Sirküler No
: 2014/44
Sirküler Tarihi
:25.06.2014
Konu
: Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gerek Asgari Ar-Ge Personeli Sayısı 30'a
İndirilmiştir.
Bilindiği gibi Ar-Ge Merkezlerinde tam zaman eş değerli en az 50 Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi
gerekmekteydi.
18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre
asgari 50 olan Ar-Ge personeli sayısı 30 olarak belirlenmiş olup, değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe
girmektedir.
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da Ar-Ge merkezi ve Ar-Ge
personeli aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Ar-Ge Merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan
sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az otuz tam zamana eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler.
Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler.
1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve
sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu
uzmanlar.
2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya
meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Sayı : 29034
Resmî Gazete
8 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Gemerkezlerinde
istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
A. İSLAM
Adalet Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
Gençlik ve Spor Bakanı
E. ALA
M. M. EKER
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
N. AVCI
Ekonomi Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Kalkınma Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
N. ZEYBEKCİ
T. YILDIZ
C. YILMAZ
İçişleri Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
A. Ç. KILIÇ
T. YILDIZ
F. IŞIK
Avrupa Birliği Bakanı V.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Ö. ÇELİK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. İŞLER
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
F. IŞIK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak
belirlenmiştir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Download

2014-44 Numaralı Sirküler - KAPSAM Yeminli Mali Müşavirlik