
kazançları için yıllık beyanname
verirler. Bu kazançlara ilave
olarak stopaja tabi başka gelir
elde etmişlerse bu gelirlerin
beyannameye dahil edilmesi
ihtiyaridir.
 Kurumlar
vergisi beyannamesi
ilgili olduğu hesap döneminin
kapanmasını izleyen dördüncü
ayı içinde (hesap dönemi takvim
yılı olanlarda Nisan ayının)
birinci gününden ayın 25 inci
günü akşamına kadar verilebilir.
Yıllık Beyanname
Tam Mükellef
Dar Mükellef
 Kurumlar vergisi beyannamesi,
 Dar
kurumun bağlı olduğu vergi
dairesine verilir. Kurumun bağlı
olduğu vergi dairesi yasal
merkezinin veya iş merkezinin
bulunduğu yerin vergi dairesidir.
 Yıllık
beyannameye
göre
tahakkuk eden kurumlar vergisi,
aynı ayın sonuna kadar (tek
taksit halinde) ödenmesi gerekir.
mükellefler
için,
beyannamenin verileceği vergi
dairesi dar mükellef kurumun
işyerinin
veya
temsilcisinin
bulunduğu yer vergi dairesidir.
Bunlar yoksa, kuruma kazanç
sağlayanların bağlı olduğu yer
vergi dairesine verilir.
 Yıllık
beyannameye
göre
tahakkuk eden kurumlar vergisi,
aynı ayın sonuna kadar (tek
taksit halinde) ödenmesi gerekir.
Muhtasar Beyanname
Tam Mükellef
Dar Mükellef
 Tam mükellef kurumların elde
 Dar mükellef kurumlara stopaja
ettiği bazı kazançlar üzerinden
stopaj yapılmaktadır. Örneğin,
tabi kazanç ve iratları sağlayan
gerçek ve tüzel kişilerin kaynakta
kestiği
(%15)
vergilerin
bildirilmesinde kullanılır.


 Bir
Birden fazla takvim yılına yayılan inşaat
ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu
işleri ile ilgili olarak yapılan ödemeleri
(%3)

Birden fazla takvim yılına yayılan inşaat
ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu
işleri ile ilgili olarak yapılan ödemeleri
(%3)

Serbest meslek kazançları (%20)
Vakıflara, derneklere, kooperatiflere ait
gayrimenkullerin kiralanması karşılığı
yapılan ödemeler (%20)
aylık
vergilendirme
döneminde kaynakta kesilen
vergiler, ertesi ayın 23. akşamına
kadar bağlı bulunulan vergi
dairesine muhtasar beyanname
ile bildirilir. Vergi borcu, aynı
ayın 26. günü akşamına kadar
ödenir.
 Bir
aylık
vergilendirme
döneminde kaynakta kesilen
vergiler, ertesi ayın 23. akşamına
kadar bağlı bulunulan vergi
dairesine muhtasar beyanname
ile bildirilir. Vergi borcu, aynı
ayın 26. günü akşamına kadar
ödenir.
Özel Beyanname
 KVK’ na göre, dar mükellef kurumların diğer kazanç ve
irat niteliğindeki kazanç ve iratlarının,
beyanname ile beyan edileceği belirtilmiştir.
özel
Özel Beyanname
 Özel beyanname, özel beyan konusu kazançların elde
edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde yabancı kurum
veya Türkiye’de adına hareket eden kimse tarafından
vergi dairesine verilir ve aynı süre içinde vergi ödenir.
 Beyannamenin verileceği vergi dairesi kazanç türüne
göre farklılık gösterir.
KV’ de Oran
 Kurumlar Vergisi oranı % 20’ dir.
 Yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde
edilen kazançlarda Bakanlar Kurulu KV oranını % 90’a
kadar indirilebilir.
Hesaplanan Vergiden Yapılacak
İndirimler
 Geçici Vergi
 Kaynakta Kesilen Vergiler
 Yabancı Ülkede Ödenen Kurumlar Vergisi
Geçici Vergi
 Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen GV ve KV
mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve
kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları
üzerinden hesaplanarak
ödenen bir peşin vergi
uygulamasıdır. Geçici vergi kapsamına;
Ticari kazanç sahipleri,
 Serbest meslek erbabı,
 Kurumlar vergisi mükellefleri girer.

 Geçici vergi; GV’ de %15, KV’ de % 20’ dir.
Geçici Vergi Beyan ve Ödeme
Tarihleri
Dönem
Beyan
Ödeme
1.
14 Mayıs Akşamına Kadar
17 Mayıs Akşamına Kadar
2.
14 Ağustos Akşamına Kadar
17 Ağustos Akşamına Kadar
3.
14 Kasım Akşamına Kadar
17 Kasım Akşamına Kadar
4.
14 Şubat Akşamına Kadar
17 Şubat Akşamına Kadar
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler
 KVK’ na göre, yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de
sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan,
mahallinde ödenen benzeri vergiler (belgelenebilen),
Türkiye’de tarh olunan KV’ den indirilebilir.
Kaynakta Kesilen Vergiler
 Beyannamede gösterilen kazançlar için, GV ve KV
gereğince kaynakta kesilmiş olan vergiler beyanname
üzerinde hesaplanan KV’ den indirilir.
Download

Slayt 1