Vermisol kat? solucan gübresi
?
VERMISOL ?i?e(1Lt)
Tarla ve meyve-sebze ürünlerinde, balkon-saks? bitkilerinde, baharat, çim, su bitkileri için 1 Lt .
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat:
Sat?? fiyat?:65,00 TL
?ndirim:
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Üretici:VERMISOL NATUREL TARIM SAN. VE T?C. LTD. ?T?.
Aç?klama
VERMISOL S?v? Solucan Gübresi
VERMISOL SIVI, k?rm?z? Kaliforniya solucanlar?ndan elde edilen biogübre özüdür. Aç?k alanlarda ve seralarda yeti?tirilen bütün tar?m
ürünlerinde geni? kullan?m? olan son derece etkili, ekolojik humin bir gübredir. Sebze, bu?day, m?s?r, ayçiçe?i, üzüm, meyve, çilek gibi
ekinlerde, çiçek ve süs çal?larda, çim alanlar?nda, uçucu ya? ta??yan bitkilerde, lif bitkileri ve ilaç özelli?i olan bitkilerde, a?aç türlerinde v.s.
kullan?l?r. Öz, çözünmü? olarak, biogübrenin en önemli besin içeriklerini – Humik asitler, Fulvikasitler ve bitki için gereken tüm makro ve mikro
elementleri, konsantre halinde içermektedir. Onun bu özellikleri bitkilerin ço?alt?lmadan önce ve büyüme s?ras?nda toprak gübresi olarak
kullan?lmas?n? ayn? zamanda yaprak gübresi olarak kullan?lmas?n? da izin vermektedir.
VERMISOL SIVI Avantajlar?:
- Bitkiler için ayn? zamanda hem besin maddeleri kayna?? olarak, hem de büyüme stimülatörü olarak kullan?lmaktad?r.
- Humus maddesine yoksul topraklara toprak zenginle?tiricisi olarak kullan?l?r. Yararl? toprak mikrofloray? canland?r?yor ve topra??n genel
yap?s?n? iyile?tiriyor ve topra??n organogen elementleri bitkilerin al?nabilece?i yap?ya dönü?türüyor.
1 / 2
Vermisol kat? solucan gübresi
- Yüksek organik nitrojen içeri?i organik maddeye yoksun topraklar için son derece önemli,özellikle uzun mineral gübrelemeden sonra.
- ?çerdi?i besin maddeleri daha uzun sürede topra??n içinde kalabiliyor, bu da bitkilerin onlar? daha iyi alg?lamalar?n? sa??l?yor.
- H?zl? bir ?ekilde suyun içinde eriyor ve tar?mda kullan?lan bütün ilaç ve gübrelerle uyumludur.
Bir kutudaki birim:12
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yok
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Vermisol katı solucan gübresi