BT0203- MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİSİPLİNLERARASI
UYGULAMALARI ÇAĞRI METNİ
1. Genel Çerçeve
Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak nesnelerin interneti ekosistemi
kapsamında sayılan insan-makine (İ-M) ve makine-makine (M-M) iletişimi konusundaki
disiplinlerarası araştırmalar önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda İ-M ve M-M uygulamaları
arasında sayılabilecek sağlık, çevre, akıllı ulaşım, akıllı yapılar, akıllı şebekeler, tarım,
hayvancılık ve gözetleme amaçlı diğer alanlarda insan hayatını ve süreçleri kolaylaştırıcı
sistemlerin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir.
İ-M ve M-M iletişim teknolojilerinin etkin olarak kullanılabilmesi için veri/link güvenilirliği,
iletişim güvenliği, enerji verimliliği, enerji kaynak çeşitliliği ve uygulamaya bağlı servis
kalitesi desteği sağlayan teknik ve yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
2. Amaç ve Hedefler
Bu çağrıda, sağlık, çevre, akıllı otomasyon, akıllı yapılar, akıllı şebekeler, tarım, hayvancılık
ve gözetleme sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak şekilde Mobil İletişim
Teknolojilerinin kullanıldığı özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve/veya ilgili
bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda
bulunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede;
a) Akıllı otomasyon (bina/ev/fabrika) ve akıllı yapılara yönelik olarak;
1. Farklı teknolojilerin bir arada kullanılabilmesini olanaklı kılan ağ geçidi donanımı,
2. Ağ geçidi üzerinde çalışacak kullanıcı çizelgeleme, paket çizelgeleme, vb. algoritma ve
protokolleri,
3. Uluslararası standartlara veya standartlaşmaya uygun, güvenilir, güvenli
iletişim protokollerini destekleyen, SDN ile uyumlu olması tercih edilen yazılım ve
donanımları,
4. Dağıtık-koordineli, ölçeklenebilir mobil (robot) ağ sistemleri,
5. Yapısal altyapı isterlerini göz önünde bulundurarak yapı sağlığının izlenmesi için
enerjide öz yeterli donanım ve ağ mimarileri ve
6. Hareketli platformlar için yüksek hassasiyete sahip, öngörülü haberleşme ve kontrol
sistemleri,
b) Akıllı şebekelere yönelik olarak;
1. Akıllı şebeke uygulamaları için PLC ve kablosuz haberleşme teknolojileri ve mimarileri,
ve
2. Şebekedeki yük miktarını dengeleyen algoritmalar (gerçek-zamanlı).
c) Tarım, hayvancılık ve denizcilik sektörlerinde gözetim ve kontrol uygulamalarına
yönelik olarak;
1. Batarya ömrünü dikkate alan, ölçeklenebilir protokoller ile büyük ölçekli, enerji, su vb.
kaynak kullanımında verim artışı sağlayacak sistemler,
2. Çevreye verilen zararı en aza indiren, çevre şartlarını ölçen ve kontrolünü sağlayan akıllı,
çevre duyarlı sensör ve sensör düğüm platformları ve
3. Ucuz maliyetli ve az enerji harcayan sensörlerle zararlı (haşerat) kontrolü, hayvan takibi,
tarım ve sulama kontrol sistemleri,
d) Sağlıkta takip (teletıp) için donanım, yazılım ve iletişim protokollerine yönelik
olarak;
1. Hasta üzerinde uygulanacak giyilebilir ağ (BAN - Body Area Network) sensör donanım ve
duyarga platformu (uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığının tıbbı cihaz mevzuatına
uygun hasta üzerinden taşınabilir BAN cihazı),
2. Hasta verilerinin analiz edilebileceği ve hastanedeki diğer sistemler ile etkileşim
içerisinde olabilecek merkezi sunucu ve gözlem birimi,
3. BAN ile ağ geçidi (gateway) ve merkezi sunucu arasındaki güvenli iletişim protokolleri ve
4. Hastalarda ve sağlık personellerinde sistemin etkin kullanımını sağlayabilecek gezgin
uygulamalar
alanlarında Mobil İletişim Teknolojilerinin uygulamasına özgü performans gereksinimlerini
(veri büyüklüğü, gecikme toleransı, güç verimliliği, hareketlilik, güvenilirlik ve güvenlik)
sağlayan yenilikçi ve özgün teknik/yöntem/algoritma/ürün/sistemlerin, yazılım ve donanım
bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
3. İlgili Destek Programı
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir.
4. Çağrıya Özel Hususlar

Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak hazırlanabilir.

Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.

Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde
hazırlanmış ve ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek alınmış olması
gerekmektedir.

Orta ve büyük ölçekli projelerde alt proje sayısı en fazla 3 olabilir.

Proje bütçe kalemleri arasında dengeli dengeli bir dağılım gözetilmelidir.

Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacı katılımının
sağlanması teşvik edilmektedir (*).
(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu sağlayanlara
bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır.
5. Çağrı Takvimi
Aşama
Çevrimiçi Başvuru Sistemi
Kapanış Tarihi
Elektronik Başvuru Çıktısının
Gönderilmesi İçin Son Tarih*
Birinci Aşama
25/04/2014 17:30
02/05/2014 17:30
İkinci Aşama
15/08/2014 17:30
22/08/2014 17:30
* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 5. Ek Belgelere Referanslar



1003 Destek Programı Bilgi Notu
1003 Destek Programı Usul ve Esasları
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016
6. İletişim Bilgileri
SeçilKoçyiğit
Tel
e‐posta
03124685300‐1848
[email protected]
Download

Bilgi Notu