18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29034
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında
Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan
Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge
personeli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Download

Karar Sayısı: 2014/6400