Döküman No
HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM
FAALĠYETLERĠ TALĠMATI
TL 063
Yayın Tarihi
MART 2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
--
1/3
1. AMAÇ: Hastanemizde yapılan eğitim faaliyetlerini tanımlamaktır.
2. KAPSAM: Bu talimat, bütün birimleri kapsar.
3.TANIMLAR
4. ĠġLEM
:
4.1. Hastanemizde Eğitim Faaliyetleri iki aşamalı yürütülmektedir. Bunlardan birincisi Personel Hizmet içi
Eğitim yönetmeliğine göre yürütülen eğitim faaliyetleri, diğeri ise ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
kapsamında yürütülen Eğitim Faaliyetleridir.
4.2. Eğitim Programı uygulamaya girdiğinde; öncelikle eğitime katılacak personel eğitim verilecek yere
çağrılır.
4.5. Eğitim gerçekleştirilir ve eğitim sonunda eğitimi veren tarafından son değerlendirme yapılır. İhtiyaç
doğrultusunda aynı eğitim tekrar edilir.
4.6. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki Eğitim Faaliyetleri ve hizmet içi eğitimlerde ;
4.7.1. Kalite Yönetim Birimi tarafından yönetimin ve personellerin isteği doğrultusunda FR 230 Nolu Yıllık
Eğitim
Programı hazırlanır. Bu program iç hizmet eğitimi ve kalite sistemi
eğitimini içerir. Yıllık
eğitim
programı Başhekim tarafından onaylanır.
4.7.2. Bu programlar yönetimin gözden geçirme toplantısında katılanlara ek olarak dağıtılır.
4.7.3. Eğitim programında belirtilen eğitimlerin yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az iki gün önce ilgili
birimlere yazı ile bildirilir.
4.7.4. Her birime verilen eğitimler FR 231 nolu Eğitim Sonuç Formuna eğitimi gerçekleştiren tarafından
işlenir ve kayıt altına alınır.
4.8. Eğitim programında yapılan eğitimlerin sonuçları, eğitim sonuç değerlendirme anketi yapılarak
değerlendirilir.
4.9. Kurum içi, Kurum dışı mesleki, teknik, kişisel gelişim ve Kalite Yönetim Sistemleri hakkında verilen
eğitimler Kalite Yönetim Birimi tarafından düzenlenen FR 219 Nolu Eğitim Katılım Formuna işlenerek
MEDDATA programında ilgili kısma kaydedilir ve katılan her personelin eğitim istatistik verilerine eklenir.
4.10. Herhangi bir şekilde planlı eğitimlere katılmayan, eğitim duyurusundan haberi olmayan izinli olan
personellerin uygun bir zamanda eğitim eksiklikleri giderilir.
4.11. Yıl içerisinde iptal edilen eğitimler daha sonraki bir tarihte yeniden yapılır. Yapılan eğitimlere ait
eğitim notları Kalite Yönetim Birimi tarafından dosyalanır.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim
Döküman No
HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM
FAALĠYETLERĠ TALĠMATI
TL 063
Yayın Tarihi
MART 2014
Revizyon No
00
Revizyon Tarihi
Sayfa No
--
2/3
4.12. Eğitim planında yapılan eğitimlerin sonucunda eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığı, eğitime
katılanların verilen eğitimle ilgili performansları eğitimi veren kişi tarafından FR 232 Nolu Eğitim Performans
Değerlendirme formu doldurularak ölçülür.
4.13.Bu talimatın hazırlanmasından ve güncelliğinin korunmasından kalite yönetim birimi ve “Hizmet İçi
Eğitim Çalışma Grubu” sorumludur.
HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM ÇALIġMA GRUBU: Fakültemiz birimlerinde çalışan tüm personelin görevleri ile
ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, çağdaş sağlık bakım sistemleri ile ilgili olarak değişen konuları
görüşmek, personellerin bağlı oldukları birime etkin ve verimli hizmet vermeleri için eğitim materyallerini ve
bilimsel mesleki metotları kullanmalarını teşvik etmek üzere planlı eğitimler yapmak ve sürekliliğini
sağlamakla görevlidir.
4.15. Oryantasyon Eğitimi:
Oryantasyon Eğitimi Diş Hekimliği Fakültesine ve hastanesine yeni başlayan personele, personel şubeye
başvurduğunda İşbaşı Oryantasyon Rehberinin gerekli bölümleri doldurularak ve İşbaşı Oryantasyon
Formunun verilmesi ile başlar. Daha sonra personel muhasebe, kurum hekimliği ve birim amirine uğrar. Bu
birimler tarafından gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra personel çalışmaya başladığı 15 gün içerisinde
oryantasyon rehberini okuyarak FR 178 Nolu Oryantasyon Eğitim Formunda doldurması gereken alanları
doldurur ve birim sorumlusuna teslim eder. Birim sorumlusu formdaki ve oryantasyon rehberindeki doldurması
gereken alanları doldurarak formu yazı işleri birimine teslim eder. Yeni başlayan personele ait oryantasyon
formları yazı işleri tarafından saklanır. Yeni başlayan olduğunda oryantasyon programı çerçevesinde eğitim
yapılır.
5. SORUMLULUK: Bu talimat kapsamındaki faaliyetlerden bütün birimler sorumludur.
6. EKLER:
6.1. FR 231 Eğitim Sonuç Formu
6.2. FR 230 Yıllık Eğitim Programı
6.3. FR 219
Eğitim Katılım Formu
6.4. FR 178 Oryantasyon Eğitim Formu
6.5. FR 232 Eğitim Performans Değerlendirme formu
Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim
Download

Hizmet İçi Eğitim Çalışma Grubu Talimatı