Danfoss ve Vacon, AC Motor Kontrol konusunda güçlerini birle tiriyor
De erli mü terilerimiz ve i ortaklar
z,
AC Motor Kontrol sistemlerinde dünyan n önde gelen üreticilerinden olan Vacon,
1 Aral k 2014 tarihi itibariyle Danfoss Grubu'nun bir parças haline gelmi tir.
Eylül 2014’de Danfoss, Vacon hisselerinin tamam
sat n almak için
hissedarlara sundu u teklifi aç klam . Danfoss, ilgili tüm kurumlardan
al nacak onaylar Kas m ay sonunda tamamlayarak, 1 Aral k itibariyle Vacon
hisselerinin ve oy haklar n %96’s ndan fazlas
sat n alm oldu.
Okumakta oldu unuz bu duyurunun zamanlamas , kamuyu ayd nlatma
duyurusundan hemen sonra sizi bilgilendirmek üzere planland .
Bir sonraki ad m Danfoss’un, hisselerin %100’üne sahip olmas olacakt r.
Vacon ve Danfoss güçlerini birle tirerek, iki irketin en iyi özelliklerini
bünyesinde toplayacak ve AC Motor Kontrol Sistemleri alan nda dünya çap nda
lider bir organizasyon yaratacakt r.
Bugün Vacon ve Danfoss, AC Motor Kontrol konusuna adanm ve alan nda
uzman organizasyonlar yla, pazar n iki önemli oyuncusudur. Güçlerimizi
birle tirerek olu turaca
z yeni yap z, pazara daha da rekabetçi ve yenilikçi
AC motor kontrol sistemleri sunarak önemli bir de er yaratacak konumda
olacakt r.
Vacon ve Danfoss, 2015 y süresince kademeli olarak -ve yasal s rlar içindeletmelerin birle tirilmesi üzerinde çal yor olacakt r. Süreç, Danfoss ve Vacon
mü terilerinin yarar na hizmet etmek üzere kurgulanmaktad r.
Önceli imiz mü terilerimizdir
Bu süreç zarf nda mü terilerimiz her zaman öncelikli olacakt r. Ana kriterimiz
sizlere pazardaki en iyi motor kontrol sistemlerini sunmakt r.
Her iki irketin mevcut ürün ve servis hizmetlerinin tedariki devam etmektedir
ve ürün portföyü hakk nda yak n gelecekte herhangi bir de iklik
beklenmemektedir.
Birle me sürecine ra men önceli imiz, mü terilerimize özveriyle destek
olmakt r. Mevcut sözle meleriniz halihaz rdaki ko ullar yla geçerli olmaya
devam etmektedir ve ileti imde oldu unuz yetkili Danfoss ve Vacon
personellerinde herhangi bir de lik yoktur.
Herhangi bir sorunuz için, bana herzaman ula abilirsiniz.
Sayg lar mla,
Emre GÖREN, Genel Müdür – Vacon Türkiye
Download

Danfoss ve Vacon, AC Motor Kontrol konusunda güçlerini