Zagorets arpa tohumlu?u
?
Zagorets arpa tohumu
Zagorets arpa tohumu
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat:
Sat?? fiyat?:1,50 TL
?ndirim:
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Üretici:TEKCAN TARIM TOHUMCULUK LTD.STI
Aç?klama
ZAGORETS ARPA TOHUMU
TESC?L YILI : Bulgaristan orijinli bir çe?it olup, 2013 y?l?nda firmam?z taraf?ndan üretim izni al?nm??t?r.
MORFOLOJ?K ÖZELL?KLER? : Ba?aklar? 2 s?ral? olup uzun ve e?ik bir görünüm arz eder.Bitki boyu orta olup
85-90 cm'dir. Tanesi iri ve homojen yap?da olup aç?k sar? renktedir.
TARIMSAL ÖZELL?KLER? : K??l?k bir çe?it olup so?uklara dayn?kl?l??? iyidir. Marmara bölgesinde ve özellikle ?ç
Anadolu'da taban ve k?raç alanlarda yeti?tiricili?i tavsiye edilir. Karde?lenme kapasitesi ve verim potansiyeli çok
yüksektir. Boy uzunlu?u orta olup, sap yap?s? kuvvetli ve elastiki oldu?undan yatmaya kar?? dayan?kl?d?r.
Kullan?lacak tohumluk miktar? m2'ye 450-500 tane (16-18 kg/da) uygulanacak gübre miktar?12-15 Kg saf azot
olacak ?ekilde yap?lmal?d?r.
PATOLOJ?K ÖZELL?KLER? : Pas hastal?klar?na ve küllenmeye kar?? dayan?kl?d?r. Arpa yaprak hastal?klar?na
1 / 2
Zagorets arpa tohumlu?u
(yaprak leke, yaprak çizgi ve yaprak çizgili leke) kar?? da dayan?kl?l?k gösterir.
KAL?TE ÖZELL?KLER? : Ba?aktaki dane irilikleri nispeten homojen bir yap?dad?r. Bin dane a??rl??? 50-52 gr.
Hektolitre a??rl??? 58-62 Kg. Protein oran? %12-15'tir.
Arpa yeti?tiricili?i için ayr?nt?l? bilgiye buradan ula?abilirsiniz..okumak için>>
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yok
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Zagorets arpa tohumluğu