VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
2014-ARALIK DÖNEMĠ ĠL ĠÇĠ ATAMA VE NAKĠL KURASI
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16.
Maddesi hükümleri gereğince, 657 Sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan
personelin, Halk Sağlığı Müdürlüğü içerisindeki sağlık birimleri arasında isteğe bağlı olarak yer
değiştirme suretiyle il içi naklen atama işlemi gerçekleştirilecektir.
1.
Tayin talepleri, 17/11/2014 tarihinde başlayacak ve 28/11/2014 tarihi mesai bitiminde sona
erecektir. İl İçi Mazeret Tayinine baş vuracak personeller de aynı döneme tabi olarak aynı
tarihler arasında başvuru yapabilecektir.
2.
Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapan personellerin, atamalarının uygun görülmesi
durumunda aile hekimliği sözleşmesini sonlandırmak istediklerine dair dilekçe ile birlikte
başvurmaları durumunda müracaatları değerlendirilecektir.
3.
Dönem tayinine başvuracak personeller, Ġl Ġçi Nakil Talep Atama Kurası Başvuru
Formu’nun en fazla 5 tercih yaparak imzalayıp amirine onaylatarak, Bakanlığımız Personel
Bilgi Sisteminden temin edecekleri yeni güncellenmiş PBS çıktısı üzerine "hizmet puanıma
itirazım yoktur" ibaresi ekleyip imzalayacak, hizmet puanı dökümü ekinde Müdürlüğümüz
Evrak Kayıt Birimine teslim edecekler.
4.
Son müracaat tarihi olan 28/11/2014 tarih itibari ile asaleti tasdik edilmeyenlerin (Atama ve
Nakil Yönetmeliğinin 19. 20. 21. 26. maddeleri kapsamına giren müracaatlar hariç),
sözleşmeli personel statüsünde (4/B-4924 vs.) çalışanların ve ücretsiz izinde olan
personellerin tayin talepleri işleme alınmayacaktır.
5.
Sağlık durumundan dolayı atama talep eden personellerin, mazeretlerini Üniversite
Hastanelerinden veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurul raporu ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.
6.
2014-Aralık Dönemi İl İçi Naklen Atama kurası birim ve unvan bazında ilan edilmiştir
Başvurular, sadece ilan edilen unvan ve birimlere yapılacaktır. İlan edilen unvan ve
birimlere yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
7.
Atamalar hizmet puanı ve hizmet süresi esasına göre yapılacaktır. Standart kadrodan daha
fazla başvuru yapılması durumunda sağlık personellerinde hizmet puanı, il memurlarında
hizmet süresi fazla olan personellerden başlayarak atama yapılacaktır.
8.
Personelin halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde, birimin unvan ve branş bazında
doluluk oranlarının hizmetin aksamasına sebep olabileceğine karar verilen müracaatlara
sınırlama getirilebilecektir.
9.
Sağlık personellerinin hizmet puanı ile ilgili işlemleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
tarafından sonuçlandırıldığından, atamalarda mevcut hizmet puanı esas alınacak, hizmet
_____________________________________________________________________________________
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayfa 1 / 2
puanı ile ilgili son başvuru tarihine kadar sonuçlandırılamayan itirazlar komisyonda
değerlendirilmeyecektir.
10. İl İçi Naklen Atama Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren en geç
45 (kırk beş) gün içerisinde tamamlanacak, aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal
edilecektir. Ataması yapılan personellerden, yerine yeni atama yapılamadan görevden
ayrılması halinde hizmeti aksayacak olan personelin görevden ayrılışı, yerine yeni atama
yapıldıktan sonra sonuçlandırılacak ve bu süre iki ayı geçmeyecektir.
11. Müracaat şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen ve kura sonucu yerleştirilen personelin
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
12. Komisyon kararları ve atama sonuçları Müdürlüğümüzün www.vanhsm.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır. Komisyon kararlarına itirazlar Müdürlüğümüze yapılacak ve
itiraz sonuçları da aynı internet sayfasından duyurulacaktır.
13. Talepler, Aralık ayında kurulacak komisyonda değerlendirilecek ve atanmaları uygun
görülen personellerin atamaları Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecektir.
2014-ARALIK DÖNEMĠ ĠL ĠÇĠ ATAMA VE NAKĠL TAKVĠMĠ
17-28 Kasım 2014
Münhal Kontenjanların İlanı ve Tayin Taleplerinin Alınması
01-05 Aralık 2014
Tayin Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi
08-12 Aralık 2014
İtirazların Değerlendirilmesi ve Kesin Sonuçların İlan Edilmesi
15-26 Aralık 2014
Atamaların Yapılması ve İlgili Birimlere Bildirilmesi
Dr. Yakup ĠMREN
Van Halk Sağlığı Müdürü
_____________________________________________________________________________________
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayfa 2 / 2
Download

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 1 / 2 VAN HALK SAĞLIĞI